មេរៀនទី១: សមាសធាតុកុំព្យូទ័រ Laptop

Laptop Repairមេរៀនទី ១:ការណែនាំសមាសធាតុរបស់កុំព្យូទ័រ Laptop
មេរៀនខាងក្រោមនេះ ជាការណែនាំសមាសធាតុនីមួយៗ នៅក្នុង កុំព្យូទ័រ Laptopនិងបន្ទាប់មកមានការបង្ហាញដោះសមាធាតុ នៅ ខាង ក្នុង របស់ប្រភេទកុំព្យូទ័រ Laptop នីមួយៗដែលមានបង្ហាញ លើ រូបភាព។  រូបភាពខាងក្រោមគឺជាប្រព័ន្ធសៀគ្វី Motherboard របស់ កុំព្យុទ័រ Laptop ដែលផ្គត់ផ្គង់ទៅអោយសមាសធាតុរបស់ កុំព្យូទ័រ ទាំមូល។
1. ប្រព័ន្ធសៀគ្វី Motherboard ទាំងមូល
Laptop Repair
ប្រព័ន្ធ system board ដែលគេអោយឈ្មោះថា motherboard ឬអ្នក ខ្លះហៅថា mainboard គឺជាបណ្តុំសៀគ្វី circtuit ប្រើនៅក្នុង laptop វាមិនដូចកុំព្យូទ័រសៀគ្វី board របស់កុំព្យូទ័រ Desktop PC ឡើយ។ ប្រព័ន្ធ board របស់ laptop គឺមាន ភាពខុសគ្នា វាមានខ្សែស៊ីម៉ារាប់ ពាន់ ដែលមានទំហំតូចបំផុត។ លោកអ្នកមិនអាច ដោះ motherboard Toshiba laptop ហើយយកទៅដំឡើងជាមួយ Dell laptop បាន ឡើយ។ នៅផ្នែកខាងក្នុងរបស់កុំព្យូទ័រ laptop ត្រូវបានភ្ជាប់ទៅប្រព័ន្ធ system board ដែលឆ្លងកាត់ដោយខ្សែ connector ពីមួយទៅ មួយ បានដាក់គន្លឹះជានៅលើ សៀគ្វី board ឬឆ្លងកាត់តាមខ្សែកាប cable។
2. ការជួសជុល Motherboard កុំព្យូទ័រ Laptop : មិនមានថាមពល power ចូលក្នុង ថាមពល Power មានតែមិនអាច boot ចូលបាន កុំព្យូទ័រតែងតែបិទ Shutdown ចំណែកឯថាមពលចូលបិទបើក ថ្ម Battery មានបញ្ហានៅពេលសាក កំដៅឡើង ក្តៅខ្លាំង គ្មានសំលេង Sound និងគ្មានសញ្ញាវីដេអូ video តែងតែបិទ shut down នៅពេល ដែលធ្វើចលនាប៉ះវា នៅលើ AC adapter បិទកាលណាដោតចូល។
មូលហេតុ: ខូចតង់ស្យុង voltage regulator chip ខូចកង់ដង់សាទ័រ capacitor និងខូចរ៉េស៊ីស្តង់ resistor ឬខូច BGA chip ខូចលើ diode និង thermal chip។
2.1 បញ្ហានៅពេលខូចលើ motherboard របស់កុំព្យូទ័រ Laptop
• គ្មានថាមពល power ចរន្តឆ្លងកាត់
• ថាមពល Power មានតែមិនអាច boot ចូលបាន
• កំដៅឡើងខ្លាំងខុសពីធម្មតា
• កុំព្យូទ័រតែងតែរលត់បិទ Shut down
• អេក្រង់ screen ចេញពណ៌ខៀវ ឬខ្មៅ
• ចរន្ត power off បិទ
• គ្មានសំលេង sound បញ្ចេញមកខាងក្រៅ
