ស្ងោរ-សាឡាដសងសាច់មាន់

1

គ្រឿងផ្សំ

សាច់មាន់
សាឡាដសង
វ៉ាន់ស៊ុយ
បង្គារក្រៀម
យីហ៊ឺក្រៀម
ខ្ទឹមស
ស្ករស
ទឹកត្រី
ម្រេច
អំបិល
ដុំស៊ុប(បើមាន)

របៀបធ្វើ

• កាប់សាច់មាន់ជាដុំៗ ហាន់យីហ៊ឺក្រៀមជាចំណិតតូចៗ
•  ដាំទឹកអោយពុះ បង់សាច់មាន់ បង្គារក្រៀម យីហ៊ឺក្រៀម ខ្ទឹមសចិញ្ច្រា
• បង់ដុំស៊ុប(បើមាន) ដាក់ទឹកត្រី ម្រេច អំបិល ស្ករស តាមរសជាត់ដែលចូលចិត្ត
•  រំងាស់អោយសាច់មាន់ផុយបន្តិច(កុំផុយពេក) ទុកជាការស្រេច។

ចំណាំ៖ ពេលរៀបញ៉ាំចាំកំដៅទឹកស៊ុប រួចបង់សាឡាដសងនិងវ៉ាន់ស៊ុយ។