មេរៀនទី៤: Command បញ្ជា SSH

 

មេរៀនទី៤: Command បញ្ជា SSH សម្រាប់ Linux

a. បង្ហាញពីកំណែនៃ SSH client
ពេលខ្លះវាមានសារៈសំខាន់ចំពោះការកំណត់ពីកំណែនៃSSH client ដែលអ្នកកំពុង ប្រើប្រាស់វា និងបង្ហាញពី​ លេខនៃកំណែដូចតទៅនេះ។ចូរចំណាំថាលីនុចវាមានការតភ្ជាប់ជាOpenSSH ។

[root@chaitik ~]# ssh -V

OpenSSH_5.3p1, OpenSSL 1.0.0-fips 29 Mar 2010

. Login ទៅកាន់remote host
ទី១ . ជាលើកដំបូងពេលអ្នកLogin ពីlocalhost ទៅកាន់remotehost និងបង្ហាញពីhost key​
ដែល វា រកមិនឃើញហើយអ្នកអាចclick ដើម្បីបន្តទៅទៀត។ពាក្យhost key រ​បស់remote host វានិងបន្ថែមនៅខាងក្រោមdirectory .ssh2/hostkeys ដូចខាងក្រោម៖

[root@chaitik ~]# ssh -l root 203.223.42.62

The authenticity of host ‘203.223.42.62 (203.223.42.62)’ can’t be established.
RSA key fingerprint is 40:41:ed:3c:92:9a:49:0f:7b:05:49:f1:65:c0:77:fa.
Are you sure you want to continue connecting (yes/no)? yes
Warning: Permanently added ‘203.223.42.62’ (RSA) to the list of known hosts.
root@203.223.42.62’s password:
Last login: Mon Sep 10 08:41:42 2012 from 203.223.42.5
[root@localhost ~]#
ទី២. ជាលើកទី២ពេលដែលអ្នកធ្វើការlogin ទៅកាន់remote host ពីlocalhost វានិងបង្ហាញ
prompt សួររកpassword សំរាប់remote host key​ ដូចខាងក្រោម៖

[root@chaitik ~]# ssh -l root 203.223.42.62

root@203.223.42.62’s password:
Last login: Mon Sep 10 09:34:06 2012 from 203.223.42.61
[root@localhost ~]#

. បញ្ជូនហ្វាលto/from ទៅកាន់remote host
ការប្រើប្រាស់ផ្សេងទៀតនៃssh clientគឺការថតចំលងហ្វាលfrom/to ទៅកាន់remote hostដោយប្រើពាក្យបញ្ជាscp ដូចខាងក្រោម៖
– ទី១ថតចំលងហ្វាល​ ពីremotehost ទៅកាន់localhost​ ៖

localhost$scp jsmith@remotehost.example.com:/home/jsmith/remotehostfile.txt remotehostfile.txt

ទី2ថតចំលងហ្វាល​ ពីlocalhost​ ទៅកាន់remotehost ៖
​localhost$scp localhostfile.txt jsmith@remotehost.example.com:/home/jsmith/localhostfile.txt

. ធ្វើការបង្ហាញពីDebug នៃការតភ្ជាប់របស់​ SSH client
ពេលខ្លះអ្នកក៍ត្រូវការបង្ហាញពីព៌តមានdebugចំពោះបញ្ហាការតភ្ជាប់SSHជាមួយការប្រើ-v ៖
– ទី១មិនត្រូវការព៌តមានdebug៖

localhost$ ssh -l jsmith remotehost.example.com

warning: Connecting to remotehost.example.com failed: No address associated to the name
localhost$