• គ្មានសញ្ញាវីដេអូ video ចូលក្នុងអេក្រង់
• ថ្មមិនអាចសាកចូលចរន្តបាន
• ឧបករណ៏ទាំងអស់មិនទទួលស្គាល់ មិនស្គាល់ថាសរឹង hard drive ថាស CD-ROM, keyboard និងកាត digital card ដែលភ្ជាប់ខាងក្រៅ។
• ខូច BIOS chip នៅលើសៀគ្វី board
• មិនអាចដំឡើង OS Windows និងកម្មវិធី software ផ្សេងៗទៀត
• មិនអាចចាប់បាន Wireless ហើយមិនស្គាល់ Ethernet (LAN)
• ខូច PCMCIA port ខូច USB ports និង printer port ភ្ជាប់ជាមួយ
• កុំព្យូទ័ររលត់បិទ Shut down នៅពេលលើកប៉ះវា
• លើ AC adapter បិទកាលណាដោតចូលក្នុង
សមាធាតុដែលប្រើជាអចិន្រ្តៃភ្ជាប់ទៅជាមួយប្រព័ន្ធ system board:
• ខ្សែភ្ជាប់ Hard drive (HDD) connector
• ខ្សែភ្ជាប់ CD/DVD drive connector
• Memory (RAM) slot
• ខ្សែភ្ជាប់ Battery connector
• ខ្សែភ្ជាប់ Keyboard connector
• រន្ធដោត Audio (headphone and microphone)
• កង់ Volume control
• USB port
• Eithernet (RJ45 aka network) port
• IEEE 1394 (Fire Wire) port
• Video chip និងសមសធាតុផ្សេងៗទៀត
ប្រព័ន្ធ System board, processor (CPU) និងអេក្រង់ LCD គឺមានតម្លៃ ថ្លៃជាងគេ ក្នុងចំណោមសមាធាតុ ទាំងអស់របស់កុំព្យូទ័រ laptop តែក្នុង ករណីខ្លះវាអាចខូចលើ សមាធាតុផ្សេងទៀតដែលមានតម្លៃថោក លោក អ្នកអាចដោះដូរបាន យើងអាចទិញ តាមទីផ្សារឬការដោះដូច ពីកុំព្យូទ័រដែលខូចប្រើការមិនកើត តែមានសមាធាតុមួយ ចំនួនអាច ដោះ រក្សាទុកសំរាប់ធ្វលើការដោះដូរ laptop អោយអតិថិជន។
Laptop Repairប្រព័ន្ធ system board ត្រូវបានដាក់ចូលទៅខាងក្នុងកុំព្យូទ័រ laptop ភ្ជាប់ សំណុំដែល មានខ្សែភ្ជាប់ពីសមាសធាតុ មួយទៅមួយទៀត។ ដើម្បីដោះឬប្តូរ Motherboard លោកអ្នកត្រូវដោះចេញទាំងអស់។
2.2 ការជួសជុលបញ្ហាកុំព្យូទ័រដែលតែងតែងជួបប្រទេះ
• គ្មានថាមពលចូល power ទាំងអស់: មានន័យថាខូច power chip ខូច លើសៀគ្វីបី open circuit សៀគ្វី short circuit ឬខ្សែភ្ជាប់ របូត ដាច់។
ការវិនិច្ឆ័យបញ្ហា: វាបង្ហាញកាលណាលោកអ្នកចុចលើប៊ូតុង power
• មិនមានថាមពល Power ប៉ុន្តែមិនអាច boot: ខូច Input/Output controller chip ឬខូច video chip។
