ដំឡើង Active Directory លើ Server 2008

មេរៀន Windows Server 2008 ដំឡើង Active Directory
1
ការណែនាំដំឡើង Active Directory លើ Windows Server 2008
កំណត់ចំណាំ
មួយចំនួនខណៈពេលធ្វើការដំឡើងថ្មី Windows Server 2008: ក្នុងពេលដំឡើង ត្រូវបង្កើត domain controller មុនដំបូង នៅក្នុង Windows Server 2008, អ្នកគួរតែពិចារណា និងរក្សាទុក នៅក្នុ ង ដូច ខាងក្រោម:  – Domain controller ប្រើប្រាស់ក្នុងប្រព័ន្ធ ប្រត្តិបត្តិការ Microsoft Windows NT Server 4.0 មិនត្រូវបាន គាំទ្រ ដោយ Windows Server 2008។
– Domain controller Windows Server 2008 នេះជាលើកដំបូងដែល ប្រព័ន្ធរបស់ម៉ាស៊ីនបម្រើចាំបាច់សកលនិង មិនក្លាយ ទៅជា RODC.
ដំឡើង Active Directory Domain Services (AD-DS):
ក្នុងប្រព័ន្ធប្រត្តិបត្តិការ Windows Server 2008, មិនដូចប្រព័ន្ធមុន ជំហាន បន្ថែមទៀត ដែលអ្នកត្រូវការ ដើម្បីអនុវត្ត DCPROMO server ទៅ Domain Controller ហើយដំឡើង Active Directory ផ្ទាល់លើវា។ ជំហាននេះ ដំឡើង Active Directory Domain Services (AD-DS) លើ server។
របៀបដំឡើង 1: Server Manager/Initial Configuration Tasks
បើក Server Manager > Roles > Add Roles:

1ចុច Next នៅក្នុងសន្លឹកបន្ទាប់:
1ក្នុងប្រអប់ Select Server Roles, ជ្រើសរើស Active Directory Domain Services ហើយចុច Next:
1ប្រអប់ Active Directory Domain Services បង្ហាញអ្នកអាច យោងទៅ លើ ព័ត៌មានដែល បានផ្ដល់នៅក្នុង ប្រព័ន្ធនេះ និង អ្នកសារពត៌មាន Next:
1បន្តទៀតចុច Install នៅក្នុងប្រអប់ Confirm Installation Selections:
1ហើយរង់ចាំសម្រាប់ដំណើរការទាំងមូលគឺបានចប់:
1ចុច Close:
1បន្ទាប់មកត្រឡប់មកវិញ Server Manager, ចុចចូលលើ Active Directory Domain Services, ប៉ុន្តែអាចនឹងមិនត្រូវបានប្រើឡើយព្រោះ DCPROMO មិនបានអនុញ្ញាត:
1ជ្រើសរើសលើការណែនាំ DCPROM ហើយបន្តទៅតាមការណែនាំនៅទីនោះ:
1