ការ Activation របស់ Office 2013

1ក្រោយពីបានបង្ហាញពីវិធី បន្តការប្រើប្រាស់ Office 2013 រយៈពេល ៣០ថ្ងៃជារៀងរហូត រួចមក គេហទំព័រ “ដើម្បីសិស្ស និស្សិតខ្មែរ” សូមលើយកប្រធានបទនេះមកបង្ហាញ។ ដើម្បីធ្វើការលាក់ផ្ទាំង Activation Require របស់ Office 2013 ជាដំបូងយើងត្រូវ ចូលទៅកាន់ Registry Editor ដោយចុចចង្កឺះ Start + R បន្ទាប់មកវាយពាក្យថា regedit ចុចប៊ូតុង OK។
សូមចូលទៅកាន់ទីតាំង HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Office \15.0\Registration\{87D2B5BF-D47B-41FB-AF62-71C382F5CC85} ហើយបង្កើត REG_DWORD មួយដែលមានឈ្មោះថា HideTrial និងឱ្យតម្លៃវាស្មើ 1 ជាការស្រេច។
សូមទាញយកកូដសម្រាប់ Merge ទៅកាន់ Registry Editor ដោយចុចដោនឡូតទីនេះ
1រូបភាពក្រោយពេលលាក់
1