– ទី២ត្រូវការបង្ហាញព៌តមានdebug៖

locaclhost$ ssh -v -l jsmith remotehost.example.com

debug: SshConfig/sshconfig.c:2838/ssh2_parse_config_ext: Metaconfig parsing stopped at line 3.
debug: SshConfig/sshconfig.c:637/ssh_config_set_param_verbose: Setting variable ‘VerboseMode’ to ‘FALSE’.
debug: SshConfig/sshconfig.c:3130/ssh_config_read_file_ext: Read 17 params from config file.
debug: Ssh2/ssh2.c:1707/main: User config file not found, using defaults. (Looked for ‘/home/jsmith/.ssh2/ssh2_config’)
debug: Connecting to remotehost.example.com, port 22… (SOCKS not used)
warning: Connecting to remotehost.example.com failed: No address associated to the name

. Escape Characterរបស់SSH ដូចជា SSH session, SSH session statistics

Toggle SSH Session:ពេលដែលអ្នកloggedចូលទៅកាន់remotehostដោយប្រើSSH ពីlocalhostហើយអ្នកចង់ប្ដូរទីតាំងមកកាន់localhostវិញដើម្បីធ្វើការងារខ្លះនិងត្រឡប់ទៅកាន់remotehostវិញដោយមិនចាំបាច់ធ្វើការdisconnect និងreconnect ឡើយ។

– Login ទៅកាន់ remotehost ពី localhost :

[root@chaitik ~]# ssh -l root 203.223.42.62

– ពេលនេះអ្នកកំពុងតភ្ជាប់ជាមួយremotehost:

remotehost$

– ក្នុងខណៈនេះដើម្បីត្រឡប់ទៅកាន់localhostវិញសូមប្រើescape character ~ហើយនិងប្រើControl-Z។

ពេលដែលអ្នកវាយសញ្ញា~អ្នកនិងមិនឃើញមានអ្វីនៅលើscreenទេរហូតដល់ពេលអ្នកវាយ<Control-Z> ហើយpress enterដូចខាងក្រោម៖

[root@chaitik ~]# ssh -l root 203.223.42.62

root@203.223.42.62’s password:

Last login: Mon Sep 10 09:40:24 2012 from 203.223.42.61

[root@localhost ~]# ~^Z [suspend ssh]

[2]+ Stopped ssh -l root 203.223.42.62

[root@chaitik ~]#

– ពេលនេះយើងត្រឡប់មកlocalhostវិញហើយចំពោះssh remotehost client sessionនៅតែដំណើរការជាមួយunix background jobដដែល។

[root@chaitik ~]# jobs
[1]- Stopped ssh -l root 203.223.42.3
[2]+ Stopped ssh -l root 203.223.42.62
[root@chaitik ~]#

– បើអ្នកចង់ត្រឡប់ទៅកាន់remote hostជាមួយSSH ដោយមិនចាំបាច់ប្រើpasswordម្ដងទៀត៖

[root@chaitik ~]# fg %1
ssh -l root 203.223.42.62
[root@localhost ~]#

SSH Session statistics:ចំពោះបញ្ហានេះវាដំណើរការជាមួយSSH2 clientដូចខាងក្រោម៖
– Login ទៅកាន់ remotehost ពី localhost:

localhost$ssh -l jsmith remotehost

– ជាមួយremotehostប្រើssh escape character ~ជាមួយនិងអក្សរS នៅខាងក្រោយវានិងបង្ហាញពីការប្រើ​ប្រាស់statisticsរបស់SSH connection៖

remotehost$ [Note: The ~s is not visible on the command line when you type.]

remote host: remotehost
local host: localhost
remote version: SSH-1.99-OpenSSH_3.9p1
local version: SSH-2.0-3.2.9.1 SSH Secure Shell (non-commercial)
compressed bytes in: 1506
uncompressed bytes in: 1622
compressed bytes out: 4997
uncompressed bytes out: 5118
packets in: 15
packets out: 24
rekeys: 0
Algorithms:
Chosen key exchange algorithm: diffie-hellman-group1-sha1
Chosen host key algorithm: ssh-dss
Common host key algorithms: ssh-dss,ssh-rsa
Algorithms client to server:
Cipher: aes128-cbc
MAC: hmac-sha1
Compression: zlib
Algorithms server to client:
Cipher: aes128-cbc
MAC: hmac-sha1
Compression: zlib
localhost$

IT ads