មេរៀន Windows Server 2008 ដំឡើង Backup

aដំឡើង Windows Server Backup លើ Windows Server 2008 R2
Windows Server Backup ដូចប្រហាក់ប្រហែល (លើWindows Server 2000/2003) – ផ្ដល់នូវដំណោះស្រាយ ពេញលេញ សម្រាប់ការបម្រុងទុក ប្រចាំថ្ងៃនិងស្ដារនៅ ពេលដែល ចាំបាច់។ ធៀបជាមួយ Windows Server 2008 RTM, Windows Server 2008 R2 លក្ខណៈ ពិសេសថ្មីដែលអាចជួយអ្នកក្នុងការពង្រីក backup និងរបៀបសង្គ្រោះពី  backup.

ចំណាំ: ចំណុចមួយដែលត្រូវចងចាំគឺមិនមែនដើម្បីប្រើម៉ាស៊ីនបម្រើរបស់ Windows បម្រុងទុក ដើម្បីស្ដារការ បម្រុងទុកដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយ Ntbackup មួយ។ ទោះយ៉ាងណាមានគឺជាកំណែដែលបានតែអានរបស់ Ntbackup (ឥតគិតថ្លៃ) អាចជួយ អ្នកក្នុងការសង្គ្រោះទិន្នន័យដែលបានបង្កើតឡើងដោយ Ntbackup, ឧបករណ៍នេះ អាចត្រូវបានដំឡើងនៅលើម៉ាស៊ីនបម្រើរបស់ Windows 2008 R2 និង Windows 7 ។

Backup ជាមួយ Windows Server Backup អ្នកប្រើប្រាស់ Windows Server Backup ដើម្បី backup លើ server ទាំងអស់ បញ្ជីដែលបានជ្រើសរបស់ volume, ភាគថាសប្រព័ន្ធឬថតមួយ /file។

ចំណាំ: ក្នុង Windows Server 2008 RTM អ្នកនឹងត្រូវបានកំណត់ចំពោះ ធាតុដែល អាចធ្វើបាន backup, គ្រាន់តែ ជ្រើសរើសពីរបី volume លើ server ទាំងអស់។

ដំឡើង Windows Server Backup លក្ខណៈពិសេសបន្ថែម Windows Server Backup Features សមាសភាគទាបជាងកម្រិតអ្នកត្រូវការ ដើម្បីដំឡើង ឧបករណ៍ ដូចខាងក្រោម:

  • ​​Windows Server Backup Microsoft Management Console (MMC) snap-in
  • Wbadmin command-line tool
  • Windows PowerShell cmdlets for Windows Server Backup

ដើម្បីដំឡើង Windows Server Backup, អាចប្រើមួយក្នុង 3 វិធីខាងក្រោម:

  • ប្រើ Server Manager
  • ប្រើ Servermanagercmd.exe
  • ប្រើ PowerShell

ដើម្បីដំឡើង Windows Server Backup,ចូលនៅលើកុំព្យូទ័ររបស់អ្នក ដែល នៅជាមួយគណនីថ្មីមួយ Administrator ឬការគ្រប់គ្រងគណនីជំនួយ។

1. ដំឡើង Windows Server Backup ប្រើ Server Manager

– បើកServer Manager

– ចុច Features

– ចុច Add Features

a– ក្នុងទំព័រ Add Features Wizard, ចុះក្រោមហើយជ្រើស Windows Server Backup features. ប្រសិនបើលោកអ្នកក៏ចង់ ប្រើ លំនាំ ពាក្យ បញ្ជា PowerShell, ជ្រើសរើសថែម Command Line Tools. អ្នកមិនត្រូវបន្ថែមនេះប្រសិនបើអ្នកគ្រាន់តែចង់ប្រើ GUI ឬឧបករណ៍បន្ទាត់ពាក្យបញ្ជា  WBADMIN ចុចលើ Next.
a– ក្នុងទំព័រ Confirm Installation Selections, ចុច Install

aa– មិនត្រូវការ ដើម្បីចាប់ផ្ដើមឡើងវិញគ្មាន server ក្រោយពេលបង្កើតរួច
2. ដំលើង Windows Server Backup ប្រើ Servermanagercmd.exe
ប្រើបញ្ជា Servermanagercmd.exe គឺជាភាពងាយស្រួលទោះជាយ៉ាងណាពាក្យបញ្ជានេះអាច នៅក្នុងកំណែនេះ Windows ក្រោយនេះ
– បើកប្រអប់បញ្ចូលពាក្យបញ្ជាមួយដែលមានសិទ្ធិជាអ្នកគ្រប់គ្រងជាន់ខ្ពស់ (ចុចស្តាំ CMD ហើយជ្រើសរើស Run as Administrator).
– ចុច servermanagercmd -i Backup-Features
a
3. ដំឡើង Windows Server Backup ប្រើ PowerShell ក្នុង Windows Server 2008 R2, PowerShell ការកំណត់លំនាំដើម។ ទោះបីយ៉ាងណាដើម្បីដំឡើងតួនាទីដោយ ឧបករណ៍នេះអ្នកត្រូវទៅ import និង module Server Manager។
– បើកប្រអប់ PowerShell ជាមួយនឹងការគ្រប់គ្រងជាន់ខ្ពស់ (កណ្តុរស្តាំនៅលើ PowerShell និងជ្រើសរើស Run as Administrator)
– ចុច Import-Module servermanager
– ក្រោយចុច import, ចុច: Add-WindowsFeature Backup-Features.
a

 មជ្ឈមណ្ឌល អាយធី ខេប៊ូ

មានទទួលរចនាវ៉ិបសាយ កម្មវិធីគ្រប់គ្រងក្រុមហ៊ុន…
មានបើកវគ្គខ្លី:
–          វគ្គរចនាវ៉ិបសាយ HTML,CSS, Javascript, PHP, ASP.NET
–          វគ្គដំឡើងកុំព្យូទ័រណែតវឺក Networking
–          វគ្គជួសជុលកុំព្យូទ័រ Computer Repairing
–          វគ្គសរសេរកម្មវិធីលើ iOS (កម្មវិធី iPhone, iPAD)
ទំនាក់ទំ​នង 0977778647-077778647-070778647
Email: chhunnan@gmail.com
Chat: yahoo, skype: chhunnan
www.itcambo.com

IT ads