ចលនាតាមការ​គូស​ ជាមួយ Flash

ជាដំបូង សូមបង្កើត ប្រអប់ពណ៌ (ប្រើ Rectangle Tool) រួចបម្លែង Object (ប្រអប់) នោះទៅជា Symbol ដោយចុចលើ F8 ឬចុច Mouse ស្តាំ => Convert to Symbol …
1បន្ទាប់មក សូម Add Classic Motion Guide ដោយចុច Mouse ស្តាំ => Add Classic Motion Guide
1រួចកំណត់ Timeline
1បន្ទាប់មក សូមឈរលើ Guide Layer រួចទាញយក Pen Tool មកគូសវាស តាមតម្រូវការរបស់អ្នក ហើយសូមបង្កើត Classic Tween ដោយឈរលើ Layer 1 វិញ សូមមើលរូប
1