មេរៀនទី១:ដំឡើង SQL Server 2014

មេរៀនទី១:  ការដំឡើង SQL Server 2014

2អំពី SQL Server កម្មវិធី Microsoft SQL Server គឺជាទំនាក់ទំនងប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងមូលដ្ឋានទិន្នន័យ Relational Database Management System (RDBMS) បានបង្កើតដោយក្រុមហ៊ុន Microsoft។ វាគឺមានសមត្ថភាពខុស អាចរត់ ដំណើរការ លើកុំព្យូទ័រ laptop ទោលទៅប្រព័ន្ធណែវឺក cloud servers បាន។ SQL Server គឺលេខ មួយ សម្រាប់ប្រើគ្រប់គ្រងទិន្នន័យ លើពិភពលោក។ កម្មវិធី SQL Server 1.0 ដំបូងនៅឆ្នាំ 1989, SQL Server 2014 នេះរួមមានបញ្ចូលឧបករណ៍ សម្រាប់ជំនួញ business intelligence tools សម្រាប់វិភាគ និង របាយការណ៍ analysis and reporting tools។ ខាងលើនៃឧបករណ៍គ្រប់គ្រងមូលដ្ឋានទិន្ន័យ ដូចជា ការបង្កើត database creation, backup, replication, security និងច្រើនទៀត។
Visual Basic.NET 2010ឧបករណ៍គ្រប់គ្រងមូលដ្ឋានទិន្នន័យ Database Management Tools
SQL Server មកជាមួយឧបករណ៍ជាច្រើន ដើជួយជាមួយការគ្រប់គ្រង database របស់អ្នកនឹងធ្វើការ programming ប្រភេទការគ្រប់គ្រង database រួមមាន:

 • បង្កើត & maintain databases
 • បង្កើត & maintain table
 • បង្កើត & maintain database object ផ្សេងទៀតដូចជា ផ្ទុក procedures, views។
 • បង្កើត & maintain និងកាលវិភាគ schedule data backups
 • បង្កើត & maintain users, roles។

មានកិច្ចការច្រើន ដែលអ្នកគ្រប់គ្រង database administrator (DBA) ត្រូវការ។

ប្រព័ន្ធ Server Database Systems SQL Server គឺជា server database system, ដូចនឹងកម្មវិធី MS Access។ មូលដ្ឋាន database systems ត្រូវបានរចនារត់លើ central server ឬ servers ផ្សេងទៀត អនុញ្ញាតអោយ  user ច្រើនអាចចូល access ប្រើទិន្នន័យ។  users ធម្មតាអាចចូល access ក្នុង database ឆ្លងកាត់តាមកម្មវិធី application។

ការរៀបរៀង SQL Server Editions SQL Server មានការរៀបរៀងច្រើន  តាម versions របស់វាដាក់អោយ ប្រើ ដែលមាន free SQL Server 2014 ជាមួយឧបករណ៍  Tools ជាច្រើន។

ការដំឡើង SQL Server 2014 ដើម្បីដំឡើង SQL Server 2014 លើ Windows Server 2012 R2 ដោយប្រើការ ដំឡើង installation wizard។ ការដំឡើង SQL Server 2014 Express ជាមួយ Tools លើ Windows Server 2012 R2 ដែលបានដោនឡូត ពី MSDN website។

ដំឡើង .NET 3.5 Framework តម្រូវការរបស់ SQL Server 2014 គឺដំឡើង .NET 3.5 Framework។ Windows 2012 ប្រើ .NET 4.0 ដោយ default ហើយតម្រូវអោយប្រើ .NET 3.5 លោកអ្នក ត្រូវការដំឡើងវាដំបូង។

ដំឡើង SQL Server ខាងក្រោមនេះជាការដំឡើងដោយប្រើ Installation Wizard.

1. ចុចពីរដង លើ installation file (អាចជា ISO file ហៅថាSQLEXPRWT_x64_ENU at 853,214 KB)
2. ចុចលើ Yes ប្រសិនបើសួរ Do you want to allow the following program to make changes to this computer?
កាលណាបានបង្ហាញ Choose Directory for Extracted Files, ចុចលើ OK ដើម្បីប្រើ default directory, ឬចុច Browse… ហើយជ្រើសរើស directory មួយផ្សេងទៀត:
SQL Server 20143. ការដំឡើងនឹងចាប់ផ្តើម:
SQL Server 20144. លោកអ្នកនឹងសួរ ប្រសិនបើចង់បានការដំឡើង stand-alone installation ឬ upgrade ពី version ចាស់របស់ SQL Serve។ ដើម្បីកំណត់ការដំឡើងថ្មី  stand-alone installation ចុចលើ New SQL Server stand-alone installation or add features to an existing installation:
SQL Server 20145. ប្រសិនបើលោកអ្នកព្រមជាមួយ licence terms ជ្រើសរើសលើ  I accept the licence terms and click Next:
SQL Server 20146. នៅអេក្រង Feature Selection screen, ជ្រើរើសឬ មិនជ្រើសរើស លក្ខណ:ពិសេស។ លោកអ្នកអាចមើលការពណ៌នានៃលក្ខណ:និមួយដោយចុចលើវា។ ខាងក្រោមនេះ មើលឃើញតម្រូវការលើលក្ខណ:។ លោកអ្នកអាចប្តូរ default directories listed ពីខាងក្រោម។  ចុចលើ Next:
SQL Server 20147. នៅចំណុចនេះ ប្រសិនបើលោកអ្នកមិនមាន  ដំឡើង.NET Framework 3.5 រួចស្រេច អ្នកនឹងទទួល error ខាងក្រោម:
SQL Server 20148. ចុចលើ Detailed Report នឹងបើក detailed System Configuration Check Report. ដើម្បីដំឡើង .NET 3.5 Framework មើល install .NET 3.5 Framework ចុចលើ Re-run។
9. មើល path (ឬចាកចេញ default) ហើយចុច Next:
SQL Server 201410. លើអេក្រង់ Server configuration លោកអ្នកអាចមើលលក្ខណ: user accounts និងប្រភេទ startup type, ឬចាកចេញពី configuration។ ចុចលើ Next:
SQL Server 201411. លើ Database engine configuration លោកអ្នកអាចាកចេញទាំងពីរ default settings ឬប្តូរតម្រូវការ។ លោកអ្នកអាចកំណត់ authentication modeដែល SQL Server និងប្រើ។ ជាការប្រសើរ SQL Server administrator យ៉ាងហោចណាក៍ ប្រព័ន្ធ system administrator បានផ្តល់។ លោកអ្នកអាចប្តូរ Data Directories ឬចាកចេញ default។
ជាមួយការដំឡើង database engine configuration ចុចលើ  Next:
SQL Server 201412. ការដំឡើងនឹង complete អាច restart your computer ចុចលើ OK ហើយrestart computer:
SQL Server 2014ការគ្រប់គ្រង SQL Server 2014 Management Studio (SSMS) SQL Server Management Studio (SSMS) គឺជាការដំឡើង main administration console សម្រាប់ SQL Server។ SSMS អាចបង្កើត database objects (ដូចជា databases, tables, stored procedures, views) មើល data ជាមួយ database របស់អ្នក ដំឡើង configure user accounts, perform backups, replication, transfer data between databases និងច្រើនទៀត។

