ដំឡើងខ្មែរយូនីកូដ លើ Mac OS

ដំឡើងពុម្ភអក្សរ Khmer Unicode ក្នុង Mac OS X
សូមធ្វើតាមការណែនាំខាងក្រោមនេះដើម្បីដំឡើងពុម្ពអក្សរ Khmer Unicode នៅលើ កំព្យូទ័រ Mac របស់អ្នក៖
1១-សូមចុចលើ Link ខាងក្រោមនេះដើម្បីណែនាំអ្នកទៅកាន់វេបសាយដែលអ្នកអាច ដោនឡូត Khmer OSX Lite បាន។
២-ចុចដោនឡូតកម្មវិធី Khmer Unicode for Mac OS
៣-នៅពេលការដោនឡូតបានបញ្ចប់, សូមជ្រើស Save file ហើយចុច OK
1៤-សូមរក្សាទុកឯកសារ zip នេះនៅលើ Desktop នៃកំព្យូទ័ររបស់អ្នក។
1៥-សូមចុចត្រួត (Double-click) លើ zip file
1៦-folder ថ្មីមួយនឹងត្រូវបានបង្កើត, សូមចុចត្រួតលើ folder នេះ។
1៧-សូមចុចត្រួតលើ ឯកសារដែលមានឈ្មោះ KUMACOSXV21 ដើម្បីតំលើង software។ សូមធ្វើតាមការនែរនាំក្នុងការតំលើង software នេះ ក្នុងប្រអប់នីមួយ ជាបន្តបន្ទាប់។
1៨-នៅពេលការតំលើង software ត្រូវបានបញ្ចប់, សូមទៅកាន់ System Preferences ដោយចុច បូតុង apple > System Preferences…
1
៩-សូមចុច  International។​
1១០-សូមចុច Input Menu tab ហើយសូមមើលនៅផ្នែកខាងក្រោមនៃទំព័រដើម្បីរក Khmer V2
រួចសូមគូសក្នុង ប្រអប់។ សូមបិទ window នេះ។
1១១-នៅក្នុង Finder window, សូមចុចលើសញ្ញាទង់ជាតិ ហើយសូមជ្រើសរើស ទង់ជាតិខ្មែរ ពីតារាងដែលទំលាក់ចុះមក។
1១២-នៅពេលអ្នកបានធ្វើតាម ការនែរនាំទាំងអស់ខាង លើហើយ សូម បើកកម្មវិធី Word ដើម្បីសាកល្បងនូវការតំលើងរបស់អ្នក។ បើអ្នកមានបញ្ហា ក្នូងការសរសេរជើងនៃតួរអក្សរ សូម ធ្វើតាមការនែរនាំជា បន្ទាប់នេះ។
១៣-ក្នុង Word សូមចុចលើ Format> Font។
1១៤-នៅខាងក្រោមប្រអប់ Font, សូមរើស Kh Battambang Regular ហើយនៅខាងក្រោម Advanced សូមគូសក្នុងប្រអប់ Enables all ligatures in document។ រួចចុច OK
1Khmer Unicode Font & Keyboard Layout for Mac OS X
អនុវត្តតាមរបៀបខាងក្រោមនេះដើម្បីបញ្ចូលពុម្ពអក្សរខ្មែរយូនីកូដក្នុងម៉ាស៊ីន MAC OSX
* ចំលង Copy font Kh-Battambang  ដោនទឡូត Download ពីទីនេះ  ចំលងចូលតាម path:
Macintosh HD –> Library –> Fonts
1* ចំលង Copy Keyboard Layout file (khmer.keylayout) និងទង់ជ័យ Cambodia flag icon (khmer.icns) ចូលតាម path:
Macintosh HD –> Library –> Keyboard Layouts
1* របៀបដើម្បីបង្ហាញទង់ជ័យខ្មែរ ​ Keyboard Icons (flag)
Apple Symbol > System Preferences… > Language & Text > Tab Input Source
1 បានបញ្ចូលពុម្ពអក្សរទៅក្នុង menu bar
1ជំហានបន្ទាប់ចុចលើ Restart កម្មវិធី Mac OS
—————————————————————————————————
មជ្ឈមណ្ឌល អាយធី ខេប៊ូ-IT CAMBO
បង្កើត
កម្មវិធីសម្រាប់ក្រុមហ៊ុន អង្កការ ក្នុងតម្លៃសមរម្យ:

–     រចនាវ៉ិបសាយ & Hosting គ្រប់គ្រងក្រុមហ៊ុន…
–     បង្កើតកម្មវិធីគ្រប់គ្រងទិន្នន័យ គ្រប់គ្រងស្តុក លក់ទំនិញ
–     ដំឡើងប្រព័ន្ធ ណែតវឺក Networking និងសេវាជួសជុលកុំព្យូទ័រ
www.itcambo.com

កម្មវិធីសិក្សាបើកវគ្គខ្លី(សិស្សចាប់ពី ១០ឡើងទៅ)
–  វគ្គរចនាវ៉ិបសាយ HTML,CSS, Javascript, PHP, ASP.NET
–  វគ្គដំឡើងកុំព្យូទ័រណែតវឺក Networking
–   វគ្គជួសជុលកុំព្យូទ័រ Computer Repairing
–   វគ្គសរសេរកម្មវិធីលើ iOS (កម្មវិធី iPhone, iPAD)
ទំនាក់ទំ​នង 0977778647-077778647-070778647
Email: chhunnan@gmail.com
Chat: yahoo, skype: chhunnan
www.itcambo.com
ITCAMBO-NEW