គណិតវិទ្យា លឹម ផល្គុន ថ្មី

១-គន្លឹះធរណីមាត្រ (បន្ទាត់​ ប្លង់ និងស៊្វែរក្នុងលំហរ)
Math
Downloadនៅទីនេះ
២-ស៊្វីតនៃចំនួនពិត
Mathចុចដោនឡូតសៀវភៅ
៣-គណិតវិទ្យាថ្នាក់ទី១២កំរិតខ្ពស់

Mathsទាញយកនៅទីនេះ‌‌‌‌
៤-គណិតវិទ្យាថ្នាក់ទី ១១ចេញថ្មី
Mathsចុចដោនឡូតសៀវភៅ
៥-រូបមន្ត ដេរីវេ អាំងតេក្រាល​ និងការអនុវត្តន៍
Maths
ចុចដោនឡូតសៀវភៅ
៦-រូបមន្តគណិតវិទ្យាថ្នាក់ទី ១០ -១១ -១២
Mathsចុចដោនឡូតសៀវភៅ