SSMS មើលដូចអ្វី? កាលណា បើក SQL Server Management Studio និងបានបង្កើត ដើម្បីភ្ជាប់ទៅ SQL Server ជាមួយ log in លោកអ្នកអាចរក្សា default authentication settings ឬប្តូរវា.:
SQL Server 2014ការគ្រប់គ្រង SQL Server Management Studio ត្រូវបានភ្ជាប់ (ហើយបើក query ថ្មី):
SQL Server 2014ប៉ាណែលខាងឆ្វេងផ្ទុក Object Explorer។ ដែល Object Explorer ផ្តល់ទៅ databases, server objects, log files និងផ្សេងទៀត។

 

មេរៀនទី២: ការបង្កើត Database

មេរៀនទី២: ការបង្កើត Database

ការបង្កើតទិន្នន័យ database ដោយរត់ SQL script ឬ “point and click” នេះនឹងប្រើ “point and click” ប៉ុន្តែដំបូងអនុញ្ញាមើលក្នុង system databases។

ប្រព័ន្ធ System Databases កាលណាលោកអ្នកដំឡើង install SQL Server, បង្កើត ៤ databases ត្រូវបានបង្កើតខាងក្រោមនេះ

master  database ​នេះផ្ទុកប្រព័ន្ធកំរិតព័ត៌មានដូចជា  user accounts, configuration settings និងព័ត៌មានទាំងអស់លើ  databases។

model database នេះត្រូវបានប្រើ ដូចជា template សម្រាប់ databases ផ្សេងទៀតដែលត្រួវបានបង្កើត។

msdb msdb database ត្រូវបានបង្កើតដោយ SQL Server Agent សម្រាប់ការដំឡើង alerts និងកាលវិភាគការងារ scheduled jobs។

tempdb ដាក់តារាង temporary table ទាំងអស់ ផ្ទុក temporary procedures, និង temporary storage ដោយ SQL Server។

របៀបបង្កើត Database ថ្មី បណ្តាលជំហានខាងក្រោម ជាដំណោះស្រាយ របៀបបង្កើត database មួយក្នុង SQL Server 2014 ដោយប្រើ SQL Server Management Studio។

1. ពី Object Explorer, ចុចស្តាំលើ Databases folder/icon ហើយជ្រើសរើស New
database…:
SQL Server 20142. ឈ្មោះ database (ហៅ TaskTracker) ហើយចុច OK:
SQL Server 20143. មិនមានជំហានផ្សេងទៀត បានបញ្ចប់
Database របស់អ្នក database របស់អ្នកនឹងបង្ហាញក្រោម Databases section នៃ Object Explorer (គ្រាន់តែក្រោម System Databases folder):
SQL Server 2014database ថ្មីត្រូវមានមូលដ្ឋានលើ Model database។ Model database គឺជាប្រព័ន្ធ system database ដែលត្រូវបានប្រើជា template កាលណា database ថ្មីមួយត្រូវបានបង្កើត។ ប្រសិនបើប្រើប៉ាណែលខាងឆ្វេង pane ទៅប្រព័ន្ធ database របស់អ្នកនិងពង្រីកtree, មើលឃើញ database មានរួចស្រេចផ្ទុក objects។
SQL Server 2014ជម្រើស Options ផ្សេងទៀត យើងមាន database បានបង្កើតដោយប្រើ default options។ កាលណាយើងបានបង្កើត database, data file។

មានច្រើននៃ options ទាំងនេះអាចប្តូរឆ្លងតាម Database Properties, ដែលអាចអនុញ្ញាតដោយ ចុចលើ database រួចហើយជ្រើសរើស Properties:
SQL Server 2014ប្រអប់ Properties dialog ផ្ទុកចំនួននៃ options សម្រាប់ការដំលើង នៃ database របស់អ្នក ចុចលើ items ក្នុងប៉ាណែលខាងលើឆ្វេង និងឃើញលទ្ធផល តាម​ options របស់គេ បាន បង្ហាញ។
SQL Server 2014

មេរៀនទី៣: បង្កើតតារាង Table

មេរៀនទី៣:   បង្កើតតារាង Table

របៀបង្កើតតារាងក្នុង SQL Server 2014

បណ្តាជំហានទាំងនេះ បង្កើតតារាងក្នុង SQL Server 2014 database ដោយប្រើ SQL Server Management Studio (SSMS។
1. ត្រូវដឹងថា database ពិតជាត្រឹមត្រូវ (TaskTracker database), ចុចស្តាំដៃលើ Tables icon ហើយជ្រើសរើស Table… ពី menu:
SQL Server 20142. តារាងថ្មី table នឹងបើក Design view:
a. ប្រើតម្លៃនៅលើ screenshot, បញ្ចប់ពិស្តារនៅលើ Column Name column, Data Type column និង Allow Nulls column។
b. បង្កើត TaskId column ជា Primary Key field ដោយចុចស្តាំលើ TaskId ហើយជ្រើសរើស Primary Key។
c. បង្កើត TaskId column an identity column ដោយបង្កើត Is Identity ជា Yes (លោកអ្នកអាចរកនៅក្រោម option Identity Specification section នៅក្នុងប៉ាណែលខាងក្រោម)។
d. ង្កើត Default Value of the DateCreated column to (getdate())។
SQL Server 20143. រក្សា Save តារាង table ដោយជ្រើសរើស File > Save Table_1 ឬចុចស្រាំ លើ Tab របស់តារាង Table ជ្រើសរើស Save Table_1 ពី menu:
SQL Server 20144. កាលណាបានបង្ហាញ ឈ្មោះ table តារាងរបស់អ្នក។
SQL Server 2014តារាង Table ថ្មីរបស់អ្នកVឥឡូវនេះលោក អ្នកបានបង្កើតតារាងថ្មី វានឹងបង្ហាញក្រោម database របស់អ្នកនៅក្នុងតារាង Tables។ លោកអ្នកអាចធ្វើ ដផយចុចលើ ស្តាំដៃលើvតារាង Tables រួចហើយចុច Refresh ពី menu:

SQL Server 2014តារាង table ជាមួយ Columns folder បានពង្រីក:
SQL Server 2014

មេរៀនទី៤: ការបន្ថែម Data

មេរៀនទី៤ការបន្ថែម Data

មានធ្យោបាយជាច្រើន នៃការទទួល database របស់អ្នក:

 • Manually: ប្រភេទ data បញ្ចូលដោយផ្ទាល់ ក្នុងតារាង table row។
 • Copy/Paste: ដូច option ពីមុន ប៉ុន្តែមួយនេះ លោកអ្នកអាច copy data ពីប្រភពផ្សេងទៀត ហើយ paste វាក្នុងតារាង table ក្នុង database របស់អ្នក។
 • Import: លោកអ្នកអាចប្រើ Import និង Export Wizard ដើម្បីបញ្ចូលទិន្នន័យ dataពីប្រភពផ្សេងទៀត។
 • SQL Scripts: លោកអ្នកអាចរត់ SQL script ដែលផ្ទុក data ទាំងអស់ដើម្បីបញ្ចូល insert។
 • Application/Website: Users update database តាមកម្មវិធី application ឬ website។

