មើលពាក្យសម្ងាត់បង្កប់ក្នុងសញ្ញាផ្កាយ

គេហទំព័រមួយចំនួនធំក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា បានលើកឡើងរួចមកហើយទាក់ទងនឹងប្រធានបទនេះ ដោយប្រើកូដ JavaScript។ ប៉ុន្តែពេលនេះគេហទំព័រ “ដើម្បីសិស្ស និស្សិតខ្មែរ” សូមលើកយកប្រធានបទនេះម្តងទៀតមកបង្ហាញ ដោយប្រើវិធីសាស្រ្តផ្សេងមួយទៀត។
ដើម្បីមើល ពាក្យសម្ងាត់ ដែលបង្កប់ក្នុងសញ្ញាផ្កាយ (*) សូមលោកអ្នកបើកគេហទំព័រនោះតាមរយៈ Google Chrome ឬ Mozilla FireFox បន្ទាប់មក ចុចម៉ៅស្តាំលើ ប្រអប់ដែលដាក់ពាក្យសម្ងាត់ ហើយចុចលើពាក្យ Inspect element
1បន្ទាប់មក នៅផ្នែកខាងក្រោមនៃ Browser អ្នកនឹងឃើញប្រអប់មួយដែលមានដាក់កូដទាំងឡាយរបស់ គេហទំព័រជាភាសា HTML សូមលោកអ្នកកែពាក្យ Password ដែលនៅលើបន្ទាត់ដែល អ្នកកំពុងតែឈរលើ (វាតែងតែឈរលើ ដោយ ស្វ័យប្រវត្តិ នៅពេលដែលអ្នកចុចពាក្យ Inspect element) ដោយគ្រាន់តែចុចម៉ៅខាងឆ្វេង ២ដងលើពាក្យ Password ហើយប្តូរមកពាក្យ Text វិញជាការស្រេច។
11