មេរៀន Windows Server 2008 ការរៀបចំ Wi-Fi

aការរៀបចំ  Wi-Fi ក្នុង Windows Server 2008
ដំឡើង
Network Policy and Access Services Role

ក្នុង Windows Server ពីមុន, មុខងាររបស់ RADIUS ត្រូវបានផ្គត់ផ្គង់ប្រើប្រាស់ សេវា លើប្រព័ន្ធ Internet (Internet Authenticate Service, ពាក្សកាត់ IAS). ចាប់ពី Windows Server 2008, វាបានផ្គត់ផ្គង Network Policy and Access Services. ផ្នែកនេះរួមមានសេរវា ជាច្រើន IAS ជាមួយមុខងារ NAP ថ្មី។
ក្នុងប្រអប់ Initial Configuration Tasks, អ្នករកមើលហើយចុច Add roles. ប្រសិនបើអ្នកបានបិទ ចូរចុចលើ Start> Server Manager, ជ្រើសរើស Roles ចុច Add Roles.
ជ្រើសរើស Network Policy and Access Services រួចហើយចុច Next.
a

ជ្រើសរើសដូចខាងក្រោម

 • Network Policy Server
 • Routing and Remote Access Servers
 • Remote Access Services
 • Routing

aចុចលើ Next, ក្រោយមកចុចលើ Install រងចាំដំឡើងរួចចុចលើ Close.
ពេលនោះ លោកអ្នកអាចចាប់ផ្តើមដំឡើង NPS ជាមួយមុខងារ

RADIUS: ចុច Start, វាយសរសេរ nps.msc ហើយចុចលើ Enter.

ជាមួយការជ្រើសរើស Standard Configuration, ជ្រើសរើស RADIUS server for 802.1X Wireless or Wired Connections
aចុច Configure 802.1X.
ជាមួយ Type of 802.1X connections ជ្រើសរើស Secure Wireless Connections ហើយចុច Next.
aចុចលើ Add ដើម្បីបង្កើត ម៉ាស៊ីន RADIUS ថ្មី
aជ្រើសរើស Microsoft Protected EAP (PEAP) ពីព្រោះយើងប្រើ PEAP.
ចុចលើ Configure…, រួចហើយចុចលើ OK.
ក្នុងប្រអប់ Specify User Groups ចុចលើ Add.
aចុចលើ Next ដើម្បីបន្តទៀត
ចុចលើ Configure… ដើម្បីបង្កើតមុខងារ VLAN.
a

ក្រោយពីបង្កើត VLAN ចុចលើ  Next.រួចហើយចុចលើ Finish.

ដំឡើងម៉ាស៊ីនអជ្ញាបណ្ណ CA ឈ្មោះម៉ាស៊ីន

 1. ចុច Start, វាយសរសេរ MMC រួចហើយចុច Enter.
 2. លើប្រអប់ MMC, ចុចលើ File>Add/Remove Snap-in.
 3. ជ្រើសរើស Certificates ហើយចុច Add.
 4. ជ្រើសរើស Computer account ហើយចុច Next.
 5. ជ្រើសរើស Local computer, ចុច Finish, ក្រោយមកចុចលើ OK.

aចុចលើ Install Certificate ដើម្បីបញ្ចូល  Trusted Root Certificate Authorities.
aa

 • ចុចចូលប្រអប់ដំបូង Validate server certificate.
 • ចុចចូលប្រអប់ទីពីរ Connect to these servers, បញ្ចូលឈ្មោះម៉ាស៊ីនមេ Windows Server ដោយចុច​ Start > Server Manager.
 • ក្នុងប្រអប់ Trusted Root Certification Authorities, ជ្រើសរើស CA
 • ជ្រើសរើស Secured password (EAP-MSCHAP v2)

aចុងបំផុតចុចលើ OK ដើម្បីរក្សាការដំឡើង
aមជ្ឈមណ្ឌល អាយធី ខេប៊ូ

មានទទួលរចនាវ៉ិបសាយ កម្មវិធីគ្រប់គ្រងក្រុមហ៊ុន…
មានបើកវគ្គខ្លី:
–          វគ្គរចនាវ៉ិបសាយ HTML,CSS, Javascript, PHP, ASP.NET
–          វគ្គដំឡើងកុំព្យូទ័រណែតវឺក Networking
–          វគ្គជួសជុលកុំព្យូទ័រ Computer Repairing
–          វគ្គសរសេរកម្មវិធីលើ iOS (កម្មវិធី iPhone, iPAD)
ទំនាក់ទំ​នង 0977778647-077778647-070778647
Email: chhunnan@gmail.com
Chat: yahoo, skype: chhunnan
www.itcambo.com
IT ads