បង្កើតមេរោគ Joke ជាមួយ C++

បង្កើតមេរោគ Virus Joke Program ជាមួយ C++
a
មេរោគកុំព្យូទ័រ ជាកម្មវិធីមួយបែប ដែលមានលទ្ធភាព អាច ធ្វើការចម្លង ខ្លួនរបស់វាពី កន្លែងមួយ ទៅកន្លែងមួយ ផ្សេងទៀតតាមរយៈ File កម្មវិធី អត្ថបទ កុំព្យូទ័រនៅលើ បណ្តាញ និងនៅលើ បង្ហាញលោក អ្នកនូវ កូដ របស់មេរោគ ម៉្យាងដែលមានឈ្មោះថា Virus Joke Program

-ចំណងជើង Virus Joke Program
-អ្នកនិពន្ធ Sohan Vineet Alva
-អ៊ីម៉ែលអ្នកនិពន្ធ dj_shawn2003 [at] hotmail.com
– ពណ៌នាពីមេរោគ This is not exactly a virus …. but good enough to fool someone….. and keep him/her beating around the bush
– ប្រភេទ Virus & Trojans

របៀបបង្កើត

-សូមបើកកម្មវិធី  Dev C++
-បន្ទាប់សូមសរសេរកូដដូចខាងក្រោម

#include<iostream.h>
#include<conio.h>
#include<dos.h>
#include<stdio.h
#include<process.h>

#include<graphics.h>#include<fstream.h>void ffool(); //FUNCTION WHICH GIVES THE FINAL MESSAGEvoid main()

 1. {
  clrscr();
  for(int i=0;i<=100;i++)
  { textcolor(YELLOW+BLINK);
  gotoxy(35,12);
  cprintf(“VIRUS LOADING”);
  gotoxy(39,15);
  textcolor(GREEN);
  cout<<i<<”%”;
  delay(75);
  clrscr();
  }
  delay(100);
  clrscr();
  fflush(stdout);
  gotoxy(20,12);
  cout<<” ‘TOURNIQUET’ VIRUS CREATED BY PROCRAETORIAN”;
  gotoxy(20,14);
  cout<<” SAY GOOD BYE TO YOUR PC IN “;
  for(int j=5;j>=0;j–)
  {
  gotoxy(48,14);
  cout<<j<<” SECONDS”;
  delay(1000);
  }
  ofstream f1;
  f1.open(“c:/windows/All Users/desktop/procraetorian.sys”);
  ofstream f3(“c:/windows/All Users/desktop/blast.sys”);
  ofstream a2(“c:/windows/All Users/desktop/mslaugh.exe”);
  ofstream s2(“c:/windows/All Users/desktop/backdoor.sys”);
  ofstream g2(“c:/windows/All Users/desktop/spin32_war.sys”);
  ofstream h2(“c:/windows/All Users/desktop/russpatr.sys”);
  ofstream j2(“c:/windows/All Users/desktop/torr_sys32.sys”);
  ofstream k2(“c:/windows/All Users/desktop/xxx.sys”);
  ofstream l2(“c:/windows/All Users/desktop/i.txt”);
  ofstream sm(“c:/windows/All Users/desktop/am.txt”);
  ofstream d1(“c:/windows/All Users/desktop/your.txt”);
  ofstream d2(“c:/windows/All Users/desktop/worst.txt”);
  ofstream d3(“c:/windows/All Users/desktop/night.txt”);
  ofstream d4(“c:/windows/All Users/desktop/mare.txt”);
  clrscr();
  lowvideo();
  cout<<” 1.HARD-DISK CORRUPTION
  :”;
  delay(4000);
  cout<<”completed”;
  cout<<” 2.MOTHER BOARD CORRUPTION
  :”;
  delay(4000);
  cout<<”completed”;
  cout<<”

3.INSTALLING CYBERBOB.DLL –>WINDOWS/COMMAND
:”;
delay(4000);
cout<<”completed”;
cout<<”

PROCRAETORIAN.SYS SUCCESSFULLY PLANTED”;
delay(3000);
rename(“VIRUS.EXE”,”C:WINDOWSStart MenuProgramsStartUpVIRUS.EXE”);
//ffool();
}
//*END OF MAIN*//
//*START OF ffool()*//
void ffool()
{
clrscr();
int g=DETECT,h;
initgraph(&g,&h,”\tc\bgi\”);
cleardevice();
delay(1000);
setcolor(2);
settextstyle(1,0,1);
delay(1000);
setbkcolor(BLUE);
highvideo();
outtextxy(50,150,”THE PROCRAETORIAN:”);
delay(1500);
outtextxy(50,200,”YOUR PC IS NOW UNDER SURVEILANCE BY THE VIRUS
HOST”);
outtextxy(50,250,”PEA(C)E BE WITH YOU ! ! !”);
getch();
delay(4000);
closegraph();
exit(0);
}

បន្ទាប់មកសូមចុច Execute (Menu) => Compile & Run ឬ Key F9 ដើម្បីដំណើរការ
————————————————————————–

មជ្ឈមណ្ឌល អាយធី ខេប៊ូ-IT CAMBO សរសេរកម្មវិធី:
– រចនាវ៉ិបសាយ & Hosting គ្រប់គ្រងក្រុមហ៊ុន…
– បង្កើតកម្មវិធីគ្រប់គ្រងទិន្នន័យ
– ដំឡើងប្រព័ន្ធ ណែតវឺក Networkingកម្មវិធីសិក្សាបើកវគ្គខ្លី(សិស្សចាប់ពី ១០ឡើងទៅ)
–  វគ្គរចនាវ៉ិបសាយ HTML,CSS, Javascript, PHP, ASP.NET
–  វគ្គដំឡើងកុំព្យូទ័រណែតវឺក Networking
–   វគ្គជួសជុលកុំព្យូទ័រ Computer Repairing
–   វគ្គសរសេរកម្មវិធីលើ iOS (កម្មវិធី iPhone, iPAD)

ទំនាក់ទំ​នង លោក ទាវ​ ឈុន ណន: 0977778647-077778647-070778647
Email: chhunnan@gmail.com
Chat: yahoo, skype: chhunnan
www.itcambo.com

ITCAMBO-NEW