ការវិនិច្ឆ័យបញ្ហា: មើលលើអំពូល LED បើកភ្លឺប៉ុន្តែកុំព្យូទ័រ នៅតែមិន អាច boot ចូលបាន។
• ចរន្តឆ្លាស់ AC adapter បិទកាលណាដោតចូលក្នុងកុំព្យូទ័រ: បណ្តា មកពី Short circuit និងសមាធាតុផ្សេងទៀតរបស់ adapter។
ការវិនិច្ឆ័យ បញ្ហា: ភ្លើងអំពូល LED លើ AC adapter បិទមិនភ្លឺ
• កុំព្យូទ័រចេះតែ Shut down កាលណាប៉ះវា ឬធ្វើចលនា: នោះគឺបណ្តាលមក ពីសៀគ្វីបើក Open circuit មិនអាចភ្ជាប់ ខ្សែកាប ដាច់។ ការវិនិច្ឆ័យបញ្ហា: កុំព្យូទ័រចេះតែ shut down កាលណាធ្វើ ចលនា លើ កុំព្យូទ័រ laptop ដោយប៉ះវា។
• ខូចរន្ធក្បាលដុយដោត power jack: មិនអាចភ្ជាប់បាន, របូតជើងផ្សារ សំណនៅបាតក្រោម ខូចរន្ធដោត jack។ ការវិនិច្ឆ័យ បញ្ហា: មិនអាច ដោតដុយសាកចរន្តចូលបាន, គ្មានថាមពលចូល ទាំងអស់ ចរន្តចូល ដើរឈប់។
• ប្រព័ន្ធ System ទាំងមូលជាប់គាំង: ខូច video chip, ខូច hard drive controller ឬខូច CPU controller។ ការវិនិច្ឆ័យ បញ្ហា: ប្រព័ន្ធ System ទាំងមូលគាំងកាល ណាចាប់ផ្តើមចូលក្នុង កម្មវិធី windows រត់ដំណើរ ការ បានរយ:ពេលពី 5 ទៅ 10 នាទី។
• មិនអាចសាកចរន្តចូលបាន: ខូច chip សាក ខូច diode ឬខូច ឧបករណ៍ អាំងឌុចទ័រ inductor ឬក៍ខូចរន្ធដោយ power jack ឬសៀគ្វី មិនដំណើរការ open circuit។ ការវិនិច្ឆ័យ បញ្ហា: ថ្ម battery កុំព្យូទ័រ មិនអាចទទួលចរន្តពី AC adapter មិនមានថាមពលចូលអ្វីទាំងអស់។
• បញ្ហាជាមួយក្រាហ្វីច Graphic: ខូច video chip នៅលើ board ឬខូច អេក្រង់ LCD។
ការវិនិច្ឆ័យបញ្ហា: ឃើញបង្ហាញបន្ទាត់បឈ្ឈរ ដេក Vertical/ horizontal ពណ៌រមូល ហើយបង្ហាញចេញលោតភ្លឹបភ្លេតៗ។
• កំដៅឡើងក្តៅខ្លាំង : ខូចកង្ហា fan មិនដំណើរការ
ការវិនិច្ឆ័យបញ្ហា: កុំព្យូទ័រចេះតែ Restart ហើយរលត់បិទ shut down។
• មិនទទួលស្គាល់ឧបករណ៍ផ្សេងៗ : បាត់បង់ការភ្ជាប់ ជើងផ្សាសំណ មិនជាប់ លើ board ខូច input/output controller ដែលមាន chip set មួយនៅលើវា។ ការវិនិច្ឆ័យបញ្ហា:  មិនស្គាស់ថាសរឹង hard drive មិនស្គាល់ USB port ហើយមិនទទួល Digital card ពេលដោតចូល មិនស្គាល់ CD ROM និងមិនទទួល PCMCIA និងកាត wireless card ជាដើម។
• មិនអាចចូលភ្ជាប់អ៊ីនធឺណែតបាន: ខូច Input/output controller ខូច Ethernet chip និងកាត wireless card។ ការវិនិច្ឆ័យបញ្ហា:  គ្មានសញ្ញាអ៊ីធឺណែត ប្រើប្រាស់បាន។
