គណិតវិទ្យា ថ្នាក់ទី៩ ១០ ១១ & ១២

សៀវភៅគណិតវិទ្យា ខ្មែរថ្នាក់ទី៩ ១០ ១១ និង ១២

1
ពិភពជំរើសលំហាត់ស្វ៊ីត(ភាគ១) (ជា ពិសិដ្ឋ)

9
លំហាត់គណិតវិទ្យាបំប៉នសិស្សពូកែថ្នាក់ទី៩ (ភាគ១) (សំ វុទ្ធី)

9
កំណែលំហាត់គណិតវិទ្យាថ្នាក់ទី៩ (សំ វុទ្ធី)

8
កំណែលំហាត់គណិតវិទ្យាថ្នាក់ទី៩ (សំ វុទ្ធី)

1
1001 លំហាត់គណិតវិទ្យា (Vol 3) (ហៃ ប៉ោហិន)

3
លឹម សុវណ្ណវិចិត្រ: ភាគ២: ពិជគណិត វិភាគ(ស៊េរី ៥.០)


លឹម សុវណ្ណវិចិត្រ: ភាគ១: នព្វន្ត(ស៊េរី ៤.១)


117 លំហាត់វិសមភាពជ្រើសរើស(លឹម ផល្គុន)


104 លំហាត់អនុគមន៍ត្រីកោណមាត្រជ្រើសរើសថ្នាក់ទី ១១(លឹម ផល្គុន)


103លំហាត់ជ្រើសរើស ធរណីមាត្រក្នុងប្លង់(លឹម ផល្គុន)


101 លំហាត់ជ្រើសរើសសម្រាប់សិស្សពូកែទី១១(លឹម ផល្គុន)


ធរណីមាត្រអឺគ្លីតសំរាប់សិស្សពូកែគណិតវិទ្យា(លឹម ផល្គុន)


ធរណីមាត្រក្នុងប្លង់សំរាប់សិស្សពូកែ(លឹម ផល្គុន)


ធរណីមាត្រសំរាប់សិស្សពូកែ និងការប្រឡងផ្សេងៗ (ហេង សុខា)

2
Old and New វិសមភាព(សូត្រ សឿម)


វិសមភាព(សំរាប់សិស្សពូកែ)(លឹម ផល្គុន)


ទ្រឹស្តីចំនួន(លឹម ផល្គុន)


ទ្រឹស្តីពហុធា (លោកគ្រូលឹម ផល្គុន)


Problem and Solution សំរាប់សិស្សពូកែ(លឹម ផល្គុន)


៦៤លំហាត់និងដំណោះស្រាយ (ឃន វ៉ាននី)


វគ្គបំប៉នសិស្សពូកែគណិតវិទ្យា ១(សាំង តារារស្មី, សែតារា, ហុកសុវណ្ណដា)

11
គណិតវិទ្យាជុំវិញពិភពលោក ភាគ១១(លឹម ផល្គុន)


គណិតវិទ្យាជុំវិញពិភពលោក ភាគ១០(លឹម ផល្គុន)


គណិតវិទ្យាជុំវិញពិភពលោក ភាគ៩(លឹម ផល្គុន)


គណិតវិទ្យាជុំវិញពិភពលោក ភាគ៨(លឹម ផល្គុន)


គណិតវិទ្យាជុំវិញពិភពលោក ភាគ៧(លឹម ផល្គុន)


គណិតវិទ្យាជុំវិញពិភពលោក ភាគ៦(លឹម ផល្គុន)


គណិតវិទ្យាជុំវិញពិភពលោក(ភាគ​៥)(លឹម​ ផល្គុន)


គណិតវិទ្យាជុំវិញពិភពលោក(ភាគ​៤)(លឹម​ ផល្គុន)


គណតវិទ្យាជុំវិញពិភពលោក(ភាគ ៣)(លឹម​ ផល្គុន)


គណិតវិទ្យាជុំវិញពិភពលោក(ភាគ ២)(លឹម​ ផល្គុន)


គណិតវិទ្យាជុំវិញពិភពលោក(ភាគ ១)(លឹម​ ផល្គុន)


គណិតវិទ្យាជ្រើសរើសសំរាប់សិស្សពូកែ និងអាហារូបករណ៍(លឹម ផល្គុន)

b-school
គណិតវិទ្យាអាហារូបករណ៍ (លឹម ផល្គុន)


គណិតវិទ្យាអាហារូបករណ៍ភាគII (លោកគ្រូលឹម ផល្គុន)


គណិតវិទ្យាអាហារូបករណ៍ភាគI (លោកគ្រូលឹម ផល្គុន)


