បង្កើត Group មានមិត្តច្រើនលើ Facebook

1Facebook Group គឺ​ជា​ទំព័រ​មួយ​នៅ​ក្នុង Facebook ដែល​បង្កើត​ឡើង​សម្រាប់​ចង​ក្រង​មិត្ត​ភក្តិ​ជា​ក្រុម​ ដើម្បី​ពិភាក្សា​ ឬ ចែក​រំលែក​នូវ​ព័ត៌មាន​ផ្សេងៗ​ជា​មួយ​គ្នា​ ហើយ​​ចំនួន​សមាជិក​អាច​ចូល​រួម​បាន​ដោយ​គ្មាន​កំណត់។ តើ​ធ្វើ​យ៉ាង​ម៉េច​ទៅ​ដើម្បី​បង្កើត​បាន​ជា Facebook Group?​
សូមអនុវត្តន៍តាមជំហានខាងក្រោមនេះ

1. ចូលទៅកាន់ Home

12. រកមើលត្រង់ Group បន្ទាប់មក​ ចុចយក Create Group
13. => បំពេញឈ្មោះ Group របស់អ្នក​
=> បញ្ចូលឈ្មោះសមាជិកដែលអ្នកចង់ដាក់ចូលក្នុង​ Group
=> ជ្រើសរើសការកំណត់
1* Open: មានន័យថា អ្នកមិនមែនជាសមាជិកក្នុង Group​ ក៏អាច មើលឃើញនូវពត័មានអំពីសមាជិកក្នុង Group ថាតើ មានអ្នក ណាខ្លះស្ថិតនៅក្នុង​​ Group នេះ និង ការ Post របស់សមាជិកក្នុង Group។

* Close : មានន័យថា អ្នកមិនមែនជាសមាជិកក្នុង Group​ អាចមើល ឃើញតែពត័មានអំពីសមាជិកក្នុង Group ថាតើមាន អ្នកណាខ្លះ ស្ថិត នៅក្នុង​​ Group​ នេះតែប៉ុណ្ណោះ។

* Secret : មានន័យថា មានតែសមាជិកក្នុង Group​ តែប៉ុណ្ណោះ ដែលអាចមើលឃើញនូវពត័មានគ្រប់យ៉ាងទាំងអស់ក្នុង Group។
4. ជ្រើសរើសរូបភាព(Icon) សំរាប់ Group បន្ទាប់មក​ ចុច OK
15. រងចាំបន្តិច បន្ទាប់មក​ អ្នកនឹងឃើញរូបរាង Group ថ្មីរបស់អ្នក៕
1ដើម្បីបន្ថែមមិត្តច្រើន ចូលក្នុងក្រុម Group របស់លោកអ្នកត្រូវ អនុវត្តន៍ ដូច ខាងក្រោម:

-ជំហានទី១: ចូលវ៉ិបសាយ: http://pastebin.com/raw.php?i=Jx5pXZ7B រួចហើយ Copy (Ctrl+C) កូដទាំងអស់។
-ជំហានទី២: បើកក្នុងក្រុម Group: https://www.facebook.com/groups/cambodiaIT

* បើកប្រើ Firefox ចុចលើ key បីគ្រាប់ Ctrl+Shift+K រួចហើយ ចម្លង កូដទាំងអស់ Paste (Ctrl + V) ដាក់ក្នុងប្រអប់ ខាងក្រោមបំផុត រួចចុចលើ Enter។

* បើកប្រើ Google Chrome បន្ទាប់មកចុច F12 រួចហើយចម្លង កូដទាំងអស់ Paste (Ctrl + V) ដាក់ក្នុងប្រអប់ខាងក្រោមបំផុត រួចចុចលើ Enter។
————————————————————————————————————

ដើម្បីបន្ថែមមិត្តច្រើន ចូលក្នុងក្រុម Group របស់លោក អ្នកត្រូវ អនុវត្តន៍ ដូចខាងក្រោម:

-ជំហានទី១: ចូលវ៉ិបសាយ: http://pastebin.com/raw.php?i=Jx5pXZ7B រួចហើយ Copy (Ctrl+C) កូដទាំងអស់។
-ជំហានទី២: បើកក្នុងក្រុម Group: https://www.facebook.com/groups/camexpert
* បើកប្រើ Firefox ចុចលើ key បីគ្រាប់ Ctrl+Shift+K រួចហើយ ចម្លង កូដទាំងអស់ Paste (Ctrl + V) ដាក់ក្នុងប្រអប់ខាងក្រោមបំផុត រួចចុចលើ Enter។
* បើកប្រើ Google Chrome បន្ទាប់មកចុច F12 រួចហើយចម្លង កូដទាំងអស់ Paste (Ctrl + V) ដាក់ក្នុងប្រអប់ខាងក្រោមបំផុត រួចចុចលើ Enter។