អត្រា​កំណែ​វិញ្ញាសា គណិតថ្នាក់ទី ១២

អត្រា​កំណែ​វិញ្ញាសា គណិតវិទ្យា ថ្នាក់ទី ១២ ឆ្នាំ២០១៤
ខាង​ក្រោម​នេះ​ជា​អាត្រា​កំណែ​នៃ​ការ​ប្រលង​មធ្យម​សិក្សា​ទុតិយភូមិ (បាក់​ឌុប ០៤-០៥ សីហា ២០១៤) នៃ​មុខ​វិទ្យា គណិតវិទ្យា ផ្នែក​វិទ្យា​សាស្រ្ត​ ដោយលោក សុខ ពិសិដ្ឋ៖
bacc-ii-_2014-1bacc-ii-_2014-1bacc-ii-_2014-1bacc-ii-_2014-1bacc-ii-_2014-1