មេរៀនទី១៥: លប់ Spam WordPress

មេរៀនទី១៥: លប់ Spam លើ WordPress

ពេលខ្លះគេហទំព័ររបស់យើង មានការរំខានពី Spam ដែលបង្កើត Comment គ្មានបានរាប់មិនអស់។ Example : ក្នុងអត្ថបទមួយ មាន Comment ៥០-២ឬ៣០០។ ចំពោះ Comment ទាំងអស់នេះនិងធ្វើឲ្យ គេហទំព័ររបស់យើង មានភាពយឺត, ឡើង Banwidth យ៉ាងឆាប់រហ័ស ហើយ Page ឬ Post និមួយៗ មានទំហំរហួតដល់ ១០ទៅ២០mb។ កត្តានេះក៏អាចធ្វើឲ្យ Hosting របស់យើង down បានផងដែរ។
1១-  លុប Comment ចាស់ចេញឲ្យអស់ យើងត្រូវតែលុប comment ចាស់ៗចេញឲ្យអស់ទោះ បីវាជា Spam ឬ មិនមែន Spam ក៏ដោយ។ ប៉ុន្តែការលុប Comment នៅក្នុង WordPress យើងអាច លុបចោល ១ម្តងបានតែ ២០ ចុះប្រសិនបើ វាមានដល់ទៅ ៦-៧០០០ តើយើងត្រូវលុបប៉ុន្មានដង?

ដូច្នេះគេមានវិធីមួយដើម្បីលុប Comment ទាំងអស់នេះដោយចូលទៅកាន់ phpMyadmin
ដើម្បីប្រើកូដ Sql ក្នុងការលុបវា :
=> ដំបូងចូលទៅកាន់ Cpanel
=> បើក phpmyadmin
=> Select យកឈ្មោះ database របស់យើង
=> Click លើពាក្យ SQL
រូចវាយ Script ដូចខាងក្រោម :
DELETE from wp_comments WHERE comment_approved = ’0′;
DELETE from wp_comments WHERE comment_approved = ‘spam’;
DELETE from wp_comments WHERE comment_approved = ‘trash’;
=> Click Button GO => OK
Click Go, click OK។
1២- គ្រប់គ្រងការ Comment មិនឲ្យចេញមុន Post
Discussion គឹជាកន្លែង កំណត់ឲ្យ Comment របស់ Userដែល Comment ចូល Page ឬ Post អាចតំណើរការឲ្យឃើញ ឬមិនឲ្យ ដោយចាំApprove Comment ពី Admin, Editor ឬ Author ហើយក៏មាន Option ជាច្រើនក្នុងការកំណត់ Comments ទាំងអស់នោះនៅទីនេះផងដែរ។
1៣- ប្រើប្រាស់ Plugin ការពារ Spam
យើងក៏អាចប្រើប្រាស់ Plugin ដើម្បីគ្រប់គ្រង Spam បានផងដែរ ហើយផ្តល់លក្ខណៈងាយ ស្រួលដល់ យើងផងដែរ។ ខាងក្រោមនេះជា Plugin មួយចំនួនមានសមត្ថភាពខ្ពស់ក្នុងការទុបស្កាត់ Spam
Akismet, Quiz , Simple Trackback Validation, bcSpamBlock, Comment Spam Stopper
Cookies for Comments, JSSpamBlock
———————————————————————————————-
មជ្ឈមណ្ឌល អាយធី ខេប៊ូ-IT CAMBO
បង្កើតកម្មវិធីសម្រាប់ក្រុមហ៊ុន អង្កការ ក្នុងតម្លៃសមរម្យ:

–     រចនាវ៉ិបសាយ & Hosting គ្រប់គ្រងក្រុមហ៊ុន…
–     បង្កើតកម្មវិធីគ្រប់គ្រងទិន្នន័យ គ្រប់គ្រងស្តុក លក់ទំនិញ
–     ដំឡើងប្រព័ន្ធ ណែតវឺក Networking និងសេវាជួសជុលកុំព្យូទ័រ
www.itcambo.com

កម្មវិធីសិក្សាបើកវគ្គខ្លី(សិស្សចាប់ពី ១០ឡើងទៅ)
–  វគ្គរចនាវ៉ិបសាយ HTML,CSS, Javascript, PHP, ASP.NET
–  វគ្គដំឡើងកុំព្យូទ័រណែតវឺក Networking
–   វគ្គជួសជុលកុំព្យូទ័រ Computer Repairing
–   វគ្គសរសេរកម្មវិធីលើ iOS (កម្មវិធី iPhone, iPAD)
ទំនាក់ទំ​នង 0977778647-077778647-070778647
Email: chhunnan@gmail.com
Chat: yahoo, skype: chhunnan
www.itcambo.com
ITCAMBO-NEW