2.3 សញ្ញាបង្ហាញពីប្រព័ន្ធ System Board ខូច
កាលណាប្រព័ន្ធ system board ខូច លោកអ្នកអាចមានបទ ពិសោធន៍ រួមដូចខាង ក្រោម ទី១ កុំព្យូទ័រ laptop គឺខូចបរិបូណ៌ គឺមិនមានភ្លើង អំពូល LED ធ្វើសកម្មភាព នៅពេលដែលលោកអ្នកបានចុចលើប៊ូតុង power ឬដោតចូលក្នុង AC power adapter ដំណើរការធម្មតា តែមិន ចូលភ្លើងដល់ Motherboard ទី២ កុំព្យូទ័រ laptop ចាប់ផ្តើមបើក មិន មាន វីដេអូ video output ចេញក្រៅលើអេក្រង់LCD ឬការចេញ ទៅ ខាង ក្រៅអេក្រង់ខុសពីភាពដើម លក្ខណ:បែបនេះគឺបណ្តាមកពីខូច VGA chip ទី៣ កុំព្យូទ័រ laptop បើកហើយតែមិនមានវីដេអូចូល video លើអេក្រង់ ហើយអំពូល power LED ពន្លឺភ្លែតៗ ទី៤ កុំព្យូទ័រ laptop ដំណើរការធម្មតាដែល ភ្ជាប់ជាមួយ AC power adapter ប៉ុន្តែវាមិន សាក ចូលថ្ម battery បានល្អ។ ប្រសិនបើក្នុងករណីនេះ អាចខូចថ្ម battery ដែលមានសៀគ្វី ឬរន្ធដោត DC power។
3. ការណែនាំ Memory RAM
លោកអ្នកអាចជ្រើសរើស RAM memory ដែលលោកអ្នកត្រូវ បាន ដំឡើង លើកុំព្យូទ័រ Laptop អោយបានល្អប្រសើរ លោកអ្នក ត្រូវសិក្សា មើលគុណភាពប្រភេទ RAM ដើម្បីប្តូរឬ memory ដោយខ្លួនឯងអោយ មានទំហំធំ។
Laptop Repairយើងអាចដំឡើង Upgrade នៅពេលដែលលោកអ្នក បិទកុំព្យូទ័រជា មុនសិន ពីព្រោះ កាលណាបើកំពង់ដំណើរ លោកអ្នកដោះ RAM ធ្វើអោយ វាខូចឆេះ ពីព្រោះវាកំពង់ តែ ផ្ទុកព័ត៌មាននៅលើ RAM។ មានប្រភេទ RAM ដែលប្រើជាមួយកុំព្យូទ័រ laptop ត្រូវ បានហៅថា SO-DIMM (Small Outline Dual In-line Memory Module)។
មានបីប្រភេទ RAM ដែលគេតែងតែប្រើក្នុងកុំព្យូទ័រ Laptop:
– ប្រភេទ SDRAM SO-DIMM មាន 144pin
PC100 ដែលរត់ដំណើរការប្រេកង់ 100MHz
PC133 ដែលរត់ដំណើរការប្រេកង់ 133MHz
ប្រភេទ PC133 module អាចប្រើបានជាមួយ PC100 module បានដែរប្រសិនបើ កុំព្យូទ័រ laptop តម្រូវការ PC100 លោកអ្នកអាចប្រើ PC133 ក៍បានដែរវាអាចរត់ ដំណើរការបានដូចប្រភេទ PC100។
– ប្រភេទ DDR SO-DIMM មាន 200 pin
PC2100 (DDR266) ដែលរត់ដំណើរការប្រេកង់ 266MHz
PC2700 (DDR333) ដែលរត់ដំណើរការប្រេកង់ 333MHz.