 បញ្ចូល Manually យើងអាចប្រើ Edit Top 200 Rows option ដើម្បីបញ្ចូលទិន្នន័យ data ដោយផ្ទាល់ក្នុងតារា table rows។ ក្នុងករណីនេះ របៀបបញ្ចូលទិន្នន័យ data ដោយផ្ទាល់ក្នុងតារាង table:
1. ក្នុង Object Explorer, ចុចស្តាំលើតារាង table លោកអ្នកចង់បើក open, ហើយជ្រើសរើស Edit Top 200 Rows:
SQL Server 20142. លោកអ្នកអាចបញ្ចូល data ដោយផ្ទាល់ទៅតារាង table។ ចាំថាពេលប្រើតារាង table យើងទើបតែបានបង្កើត យើងមិនត្រូវការបញ្ចូលទិន្នន័យ we data ក្នុង TaskId and DateCreated columns។ នេះព្រោះវានឹង ឃើញដោយស្វ័យប្រវត្តិ  (ចាំថាយើងបង្កើត TaskId to Is Identity and DateCreated to (GetDate())) មិនត្រូវការបញ្ចូលអ្វីទាំងអស់ទៅ StatusId ដូចដែលយើងមិនទាន បានបង្កើត Status table, បន្ថែមតារាង table របស់យើងរចនាអនុញ្ញាត ដែលជា field ជា blank (យើងជ្រើសរើស Allow Nulls)។
SQL Server 2014Copy/Paste របៀប copy/paste នៅក្នុងតារាង table របស់យើង:

 1. ជ្រើសរើស records ទាំងអស់ពី datasource
 2. ក្នុង database ឆ្ពោះទៅ ចុចស្តាំលើតារាងឆ្ពោះទៅ ហើយជ្រើសរើស Edit Top 200 Rows

ជ្រើសរើស  empty row ដោយចុចស្តាំក្នុងជួរខាងឆ្វេង ហើយជ្រើសរើស Paste ពី menu:
SQL Server 2014ប្រសិនបើលោកអ្នកត្រូវការ paste ច្រើនជា 200 rows, ចុចលើ Show SQL Pane icon ពី toolbar ដើម្បីបង្ហាញ SQL statement ខាងក្រោយ 200 rows ចាប់ផ្តើមបង្ហាញ។
SQL Server 2014បញ្ចូល Import លោកអ្នកអាចបញ្ចូល data ពី datasource។ លទ្ធផលនឹងបង្ហាញ copy/paste method (ឧទាហរណ៍ data ត្រូវបានចម្លងទៅ destination database), ប៉ុន្តែការបញ្ចូល data គឺ flexible។ លោកអ្នកអាចជ្រើសរើស data ពីក្នុង views ជាច្រើនហើយនឹងតារាងច្រើន ហើយលោកអ្នកអាច សរសេរ query មួយលើទិន្នន័យ ដើម្បីបញ្ចូល data លោកអ្នកត្រូវការ។

ដើម្បីបញ្ចូល data, ចុចស្តាំលើ database ហើយជ្រើសរើស Tasks > Import Data…
SQL Server 2014SQL Server បញ្ចូល និងបញ្ចេញ Wizard អាច copy data ពីប្រភព data source ដែលបានគ្រប់គ្រង។  នេះរួមមាន:

 • SQL Server
 • Flat files
 • Microsoft Office Access
 • Microsoft Office Excel

លោកអ្នកអាចចាប់ផ្តើមបញ្ចូលនិងបញ្ចេញ SQL Server ពីសន្លឹក Start menu, ពី SQL Server Data Tools (SSDT), តាមតរាង command prompt (by running DTSWizard.exe ដែលលោកអ្នករកពី C:\Program Files\Microsoft SQL Server\100\DTS\Binn ឬក្នុង C:\Program Files\Microsoft SQL Server\120\DTS\Binn ឬទីតាំង drive ផ្សេងទៀត)។

 SQL Scripts ក្នុងករណីច្រើន លោកអ្នកនឹងរក ដើម្បីរត់ដំណើរការ SQL script ដែលផ្ទុកទិន្នន័យ data លោកអ្នកត្រូវបញ្ចូល insert។ លោកអ្នកអាចប្រើ SQL INSERT statement ដើម្បីបញ្ចុល ទិន្នន័យដែលទើបបញ្ចូល ក្នុង statement។

មេរៀនទី៥: SQL Scripts

មេរៀនទី៥: SQL Scripts

SQL scripts អាចប្រើដើម្បីបញ្ចូល data, អាន data, update data និងលប់ delete data។ វាអាចប្រើដើម្បីបង្កើត database objects ដូចជាតារាង tables, views, stored procedures ហើយវាអាចប្រើដើម្បីបង្កើត databases វាផ្តាល់។

SQL Statements SQL scripts គឺតែងតែបង្កើត មួយ ឬច្រើន “statements”។ ដែល statement និមួយៗប្រាប់ SQL Server ដែលចង់ធ្វើ។ SQL scripts ​អាចផ្ទុក statements ឧទាហរណ៍ SQL script នឹងអាចប្រកាស ដើម្បីបង្កើត CREATE table, ប្រកាសផ្សេងទៀត INSERT data នៅក្នុងតារាង table ហើយនឹង SELECT ទិន្នន័យ data ទាំងអស់ ដែលទើបបានបញ្ចូលក្នុងតារាង table។  តាមពិត SQL មានលក្ខណ:ពិសេស  statements ដែលបានប្រើសម្រាប់ CREATE statement, INSERT statement, និង SELECT statement។

ឧទាហរណ៍ SQL Statement SQL statement គឺរៀនពី SELECT statement បង្ហាញក្នុងឧទាហរណ៍ SELECT statement

SELECT * FROM Tasks

ខាងលើ statement ជ្រើសរើស columns ទាំងអស់ពី Tasks table ដោយប្រើសញ្ញា (*) មានន័យថា columns ទាំងអស់។

SELECT TaskName FROM Tasks
WHERE StatusId = “3”

statement ជ្រើសរើស TaskName column ពី Task table, ប៉ុន្តែវាគ្រាន់តែត្រឡប់ចូល StatusId នៃ 3។  ដែលតម្លៃនៃ 3 មានន័យថា “To Do” ឬ “Done”។

ការបង្កើតតារាង Tables ជាមួយ SQL Script

ក្នុង script នេះយើងមានអនុញ្ញាតអោយប្រើ  NULL fields។ យើងបានបង្កើត primary key សម្រាប់ StatusId field, ហើយបង្កើតតម្លៃ default value ជា DateCreated field ទៅ (getdate())។

ដើម្បីរត់ script នេះធ្វើដូចខាងក្រោម:

 1. Copy script ទៅclipboard របស់អ្នក
 2. ក្នុង SQL Server Management Studio, ចុចប៊ូតុង New Query លើ toolbar:
 3. Paste script ក្នុងសន្លឹក query
 4. ចុច  Execute លើ toolbar:

SQL Server 2014Script នេះជា :

CREATE TABLE Status(

StatusId int IDENTITY(1,1) NOT NULL,

StatusName varchar(50) NOT NULL,

DateCreated datetime NOT NULL CONSTRAINT DF_Status_DateCreated  DEFAULT (getdate()),

CONSTRAINT PK_Status PRIMARY KEY CLUSTERED (StatusId)

)

បន្ថែម Data តាម SQL Script លោកអ្នកអាចបន្ថែម data តាម SQL script។ script នឹងប្រើ INSERT statement ដើម្បីបញ្ចូល data ក្នុងតារាង tables ដែលមានលក្ខណ:ពិសេស មាន script បញ្ចូល data ក្នុង columns ទាំងអស់ក្នុងតារាង table។

ខាងក្រោមនេះ script បញ្ចូល data ក្នុង Status table, ហើយជ្រើសរើស data នោះ  រត់ script នេះដូចយើងធ្វើពីខាងលើ:

INSERT INTO Status (StatusName) VALUES (‘To Do’);
INSERT INTO Status (StatusName) VALUES (‘In Progress’);
INSERT INTO Status (StatusName) VALUES (‘Done’);
SELECT * FROM Status
SQL Server 2014ដើម្បីធ្វើដូចនេះ យើងត្រូវការប្រើ UPDATE statement (ពីព្រោះយើងកំពុង updat records).

