មេរៀនទី១៧: ដាក់ ខ្មែរយូនីកូដ Ubuntu

មេរៀនទី១៧: បន្ថែម Keyboard ខ្មែរយូនីកូដក្នុង Ubuntu/ moonOS

នៅក្នុង Ubuntu និង moonOS បានភ្ជាប់ជាមួយខ្មែរយូនីកូដស្រាប់មកតែម្ដង ដើម្បីសរសេខ្មែរយូនីកូដបាន​យើង​គ្រាន់​តែ បន្ថែម Keyboard ជាកាស្រេច ខាងក្រោមនេះ​ជារបៀប​នៃការបន្ដែម​ Keyboard ខ្មែរយូនីកូដក្នុង Ubuntu/ moonOS ៖

  • សូមចូលទៅក្នុងទីតាំង System Menu > Preference > Keyboard > Layout

aបន្ទាប់មកចុចលើ Add រូចចេញផ្ទាំងដូចខាងក្រោមរួចត្រង់កន្លែង Country រើសយក Cambodia

  • aដើម្បីងាយស្រួលក្នុងប្ដូរ Keyboard សរសេរខ្មែរនិងអង់គ្លេសសូមកំណត់ដូចខាងក្រោម៖
  • ចូលទៅ System Menu > Preference > Keyboard > Layout សូមចុចលើប៊ូតុង Option នោះចេញផ្ទាំងដូចខាងក្រោម៖
  • aត្រង់កន្លែង ” Key(s) to Change layout សូមជ្រើរើស Key បញ្ញា ឧទាហរណ៍៖ រើស​យក Alt+Shift នោះ​ពេល​យើង​ចុច​លើ Alt+Shift ​វា​និង​ដូច Keyboard ទៅ​ជា​ខ្មែរ​យូនី​កូដ ពេល​យើង​ចុច​ម្ដង​ទៀត​យើង​អាច​វាយ​អក្សរ​អង់គ្លេស
  • ដើម្បីវាយខ្មែរយូនីកូដអោយបានស្រួលល្អសួមចុច Alt+F2 នោះចេញផ្ទាំងដូចខាងក្រោម៖

aបន្ទាប់ពីចេញផ្ទាំងខាងលើរូមវាយពាក្យ im-switch នោះចេញចេញផ្ទាំងដូខាងក្រោម

  • aសូមជ្រើរើសយក  Use xim (default-xim)
  • បន្ទាប់មកអ្នក Restart កំព្យូទ័ររបស់អ្នកនោះ អ្នកអាចវាយខ្មែរយូនីកូដ​បានយ៉ាងស្រួលជាមួយ Ubuntu/ moonOS