មេរៀនទី២: ឧបករណ៏ Blur Tool

មេរៀនទី២: ឧបករណ៏ Blur Tool

នៅ​ក្នុង​អត្ថ​បទ​នេះ​គឹ​ចង់​អោយ​យើង​ចេះ​ប្រើ​ប្រាស់ ឧបករណ៏ Blurមួយ​ចំនួន​នៅ​ក្នុង​កម្ម​វិធី Adobe Photoshop។ ដោយ​យើង​បាន​លើក​យក​ការ​ធ្វើ​រូប​ភាព​ឡាន​មួយ​ដែល​នៅ​ស្ងៀម​អោយ​មើល​ទៅ​ហាក់ ​ដូច ​ជា​មាន​ចលនា​កំពុង​ឆ្ពោះ​ទៅ​មុខ​យ៉ាង​លឿន។ ចូល​អនុវត្តន៏​តាម​ជំហាន​នី​មួយៗ​ដូច​ខាង​ក្រោម៖

១. បើក​រូប​ភាព​ដែល​អ្នក​ចង់​ធ្វើ​ បន្ទាប់​មក Duplicate រឺ copy វា​អោយ​បាន​ពីរ
1២. ចូល​ទៅ Filter → Blur → Motion Blur រួច​កំណត់​ដូច​ខាង​ក្រោម៖
1៣. ចូល Layer → Layer Mask → Reveal All អ្នក​នឹង​ឃើញ​ដូច​ខាង​ក្រោម៖
1. យកBrush Toolមក​ផាត់​នៅ​លើ​រូប​ឡាន (ប្រើ​ពណ៌​ខ្មៅ​យក​មក​ផាត់) បន្ទាប់​ពី​ផាត់​អ្នក​នឹង​ឃើញ​ដូច​ខាង​ក្រោម៖
1

៥. បន្ទាប់​មក​ចុច Ctrl + E ដើម្បី​រួម Layer ទាំង​ពីរ​ចូល​គ្នា
៦. យក Elliptical Marquee Tool មក​គូស​ជុំ​វិញ​កង់​ឡាន​ដូច​ខាង​ក្រោម៖
1៧. ចូល​ទៅ Filter → Blur → Radial Blur រួច​កំណត់​ដូច​ខាង​ក្រោម៖
1ហើយ​ធ្វើ​ទៅ​លើ​កង់​ឡាន​ម្ខាត​ទៀត​ដូច​ចំនុច​ទី ៦ និង ៧ ជា​ការ​ស្រេច។
1