អនុញ្ញាតរត់ script ខាងក្រោម:

UPDATE Tasks
SET StatusId=’1′
WHERE TaskId=’1′;
UPDATE Tasks
SET StatusId=’1′
WHERE TaskId=’2′;
UPDATE Tasks
SET StatusId=’2′
WHERE TaskId=’3′;
UPDATE Tasks
SET StatusId=’3′
WHERE TaskId=’4′;
UPDATE Tasks
SET StatusId=’3′
WHERE TaskId=’5′;
UPDATE Tasks
SET StatusId=’2′
WHERE TaskId=’6′;
UPDATE Tasks
SET StatusId=’1′
WHERE TaskId=’7′;
SELECT * FROM Tasks

SQL Server 2014SQL អាចប្រើបាន statements ដូចខាងក្រោម:

 • SELECT * FROM TASKS
 • SELECT * FROM Tasks
 • Select * From Tasks
 • select * from tasks

 ការគ្រប់គ្រង Database Administration

កិច្ចការជាច្រើននៃការគ្រប់គ្រង database (ដូចជាការបង្កើត users, backups,។ល។)

មេរៀនទី៦: Query Designer

មេរៀនទី៦: Query Designer

អំពី Query Designer query designer គឺជា graphical user interface ដែលជួយក្នុងការដំឡើងបង្កើត queries សម្រាប់ SQL Server database។ នេះអាចមានលក្ខណ:ពិសេសប្រើកាលណា ដំឡើង complex queries ដែលជាប់ទាក់ទងជាមួយតារាង tables, views។

ការដំឡើង Queries របស់អ្នក ដើម្បីបង្កើត query ជាមួយ query designer, ធ្វើដូចខាងក្រោម:

1. បើក query ថ្មីដោយចុច New Query លើ toolbar
2. បើក Query Designer ដោយជ្រើសរើស Query > Design Query in Editor… ពី menu ខាងលើ:
SQL Server 20143. ជ្រើសរើសតារាង tables លោកអ្នកចង់រត់ query ម្តងទៀត (ក្នុងករណីនេះ យើងនឹងបន្ថែមតារាង table ទាំងពីរ ) ចុច Add, ហើយបិទប្រអប់ដោយចុច Close:
SQL Server 20144.ជ្រើសរើស column លោកអ្នកចង់បង្ហាញក្នុង query ដោយឆែក checkbox បន្ទាប់មកឈ្មោះ column។
SQL Server 2014

 1. ចុចលើ OK ជាមួយ query របស់អ្នក។
 2. query នឹងបង្ហាញក្នុងសន្លឹក query កន្លែងលោកអ្នក រត់វាដូច លោកអ្នកបានរត់ query ផ្សេងទៀត (ដោយចុច F5)។

ចុចលើ OK, លោកអ្នកនឹងរក query បងន្ថែមលើ workspace លោកអ្នកអាចរត់វា ដូចជា query ផ្សេងទៀត។
SQL Server 2014

 

មេរៀនទី៧: Views

មេរៀនទី៧: Views

View Syntax លោកអ្នកបន្ថែម view ដោយប្រើ CREATE VIEW statement, តាម SELECT statement.

CREATE VIEW ViewName AS
SELECT …

ការបង្កើត View ដើម្បីបង្កើត query ដែលជ្រើសរើស data ពីពីរតារាង tables។ អនុញ្ញាតអោយយកពី query ហើយរក្សា save វាដូចជា view ដែលហៅថា “ToDoList”។ មូលដ្ឋាន ទាំងអស់យើងត្រូវធ្វើគឺ បញ្ចូល CREATE VIEW ToDoList AS នៅខាងមុខ query ដូចនេះ:

CREATE VIEW ToDoList AS
SELECT  Tasks.TaskName, Tasks.Description
FROM    Status INNER JOIN

Tasks ON Status.StatusId = Tasks.StatusId

WHERE   (Status.StatusId = 1)

ម្យ៉ាងទៀតរត់ script, refresh Views folder ក្នុងប៉ាណែលខាងឆ្វេង ហើយលោកអ្នកនឹងឃើញ view:
SQL Server 2014រត់ View ដូច្នេះ ឥឡូវនេះ លោកអ្នកបានបង្កើត view, លោកអ្នកអាចមើលលទ្ធផល view ដោយងាយ ជំនួស ការវាយ SELECT statement ជាមួយ INNER JOIN លោកអ្នកអាចវា select * from todolist វានឹងរត់ជា query:
SQL Server 2014ការកែប្រែ View លោកអ្នកអាចកែប្រែ view ដែលមានស្រេចដោយប្រើ  ALTER ជំនួស CREATE។ ដូច្នេះ ប្រសិនប ចង់បានប្តូរ view ដោយប្រើ StatusName field ជំនួសជា StatusId, យើងនឹងមានដូចនេះ:

ALTER VIEW ToDoList AS
SELECT  Tasks.TaskName, Tasks.Description
FROM    Status INNER JOIN

Tasks ON Status.StatusId = Tasks.StatusId

WHERE   (Status.StatusName = ‘To Do’)

មេរៀនទី៨: Stored Procedures

មេរៀនទី៨: Stored Procedures

អ្វីជា Stored Procedure? stored procedure គឺជាក្រុមមួយនៃ  SQL statements ដែល compiled ក្នុងមួយ។ ដូចអ្វីដែលមានលើ SQL scripts។ stored procedure គឺច្រើនជាង long script វាគឺជា script ដែលបានរក្សាក្នុង SQL Server ក្រោម Stored Procedures node ដែល stored procedure ជាប្រភេទ business logic។

បង្កើត Stored Procedure ដើម្បីបង្កើត stored procedure, ត្រុវការប្រើ CREATE PROCEDURE statement ដែលមានកូដបង្កើត ដូចខាងក្រោម

CREATE PROCEDURE myStoredProcedure AS


CREATE PROCEDURE myStoredProcedure @{Parameter Name} {data type} AS

ឧទាហរណ៍ កូដខាងក្រោមបង្កើត stored procedure called “LatestTasks” វាអនុញ្ញាតអោយហៅប៉ារ៉ាម៉្រែតមួយ @Count។ អាចសរសេរកូដជា:

CREATE PROCEDURE LatestTasks @Count int AS
SET ROWCOUNT @Count
SELECT TaskName AS LatestTasks, DateCreated
FROM Tasks
ORDER BY DateCreated DESC

រត់កូដនេះ ក្នុង SQL Server Management Studio លោកអ្នកនឹងឃើញ វានៅក្រោម Stored Procedures node ជា “LatestTasks”
SQL Server 2014ក្នុង SQL Server 2014 លោកអ្នកងាចបង្កើត stored procedure ដោយចុចស្តាំលើ Stored Procedures node/folder ហើយជ្រើសរើស Stored Procedure…. វានឹងបើក template។

Execute Stored Procedure លោកអ្នកមាន stored procedure ហើយដល់ពេល execute វាយើងត្រុវការហៅវា​ដោយប្រើ EXECUTE or EXEC។ ប្រសិនបើ stored procedure ទាមទាប៉ារ៉ាម៉ែត្រ ដូចនេះ:

