មេរៀនទី២០: Office 2007 ក្នុង Ubuntu

មេរៀនទី២០: ដំឡើង Office 2007 ក្នុង Ubuntu 9.04

a

. វាយសរសេរ Wine
– Microsoft Office 2007 មិនដំណើរការជាមួយ Wine trước 1.1.14,ដូច្នេះប្រសិនបើ សរសេរមិនត្រឹមត្រូវ:
– នៅប្រអប់ Terminal, សរសេរបញ្ជា:

sudo apt-get remove wine

– សរសេរ នៅក្នុងទាំងអស់ បណ្តាល file ដែលបង្កើតដោយ Wine:

rm -rf ~/.wine

២. ការដំឡើង Wine

– នៅ Wine 1.1.14 ដោនឡូតនៅទីនេះ: http://wine.budgetdedicated.com/archive/index.html

– ដំឡើង *.deb ដូចធម្មតា

លោកអ្នកនឹងទទួលព័ត៌មាន “An older version is available in the software channel.”
a
– ចុចលើ Close ដើម្បីបោះចោល ហើយបន្តការដំឡើង ជ្រើសរើស Install Package:
a– បញ្ចូលលេខសម្ងាត់ password របស់អ្នកប្រើប្រាស់ ដើម្បីបញ្ចប់ដំណើរការការដំឡើង

. ដំឡើង Microsoft Office 2007:

 

– ដាក់បញ្ចូល CD កម្មវិធី Microsoft Office 2007 ចូលក្នុង CD/DVD, រកមើល file setup.exe
– ចុចលើកណ្តុរស្តាំ ហើយជ្រើសរើស Open with other application, បន្តទៀតជ្រើសរើស Wine Windows Program Loader, ហើយបន្តដូចពេលដំឡើងកម្មវិធីធម្មតានៅលើ windows ដែរ ។
– បញ្ចូលលេខ serial ចុះចូល ជ្រើសរើស Accept the User Agreement, ជ្រើសរើស Install Now ដើម្បីចាប់ផ្តើមដំឡើង។
a– ជ្រើសរើសផ្នែកចាំបាច់ ដែលលោកអ្នកត្រូវការប្រើប្រាស់:
aaa– ដំឡើងចប់ កម្មវិធី Microsoft Office 2007, ជំហានបន្តទៀតដំឡើង Winetricks
. ដំឡើង Winetricks:
– នៅក្នុងប្រអប់បញ្ជា Terminal, វាយសរសេរ:

sudo wget www.kegel.com/wine/winetricks
–          ក្រោយពីដំឡើងចប់ ជំហានបន្ទាប់ទៀត:

sudo apt-get install cabextract

sh winetricks corefonts tahoma vcrun2005sp1 wsh56js

– ជ្រើសរើស Yes ដើម្បីបន្តដំឡើង Visual C++
a– បន្ទាប់ជ្រើសរើស Yes ដើម្បីដំឡើង Windows Script 5.6:
a៥. បង្កើត Wine:
– វាយសរសេរ ក្នុងប្រអប់ Terminal:

winecfg

– ចូលជ្រើសរើសលើ Libraries:
a– នៅក្នុង New override for libraries, បញ្ចូលតម្លៃ riched20 ហើយវាយសរសេរ Add
– ក្រោយមកជ្រើសរើសបន្ត Edit, រួចហើយជ្រើសរើស “Native (Windows)” ហើយចុច OK
a
– បញ្ចូលតម្លៃ usp10 ទៅក្នុង New override for libraries, ហើយចុច OK ដើម្បីបញ្ចប់ការបង្កើត Wine ឥឡូវនេះលោកអ្នក បានប្រើ Microsoft Office 2007 ក្នុង Ubuntu។
————————————————————————————————–

មជ្ឈមណ្ឌល អាយធី ខេប៊ូ-IT CAMBO

សរសេរកម្មវិធី:
– រចនាវ៉ិបសាយ & Hosting គ្រប់គ្រងក្រុមហ៊ុន…
– បង្កើតកម្មវិធីគ្រប់គ្រងទិន្នន័យ
– ដំឡើងប្រព័ន្ធ ណែតវឺក Networking

កម្មវិធីសិក្សាបើកវគ្គខ្លី(សិស្សចាប់ពី ១០ឡើងទៅ)
–  វគ្គរចនាវ៉ិបសាយ HTML,CSS, Javascript, PHP, ASP.NET
–  វគ្គដំឡើងកុំព្យូទ័រណែតវឺក Networking
–   វគ្គជួសជុលកុំព្យូទ័រ Computer Repairing
–   វគ្គសរសេរកម្មវិធីលើ iOS (កម្មវិធី iPhone, iPAD)

ទំនាក់ទំ​នង លោក ទាវ​ ឈុន ណន: 0977778647-077778647-070778647
Email: chhunnan@gmail.com
Chat: yahoo, skype: chhunnan
www.itcambo.com

ITCAMBO-NEW