មេរៀនទី១០: ប្រើបញ្ជា Command RPM

មេរៀនទី១០: ប្រើបញ្ជា RPM ក្នុងប្រពន្ធ័ Linux

ប្រើបញ្ជា RPM ក្នុងប្រពន្ធ័ Linux ដូចជា Centos/RHL/Fedora និង Suse
aa
បៀបប្រើប្រាស់ commands RPM ដូចជា installing, un-installing, upgrading, querying, listing​ និង checking RPM packages ​ នៅលើប្រពន្ធ័Linux ។

ទី ១​ ៖ Install an RPM Package
root@chaitik opt]# rpm -ivh telnet-0.17-47.el6.i686.rpm