មេរៀនទី៣: ប្រើ Spelling & Grammar

មេរៀនទី៣ ការឆែក ប្រកបនិងវេយ្យករណ៏ Spelling & Grammar

a

បង្រៀនដោយលោកគ្រូ: ទាវ ឈុនណន
ព្រឹទ្ធបរុស មហាវិទ្យាល័យ វិទ្យាសាស្រ្ត និង បច្ចេកវិទ្យា
នៃ សាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជា
Tel: 077778647-070778647-0977778647
ដើម្បីកែកំហុសការប្រកប និងវេយ្យករណ៍ កាលណាលោកអ្នកវាយសរសេរ ក្នុងកម្មវិធី Word បាន បង្កើតកែតម្រូវអក្ខរាវិរុទ្ធតាមវេយ្យករណ៏ Spelling and Grammar។
ដើម្បីរត់ដំណើរការឆែក Spelling & Grammar:
•ចូលទៅ Review –> ចុចលើ Spelling & Grammar
a•ប្រអប់ Spelling and Grammar នឹងបើក។ រាល់កំហុសក្នុងឯកសាររបស់លោកអ្នក កម្មវិធី Word នឹងព្យាយាម ណែនាំរាល់កំហុស លោកអ្នកអាចជ្រើសរើសកំហុសណាមួយ រួចហើយ ចុចប្តូរ Change ដើម្បីកែតម្រូវកំហុស។
a•ប្រសិនបើមិនមានកំហុស ត្រូវបានផ្តល់អោយ លោកអ្នកវាយសរសេរដោយ ដៃកែតម្រូវ កំហុស
aការមិនស្គាល់កំហុស Ignoring “Errors” ឆែកការប្រអប់តាម វេយ្យករណ៍ គឺមិនមែន ត្រឹមត្រូវទាំងអស់ទេ មានពាក្យវេយ្យករណ៍ពិសេសដោយ ឡែក មានកំហុសជា ច្រើនដែលកម្មវិធី Word មិនអាចកំណត់ចំណាំបាន ដែលពាក្យនោះភាគច្រើន មិនមាន នៅក្នុងវចនានុក្រុម។
សម្រាប់ការប្រកប spelling “errors”:
•Ignore Once: នេះនឹងរំលងចោលពាក្យដោយមិនផ្លាស់ប្តូរ។
•Ignore All: នេះនឹងរំលងចោលពាក្យដោយមិនផ្លាស់ប្តូរ ហើយវាបោះបង់ចោលទាំងអស់ ពាក្យនេះនៅក្នុងឯកសារ។
•Add to Dictionary: បន្ថែមពាក្យទៅក្នុងវចនានុក្រុម ដូច្នេះវានឹងមិនមានកំហុសកើតមាន ឡើង។ កំណត់អោបានច្បាស់ពាក្យដែលបានប្រកបសរសេរត្រឹមត្រូវ។

