សៀវភៅគណិតវិទ្យា វៀតណាម

សៀវភៅគណិតវិទ្យា វៀតណាម

970572_618135458205634_90314983_n
អូឡាំពិកវៀតណាម ៣០/៤/២០០៩ ថ្នាក់ទី១០

1001
១០០១លំហាត់បំប៉នសិស្សពូកែគណិតវិទ្យាថ្នាក់ទី៩ (ភាគទី១)

2008
អូឡាំពិកវៀតណាម ៣០/៤/២០០៨ ថ្នាក់ទី១០ និង ទី១១

m
អូឡាំពិកវៀតណាម ៣០/៤/២០១២ ថ្នាក់ទី១១

capture2
អូឡាំពិកវៀតណាម ៣០/៤/២០១២ ថ្នាក់ទី១០

untitled
អូឡាំពិកវៀតណាម ៣០/៤/២០១១ ថ្នាក់ទី១០

1
អូឡាំពិកវៀតណាម ៣០/៤/២០០៦ ថ្នាក់ទី១០

2003
អូឡាំពិកវៀតណាម ៣០/៤/២០០៣ ថ្នាក់ទី១១

 

m
វិញ្ញាសាត្រៀមប្រឡងIMO របស់ក្រុមវៀតណាម

4

ត្រីកោណមាត្រ ភាគទី៣

5

ត្រីកោណមាត្រ ភាគទី២

t1

ត្រីកោណមាត្រ ភាគទី១

2008

VNMO 30-4-2008 Vietnam Version

8

វិសមភាពទាន់សម័យ

2

Chuyen De Toan Hoc So 9

1

ធរណីមាត្រក្នុងប្លង់ក្នុងការប្រឡងIMO

1

Ky Yeu Trai He Toan Hoc 2009

4

ទ្រឹស្តីគ្រឹះស្តីពីចំនួន

1

សមភាព បន្សំ

2

នព្វន្ត

3

បន្សំ