EXECUTE LatestTasks
EXEC LatestTasks
EXEC LatestTasks @Count = 5

ឧទាហរណ៍ ក្នុងឧទាហរណ៍នេះ យើង execute stored procedure ពីរដងក្នុងពេលដូចគ្នា។ ពេលដំបូង ហៅវាយើង pass ក្នុង @Count នៃ 3។ ទីពីរ pass ក្នុងតម្លៃនៃ 5។
SQL Server 2014ការប្រើ GUI លោកអ្នក៍អាចប្រើ graphical user interface ដើម្បី execute stored procedure បានដែរ។
របៀប:
1. ប្រើ Object Explorer, ចូលទៅ stored procedure
2. ចុចស្តាំលើ stored ើសរើសជ្រ Execute Stored Procedure…:
SQL Server 20143. ប្រអប់នឹងបង្ហាញ បញ្ចូល តម្លៃប៉ារ៉ាម៉ែត្រ:
SQL Server 20144. ចុច OK
5. SQL Server នឹងបង្កើត SQL ហើយ execute the stored procedure។

ការកែប្រែ Stored Procedure ប្រសិនបើលោក អ្នកត្រូវការកែប្រែ stored procedure, ដោយងារ replace CREATE ជាមួយ ALTER អនុញ្ញាតបន្ថែម space រវាង “Latest” និង “Tasks” (បង្កើតវា “Latest Tasks”) ហើយបន្ថែម Description field:

ALTER PROCEDURE LatestTasks @Count int AS
SET ROWCOUNT @Count
SELECT TaskName AS “Latest Tasks”, Description, DateCreated
FROM Tasks
ORDER BY DateCreated DESC

ប្រព័ន្ធ System Stored Procedures SQL Server រួមមានចំនួនធំនៃប្រព័ន្ធ stored procedures ដើម្បីផ្តល់ទិន្នន័យការគ្រប់គ្រង database administration។ មានកិច្ចការ ជាច្រើនលោកអ្នក អាចឆ្លងកាត់ GUI អាចឆ្លងកាត់តាម system stored procedure។

 • Configure security accounts
 • Set up linked servers
 • Create a database maintenance plan
 • Create full text search catalogs
 • Add remote login
 • Configure replication
 • Set up scheduled jobs
 • and much more…

មេរៀនទី៩: User Logins

មេរៀនទី៩: User Logins

SQL Server អនុញ្ញាតអោយបង្កើត users និង  logins។ កាលណាបង្កើត user login ថ្មីមួយ អ្នកគ្រប់គ្រង administrator អាចផ្តល់ login អោយមានតួនាទីច្រើន។

ដើម្បីបង្កើត  Login ថ្មី

1. ប្រើ SQL Server Management Studio, ពង្រីក Security option (ជា server level, មិនមែនជា database level) រួចហើយចុចស្តាំលើ Logins។
2. ចុចលើ New Login…
SQL Server 2014ប្រសិនបើលោកអ្នកមិនអាចមើលឃើញ Logins option, មើលអោយបានច្បាស់ Security option ត្រឹមត្រូវ ឬនៅ។
SQL Server 20143, ចុចលើ Server Roles tab ប្រសិនបើត្រូវការ apply server-wide security privileges។
SQL Server 20144. ចុចលើ User Mapping tab ដើម្បីកំណត់ databases user account នេះត្រូវបាន អនុញ្ញាតចូល។ ដោយប្រើ default, login នឹងផ្តល់ Public role, ដែលផ្តល់ login ជាមួយមូលដ្ឋាននៃ access។
SQL Server 20145. ចុច OK បង្កើត login។
សាកល្បង Login ថ្មីរបស់អ្នក
ដើម្បីសាកល្បង login:
ភ្ជាប់ Re-connect ទៅ SQL Server ឡើងវិញដោយប្រើ login ថ្មី លោកអ្នកអាចធ្វើដូចនេះ ជ្រើសរើស Change Connection… ពី Query menu ក្នុង toolbar:
SQL Server 2014ចុចស្តាំលើសន្លឹក query ចេញពី menu។
2. លោកអ្នកនឹងបង្ហាញដើម្បីភ្ជាប់ connect បញ្ចូល login ថ្មីពិស្តារដើម្បីភ្ជាប់ connect។

Common Error (18456) ដើម្បីជួសជុល លោកអ្នកនឹងត្រូវការ  log back ក្នុង good login ហើយអាចកែប្រែ properties សម្រាប់ SQL Server, ដូច្នេះវាអាចកំណត់ SQL Server Authentication។
ដោយធ្វើដូចខាងក្រោមនេះ:
ក្នុង Object Explorer, ចុចស្តាំលើឈ្មោះ server name ហើយជ្រើសរើស Properties ពី menu:
SQL Server 2014ក្នុងប្រអប់ Properties box, ជ្រើសរើស Security ហើយជ្រើសរើស SQL Server and Windows Authentication Mode:
SQL Server 20143. លោកអ្នកនឹងត្រូវការ restart SQL Server មុនពេលប្តូរ ដើម្បីធ្វើដូចនេះ ក្នុង Object Explorer, ចុចស្តាំលើឈ្មោះ server name ហើយជ្រើសរើស select Restart ពី menu:
SQL Server 2014Server Roles ដើម្បីមើល view server roles ក្នុង SQL Server 2014 Management Studio, ពី  Object Explorer, ពង្រីក Security folder:
SQL Server 2014ការពន្យល់ពី Server Roles

តួនាទី Server Role

ការពីពណ៌នា

sysadmin អាចធ្វើជាសកម្មភាពក្នុង SQL Server.
serveradmin អាចបង្កើតការដំឡើង server-wide options និង shut down tserver.
setupadmin អាច add និង remove linked servers ដោយប្រ Transact-SQL statements. (sysadmin membership ត្រូវការកាលណាប្រើ SQL Server Management Studio.)
securityadmin អាចគ្រប់គ្រង manage logins និង properties របស់គេ។ វាអាចកំណត់ GRANT, DENY, និង REVOKE server-level permissions វាអាច GRANT, DENY, និង REVOKE database-level permissions ប្រសិនបើ access ចូល database។ វាអាច reset passwords សម្រាប់ SQL Server login ផងដែរ។
processadmin អាចបញ្ចប់ដំណើរការ end processes ដែលរត់នៅក្នុង SQL Server.
dbcreator អាចបង្កើត alter, drop, និង restore database ផ្សេងទៀត។
diskadmin អាចគ្រប់ក្រង disk files.
bulkadmin អាចexecute BULK INSERT statement។
public  

ផ្តល់ជា public permissions លើ object ផ្សេងៗកាលណា លោកអ្នកចង់បាន object ទៅអោយ users ទាំងអស់។ លោកអ្នកមិនអាចប្តូរ membership ក្នុង public។

 

មេរៀនទី១០: Database Schemas

មេរៀនទី១០: Database Schemas

តើ Database Schema ជាអ្វី? database schema គឺជាមធ្យោបាយ group objects ដូចជា tables, views, stored procedures ដែរ។ ត្រូវគិតថា schema ដូចជាអ្នកផ្ទុក objects។ លោកអ្នកអាចផ្តល់ user login មួយជា permissions single schema ដូច្នេះអាចចូល objects ត្រូវបានកំណត់អនុញ្ញាត្តចូល។ Schemas អាចបង្កើតក្នុង database មួយហើយ users អនុញ្ញាតចូល schema ដែល។