គណិតវិទ្យាសំរាប់ត្រៀមប្រឡងបាក់ឌុប(លឹម ផល្គុន)


គណិតវិទ្យាត្រៀមប្រឡងបាក់ឌុប និងអាហារូបករណ៍(លឹម ផល្គុន)


កំណែគណិតវិទ្យាថ្នាក់ទី១២(មូលដ្ឋាន)(លឹម​ ផល្គុន)


កំណែគណិតវិទ្យាថ្នាក់ទី១២(កំរិតខ្ពស់)(លឹម​ ផល្គុន)

binder1
សិក្សាអនុគមន៍ (លឹម ផល្គុន)

pages-from-binder11
លីមីត និងភាពជាប់ (លឹម ផល្គុន)

01-book
វិធីសាស្រ្តគណនាលីមីតនៃអនុគមន៍ (លឹម ផល្គុន)

pages-from-binder1
ដេរីវេ និងសិក្សាអនុគមន៍ (លឹម ផល្គុន)

01-e-book
ព្រីមីទីវ និងអាំងតេក្រាល (លឹម ផល្គុន)

01-book1
អាំងតេក្រាលកំណត់ ត្រៀមអាហារូបករណ៍ (លឹម ផល្គុន)


អាំងតេក្រាលកំណត់ (លោកគ្រូលឹម ផល្គុន)


គណិតវិទ្យា(អាំងតេក្រាល)(លឹម ផល្គុន)


ចំនួនកំផ្លិច(លឹម ផល្គុន)

12
ប្រូបាប (ឈិត ករុណា)


គណិតវិទ្យាសម្រាប់អានបន្ថែម ថ្នាក់ទី១២


គណិតវិទ្យាសម្រាប់អានបន្ថែម ថ្នាក់ទី១១


កំណែគណិតវិទ្យាកំរិតមូលដ្ឋាន(ថ្នាក់ទី១១)(លឹម ផល្គុន)


លីមីត និងភាពជាប់នៃអនុគមន៍ (លោកគ្រូលឹម ផល្គុន)


គន្លឹះគណនាលីមីតនៃអនុគមន៍(លឹម ផល្គុន)


អនុគមន៍ត្រីកោណមាត្រ(លឹម ផល្គុន)


អនុគមន៍អ៊ិចស្បូណង់ស្យែល លោការីត និងត្រីកោណមាត្រ(លឹម ផល្គុន)

vec
ធរណីមាត្រក្នុងលំហ (លឹម ផល្គុន)

pages-from-binder12
ផលគុណស្កាលែ និងផលគុណវ៉ិចទ័រ (លឹម ផល្គុន)


គន្លឹះធរណីមាត្រ(ថ្នាក់ទី១១)(លឹម ផល្គុន)

01-e-book1
សិក្សាស្វ៊ីតនៃចំនួនពិត (លឹម ផល្គុន)


សិក្សាស្វ៊ីតចំនួនពិត (លោកគ្រូលឹម ផល្គុន)


ស្វ៊ីតនៃចំនួនពិតសំរាប់ថ្នាក់ទី១១(កំរិតមូលដ្ឋាន និងកំរិតខ្ពស់)(លឹម ផល្គុន)


ស្វ៊ីតចំនួនពិតសំរាប់ថ្នាក់ទី១១(លឹម ផល្គុន)


គន្លឹះស្វ៊ីតនៃចំនួនពិតសំរាប់ថ្នាក់ទី១១(មូលដ្ឋាននិងខ្ពស់)(លឹម ផល្គុន)


ស្វ៊ីតចំនួនពិត និងស៊េរី (សំរាប់ថ្នាក់ទី១១) (លឹម ផល្គុន)


ពិភពស៊្វីតចំនួនពិត(លឹម ផល្គុន)


គណិតវិទ្យាជ្រើសរើសថ្នាក់ទី១០ បំប៉នសិស្សពូកែ(លឹម ផល្គុន)


សំណង់គ្រឹះធរណីមាត្រ


គណិតវិទ្យាសំរាប់ថ្នាក់ទី៨(លឹម ផល្គុន)


កំណែលំហាត់ថ្នាក់ទី៧(លឹម ផល្គុន)


កំណែលំហាត់គណិតវិទ្យាសំរាប់ថ្នាក់ទី៥ (អ៊ឹង សំណាង)


គណិតវិទ្យាពាណិជ្ជកម្ម(លឹម ផល្គុន)


ប្រជុំរូបមន្តគណិតវិទ្យា ១០​ ១១ ១២(លឹម ផល្គុន)


សិល្បៈនៃការគិតគណិតវិទ្យា(លឹម ផល្គុន)


ល្បែងកំសាន្តគណិតវិទ្យា(លឹម ផល្គុន)