គណិតវិទ្យា វៀតណាមកំរិតខ្ពស់

វិញ្ញាសារ និងដំណោះស្រាយប្រលង នៅវៀតណាម
Maths
វិញ្ញាសារ ប្រលងបាក់ឌុប Đề thi tốt nghiệp THPT năm 2013
ចុចដោនឡូត Download

វិញ្ញាសារ ប្រលងថ្នាក់ទី១២ Đề thi học sinh giỏi lớp 12 năm 2013 – 2014
ចុចដោនឡូត Download

ដោះស្រាយសមីការ Giải và biện luận phương trình
ចុចដោនឡូត Download

មេរៀនគណិតកំរិតខ្ពស់ Toán cao cấp
ចុចដោនឡូត Download

លំហាត់គណិតវិទ្យាកំរិតខ្ពស់ភាគ១ Bài tập toán cao cấp – Tập 1
ចុចដោនឡូត Download

លំហាត់គណិតវិទ្យាកំរិតខ្ពស់ភាគ២ Bài tập toán cao cấp- Tap 2
ចុចដោនឡូត Download

វិញ្ញាសារមហាវិទ្យាល័យ Đề thi đại học 2011
ចុចដោនឡូត Download

វិញ្ញាសារមហាវិទ្យាល័យ Đề thi 2010
ចុចដោនឡូត Download

វិញ្ញាសារមហាវិទ្យាល័យ Toán khối D 2009
ចុចដោនឡូត Download

ត្រៀមប្រលងមហាវិទ្យាល័យ Toán Luyện thi đại học
ចុចដោនឡូត Download

វិញ្ញាសារមហាវិទ្យាល័យ 2013
ចុចដោនឡូត Download

អាំងតេក្រាលថ្នាក់ទី១២ Tích phân lớp 12
ចុចដោនឡូត Download

វិញ្ញាសារមហាវិទ្យាល័យ Hóa khối B năm 2011
ចុចដោនឡូត Download