គណិតវិទ្យា ថ្នាក់ទី​ ១០,១១,១២

Web IT CAMBO-20-2-2014 copyFree ដោនឡូត សៀវភៅគណិតវិទ្យា ជាភាសាខ្មែរ
IT សម្រាប់សិស្សដែលសិក្សាថ្នាក់ទី​ ១០,១១,១២ ដែលមាន
សៀវភៅគណិតមួយចំនួនសម្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាសិក្សាហើយក៏មានសៀវភៅលំហាត់គណិតផ្សេងៗ រួមទាំងពេជ្រគណិត និង ធរណីមាត្រ -ប្រភេទឯកសារ .pdf ។
សូមទាញយកតាមតំណខាងក្រោម៖

១. គណិតវិទ្យាជ្រើសរើស ថ្នាក់ទី១០ ទាញយក
២. គណិតវិទ្យាត្រៀមប្រលងអាហារូបកណ៍ថ្នាក់ទី ​១២ ភាគ១ ទាញយក
៣. គណិតវិទ្យាត្រៀមប្រលងអាហារូបកណ៍ថ្នាក់ទី ​១២ ភាគ២ ទាញយក
៤. 103លំហាត់ choose ធរណីមាត្រក្នុងប្លង់ ទាញយក
៥. 104អនុគមន៍ត្រីកោណមាត្រ ទី១១ ទាញយក
៦. 117លំហាត់វិសមភាពជ្រើសរើស ទាញយក
៧. កំនែលំហាត់គណិតវិទ្យា​ កំរិតខ្ពស់ ថ្នាក់ទី​ ១២ ទាញយក
៨. កំនែលំហាត់គណិតវិទ្យា​ កំរិតមូលដ្ឋាន ថ្នាក់ទី ១១ ទាញយក
៩. កំនែលំហាត់គណិតវិទ្យា​ កំរិតមូលដ្ឋាន ថ្នាក់ទី១២ ទាញយក
១០. គណិតវិទ្យា ទាញយក
១១. គណិតវិទ្យាជ្រើសរើស ថ្នាក់ទី១០ ទាញយក
១២. គណិតវិទ្យាជ្រើសរើស ទាញយក
១៣. គណិតវិទ្យាពាណិជ្ជកម្ម 7 ទាញយក
១៤. គណិតវិទ្យាអូឡាំពិច ទាញយក
១៥. គណិតវិទ្យាអូឡាំពិច​ ១ ទាញយក
១៦. គន្លឹះគណនាលីមីតនៃអនុគមន៍ ទាញយក
១៧. គន្លឺះធរណីមាត្រ សម្រាប់ថ្នាក់ទី១១ បន្ទាត់ ប្លង់ និងស្វែរក្នុងលំហទាញយក
១៨. ចំនួនកុំផ្លិច​ ថ្នាក់ទី​១១ ១២ ទាញយក
១៩. ដេរីវេនៃអនុគមន៍ (រួមមាន៖មេរៀនសង្ខេប​,លំហាត់គំរួ,លំហាត់អនុវត្តន៍)ទាញយក
២០. ទ្រស្តីពហុធា (រួមមាន៖មេរៀនសង្ខេប​,លំហាត់គំរួ,លំហាត់អនុវត្តន៍)ទាញយក
២១. ប្រជុំរូបមន្តគណិតវិទ្យា សម្រាប់ថ្នាក់ទី១០,១១,១២ ទាញយក
២២. ពិភពស្វីតនៃចំនួនពិត ទាញយក
២៣. លំហាត់និងដំណោះស្រាយ ទាញយក
២៤. វិសមភាព ទាញយក
២៥. សិក្សាគណិតដោយខ្លួនឯង​ ទ្រឹស្តីចំនួន សម្រាប់ថ្នាក់ទី​ ១២ ទាញយក
២៦. ស្វ៊ីតចំនួនពិត និង ស៊េរី​ សំរាប់ថ្នាក់ទី ១១ (មេរៀនសង្ខេប​,លំហាត់គំរួ,លំហាត់អនុវត្តន៍) ទាញយក
២៧. អនុគមន៍ត្រីកោណមាត្រ ទាញយក
២៨. អាំងតេក្រាលកំណត់​ (សម្រាប់ត្រៀមប្រលងអាហារូបកណ៍) ទាញយក
២៩​. គន្លឹះនៃការគិតគណិតវិទ្យា ទាញយក
៣០. 101លំហាត់ជ្រើសរើស សិស្សពូកែ ទាញយក