មេរៀនទី១២: ដំឡើង Apche2 និង PHP

មេរៀនទី១២: ដំឡើង Apche2 និង PHP លើ Server Linux

ដើម្បីអោយ Apache2 និង PHP5 ដំណើរការជាមួយគ្នានៅលើប្រពន្ធ័ Unix Linux យើងត្រូវ Install Full Packages របស់ Apache2 ​និង PHP5
a

1. យើងត្រូវ​ Download និង unpack Apache2 source ពី Apache httpd server website,

ដើម្បី​បង្កើន​ការ​ចែក​រំលែក សូម​អ្នក​ចុះ​ឈ្មោះឬឆ្លើយ​តបនឹង​ប្រធាន​បទ​នេះ ទើប​អ្នក​អាច​មើល​ឃើញ​
link ![/QUOTE]
root@chaitik php]# tar -xvf php-5.4.4.tar.bz2
2.​ បង្កើត Makefile នៅក្នុង PHP Source directory
[root@chaitik php-5.4.4]# ./configure