ដំឡើង Keyboard Layout ខ្មែរយូនីកូដលើ Ubuntu 11.10

របៀបដំឡើង Keyboard Layout ខ្មែរយូនីកូដលើ Ubuntu 11.10aយើង​ធ្លាប់​បាន​បង្ហាញ អំពីរបៀបបន្ថែម Keyboard Khmer Unicode លើ moonOS/ Ubuntu 11.04 ពេលនេះ​យើង​និង​បង្ហាញ របៀបដំឡើង Keyboard Layout ខ្មែរយូនីកូដលើ Ubuntu 11.10 ៖

របៀបអនុវត្តន៍៖
ចុចលើ Turn Off Menu > System setting > Keyboard Layout ៖
aនេះនឹងចេញផ្ទាំងដូចខាង​ក្រោម៖ សូមចុចលើប៊ូតុងរូបសញ្ញា + នៅខាង​ឆ្វេង​ផ្នែកខាង​ក្រោម៖
aសូមជ្រើសរើស Keyboard ដោយគ្រន់តែវាយពាក្យ Khmer នៅប្រអប់ស្វែងរក ឬអ្នក ស្វែង រកដោយផ្ទាល់ នៃ Keyboard Khmer : Khmer (Cambodia ) រួច​ហើយ​ចុច​លើ ប៊ូតុង Add
aការតំណត់​បញ្ជាកាត់ (Short Cut)៖ ដូចខាងក្រោមមាន keyboard Layout ពីរគឺ English (US) និង Khmer (Cambodia) ដើម្បីអោយ​ងាយស្រួល​ក្នុង​ការវាយ​អត្ថបទខ្មែរ អង់គ្លេស ត្រូវតំណត់ បញ្ជាកាត់ ៖ សូមចុចប៊ូតុង Options…

aបន្ទាប់ពីចុចប៊ូតុង Opctions… និង​បង្ហាញដូចផ្ទាំងដូចខាងក្រោម៖

aយើងអាច​កំណត់បញ្ជាកាត់​តាម​ចំណងចូលចិត្ត​បាន នៅត្រង់ Key(s) to change layout សូមរើសបញ្ជាកាត់​មួយដែលអ្នក​គិតថាងាយស្រួល ។ ជាធម្មតា​ដើម្បី​ងាយស្រួល​សូមរើស Alt+Shift ព្រោះសូម្បីតែ​ Khmer Unicode លើ Window ក៏​ប្រើបញ្ជាកាត់​នេះដែរ បន្ទាប់មកសូមចុច Close ដើម្បីបញ្ចប់។

របៀប​ដំណត់អោយ Khmer Unicode ប្រើសួល​លើ Ubuntu 11.10 ៖

  • ចុចAlt+F2 វាយពាក្យ im-switch ៖

aនោះចេញផ្ទាំងដូចខាងក្រោម៖

aរូចហើយ Restart កុំព្យូទ័រ ទើបអាចវាយ​បានស្រួល