វិធីសាស្រ្តការពារជម្ងឺ-ព្រូនហ្វាស្យូឡា

ជម្ងឺបង្កដោយព្រូនហ្វាស្យូឡាលើគោ ក្របី និងវិធានការការពារ
111

(ដកស្រង់ចេញពី មណ្ឌលព័ត៌មានកសិករជនបទ)

រក្សាសិទ្ធដោយ ក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទ
ចុចដោនឡូនឯកសារ PDF
Download: Fasciolosis_management_TIP