ការបង្កើត Database Schema ដើម្បីបង្កើត database schema ក្នុង SQL Server 2014:
1. ពី Object Explorer, ចូល Security ហើយបើក Schemas node។
2. ចុចស្តាំលើ Schemas ហើយជ្រើសរើស New Schema…. ដូចនេះ:
SQL Server 20143. បញ្ចប់ពិស្តារក្នុង General tab សម្រាប់ schema ថ្មីក្នុងឧទាហរណ៍នេះ schema name is Maintenance ហើយ schema owner គឺជា db_owner (លោកអ្នកអាចប្រើ Search ដើម្បីរកមើល owner)។
SQL Server 20144. ចុចលើ Permissions ដើម្បីបន្ថែម users ទៅជា schema
5. ដើម្បីបន្ថែម users, ប្រើ Search… ហើយ Browse…:
SQL Server 20146. ជ្រើសរើស user ហើយចុច OK:
SQL Server 20147. ម្យ៉ាងទៀត user/s បានបន្ថែម បង្កើត permissions របស់វា។ Zoidberg user Alter, Delete, Insert, Select, ហើយ Update permissions:
SQL Server 20148. បន្ថែម properties តាម Extended Properties tab
9. ចុច OK។

បន្ថែម Table ទៅជា Schema ថ្មី កាលនាយើងបានបង្កើតតារាង (ដែលហៅថា “Tasks”), វាបានបង្កើតជា default database schema (“dbo”)។

ដើម្បីប្តូរ “Tasks” table ទៅជា “Maintenance” schema, ធ្វើដូចខាងក្រោម:
1. ក្នុង Object Explorer, ធ្វើការជាមយយ TaskTracker database, ហើយចុចស្តាំលើ Tasks table ហើយជ្រើសរើស Design:
SQL Server 20142. ពី Design view, សន្លឹក Properties នឹងបង្ហាញទៅខាងស្តាំដៃ ប្រសិនបើមិនមាន ចុច F4 ដើម្បីបង្ហាញសន្លឹក Properties ។
3. ពីសន្លឹក Properties ប្តូរ schema ទៅជា schema តាមចង់បាន:
SQL Server 20144. ប្តូរ schema នេះវានឹងបង្ហាញលទ្ធផល ជាមួយ permissions ចុចលើ OK ដើម្បីដំណើរការ
5. បិទ Design view ដោយចុចស្តាំលើ x លើ tab.
6. ចុច​Yes កាលណាបង្ហាញរួចរក្សា save

Confirm កែប្រែរបស់អ្នក ដើម្បី confirm ការកែប្រែ:
1. Refresh Object Explorer ចុចលើ Tables រួចហើចុច Refresh។
2. លោកអ្នកនឹងបង្ហាញ Object Explorer បង្ហាញ schema សម្រាប់ table (ឧទារហណ៍ Maintenance.Tasks):
SQL Server 2014

មេរៀនទី១១: Linked Servers

មេរៀនទី១១: Linked Servers

SQL Server ផ្តល់ option នៃការភ្ជាប់ទៅ server ផ្សេងទៀត។ នេះគេតែងតែប្រើដើម្បីភ្ជាប់ SQL Server databases ប៉ុន្តែវាអាចប្រើដើម្បីភ្ជាប់ជាមួយ Microsoft Access database។

ការបង្កើត Linked Server
ដើម្បីបង្កើត linked server:
1. ក្នុង Object Explorer, បើក Server Objects ហើយចូលក្នុង Linked Servers
2. ចុចស្តាំលើ Linked Servers ហើយជ្រើសរើស New Linked Server…:
SQL Server 20143, បញ្ចប់ ពិស្តារ សម្រាប់ linked server ក្នុងករណីនេះ យើងភ្ជាប់ទៅ SQL Server លើ remote server ដែលហៅថា Parrot ដែលមាន database ហៅថា Paywiz ភ្ជាប់ឈ្មោះ server គឺ PAYROLL:
SQL Server 20144. ក្រោម Security option, លោកអ្នកមានសមត្ថភព មើល local users ដើម្បីអោយ user លើម៉ាស៊ីនពីចំងាយ remote machine។ ទីនេះ local SQL Server user Zoidberg គឺបង្ហាញជា Web_User account លើម៉ាស៊ីនពីចំងាយ remote machine។  ដែល password បានផ្តល់ ជា password ​នៃ Web_User account លើម៉ាស៊ីនពីចំងាយ remote machine។
SQL Server 20145. ហើយ Server Options អនុញ្ញាតលោកអ្នកបង្កើត linked server។ option អាចប្រើ ដើម្បី stored procedures ផ្ទុយពី linked server។
SQL Server 20146. ចុចលើ OK ដើម្បីបង្កើត linked server។
លោកអ្នកនឹងមើលឃើញ linked server ថ្មីនៅក្រោម Linked Server node នៃ Object Explorer។
SQL Server 2014

មេរៀនទី១២: SQL Syntax

មេរៀនទី១២: SQL Syntax

ជាទូទៅ SQL statement ចាប់ផ្តើមជា do (ឧទាហរណ៍ “SELECT”), ដោយប្រើពាក្ស “FROM”

SELECT * FROM Individual

អាចមានលក្ខខ័ណ្ឌបន្ថែមពេលបញ្ចប់ (ជាមួយ WHERE)

SELECT * FROM Individual
WHERE FirstName = ‘Homer’
DML & DDL

SQL ត្រូវបានបែងចែកជាពីរ categories ចម្បងមួយជា Data Manipulation Language (DML),និងData Definition Language (DDL)។

Data Manipulation Language (DML)

DML អាចអោយលោកអ្នកធ្វើការជាមួយ data ចូលក្នុង database។ DML ត្រូវបានប្រើបញ្ចូល insert, select, update, និងលប់ delete records ក្នុង database។  SQL statements ជាច្រើននឹងចាប់ ផ្តើម  ជាមួយ command ដូចខាងក្រោម:

 • SELECT – ទទួលទិន្នន័យ data ពី database
 • INSERT – បញ្ចូល data ថ្មីក្នុង database
 • UPDATE – Updates ទិន្នន័យ data មានស្រេចក្នុង database
 • DELETE – Deletes លប់ទិន្នន័យ data មានស្រេចពី database

Data Definition Language (DDL)

លោកអ្នកត្រូវការដើម្បីបង្កើត ឬប្តូរតារាង table ឬ datbase object ផ្សេងទៀត។  SQL អាចប្រើ DDL។

ឧទាហរណ៍ DDL commands:

 • CREATE DATABASE – បង្កើត database ថ្មី
 • ALTER DATABASE – កែប្រែ database
 • DROP DATABASE – ប្តូរ (deletes) database
 • CREATE TABLE – បង្កើត table ថ្មី
 • ALTER TABLE – កែប្រែ table
 • DROP TABLE – ប្តូរ (deletes) table

មាន object classe មួយចំនួនដែលអាចប្រើ DDL។

មេរៀនទី១៣: SQL Select

មេរៀនទី១៣: SQL Select

SELECT statement ប្រើក្នុង SQL​ វាទទួលទិន្ន័យ data ពី database។

ប្រើ SELECT statement ងាយ:

SELECT * FROM Individual

តារាង table the statement ប្រើជ្រើសរើស select data ពី:

IndividualId

FirstName

LastName

UserName

1 Fred Flinstone freddo
2 Homer Simpson homey
3 Homer Brown notsofamous
4 Ozzy Ozzbourne sabbath
5 Homer Gain noplacelike

