វិធីពិនិត្យ Hard Drive ខូចឬមិនខូច

វិធីសាស្ត្រក្នុងការត្រួតពិនិត្យថាតើ Hard Drive របស់អ្នកខូច រឺអត់?

តាមពិតទៅ Hard Drive ប្រើប្រាស់នូវ S.M.A.R.T (Self-Monitoring, Analysis និង Reporting Technology)ដើម្បីធ្វើឲ្យសម្ថភាពរបស់វាកាន់តែមានប្រសិទ្ធិភាពជាងមុន ។ ប្រសិនបើអ្នកចង់ ដឹងអំពី ស្ថានភាពរបស់ Hard Drive របស់អ្នកនោះអ្នកអាចប្រើប្រាស់វិធីដូចខាងក្រោមនេះ ។
1ការប្រើប្រាស់កម្មវិធី CryStalDiskInfo CryStalDiskInfo គឺជាកម្មវិធីមួយដែលងាយ ស្រួលក្នុងការប្រើប្រាស់ ជាប្រភេទកម្មវិធី Open-Source និងមានសមត្ថភាពខ្ពស់ក្នុងការរាយការណ៍ ពីស្ថានភាពរបស់ Hard Drive នៅក្នុងកុំព្យូទ័ររបស់អ្នក ។ សូមធ្វើការដោនឡូត និងដំឡើងកម្មវិធី CryStalDiskInfo នេះ​ ។ ចងចាំ៖ សូមធ្វើការដោះធីកនៅត្រង់ I accept the terms of Snap.do
1បន្ទាប់ពីអ្នកបានតម្លើងកម្មវិធីរួចរាល់ហើយ សូមធ្វើការដំណើរការកម្មវិធី ។
1

ប្រសិនបើត្រង់ Status ពាក្យថា Good នោះ Hard Drive របស់អ្នកនៅប្រើប្រាស់បានល្អ ។

ការប្រើប្រាស់ Command Prompt ដើម្បីពិនិត្យមើលស្ថានភាព Hard Drive របស់អ្នកសូម ចូលទៅកាន់ Command Prompt របស់ Windows ហើយវាយពាក្យ wmic ។ បន្ទាប់មក សូមវាយពាក្យ diskdrive get status ។
1