មេរៀន Windows Server 2008 ដំឡើង XenServer និង XenCenter

ការណែនាំដំឡើង XenServer 6 និង XenCenter
XenServer រត់ដំណើរការផ្ទាល់ លើផ្នែករឹងផ្គត់ផ្គងជាមួយ XenServer។ កម្មវិធីទាមទា CPU 64 bit ដំណើរការ ឬ Intel VT ឬ AMD-V។ ទំហំតូចបំផុត 2GB RAM ដើម្បីដំឡើង XenServer ដល់ 8GB RAM ដំណើរការរត់លឿន។

ផ្នែករឹងសម្រាប់ XenServer អាចប្រើដល់ 1TB RAM, 16 NIC និង 64 ដំណើរការ logic ក្នុងមួយម៉ាស៊ីនមេ (host) រត់លើ XenServer។

ដោនឡូត Citrix XenServer 6 និង XenCenter ដោនឡូត XenServer និង XenCenter ពីលើ www.citrix.com/xenserver. ឬប្រសិនបើមាន គណនីយ MyCitrix, អ្នកអាចចូលដោនឡូត www.citrix.com/mycitrix  XenServer ដែលមានទំហំ 508MB (file ISO) និង XenCenter គឺ41MB។

សំនូមពរដំឡើង XenCenter Citrix XenCenter គឺជាកម្មវិធីប្រើបានលើ Windows អាចដំឡើងលើម៉ាស៊ីនពិត ឬម៉ាស៊ីននិម្មត្តិ។ អាចប្រើជាមួយ Windows XP, Vista, 7, Server 2003, 2008 និង 2008RC. XenCenter ទាមទារដំឡើង .NET Framework 3.5 ជាមុន។

ដំឡើង XenServer Bung file ISO ចូលក្នុងម៉ាស៊ីនមេ server
aក្រោយពេល restart ឡើងវិញកម្មវិធីនឹងចាប់ផ្តើមដំឡើងដោយស្វ័យប្រវត្ត
aដំបូង កម្មវិធីនឹងចង់ស្គាល់ពីប្រភេទ Keyboard ចង់ប្រើប្រាស់ ជ្រើសរើសប្រភេទ ហើយចុច OK
aចុចលើ OK ម្តងទៀត
aចុចលើ Accept EULA ក្រោយពេលអានអត្ថបពន្យល់
aប្រសិនមិនទាន់ចុច ឬ Intel VT (AMD-V) លើម៉ាស៊ីនលោកអ្នកនឹងឃើញ
a

ធ្វើការពេលនេះ គឺត្រឡប់ BIOS ហើយចុច ឬ Intel VT (AMD-V) រួចហើយចុចលើ OK

ប្រព័ន្ធនឹងសួរអ្នកចង់ប្រើដំឡើង XenServer ជ្រើសរើសទីតាំងដំឡើង ហើយចុចលើ OK
aជ្រើសរើសប្រភពដើមដំឡើង ក្នុងករណីនេះ យើងប្រើប្រភពដើម តំបន់ក្នុងប្រព័ន្ធ ប្រភពមាន HTTP, FTP ឬ NFS. ចុច OK
aមានសំនួរសួរថា​ចង់ដំឡើង driver ឬអត់ ជ្រើសរើសយក  No.
aជ្រើសរើស skip verification ហើយជ្រើសរើស OK.
aដាក់លេខសំងាត់ Password អោយគណនីគ្រប់គ្រងហើយចុចលើ OK
aលោកអ្នកជ្រើសរើស DHCP បញ្ចូល IP តាមប្រភេទ Class
aបន្ទាប់មកគឺជាជំហានដំឡើង Hostname. យើងអាចប្រើ DHCP ដើម្បីដំឡើង។ ដំឡើង DNS បានបង្កើត DHCP. ចុច OK
aកំណត់ ទីតាំងហើយចុច OK.
a

កំនត់តំបន់ទីក្រុង ហើយចុចលើ OK.
aជ្រើសរើសManual time entry option រួចហើយចុច OK
a

ចុច Install XenServer.
aលើអេក្រង់រៀបចំដំណើរការ
aប្រសិនបើជ្រើសរើសដំឡើងពេលវេលា
aបញ្ចូលពេលវេលា ពិតក្រោយមកចុចលើ OK
រួចហើយចុចលើ OK ដើម្បីបញ្ចប់
aRestart ឡើងវិញដើម្បី XenServer ដំណើរការ
aខាងក្រោម គឺដំឡើងមូលដ្ឋានរបស់ Server។ អធិប្បាយអាស្រ័យដ្ឋាន IP
aដំឡើង  XenCenter
ដោនឡូត file ដំឡើង XenCenter ដាក់លើ Windows
aដំណើរការដំឡើង ពីមូលដ្ឋាន រួចចុច Next បន្តបន្ទាប់រហូតដល់ Install ចុចលើ Install

aចុចលើ Yes

aក្រោយមកចុចលើ Finish

aaមុនពេលបន្តទៀត មើលលើ Interface របស់ XenCenter អោយបានច្បាស់។ ដំណើរការកម្មវិធីលើ Start.
aរួចហើយចុចលើ Yes
aដើម្បីភ្ជាប់ទៅម៉ាស៊ីនមេ XenServer ដែលបានដំឡើងពីមុននោះ ចុចលើ Add a server

aបញ្ចុល IP របស់ម៉ាស៊ីនមេ Server ហើយវាយបញ្ចូលលេខ Password រួចហើយចុចលើ Add
aចុចលើប្រអប់ Save and restore server connection state on startup ដើម្បីធានាយើងកំពុងតែបន្ថែម XenServer ថ្មីចូលទៅលើ XenCenter.
aចុចលើប្រអប់ Require a master password ប្រសិនបើចុចអនុវត្ត ដំឡើង Password
a

ក្រោយមកចុចលើ OK, លើអេក្រង់បង្ហាញ នឹងឃើញ XenServer ចូលក្នុង XenCenter.
aមជ្ឈមណ្ឌល អាយធី ខេប៊ូ

មានទទួលរចនាវ៉ិបសាយ កម្មវិធីគ្រប់គ្រងក្រុមហ៊ុន…
មានបើកវគ្គខ្លី:
–          វគ្គរចនាវ៉ិបសាយ HTML,CSS, Javascript, PHP, ASP.NET
–          វគ្គដំឡើងកុំព្យូទ័រណែតវឺក Networking
–          វគ្គជួសជុលកុំព្យូទ័រ Computer Repairing
–          វគ្គសរសេរកម្មវិធីលើ iOS (កម្មវិធី iPhone, iPAD)
ទំនាក់ទំ​នង 0977778647-077778647-070778647
Email: chhunnan@gmail.com
Chat: yahoo, skype: chhunnan
www.itcambo.com

IT ads