PC2700 អាចប្រើជំនួសអោយ PC2100 memory បានដែរ ប្រសិនបើកុំព្យូទ័រ Laptop របស់លោកអ្នកតម្រូវការ PC2100 module លោកអ្នកអាចប្រើ PC2700 បានដោយសុវត្ថិភាពជាមួយ PC2100 ដែលមានល្បឿនលឿន។
ប្រភេទ DDR memroy មិនអាចប្រើបានជាមួយ SDRAM បានឡើយ។
– ប្រភេទ DDR2 SO-DIMM មាន 200 pin
PC2-3200 (DDR2-400) រត់ដំណើរការប្រេកង់ 200MHz
PC2-4200 (DDR2-533) រត់ដំណើរការប្រេកង់ 266MHz
PC2-5300 (DDR2-667) រត់ដំណើរការប្រេកង់ 333MHz
PC2-6400 (DDR2-800) រត់ដំណើរការប្រេកង់ 400MHz
ប្រភេទ DDR2 memory មានល្បឿនលឿនបំផុតធៀបជាមួយពីរប្រភេទខាងលើ។ ឧទាហរណ៍ ប្រសិនបើកុំព្យូទ័រ laptop របស់លោកអ្នកតម្រូវការប្រភេទ PC2-4200 លោកអ្នកអាចប្រើដោយសុវត្ថិភាពជាមួយ PC2-5300 ដែលវារត់ ដំណើរ ការបាន លឿនជាង PC2-4200។ ប្រភេទ DDR2 memory មិនអាចប្រើជំនួសជាមួយ DDR បានឡើយ នៅលើ DDR2 ត្រូវបានដាក់ ទីតាំងខុសគ្នាពី DDR។ កន្លែងដែលត្រូវដាក់ RAM នៅក្នុង កុំព្យូទ័រ laptop មាន slot ពីរសំរាប់ដាំ RAM ការបង្កើតទីតាំងដោយពឹងផ្អែក លើម៉ាកនិងម៉ូដែលរបស់កុំព្យូទ័រ laptop។
– នៅលើ slot ទាំងពីរលោកអ្នកអាចបើសន្ទះទ្វានៅខាងក្រោមនឹងមើលឃើញ
– និង slot ស្ថិតនៅខាងក្រោម និងផ្សេងមួយទៀតស្ថិតនៅជិត keyboard
– លើ slot ទាំងពីរស្ថិតនៅក្រោម keyboard។
– កាលណាលោកអ្នកទើបទិញកុំព្យូទ័រ Laptop ថ្មីនិងមើលឃើញ memory slot មួយនៅទំនេរសំរាប់ upgrade អោយ RAM ឡើងធំ។
3.1 ធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីដោះ RAM ចេញពី Slot
ជំហានទី១: លោកអ្នកចុចលើគន្លឹះទ្វាទាំងពីរអោយចេញពីគក្រៅ ដោយ ប្រើដៃ
Laptop Repairជំហានទី២: RAM និងលើកឡើង មុំ 20-30 ដឺក្រេ

Laptop Repairជំហានទី៣: លើកដោយប្រយ័ត្ន ពីក្នុង slot
លោកអ្នកត្រូវដឹងពេលមុនទិញ RAM Memory
– លោកអ្នករកមើល SO-DIMM memory ដែលប្រើក្នុងកុំព្យូទ័រ laptop
– ប្រភេទ RAM ដែលប្រើជាមួយកុំព្យូទ័រ laptop របស់លោកអ្នកវាជា SDRAM, DDR ឬក៏ DDR2។
– មើលតើមាន RAM slot ប៉ុន្មានដែលនៅសល់

Laptop Repairថាសរឹង hard drive គឺជាកន្លែងផ្ទុកព័ត៌មានដ៏ធំបំផុតរបស់កុំព្យូទ័រ laptop ដែលមាន ទាំង file ឯកសារ file ផ្ទាល់ខ្លួនត្រូវបានផ្ទុកក្នុងថាស hard drive។ រកមើលភាព ខុសគ្នារវាងថាសរឹង SATA និង IDE hard drive។ លោកអ្នកអាច upgrade ដោយ ខ្លួនឯងបាន។ ថាសរឹង laptop ប្រើទំហំ 2.5″ ដែលប្រភេទចាស់ប្រើថាស IDE hard drives ប្រភេទ ទំនើបថ្មីនេះប្រើថាស SATA hard drive ប្រភេទថាសរឹង SATA និង ថាសរឹង IDE drive មិនអាចប្រើរួមជាមួយគ្នាបានឡើយ ព្រោះវា មាន ខ្សែ connector ខុសគ្នាមិនអាចបញ្ចូលគ្នាបាន។