ការជ្រើសរើសរបស់យើង statement សួរបង្ហាញ columns ទាំងអស់ហើយ records ទាំងអស់ យើងនឹងឃើញ columns ទាំងអស់ហើយនឹង record ទាំងអស់ដូចនេះ:

IndividualId

FirstName

LastName

UserName

1 Fred Flinstone freddo
2 Homer Simpson homey
3 Homer Brown notsofamous
4 Ozzy Ozzbourne sabbath
5 Homer Gain noplacelike

 ជ្រើសរើសពីតារាងច្រើន Tables

លោកអ្នកអាចជ្រើសរើស តារាងច្រើនជាងមយយ ក្នុងពេលមួយ។  ធ្វើដូចនេះ ងាយបំបែក តារាងនិមួយ ជាមួយក្បៀស។

យើងមានតារាងផ្សេងទៀត  ហៅថា Occupation

OccupationId

IndividualId

JobTitle

1 1 Engineer
2 2 Accountant
3 3 Cleaner
4 4 Attorney
5 5 Sales Executive

SQL statement

យើងនឹងជ្រើសរើស ពីតារាងទាំងពីរ Individual table និង Occupation table។ យើងនឹង ប្រាប់លក្ខណ: ឈ្មោះ column។

SELECT * FROM Individual, Occupation

WHERE Individual.FirstName = ‘Homer’

លទ្ធផល

IndividualId

FirstName

LastName

UserName

OccupationId

IndividualId

JobTitle

1 Homer Simpson homey 2 2 Accountant
2 Homer Brown notsofamous 3 3 Cleaner
3 Homer Gain noplacelike 5 5 Sales Executive

បង្ហាញ Column តិច ប្រសិនបើលោក អ្នកមិនត្រូវការ column គ្រប់បង្ហាញលោក អ្នកអាច to be ណាដែលចាប់អារម្មណ៍។

SQL statement

SELECT IndividualId, LastName, UserName FROM Individual

WHERE FirstName = ‘Homer’

តារាង table statement ជ្រើសរើសពី data from:

IndividualId

FirstName

LastName

UserName

1 Fred Flinstone freddo
2 Homer Simpson homey
3 Homer Brown notsofamous
4 Ozzy Ozzbourne sabbath
5 Homer Gain noplacelike

ពីព្រោះជ្រើសរើស statement ដើម្បីបង្ហាញ columns ទាំងអស់ និង record ទាំងអស់យើងនឹងមើលឃើញ columns និង records ទាំងអស់ដូចនេះ:

IndividualId

FirstName

LastName

UserName

1 Fred Flinstone freddo
2 Homer Simpson homey
3 Homer Brown notsofamous
4 Ozzy Ozzbourne sabbath
5 Homer Gain noplacelike

ជ្រើសរើសពីតារាង Tables ច្រើន លោកអ្នកអាចជ្រើសរើសតារាងច្រើនជាងមយយ ក្នុងពេលតែមួយ។ ធ្វើដូចនេះងាយផ្តាច់ តារាងនិមួយៗដោយសញ្ញាក្បៀស។​

យើងមានតារាងផ្សេងទៀត table ដែលហៅថា Occupation

OccupationId

IndividualId

JobTitle

1 1 Engineer
2 2 Accountant
3 3 Cleaner
4 4 Attorney
5 5 Sales Executive

SQL statement យើងនឹងជ្រើសរើសពី តារាង Individual table និងតារាង Occupation table និងមានលក្ខណ: ឈ្មោះ column names

SELECT * FROM Individual, Occupation

WHERE Individual.FirstName = ‘Homer’

លទ្ធផលជា

IndividualId

FirstName

LastName

UserName

OccupationId

IndividualId

JobTitle

1 Homer Simpson homey 2 2 Accountant
2 Homer Brown notsofamous 3 3 Cleaner
3 Homer Gain noplacelike 5 5 Sales Executive

មេរៀនទី១៤: SQL Where

មេរៀនទី១៤: SQL Where

យើងប្រើ SQL SELECT statement ដើម្បីទទួល records ទាំងអស់ពីតារាង database table។ យើងនឹងប្រើ WHERE អាចច្រោះ record ចេញក្រៅ ជាមួយលក្ខណ:មួយផ្តល់អោយ។

នៅក្នុងមេរៀនពីមុនប្រើ WHERE កាលណាបានជ្រើសរើស records ពីតារាងច្រើន tables។

SQL WHERE Syntax

SELECT * FROM table_name
WHERE column_name = ‘criteria’

ឧទាហរណ៍ SQL WHERE Statement

SELECT * FROM Individual
WHERE FirstName = ‘Homer’

ប្រភពតារាង Source Table

IndividualId

FirstName

LastName

UserName

1 Fred Flinstone freddo
2 Homer Simpson homey
3 Homer Brown notsofamous
4 Ozzy Ozzbourne sabbath
5 Homer Gain noplacelike

លទ្ធផល

មានមនុស្សបីនាក់ 3 ជាមួយឈ្មោះ first name “Homer”, លទ្ធផលដូចនេះ:

IndividualId

FirstName

LastName

UserName

2 Homer Simpson homey
3 Homer Brown notsofamous
5 Homer Gain noplacelike

លក្ខខ័ណ្ឌច្រើន Conditions លោកអ្នកអាចច្រោះ filter records ដោយឈរ លើលក្ខខ័ណ្ឌមយយ ដែលប្រើប្រមាណវិធី ប្រមាណវិធី រួមពីរ គឺ AND និង OR operators។

ប្រមាណវិធី AND Operator

ប្រមាណវិធី AND operator ច្រោះ query តែ records ទាំងនោះ ជាមួយលក្ខខ័ណ្ឌ and ដំបូងនិងទីពីរ

SELECT * FROM Individual
WHERE FirstName = ‘Homer’
AND LastName = ‘Brown’

លទ្ធផល

IndividualId

FirstName

LastName

UserName

3 Homer Brown notsofamous
       

ប្រមាណវិធី OR Operator

ប្រមាណវិធី OR operator ច្រោះ query គ្រាន់តែ record ដែលពីរ  or លក្ខខ័ណ្ឌផ្សេងទៀត។

SELECT * FROM Individual

WHERE FirstName = ‘Homer’

OR LastName = ‘Ozzbourne’

លទ្ធផល

IndividualId

FirstName

LastName

UserName

2 Homer Simpson homey
3 Homer Brown notsofamous
5 Homer Gain noplacelike
4 Ozzy Ozzbourne sabbath

 

មេរៀនទី១៥: SQL Order By

មេរៀនទី១៥:  SQL Order By

ការប្រើ SQL SELECT statement អាចទទួល record បានរាប់រយរាបពាន់។ ក្នុងករណីនេះលោកអ្នកអាចរកវា ប្រើដើម្បី sort records ដោយផ្តល់អោយ column មួយ។ ឧទាហរណ៍ កាលណាជ្រើសរើស records ចេញពីតារាង Individual table លោកអ្នកងាច sort ដោយ LastName column.

