គណិត​វិទ្យា សៀវភៅ & វិញ្ញាសា

វិញ្ញាសារ
វិញ្ញាសារគណិត​​អូឡាំពិច(download)
វិញ្ញាសា គណិតវិទ្យា ថ្នាក់ទី១២  ១៩ មិនា ២០១២(download)

សៀវភៅជាភាសារខ្មែរ
math around the world part 1(download)
math​around​​​ the world ​part2(download)
math around the world part 3(downlaod)
គណិតវិទ្យាជុំវិញពីភពលោក-ភាគ4(download)
គណិតវិទ្យាជុំវិញពីភពលោក-ភាគ5(download)
គណិតវិទ្យាជុំវិញពីភពលោក-ភាគ៦(dowonload)
គណិតវិទ្យាជុំវិញពីភពលោក-ភាគ៧(downlaod)
ភាពចែកដាច់​ វិធីចែកអឺគ្លីត(download)
គណិតវិទ្យាត្រៀមប្រលងសញ្ញាប័ត្រទុតិយភូមិ​ និងអាហារូបករណ៍(download)
គន្លឹះស្វ៊ីតចំនួនពិត(download)
ពិភពស្វីតនៃចំនួនពិត(download)
លំហាត់ត្រៀមប្រលងបាក់ឌុប(download)
កំរងលំហាត់គណិតវិទ្យាភាគ​ ១(លឹម​ សុវណ្ណវិចិត្រ)(download)
កំរងលំហាត់គណិតវិទ្យាភាគ​ ២(លឹម​​ សុវណ្ណវិចិត្រ)(download)
អនុគមន៍ត្រីកោណមាត្រ (download)
គន្លឹះធរណីមាត្រ(ថ្នាក់១១) (download)
១០៣ លំហាត់ជ្រើសរើសអនុគមន៍ត្រីកោណមាត្រ(downlaod)
កំនែលំហាត់គណិតវិទ្យាកំរិតមូលដ្ឋានថ្នាក់ទី១២(download)
គណិតវិទ្យាពាណិជ្ជកម្ម(download)
គណិតវិទ្យាសំរាប់សិស្សពូកែថ្នាក់ទី១០(download)
លំហាត់ជ្រើសរើសសំរាប់សិស្សពូកែថ្នាក់ទី១១(download)
សិល្បះនៃការគិតគណិតវិទ្យា(download)
សៀវភៅគណិតវិទ្យា  លឹម ផល្គុន
គណិតវិទ្យា  អាហារូបករណ៍ (Download)
គណិតវិទ្យា  អាហារូបករណ៍ ត្រៀមប្រលង អាហារូបករណ៍ (Download)
គណិតវិទ្យា  អាំងតេក្រាលកំណត់ត្រៀមប្រលង អាហារូបករណ៍ (Download)
គណិតវិទ្យា  ជ្រើសរើសសិស្សពូកែ និង អាហារូបករណ៍ (Download)
គណិតវិទ្យា  ជុំវិញពិភពលោក (Download)
គណិតវិទ្យា  អូឡាំពិច ( Download )
គណិតវិទ្យា  ទ្រឹស្តីចំនួន (Download)
គណិតវិទ្យា  កុំផ្លិច (Download)
គណិតវិទ្យា  ធរណីមាត្រអឺគ្លីត (Download)
គណិតវិទ្យា  ជុំវិញពិភពលោក និង អាហារូបករណ៍ (Download)
គណិតវិទ្យា  សិក្សាអនុគមន៍ (Download)
គណិតវិទ្យា  លីមីតនិង ភាពជាប់នៃអនុគមន៍ (Download)
គណិតវិទ្យា  ដេរីវេ និងការសិក្សានៃអនុគមន៍ (Download)
គណិតវិទ្យា  ព្រីមីទីវ និងអាំងតេក្រាល (Download)
គណិតវិទ្យា  ផលគុណស្កាលែ និង ផលគុណវិទ័រ (Download)
គណិតវិទ្យា  អាំងតេក្រាលកំណត់ (Download)
គណិតវិទ្យា  ជុំវិញពិភពលោក សិស្សពូកែ និងត្រៀមអាហារូបករណ៍ (Download)
គណិតវិទ្យា  ស្វីតនៃចំនួនពិត (Download)
គណិតវិទ្យា  ទ្រឹស្តីពុហុធា (Download )
គណិតវិទ្យា  ធរណីមាត្រក្នុងលំហ (Download)
គណិតវិទ្យា  គណនាលីមីតនៃអនុគមន៍ (Download)
គណិតវិទ្យា  ស្វីតចំនួនពិតថ្នាក់ទី ១១
(Download)
សៀវភៅជាភាសារអង់គ្លេស (English Math books)
Lesson and exercise of inequalities(download)
number​ and theory(download)

