មេរៀនទី២: បិទ Protected View

មេរៀនទី២: បិទមុខងារ Protected View ក្នុង Office 2013

បង្រៀនដោយលោកគ្រូ: ទាវ ឈុនណន
ព្រឹទ្ធបរុស មហាវិទ្យាល័យ វិទ្យាសាស្រ្ត និង បច្ចេកវិទ្យា
នៃ សាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជា
Tel: 077778647-070778647-0977778647

ពេលបើកឯកសារ ដោយប្រើកម្មវិធីប្រើប្រាស់ Word ក្នុង Office មានមុខងារ  Protected View នឹងលេចឃើញឡើង។
1តាមធម្មតា ប្រសិនបើលោកអ្នកនៅតែចង់ បិទបណ្តោះសន្នមុខងារនេះ ដោយវិធីសាស្រ្តខាងក្រោម:
ក្នុងកម្មវិធី Word 2013, លោកអ្នកជ្រើសរើស FILE
1ចុចជ្រើសរើសលើ  “Options”
1
ក្នុងប្រអប់  Word Options លេចឡើង លោកអ្នកជ្រើសរើសលើ “Trust Center”។
1ក្រោយមកជ្រើសរើសលើ “Trust Center Settings”
1លោកអ្នករកមើល ហើយចុចចូលក្នុង “Protected View”
1ឥឡូវនេះ លោកអ្នកចូលដោះចេញសញ្ញា 3 ទាំងអស់រួចហើយចុចលើ  “OK” ដើម្បីរក្សាទុក។
1