មេរៀនទី១: ការរចនាលើ អត្ថបទ

មេរៀនទី១: ការរចនានៅលើអត្ថបទ

aបង្រៀនដោយលោកគ្រូ: ទាវ ឈុនណន
ព្រឹទ្ធបរុស មហាវិទ្យាល័យ វិទ្យាសាស្រ្ត និង បច្ចេកវិទ្យា
នៃ សាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជា
Tel: 077778647-070778647-0977778647
2

មូលដ្ឋាននៃ កម្មវិធី Microsoft Office 2010

1.របៀបកំណត់  Symbols
-ចុចលើ Insert Menu –> ចុចលើ Symbol   aa-ក្នុងប្រអប់ Font ជ្រើសរើសប្រភេទ Font និងជ្រើសរើសនូវ Symbol ណាមួយដែលយើង ចង់បានរួចចុច Insert។
2.របៀបកំណត់ Bullets and Numbering
-ចុច Home menu–> ចុចលើ Numbering or Bullets រួចហើយជ្រើសរើសនូវ Symbol ណាមួយដែលយើងចង់បាន។
a-ចុច Define New Number format សម្រាប់កំណត់ការដាក់ Numbering
-ចុច Define New Bullet សម្រាប់កំណត់ការដាក់នូវប្រភេទ Symbol ណាមួយដែលយើង ចង់បាន។
a-Number style សម្រាប់ជ្រើសរើសប្រភេទលេខដែលយើងចង់បាន
-Number format សម្រាប់កំណត់ការដាក់ជាលក្ខណ:ផ្សេង
-Alignment សម្រាប់កំណត់ទីតាំងនៃការដាក់នូវ Numbering
-Preview សម្រាប់មើលទម្រង់នៃការដាក់នូវ Numbering រួចចុចលើ OK។
a3.ការបង្កើតតារាង (Create Table)
-ចុច Insert Menu –>Table –> Insert Table
a–   នៅក្នុងប្រអប់ Number of columns សម្រាប់កំណត់ចំនួនជួរឈរ
–   ក្នុងប្រអប់ Number of rows សម្រាប់កំណត់ចំនួនជួរដេក
–  ក្រោយពីយើងកំណត់លក្ខខ័ណ្ឌគ្រប់ហើយត្រូវចុចលើ OK។

ការកំណត់ Properties ទៅអោយ Table
a4. ការដាក់ Borders and Shading

aលោកអ្នកត្រូវជ្រើសរើស Table ដែលយើងចង់ដាក់ Border and Shading
ចុច Home ជ្រើសរើសលើតារាងរួចចូល –> Designe
a

–>  ចូលក្នុង​ Borders and Shading
a-នៅក្នុង Tab Borders សម្រាប់កំណត់ដាក់ប្រភេទបន្ទាត់អោយតារាង
•Setting សម្រាប់កំណត់ការដាក់ប្រភេទតារាងផ្សេងៗ
•Style សម្រាប់ជ្រើសរើសពណ៌ផ្សេងៗដាក់នៅលើតារាង
•Width សម្រាប់ជ្រើសរើសទំហំបន្ទាត់ដើម្បីដាក់លើតារាង
•Apply to សម្រាប់ជ្រើសរើសលក្ខខ័ណ្ឌផ្សេងៗនៃតារាង
ក្រោយមកពីការកំណត់សព្វគ្រប់ចុចលើ OK
-នៅក្នុង Tap Page Border សម្រាប់កំណត់ដាក់ស៊ុមជុំវិញទំព័រ
•Setting សម្រាប់កំណត់ការដាក់ស៊ុមផ្សេងៗ
•Style សម្រាប់ជ្រើសរើសប្រភេទបន្ទាត់ដាក់លើទំព័រ
•Color សម្រាប់ជ្រើសរើសពណ៌ផ្សេងៗដាក់លើស៊ុម
•Width សម្រាប់ជ្រើសរើសទំហំបន្ទាត់ដើម្បីដាក់លើស៊ុម
•Art សម្រាប់ជ្រើសរើសលក្ខខ័ណ្ឌផ្សេងៗនៃការដាក់លើស៊ុមនៅលើទំព័រ
•Options សម្រាប់កំណត់គែមនៃការដាក់ស៊ុម
ក្រោយមកលោកអ្នកចុចលើ OK
a-នៅលើ Shading សម្រាប់កំណត់ដាក់ពណ៌នៃផ្ទៃអោយតារាង
5.ការបើករូបភាព
-រូបភាព Picture
នៅពេលបើករូបភាពយើងត្រូវដឹងថារូបភាពនោះស្ថិតនៅកន្លែងណា
–> ចុចលើ Insert Menu–> រូបភាព Picture
a7.សរសេររូបមន្តគណិតវិទ្យា
-ចុចលើ –>Insert menu–> Object–>Object–>Microsoft Equation 3.0
aa-ចុចលើ OK
នោះវាចេញតារាងមួយដូចខាងក្រោម រួចជ្រើសរើសទៅតាមការចង់បានរបស់លោកអ្នក
a