ដោនឡូតលំហាត់ គណិតវិទ្យា អូឡាំព្យាដ  ជុំវិញពិភពលោក

Math-IMO (1959-2009) Download
Math-A Collection of Math Olympiad Problems in Hong Kong Download
Math-Canadian Mathematical Olympiad (1969-1993 Win Rar) Download
Math-CMO (1969-2009) Download
Math-British Mathematical Olympiad (1993-2009) Download
Math-Mathematical Olympiads Correspondence Program (MOCP)  Download
Math-Asian Pacific Mathematics Olympiad (APMO 1989-2006) Download
Math-Canadian Open Mathematics Challenge (COMC) Download
Math-Math Book Download Download
Math-Mathematical Olympiads in China Problems and Solutions (274 Pages សៀវភៅល្អ) Download
Math-360 Problems of Mathematical Contests Download
Math-RMO Questions 1990-2007
RMO-1990, RMO-1991, RMO-1992, RMO-1993, RMO-1994, RMO-1995, RMO-1996, RMO-1997, RMO-1998, RMO-1999, RMO-2000, RMO-2001, RMO-2002, RMO-2003, RMO-2004, RMO-2005, RMO-2006, RMO-2007.
Math-INMO Questions 1989-2008:
INMO-1989, INMO-1990, INMO-1991, INMO-1992, INMO-1993, INMO-1994, INMO-1995, INMO-1996, INMO-1997, INMO-1998, INMO-1999, INMO-2000, INMO-2001, INMO-2002, INMO-2003, INMO-2004, INMO-2005, INMO-2006, INMO-2007, INMO-2008.
គន្លឺះរៀនដើម្បីក្លាយជាសិស្សពូកែគណិតវិទ្យា
ប្រភពសៀវភៅ ពីក្រុមគណិតវិទ្យា mathematisanalysis
ប្រភពវិញ្ញាសាពី ក្រុម វិញ្ញាសាគណិតវិទ្យា
វិញ្ញាសាសិស្សពូកែទូទាំងប្រទេស គណិតវិទ្យា ថ្នាក់ទី ១២ ពីឆ្នាំ ២០០០-២០១២ (មានអត្រាកំណែ)

ខាងក្រោមនេះ គឺ​ជា Link ដែលនាំលោកអ្នក​ទៅកាន់គេហទំព័រ គណិតវិទ្យាពិភពលោក៖

 1. International Mathemmatical Olympiad (IMO)
 2. IMO (1995-2009)
 3. IMO (Problems,Results)
 4. Math Olympaids
 5. United States of America Mathematical Olympiad
 6. Bangladesh Mathematical Olympiad
 7. British Mathematical Olympiad (Round1, Round2)
 8. The Mathematical Association of America
 9. RMO Questions 1990-2007 និង INMO Questions 1989-2008
 10. MathLinks Everyone
 11. Poland in Mathematical Olympiads
 12. Manhattan Mathematical Olympiads
 13. American Mathematics Competitions
 14. Canadian Mathematical Society Competitions
 15. Canadian IMO Participation
 16. United States of America Mathematical Olympiad
 17. USAMO
 18. Mathematical Olympiads Challenges (E-Book)