មេរៀនទី១: ធ្វើ boot លើ Linux

មេរៀនទី១: ធ្វើអោយ boot លើ Linux ល្បឿន

a
2

ដំឡើង Linux ចុចមើលវីដេអូ

លីនុចមិនទទួលផលប៉ះប៉ាល់ខ្លាំង នៃ“bogging down” ដូចគ្នាដែល​ window ទទួលនោះទេ គឺនៅ ពេលដែលអ្នកបានដំឡើង រាប់រយកម្មវិធីនៅលើប្រពន្ធ័ កុំព្យូរទ័រ ។ ទោះបីជាយ៉ាងណា អ្នកប្រើ ប្រាស់ លីនុច បានប្រាប់អោយដឹងថា (អាចជាអ្នកក្នុងចំណោមពួកគេ) វាតែងតែត្រូវការ​ដើម្បីស្វែងរកវិធីថ្មី ធ្វើអោយប្រពន្ធ័​របស់ពួកគេ ដំណើរការ​​បានលឿនជាងមុន ។ ប្រសិនបើអ្នកមានគោល បំណងចាប់ផ្ដើម នូវល្បឿនលឿនបំផុត ពេលដែលអ្នកសំលឹងមើលនូវល្បឿន boot របស់​អ្នក វាប្រហែលជាការប្រសើរបំផុតនៃការចាប់ផ្ដើម ។

បិទសេវាទាំងអស់

aបិទនូវសេវាណាដែលមិនត្រូវការ និង រាល់កម្មវិធីដំណើរការ មានភាពសាមញ្ញ ដែលអាចដំណើរការ គ្រប់ប្រពន្ធ័ ទាំងអស់ ។ វាជាការល្អមួយ ពេលដែលមាន system ខ្លះ ត្រូវការ load upon bootup ប្រើពេលវេលាខ្លីបំផុត ក្នុងពេលដំណើរការ ។ជាការប្រាកដណាស់ នូវពេលដែលអ្នកស្វែងរកកម្មវិធិ ចាប់ផ្ដើម startup ដើម្បីត្រួតពិនិត្យហើយប្រសិនជាអ្នក ចង់​ uncheck នូវកម្មវិធីផ្សេងៗ ដែលអ្នក ត្រូវការ bootup ។ ប្រសិនជាអ្នកមាន ការសន្សំសំចៃនោះ អ្នក អាចធ្វើការdisable រាល់សេវារបស់ system ពិតប្រាកដ និងdisable kernel drivers ដែលអ្នកមិនត្រូវការ ។ តែបើសិន ជាអ្នកមិនចង់ ដឹង ពីវិធីធ្វើនេះឬមិនចង់ដឹងពីលទ្ធផលរបស់​ Google ដែលបាន​ធ្វើ នោះវាជាការល្អចំពោះservices និងdrivers ។ ជាdefault វាដំណើរការបានល្អ ។
ជ្រើសរើសLightweight Alternatives

a

តើមានសេវាដែលអ្នកដាច់ខាតត្រូវការដែរឬទេ ? បើមាន​ករណីនេះកើតឡើង ខណៈនោះ អ្នកប្រហែល ជាចង់ ស្វែងរកនៅក្នុង lightweight alternatives ច្រើនជាងកម្មវិធីផ្សេង ដែលផ្ដល់អោយអ្នក នូវសេវា ដែលអ្នកត្រូវការ ។ របៀ​បនេះអ្នកមិនចាំបាច់ធ្វើការលះបង់ ភាពងាយស្រួលដោយ disable សេវានោះទាំងស្រុងទេ តែអ្នកនូវតែអាច បង្កើនពេលវេលា boot បន្ថែមទៀត ។ ជាទូទៅ ការផ្លាស់រួម មាន switching your desktop environment ទៅកាន់LXDE ឬ lightweightalternatives ផ្សេងទៀត ។
រក្សា update ជានិច្ច
update ជាការសំខាន់ណាស់ ពីព្រោះវាជាការងារមួយដ៍ប្រសើរ សំរាប់អ្នកមិនធ្លាប់ប្រើប្រាស់លីនុច ។ ការបែងចែកជាផ្នែករបស់លីនុចដើម្បី update រាល់សមសភាពរបស់ system ហើយនិង​កម្មវិធីដែលបានដំឡើង។ រួមមាន kernel ដែលវាមាន​សារៈសំខាន់ក្នុងការ install update ។ ការងារ update នេះអាចរួម មានoptimizations និង ការផ្លាស់ប្ដូរផ្សេងៗដែលអាចកាត់បន្ថយពេលវេលា boot ។

សំអាចនូវ ហ្វាល ដែលអត់បានការ

aធ្វើការសំអាត system របស់អ្នករាល់ពេល វានិងអាចជួយបន្ថែមល្បឿនក្នុងពេល boot ។ មាន tools មួយចំនួន ដូចជា command line នៃUbuntu Tweak, ឬBleachBit វាអាចជួយ អ្នកធ្វើការងារ នេះបានសំអាចនូវold cache filesចេញបាន ។packages មិនត្រូវការហើយនិងold backup kernels ដែលអ្នកមិនត្រូវការវាទៀតទេ។ ចំពោះភាពរអាក់រអួលដែល កើតមាន នៅលើ hard drive តែ system របស់អ្នក នូវតែ boot លឿនជាងមុន ។
upgrade Hardware របស់អ្នក
ការនិយាយពីhard drives ប្រហែលជាអ្នកចង់ពិនិត្យធ្វើការ upgrading នូវ hard drive របស់អ្នក ទៅកាន់មួយ ទៀតដែលមានល្បឿន RPM ខ្ពស់ជាងល្បឿនបញ្ជូនទិន្នន័យរបស់ SATA ខ្ពស់ជាង (ប្រសិនបើមានភ្ជាប់មកជា មួយនៅលើmotherboard ) ឬ​ sold state drive ។ បើសិនជាhard drive ដែលអ្នកកំពុង booting វាមានល្បឿនលឿនជាងស្រាប់នោះលីនុច និង boot កាន់ល្អប្រសើរ ជាង នេះទៅទៀត ។ បើសិនជាអ្នកចូលចិត្ត​វិធីនេះដើម្បីធ្វើការ upgrading នូវសមសភាព hardware ផ្សេងទៀតវាមានផលចំនេញយ៉ាងច្រើន ។ ពេលខ្លះ hardware វាមានព្រំដែនកំណត់ល្បឿន តែមានកម្មវិធី ទេ ។