គណិតវិទ្យា វិទ្យាល័យ

គណិតវិទ្យា ដោនឡូតឯកសារ មេរៀន

ទ្រឹស្ដីពហុធា-លឹម ផល្គុន  ចុចដោនឡូត
Mathគណិតវិទ្យាសម្រាប់ថ្នាក់ទី១០-លឹម ផល្គុន
  ចុចដោនឡូត
Mathលីមីត និងភាពជាប់នៃអនុគមន៍ ចុចដោនឡូត
Mathគណិតវិទ្យាជ្រើសរើសទី១២​ អ៊ូច ប៊ុនថន ចុចដោនឡូត

Mathសិក្សាស្វ៊ីតចំនួនពិត ទី១១ (លឹម ផល្គុន) ចុចដោនឡូត
Mathគន្លឹះធរណីមាត្រ បន្ទាត់ ប្លង់ និងស្វែ​ ថ្នាក់ទី​១១(លឹម ផល្គុន)
ចុចដោនឡូត
Math
ពិភពស្វ៊ីតនៃចំនួនពិត(លឹម ផល្គុន)
ចុចដោនឡូត
Mathអនុគមន៍អ៊ិចស្បូណង់ស្យែល លោការីត និងត្រីកោណមាត្រ​ ទី១១ (លឹម ផល្គុន) ចុចដោនឡូត
Math