មេរៀនទី៥: ភ្ជាប់ឯកសារបង្ហាញ Outlook

a

មេរៀនទី៥: ភ្ជាប់ឯកសារបង្ហាញក្នុង Outlook

បង្រៀនដោយលោកគ្រូ: ទាវ ឈុនណន
ព្រឹទ្ធបរុស មហាវិទ្យាល័យ វិទ្យាសាស្រ្ត និង បច្ចេកវិទ្យា
នៃ សាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជា
Tel: 077778647-070778647-0977778647

ឯកសារភ្ជាប់ដែលបានបង្ហាញរហ័សនៅក្នុង Outlook
Outlook ដែលក៏មានលក្ខណៈពិសេសមួយដែលអនុញ្ញាតឱ្យអ្នកប្រើបន្ថែមទៅជា “ការមើលជាមុន” ឯកសារភ្ជាប់នេះ។ អត្ថបទនេះនឹងណែនាំអ្នកប្រើពីរបៀបធ្វើឱ្យ សកម្មនិងប្រើលក្ខណៈពិសេសនេះបន្ថែមទៀត។
aចូលក្នុង View -> Reading Pane ទីតាំងនិងសម្រាប់ស៊ុមនេះ។ មានជម្រើសបីគឺ: ផ្នែកខាងស្ដាំ (Right), នៅខាងក្រោម (Bottom) ហើយបិទ (Off). ជាការពិតណាស់ យើងនឹងមិនយកស៊ុមបិទនោះទេ។
a

បន្ទាប់សូមត្រឡប់ទៅកាន់ឯកសារភ្ជាប់ដែលការមើលជាមុន។ ទោះជាយ៉ាងណាជាញឹក ញាប់លក្ខណៈ ពិសេសនេះត្រូវ បានបើក នៅលើតាមលំនាំដើម។

ដើម្បីត្រួតពិនិត្យមើល , ចូលក្នុង Tools -> Trust Center. នៅប្រអប់ Trust Center, ចុច Attachment handling.
aដកសញ្ញា Turn off Attachment Preview. ប្រសិនបើអ្នកមិនចង់មើលទៅនៅ តែប្រភេទ ជាក់លាក់ណាមួយនៃឯកសារចុចលើ Attachment and Document Previewers និងការដោះធីកប្រភេទឯកសារដែលមិនចង់បាន។
aនៅពេលដែលអ្នកចុចលើឯកសារភ្ជាប់ជាមួយ e-mail អ្នកប្រើនឹងមើលឃើញ ឯកសារនៅ ក្នុងដំបូង email, នៅក្នុងស៊ុម Reading. ចុចឈ្មោះឯកសារដើម្បីឱ្យការមើលជាមុន។ ចុច Message ដើម្បីត្រឡប់ទៅសារ mail.
aនៅពេលធ្វើការនេះជាលើកដំបូងសារព្រមានមួយនឹងបង្ហាញឡើង។ ចុច Preview file ដើម្បីមើលមាតិកានេះនៅក្នុងឯកសារ។ អ្នកប្រើអាចដោះធីកប្រអប់ Always warn before previewing this type of file ដើម្បីជៀសវាងសារ ព្រមាននេះ ដើម្បីបង្ហាញនៅក្នុងពេលអនាគត។
aនេះគឺជាឧទាហរណ៍នៃឯកសារមួយ excel បានមើលពីមុន
a

ចំណាំ: ដើម្បីមើល file Office, អ្នកប្រើប្រាស់ត្រូវតែមានឧបករណ៍ Office។ ឧទាហរណ៍ ប្រសិនបើឯកសារភ្ជាប់គឺជា file Word អ្នកប្រើនឹងមានដើម្បីដំឡើង MS Word។ នេះមានន័យថាត្រូវតែមានការផ្នែកបន្ថែមមួយ (add-in) ការមើលជាមុនត្រូវបានរួម បញ្ចូលទៅក្នុង  Outlook ដើម្បីមើលប្រភេទឯកសារដែល។ ដោយគ្មានការគាំទ្រ ឧបករណ៍នោះសារកំហុសនឹងបង្ហាញឡើង។
aក្នុងរូបភាពអ្នកប្រើបានតែត្រូវការដើម្បីដំឡើងកម្មវិធី Adobe Reader មកជាលំនាំដើម របស់អ្នកជា PDF Reader ដើម្បីអាចកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធកម្មវិធីដែលបាន Outlook ដែលអនុញ្ញាតឱ្យអ្នកមើលឯកសារ PDF ដែលបានភ្ជាប់។