SQL statement

SELECT * FROM Individual
ORDER BY LastName

ប្រភពតារាង Source Table

IndividualId

FirstName

LastName

UserName

1 Fred Flinstone freddo
2 Homer Simpson homey
3 Homer Brown notsofamous
4 Ozzy Ozzbourne sabbath
5 Homer Gain noplacelike

លទ្ធផល

IndividualId

FirstName

LastName

UserName

3 Homer Brown notsofamous
1 Fred Flinstone freddo
5 Homer Gain noplacelike
4 Ozzy Ozzbourne sabbath
2 Homer Simpson homey

Descending Order ដោយប្រើ default, ORDER BY sorts column ក្នុង ascending order។

SQL statement

SELECT * FROM Individual
ORDER BY LastName DESC

លទ្ធផល

IndividualId

FirstName

LastName

UserName

2 Homer Simpson homey
4 Ozzy Ozzbourne sabbath
5 Homer Gain noplacelike
1 Fred Flinstone freddo
3 Homer Brown notsofamous

 ការ Sort ដោយ Columns ច្រើន លោកអ្នកងាច sort columns ច្រើនដោយចាប់ផ្តើម column និមួយៗក្នុង ORDER BY បំបែកឈ្មោះ column name និមួយៗជាមួយក្បៀស។

SQL statement

SELECT * FROM Individual
ORDER BY FirstName, LastName

លទ្ធផល

IndividualId

FirstName

LastName

UserName

1 Fred Flinstone freddo
3 Homer Brown notsofamous
5 Homer Gain noplacelike
2 Homer Simpson homey
4 Ozzy Ozzbourne sabbath

មេរៀនទី១៦: SQL Top

មេរៀនទី១៦: SQL Top

TOP អនុញ្ញាតអោយើយង ប្រើ rows ប៉ុន្មានដើម្បីត្រឡប់។ នេះអាចប្រើជាមួយតារាងធំ រាប់ពាន់ records។ ចំណាំ SQL TOP គឺប្រើ Transact-SQL, ហើយមិនមែន ANSI SQL។ លើប្រព័ន្ធ database system របស់អ្នក លោកអ្នកមិនអាចប្រើ

SQL statement

SELECT TOP 3 * FROM Individual

ប្រភព Source Table

IndividualId

FirstName

LastName

UserName

1 Fred Flinstone freddo
2 Homer Simpson homey
3 Homer Brown notsofamous
4 Ozzy Ozzbourne sabbath
5 Homer Gain noplacelike

លទ្ធផល

IndividualId

FirstName

LastName

UserName

1 Fred Flinstone freddo
2 Homer Simpson homey
3 Homer Brown notsofamous

 លក្ខណ:ភាគរយ Percentage លោកអ្នកមានជម្រើស option នៃភាគរយ percentage នៃលទ្ធផលបង្កើត ជំនួសតម្លៃដាច់ខាហ absolute value ប្រើ PERCENT keyword។

SQL statement

SELECT TOP 40 PERCENT * FROM Individual

លទ្ធផល

IndividualId

FirstName

LastName

UserName

1 Fred Flinstone freddo
2 Homer Simpson homey

មេរៀនទី១៧: SQL Distinct

មេរៀនទី១៧: SQL Distinct

តារាងមួយ ចាប់ផ្តើមទទួលទិន្នន័យ data ច្រើនក្នុងវា។  columns នឹងផ្ទុកតម្លៃ ដើម។ ដើម្បីធ្វើគេ ប្រើ DISTINCT keyword។

SQL statement

SELECT DISTINCT(FirstName) FROM Individual

Source Table

IndividualId

FirstName

LastName

UserName

1 Fred Flinstone freddo
2 Homer Simpson homey
3 Homer Brown notsofamous
4 Ozzy Ozzbourne sabbath
5 Homer Gain noplacelike

លទ្ធផល

FirstName

Fred
Homer
Ozzy

មេរៀនទី១៨: SQL In

មេរៀនទី១៨: SQL In

ប្រមាណវិធី SQL IN ជួយអោយលោកអ្នកផ្តល់តម្លៃច្រើននៅក្នុង WHERE។ នេះអាចផ្តល់ដែច្រើន ប្រើកាលណាត្រូវការប្រៀបធៀបបញ្ជីតម្លៃ  list of values។

SQL Syntax

SELECT * FROM table_name

WHERE column_name IN (value1,value2,…)

ឧទាហរណ៍ SQL statement

SELECT * FROM Individual

WHERE LastName IN (‘Simpson’,’Ozzbourne’,’Flinstone’)

ប្រភពតារាង Source Table

Id

FirstName

LastName

UserName

1 Fred Flinstone freddo
2 Homer Simpson homey
3 Homer Brown notsofamous
4 Ozzy Ozzbourne sabbath
5 Homer Gain noplacelike

លទ្ធផល

IndividualId

FirstName

LastName

UserName

1 Fred Flinstone freddo
2 Homer Simpson homey
4 Ozzy Ozzbourne sabbath

លោកអ្នកអាចចាំថា ដើម្បីលទ្ធផលដូចខាងក្រោមនេះ  SQL statement:

SELECT * FROM Individual

WHERE LastName = ‘Simpson’

OR LastName = ‘Ozzbourne’

OR LastName = ‘Flinstone’

 SQL IN និង Subqueries

ប្រមាណវិធី SQL IN ពិតជាប្រើកាលណា ប្រៀបធៀបតម្លៃ នៃ query ផ្សេងទៀត។

Source Tables

Individual Table

IndividualId

FirstName

LastName

UserName

1 Fred Flinstone freddo
2 Homer Simpson homey
3 Homer Brown notsofamous
4 Ozzy Ozzbourne sabbath
5 Homer Gain noplacelike

Publisher Table

IndividualId

AccessLevel

1 Administrator
2 Contributor
3 Contributor
4 Contributor

SQL IN operator!

SQL statement

SELECT UserName FROM Individual

WHERE IndividualId IN

(SELECT IndividualId

FROM Publisher

WHERE AccessLevel = ‘Contributor’)

លទ្ធផល

UserName

homey
notsofamous
sabbath

មេរៀនទី១៩: SQL Alias

មេរៀនទី១៩: SQL Alias

ក្នុង SQL,គឺជា alias ឈ្មោះដែលលោកអ្នកផ្តល់អោយតារាង  នេះអាចបង្កើតវាងាយដើម្បីធ្វើការជាមួយឈ្មោះតារាង ពិសេសកាលណាវាវែង ។ លោកអ្នកអាចដាក់ជា alias តាមធម្មតា ឈ្មោះខ្លី។

Alias Syntax

SELECT * FROM table_name AS alias_name

ឧទាហរណ៍ SQL Statement

Copy to Clipboard

SELECT o.JobTitle FROM Individual AS i, Occupation AS o

WHERE i.FirstName = ‘Homer’

ORDER BY o.JobTitle

 

 

មេរៀនទី២០: SQL Join

មេរៀនទី២០: SQL Join

SQL JOIN ដែលប្រើ JOIN keyword ក្នុង SQL statement ក្នុង query data ពីតារាងពីរ។

Column មួយពីតារាង join។

Join Syntax

Inner Join

SELECT * FROM table_name1

INNER JOIN table_name2

ON table_name1.column_name = table_name2.column_name

Left Join:

SELECT * FROM table_name1

LEFT JOIN table_name2

ON table_name1.column_name = table_name2.column_name

Right Join:

SELECT * FROM table_name1

RIGHT JOIN table_name2

ON table_name1.column_name = table_name2.column_name

Full Join:

SELECT * FROM table_name1

FULL JOIN table_name2

ON table_name1.column_name = table_name2.column_name

ឧទាហរណ៍ Inner Join Statement

SELECT * FROM Individual

INNER JOIN Publisher

ON Individual.IndividualId = Publisher.IndividualId

ចាំថា ប្រើតារាង table aliases ជំនួស full table name និងរក្សារ statement ដោយខ្លី។

SELECT * FROM Individual AS Ind

INNER JOIN Publisher AS Pub

ON Ind.IndividualId = Pub.IndividualId