Laptop Repairប្រសិនបើកុំព្យូទ័ររបស់លោកអ្នក ប្រើជាមួយ IDE hard drive វាមិន អាច ប្រើជំនួស ដោយថាស SATA drive។ ដូចលោក អ្នកាបាន ឃើញ ក្នុងរូបភាពខាងលើ SATA ដែលមាន connector ពីសំប៉ែត ហើយថាស IDE drive មានជើង pin ពីរជួរ ថាស SATA hard drive អាចបញ្ជួន ទិន្នន័យបានលឿនជាងថាស IDE driver ដែលថាស SATA បាន 150MB/វិនាទី ហើយថាសរឹង IDE បាន 100/133MB/វិនាទី។ ថាស រឹង hard drive កុំព្យូទ័រមានភាពខុសគ្នាគឺ 4200ជុំក្នុង១នាទី, 5400ជុំ ក្នុង១នាទី, 7200 ជុំក្នុង១នាទី។ ចំនួន ជុំក្នុង១នាទីគឺជាការបង្វិលថាស យ៉ាងលឿនដើម្បីអនុញ្ញាត អោយ ទិន្នន័យបានយ៉ាងលឿនបំផុត។ ខ្សែ ភ្ជាប់ SATA connector នៅលើកុំព្យូទ័រ ថាសរឹង hard drive របស់ laptop គឺប្រហាក់ប្រហែលខ្សែភ្ជាប់ SATA connector លើ ថាស កុំព្យូទ័រ hard drive របស់ desktop លោកអ្នកអាចភ្ជាប់ ថាស SATA កុំព្យូទ័រ laptop hard drive ទៅកុំព្យូទ័រ desktop បានដោយប្រើខ្សែ កាប SATA។
ជួសជុលបញ្ហាថាស: មិនទទួល ស្គាល់ថាសរឹង hard drive ឬ CD-ROM និង PCMCIA Wireless បាត USB ports ឬ WAN/LAN Port និង Keyboard ហើយ ខូចថ្ម battery។
មូលហេតុ: រលុងជើងសំណផ្សារ ខូច BGA chip គ្មានការភ្ជាប់ចូល
4.1 កន្លែងថាសរឹង Hard Drive ស្ថិតនៅក្នុងកុំព្យូទ័រ Laptop
ស្ទើរតែគ្រប់កុំព្យូទ័រ laptop ទាំងអស់ថាសរឹង hard drive គឺស្ថិត នៅ ខាងក្រោម
Laptop Repairកុំព្យូទ័រខ្លះថាសរឹង hard drive នៅខាងក្នុងធុង case ប្រសិនបើ លោក អ្នកដោះចេញ កុំព្យូទ័រ នឹងអាចប្តូរថាសរឹង hard drive បាន។
Laptop Repairប្រសិនបើលោកអ្នកចង់ បានថាសរឹងលឿន យើងអាចប្តូរថាស ចំនួន ជុំយឺតហើយដាក់ មួយណាដែលមានចំនួនជុំលឿនវិញ ថាសរឹង ដែល មានចំនួនជុំវិលលឿន លោកអ្នក អាចធ្វើការបានលឿន ប្រសិន លោក អ្នកដំឡើងថាសរឹងថ្មីធំលោកអ្នកត្រូវមើលការ នែនាំលក្ខណ: ពិសេស របស់កុំព្យូទ័រ Laptop ហើយកំណត់អោយច្បាស់ថាសរឹង អាច ដំឡើង បាន ឬអត់។
5. Processor ឬហៅថា CPU
ឧបករណ៍ processor គឺជាខួរក្បាលរបស់កុំព្យទ័រ laptop របស់ លោក អ្នក។ កាល ណា CPU ដើរលឿនមានន័យថាទិន្នន័យដំណើរការ បាន លឿន។
Laptop Repairឧបករណ៍ CPU គឺជាបណ្តុំមជ្ឈមណ្ឌលដំណើរការ Central rocessing Unit ដែលខួរក្បាលរបស់កុំព្យូទ័រ laptop។ សមាសធាតុ processor គឺជា សមាធាតុចំប្បង នៅក្នុងកុំព្យូទ័រ laptop។
Laptop Repairសំណួរនិងចម្លើយ
សំណួរ: តើលោកអ្នកអាច upgrade CPU ក្នុង laptop របស់លោកអ្នក បានឬទេ?
