បិទនិង បើកប៊ូតុង​ Dislike ​នៅ​ក្នុង​ Facebook

របៀបបិទ និង បើកប៊ូតុង​ Dislike ​នៅ​ក្នុង​ Facebook ជា​មួយ​នឹង Firefox
1របៀបបិទ ប៊ូតុង​ Dislike ​មិនឲ្យដំណើរការនៅ​ក្នុង​ Facebook៖
1.បើក Browser Firefox => ចុច Button Firefox => ចុច Add-ons
12.ចុចលើ Extensions => រក FDislike 3.1.3 => ចុចលើ Button Disable => Restart Browser ឬ បិទបើក Browser ជាការស្រេច។

របៀបបើក ប៊ូតុង​ Dislike ​ឲ្យដំណើរការនៅ​ក្នុង​ Facebook៖

1.បើក Browser Firefox => ចុច Button Firefox => ចុច Add-ons
12.ចុចលើ Extensions => រក FDislike 3.1.3 => ចុចលើ Options
13.Select on => ចុចលើប៊ូតុង Enable => ចុចលើ www.facebook.com/fdislike ដើម្បីសាកមើល ថាបានដំណើរឬនៅ បើមិនទាន់ទេ សូម Restart Browser => ចុចសាកល្បងម្តងទៀតជាការស្រេច។
1