អក្សរពណ៌ឆើតនៅក្នុង Facebook Chat

របៀបប្រើអក្សរពណ៌ឆើតនៅក្នុង Facebook Chat

ឥលូវនេះអ្នកទាំងអស់គ្នាអាច Chat ដោយប្រើប្រាស់ជាមួយនិងអក្សរពណ៌ឆើតបាននៅក្នុង Facebook. ទាំងនេះគឺជាកូដក៏ពិសេសដើម្បី Send អក្សរពណ៌ឆើតនៅក្នុង Chat។
1របៀបដើម្បី Send ពណ៌អក្សរឆើតនៅក្នុង Facebook Chat

[[107015582669715]] = A
[[116067591741123]] = B
[[115602405121532]] = C
[[112542438763744]] = D
[[115430438474268]] = E
[[109225112442557]] = F
[[111532845537326]] = G
[[111356865552629]] = H
[[109294689102123]] = I
[[126362660720793]] = J
[[116651741681944]] = K
[[115807951764667]] = L
[[106596672714242]] = M
[[108634132504932]] = N
[[116564658357124]] = O
[[111669128857397]] = P
[[107061805996548]] = Q
[[106699962703083]] = R
[[115927268419031]] = S
[[112669162092780]] = T
[[108983579135532]] = U
[[107023745999320]] = V
[[106678406038354]] = W
[[116740548336581]] = X
[[112416755444217]] = Y
[[165724910215]]       = Z

របៀបប្រើប្រាស់កូដនេះ
គ្រាន់តែ Copy កូដ ហើយ Paste ទៅក្នុង Chat Bar.
ឧទាហរណ៏:
H E L L O
ខាងក្រោមនេះគឺជាកូដពាក្យ H E L L O

 [[111356865552629]] [[115430438474268]] [[115807951764667]] [[115807951764667]] [[116564658357124]]

L O V E
ខាងក្រោមនេះគឺជាកូដពាក្យ L O V E

 [[115807951764667]]​ [[116564658357124]] [[107023745999320]] [[115430438474268]]

TEAV CHHUN NAN
[[112669162092780]][[115430438474268]][[107015582669715]][[107023745999320]][[115602405121532]][[111356865552629]][[111356865552629]][[108983579135532]][[108634132504932]][[108634132504932]][[107015582669715]][[108634132504932]]