គណិតវិទ្យា វៀតណាមថ្នាក់ទី ៧

Mathsវិញ្ញាសារត្រួតពិនិត្យ ថ្នាក់ទី៧ ឆមាសទី១ – Đề số 1
ចុចដោនឡូត Download

វិញ្ញាសារត្រួតពិនិត្យ ថ្នាក់ទី៧
ចុចដោនឡូត Download

វិញ្ញាសារត្រួតពិនិត្យចម្រុះ ថ្នាក់ទី៧ ឆមាសទី១ năm 2013
ចុចដោនឡូត Download

វិញ្ញាសារត្រួតពិនិត្យ ថ្នាក់ទី៧ Đào tạo Đồng Nai
ចុចដោនឡូត Download

វិញ្ញាសារគំរូ ថ្នាក់ទី៧
ចុចដោនឡូត Download

វិញ្ញាសារត្រួតពិនិត្យ ថ្នាក់ទី៧ ឆមាសទី២ – Đề số 2
ចុចដោនឡូត Download

វិញ្ញាសារត្រួតពិនិត្យ ថ្នាក់ទី៧ Bình Giang năm 2013 – 2014
ចុចដោនឡូត Download

វិញ្ញាសារត្រួតពិនិត្យ ថ្នាក់ទី៧ ឆមាសទី១ Đào tạo Khánh Hòa
ចុចដោនឡូត Download

វិញ្ញាសារត្រួតពិនិត្យ ថ្នាក់ទី៧ Sở Giáo dục và Đào tạo Lâm Đồng
ចុចដោនឡូត Download