មេរៀនទី១០: PHP-Login​ Form

មេរៀនទី១០: PHP-Login​ Form

Login​ Form វាជា Form ចាំបាច់ដែល Website ឬ Program ប្រភេទ Management System ត្រូវតែមានព្រោះ វាគឺជា Form ដែលបង្កើត ដើម្បីរក្សាទុកទិន្នន័យរបស់អ្នកមាន សុវត្ថិភាព ពីអ្នកចង់ ចូលមកគ្រប់គ្រងដោយគ្មាន សិទ្ធគ្រប់ គ្រង ។ ថ្ងៃនេះ Expert Training Center លើកយកការ បង្កើត Form Login ដ៏សាមញ្ញមួយ ដែលប្រើភាសា PHP និង MySQL មកបង្កើត។
បញ្ជាក់៖ នេះគ្រាន់តែជាឧទាហរណ៍តែប៉ុណ្ណោះ វាមិនមែនជា Complete Login Form នោះទេ វាគ្រាន់តែជាផ្នែក Process និង វិភាគ User & Password ដែលនៅក្នុង Form ធៀបនឹង Database ថាត្រូវឬខុស។ ចំណុចសំខាន់នៃលំហាត់មួយនេះគឺ Submit User & Password ទៅ Compare ជា មួយ Field User & Password នៅក្នុង Database ថាត្រូវឬខុស។ឥឡូវនេះ យើងចាប់ផ្តើម បង្កើត វា : មុនដំបូងយើងបង្កើត Form Login File ដែលមានឈ្មោះថា login.php។
1កំណាត់កូដបង្កើត Form
<!DOCTYPE html>

<html>
<head>
<meta http-equiv=”Content-Type” content=”text/html; charset=ISO-8859-1″>
<title>Login Form</title>
</head>
<body>
<form method=”post” action=”validate_login.php” >
<table border=”1″ >
<tr>
<td><label for=”users_email”>Email</label></td>    <td><input type=”text”
name=”users_email” id=”users_email”></td>

</tr>
<tr>
<td><label for=”users_pass”>Password</label></td>
<td><input name=”users_pass”
type=”password” id=”users_pass”></input></td>
</tr>
<tr>

<td><input type=”submit” value=”Submit”/>
<td><input type=”reset” value=”Reset”/>
</tr>
</table>
</form>
</body>
</html>

កូដខាងលើនេះជាកូដបង្កើត Form Login ដែលមាន Process ត្រង់ Submit ! ពេលដែលយើងចុច Submit វានឹងលោតទៅ Page មួយទៀតឈ្មោះថា validate-login.php ដោយបញ្ជូនទិន្នន័យ USER & PASSWORD តាម Method POST។
២- បង្កើត Database គ្រប់គ្រង User បន្ទាប់មកយើង បង្កើត Database ឈ្មោះថា testlogin នៅក្នុង MySQL (phpmyadmin)

CREATE DATABASE testlogin

រួចបង្កើត Table មួយឈ្មោះថា usermgr ដែលមាន Field Name ដូចតារាងខាងក្រោម:

Field Name Data type Special Key
users_ID INT *Primary key + Auto Incremental
users_email VARCHAR
Users_password VARCHAR

CREATE TABLE usermgr (
id MEDIUMINT NOT NULL AUTO_INCREMENT,
users_email VARCHAR(30) NOT NULL,
users_password VARCHAR(30) NOT NULL,
PRIMARY KEY (id)
) ENGINE=MyISAM;
រួចបញ្ចូលទិន្នន័យ ក្នុង Table នោះ

INSERT INTO usermgr(users_email, users_password) VALUES(‘sok’, ‘123’);
INSERT INTO usermgr(users_email, users_password) VALUES(‘dara’, ‘456’);

3-បង្កើត PHP File   បន្ទាប់ពីបង្កើត Database និងបញ្ចូល ទិន្នន័យរួចមក យើងបង្កើត validate-login.php ដើម្បីត្រួត ពិនិត្យ User និង Password ដែលមាន code ដូចខាងក្រោម
// ចាប់ Data ពី POST របស់ FORM LOIN ដាក់ក្នុង អញ្ញត្តិ email & pass
$email = $_POST[“users_email”];
$pass = $_POST[“users_pass”];
// ភ្ជាប់ទៅកាន់ Database
$con = mysql_connect(“localhost”,”root”,””);
// វិភាគថាបានភ្ជាប់ទៅកាន់ Database បានសម្រេចឬអត់?
if(! $con)
{
die(‘Connection Failed’.mysql_error());
}
// ជ្រើសរើសឈ្មោះ Database ដើម្បីប្រើប្រាស់ គឺ testlogin
mysql_select_db(“testlogin”,$con);
// ស្រង់យក User Email និង Password ដែលមាន User_email ស្មើនឹងទិន្នន័យ ដែលយើងបានវាយក្នុង Textbox Email
$result = mysql_query(“SELECT users_email, users_password FROM users WHERE users_email = $email”);
$row = mysql_fetch_array($result);
//វិភាគ Users_Email និង Password_password ដែលស្រង់មកពី Database ថាដូចគ្នានឹងទិន្នន័យដែលយើង
if($row[“users_email”]==$email && $row[“users_password”]==$pass)
echo”You are a validated user.”;
else
echo”Sorry, your credentials are not valid, Please try again.”;
?>
———————————————————————–
មជ្ឈមណ្ឌល អាយធី ខេប៊ូ-IT CAMBO
បង្កើតកម្មវិធីសម្រាប់ក្រុមហ៊ុន អង្កការ ក្នុងតម្លៃសមរម្យ:

–     រចនាវ៉ិបសាយ & Hosting គ្រប់គ្រងក្រុមហ៊ុន…
–     បង្កើតកម្មវិធីគ្រប់គ្រងទិន្នន័យ គ្រប់គ្រងស្តុក លក់ទំនិញ
–     ដំឡើងប្រព័ន្ធ ណែតវឺក Networking និងសេវាជួសជុលកុំព្យូទ័រ
www.itcambo.com

កម្មវិធីសិក្សាបើកវគ្គខ្លី(សិស្សចាប់ពី ១០ឡើងទៅ)
–  វគ្គរចនាវ៉ិបសាយ HTML,CSS, Javascript, PHP, ASP.NET
–  វគ្គដំឡើងកុំព្យូទ័រណែតវឺក Networking
–   វគ្គជួសជុលកុំព្យូទ័រ Computer Repairing
–   វគ្គសរសេរកម្មវិធីលើ iOS (កម្មវិធី iPhone, iPAD)
ទំនាក់ទំ​នង 0977778647-077778647-070778647
Email: chhunnan@gmail.com
Chat: yahoo, skype: chhunnan
www.itcambo.com
ITCAMBO-NEW