មេរៀនទី៧: Command VI និង VIM

មេរៀនទី៧: រក្សាទុកនិងបើកឯកសារពាក្យបញ្ជា VI និង VIM

ប្រើពាក្យបញ្ជា VIM នេះ ដើម្បីរក្សា និង ពិនិត្យមើល ខ្លឹមសារឡើងវិញរបស់ឯកសារ ។ នៅក្នុងអត្ថបទនេះ និងបង្ហាញ ដំណើរការរក្សាទុក និង ត្រួតពិនិត្យដោយប្រើពាក្យបញ្ជា VI និង VIM ។ជាមួយពាក្យបញ្ជា VIM អាចមានសមត្ថភាពខ្ពស់ក្នុងការរក្សារទុកនិងពិនិត្យមើលឡើងវិញ ៖
១. ចាប់ផ្ដើមរក្សារទុកដោយ pressing q
២. ដំណើរការកែសំរួល និង​សកម្មភាព នៅខាងក្នុង VIM
៣. បញ្ឈប់ការរក្សារទុកដោយ pressing q
៤. ពិនិត្យមើលឡើងវិញនៅខ្លឹមសារឯកសារ ដែលបានរក្សារទុក ដោយ pressing @ ភ្ជាប់ជាមួយឈ្មោះ
៥. ជំនួសច្រើនដងដោយប្រើ press : NN @ ភ្ជាប់ជាមួយឈ្មោះ NN គឺបង្ហាញពីចំនួន

a
ប្រើ VIM ដើម្បីរៀបចំខ្លឹមសារតាមលំដាប់នៃឯកសារ

. ចាប់ផ្ដើមប្រើហ្វាល sequence-test.txt ដើម្បីរៀបចំតាមលំដាប់

$ vim sequence-test.txt
. ចូលទៅកាន់​ insert mode និង type “1 .”
Type: Esc i followed by 1.

$ vim sequence-test.txt

. Start the Recording and store it in register a.
Type: Esc q ភ្ជាប់ជាមួយ a
q មានន័យថា ចាប់ផ្ដើមរកត់ត្រា
a មានន័យថា រក្សារទុកក្នុងពេលកត់ត្រា
ពេលដែលអ្នកវាយ q a វានិងបង្ហាញ “recording”​ នៅខាងក្រោម
. ថតចំលងពីបន្ទាត់ទី១ ទៅកាន់បន្ទាត់ទី២
Type: Esc yy ភ្ចាប់ជាមួយ p

  • yy will copy the current line
  • p will paste the line that was just copied

$ vim sequence-test.txt

. ការបង្កើនចំនួន
ប្រើ Control a

$ vim sequence-test.txt
. បញ្ឈប់ការកត់ត្រា
ប្រើ q
វាយអក្សរ q ដើម្បីបញ្ឈប់ការកត់ត្រា
. កត់ត្រាសារឡើងវិញចំនួន ៩៨​ ដង
ប្រើ 98@a
– ប្រើ 98@a វាកត់ត្រាសារឡើងវិញចំនួន ៩៨ ដង
– @a ប្រើ a ចំនួនមួយដង
ឧទាហរណ៍ទី២ ប្រើ VIM ដើម្បីជំនួសអថេរ ផ្សេងពីគ្នា
ក្នុងឧទាហរណ៍នេះ និងបង្ហាញពីការប្រើពាក្យបញ្ជាដូចគ្នា តែការបញ្ចូលទិន្នន័យផ្សេងគ្នា

ប្រើហ្ចាល change-password.sql មុនពេលជំនួសអថេរ

$ vim change-password.sql
Annette
Warren
Anthony
Preston
Kelly
Taylor
Stiller
Dennis
Schwartz

 ក្រោពេលកត់ត្រាអថេរផ្សេងគ្នាបញ្ចូលក្នុងហ្វាល change-password.sql

$ vim change-password.sql
ALTER USER Annette IDENTIFIED BY ‘Annette’;
ALTER USER Warren IDENTIFIED BY ‘Warren’;
ALTER USER Anthony IDENTIFIED BY ‘Anthony ‘;
ALTER USER Preston IDENTIFIED BY ‘Preston’;
ALTER USER Kelly IDENTIFIED BY ‘Kelly ‘;
ALTER USER Taylor IDENTIFIED BY ‘Taylor’;
ALTER USER Stiller IDENTIFIED BY ‘Stiller’;
ALTER USER Dennis IDENTIFIED BY ‘Dennis’;
ALTER USER Schwart IDENTIFIED BY ‘Schwart’;

. បើកមើលហ្វាល change-password.sql ត្រឹមតែឈ្មោះ

$ vim change-password.sql
Annette
Warren
Anthony
Preston
Kelly
Taylor
Stiller
Dennis
Schwartz

. ចាប់ផ្ដើមកត់ត្រានិងរក្សារទុក​
ប្រើ q a
– q ចាប់ផ្ដើមកត់ត្រា
– a ចាប់ផ្ដើមរក្សារទុកក្នុងខណៈកំពុងកត់ត្រា
– ពេលដែលអ្នកប្រើ q a វានិងបង្ហាញពីព៌តមាននៃការកត់ត្រានៅ ប៊ូតុងខាងក្រោមរបស់ VI
. ប្រើ Insert Mode ដោយវាយ ALTER USER
ប្រើ I (Upper case i) ភ្ជាប់ជាមួយ “ALTER USER ”
ដាក់ចង្អុល កូនកណ្ដុរនៅកន្លែងណាមួយនៃបន្ទាត់ទី១ បន្ទាប់មកវាយ i វានិងបង្ហាញអ្នកឃ្លាទី១ នៃបន្ទាត់ ដោយប្រើ ALTER USER ។
. ថតចំលងពាក្យបន្ទាប់ ដូចជាឈ្មោះ
ប្រើ Esc w yw
– វាយ Esc បន្ទាប់មក វាយ w ដើម្បីទៅកាន់ពាក្យបន្ទាប់ ដូចជាឈ្មោះ
– yw, វានិងថតចំលងពាក្យ
. ទៅកាន់បន្ទាត់ចុងក្រោយ ដោយប្រើ IDENTIFIED BY
ប្រើ Esc A ភ្ជាប់ជាមួយ ” IDENTIFIED BY ‘”
– ប្រើ Esc និង A ដើម្បីផ្លាស់ប្ដូរទៅកាន់បន្ទាត់ចុងក្រោយបំផុត បន្ទាប់មកវាយ space
– រួចហើយវាយ IDENTIFIED BY ‘
. Paste the copied Name
ប្រើ Esc p
វាយ Esc រួចហើយវាយ p ដើម្បី Paste the copied Name
. បំពេញ quote នៅខាងចុង
ប្រើ Esc A ភ្ជាប់ជាមួយ ‘
វាយ Esc និង A ទៅកាន់បន្ទាត់ចុងក្រោយ និង វាយ ‘
. ចូលទៅកាន់បន្ទាត់បន្ទាប់និងឈប់ការកត់ត្រា
ប្រើ Esc j ភ្ជាប់ជាមួយ q
– j ទៅកាន់បន្ទាត់បន្ទាប់
– q បញ្ឈប់ការកត់ត្រា

a
. ជំនួសអថេរនៅលើបន្ទាត់
ប្រើ 8 @ a
– ជំនួសការងារនេះ ៨​ ដង ប្រើ 8 @ a
– @a ជំនួស “a” ចំនួន ១​ ដង
– 8@a ជំនួស “a” ចំនួន ៨ ដង