កំហុសវេយ្យករណ៍ grammar “errors”:
•Ignore Once: បោះបង់ចោលកំហុស “error” ដោយមិនផ្លាស់ប្តូរ
•Ignore Rule: នឹងបោះបង់ចោលកំហុស “error” នេះដែលទាក់ទងជាមួយវេយ្យករណ៍។
•Next Sentence: បោះបង់ចោលប្រយោគ ដោយមិនផ្លាស់ប្តូរវា ចាកចេញពីកំណត់ សំគាល់កំហុស។
ឆែកការប្រកបនិងវេយ្យករណ៍ Spelling and Grammar ដោយស្វ័យប្រវត្តិ
កម្មវិធី Word ឆែកដោយស្វ័យប្រវត្តិឯកសាររបស់លោកអ្នកដែលប្រើ spelling and grammar ឆែកកំហុស ដូច្នេះលោកអ្នកមិនត្រូវការរត់ដំណើរដោយឡែក Spelling និងឆែកវេយ្យករណ៍ Grammar។
•បន្ទាត់គូសក្រហម red line បង្ហាញពីកំហុសពាក្យ
•បន្ទាត់គូសបៃតង green line បង្ហាញកំហុសវេយ្យករណ៍
•បន្ទាត់គូសខៀវ blue line បង្ហាញកំហុសបរិបទ ការប្រកប។
aកំហុសបរិបទសរសេរ contextual spelling កាលណាសរសេរខុស ប៉ុន្តែពាក្យត្រូវបានសរសេរត្រឹម ត្រូវ។
ដើម្បីប្រើឆែកលក្ខណ:ពិសេស ការសរសេរ Spelling Check:
•ចុចស្តាំលើពាក្យគូសបន្ទាត់ពីក្រោម underlined word ពេលនោះម៉ឺនុយនឹងបង្ហាញ
•ចុចលើការសរសេរត្រឹមត្រូវ correct spelling នៃពាក្យពីបញ្ជីនៃការណែនាំ។
•កែតម្រូវពាក្យ នឹងបង្ហាញក្នុងឯកសារ។
aលោកអ្នកអាចជ្រើសរើស Ignore ពាក្យគូសបន្ទាត់ពីក្រោម បន្ថែមវាទៅវចនានុក្រុម ឬចូលទៅប្រអប់ Spelling ដែលមានជំរើសជាច្រើន។
ដើម្បីប្រើលក្ខណ:ពិសេសឆែកវេយ្យករណ៏ Grammar Check:
•ចុចស្តាំលើពាក្យគូសពីក្រោម ឬឃ្លាំ ម៉ឺនុយនឹងបង្ហាញ
•ចុចលើឃ្លាកែតម្រូវ ពីបញ្ជីណែនាំ
•ឃ្លាបានកែ នឹងបង្ហាញក្នុងឯកសារ
aលោកអ្នកអាចជ្រើសរើស Ignore ឃ្លាដែលគូសពីក្រោម ចូលទៅក្នុងប្រអប់ Grammar ឬចុចលើ About This Sentence ដើម្បីដឹងពីព័ត៌មានអំពីតួនាទីនៃវេយ្យករណ៏។
ដើម្បីបង្កើតប្តូរឆែកការសរសេរ និងវេយ្យករណ៍ Automatic Spelling and Grammar:
•ពីលើ Backstage ចុចលើ Options
a•ជ្រើសរើស Proofing ក្នុងប្រអប់ ផ្តល់អោយការជ្រើសរើសជាច្រើន:
oប្រសិនបើលោកអ្នកមិនចង់បានពាក្យសរសេរដោយស្វ័យប្រវត្តិ  ដោះសញ្ញា uncheck លើ Check spelling as you type។
oប្រសិនបើលោកអ្នកមិនចង់ឆែកកំហុសវេយ្យករណ៍ ដែលបានគូសសញ្ញា ដោះសញ្ញា លើuncheck Mark grammar errors as you type។
oដើម្បីឆែកកំហុសសរសេរបរិបទ ចុចលើ check Use contextual spelling។
a
ដើម្បីលាក់កំហុសការសរសេរ និងវេយ្យករណ៍ក្នុងឯកសារ:
ប្រសិនបើលោកអ្នក កំពុងចែកចាយឯកសារ ដូចប្រវត្តិរូបសង្ខេបជាមួយនរណាម្នាក់ លោកអ្នកមិនអាច មើលឃើញ ពណ៌ក្រហម បៃតង និងបន្ទាត់ពណ៌ខៀវ។ បិទចោលការសរសេរដោយស្វ័យប្រវត្តិនិង វេយ្យករណ៍ អនុវត្តទៅទៅកុំព្យូទ័ររបស់លោកអ្នក។ លោកអ្នកអាចលាក់កំហុសការសរសេរ និងវេយ្យករណ៍ក្នុងឯកសារមួយ ដែលបន្ទាត់គូសមិនបង្ហាញលើកុំព្យូទ័រ។
•ពីលើ Backstage ចុចលើ Options Proofing

a•ដាក់សញ្ញា check លើ Hide spelling errors in this document only  និង Hide grammar errors in this document only។
•រួចចចុចលើ OK។