ចម្លើយ: លោកអ្នកអាចរក CPU ថ្មីដែលប្រើ socket លោកអ្នកអាច Upgrade បាន ប៉ុន្តែរកមើល អោយច្បាស់តើប្រភេទ CPU ត្រូវជាមួយ កុំព្យូទ័រ Laptop របស់លោក អ្នក ប្រសិនបើខុសគ្នាលោក អ្នកមិនអាច ដំឡើងបានឡើយ។
6. ឧបករណ៍ Keyboard
Keyboard គឺជាឧបករណ៍បន្ទះដែលដាក់បញ្ចូល បានភ្ជាប់ជាមួយ motherboard ហើយវាអាចដោះចេញ និងប្តូរបាន។
Laptop Repairជំហាននៃការដោះ Keyboard កុំព្យូទ័រ laptop ជាច្រើន លោកអ្នក អាច ដោះ keyboard ចេញក្រៅបាន លោកអ្នក អាចមើលជំហាន ការដោះ ខាងក្រោម ដែលមានពន្យល់ដោយរូបភាព ពន្យល់ជា ជំហានៗ ងាយ ស្រួលយល់។
ជំហានទី១ ការដោះបន្ទះ keyboard
Laptop Repairជំហានទី៣: ដកចេញខ្សែកាប Keyboard ពី motherboard រួចហើយដោះ Keyboard
Laptop Repair6.1 ពេលដែល Keyboard មានបញ្ហា
បញ្ហា ដែល keyboard ជួបបញ្ហា កាលណាលោកអ្នកចុចលើ key អក្សរ U, I, O, J, K, L, M លើ keyboard មានលេខ 4, 5, 6, 1, 2, 3, 0 វា បណ្តា មកពីលោកអ្នក ចុចលើ “Number Lock” លោកអ្នកអាចបិទ មុខងារ របស់វាលើ keyboard។ កាល ណាលោកចុចលើ key ដែល ចេញពីរអក្សរ ឧទារណ៍លោកអ្នក ចុចលើ W តែចេញ ជា WE លោក អ្នកចុចលើ T ចេញជា TY ។ល។ បញ្ហានេះវាទាក់ទងជាមួយនឹង keyboard លោកអ្នកអាចដោះដូរចេញ។ ប្រសិនបើលោក អ្នកនៅតែ មានបញ្ហាក្រោយ ពីបានដោះដូរ Keyboard រួចហើយ នោះគឺបណ្តា មកពី Keyboard controller នៅលើ បន្ទះ Motherboard មានន័យថា Motherboard ទាំងមូលខូចការបញ្ជួន។
7. ថាស CD/DVD
ថាស CD/DVD គឺគ្រាន់តែអោយលោកអ្នកអាន read/write ទិន្នន័យ data ពី CD ឬ DVD ។ វាមានភាពខុសគ្នារវាង drive ជាមួយខ្សែ SATA connector និង IDE ថាស CD/DVD-RW
Laptop Repairមានប្រភេទកុំព្យូទ័រ laptop ទំនើបដែលមានឧបករណ៍ប្រើជាមួយ CD/DVD-RW drive ដែលគេហៅថាថាស optical drive ដែល អនុញ្ញាតអោយអាន និងសរសេរ ទិន្នន័យពីថាស CD/DVD។ គ្រប់ប្រភេទ laptop តែងតែប្រើ CD/DVD ដាក់នៅខាង កៀន។ រូបភាពខាងលើលោកអ្នក អាចមើលមើលឃើញភាពខុសគ្នារវាង CD/DVD ដែលមានរាងសំប៉ែត និងរាងតាមកុំព្យូទ័រ Laptop។ លើរូបភាពខាងក្រោមលោកអ្នក អាចមើលឃើញខ្សែភ្ជាប់ប្រភេទពីរ ខុសៗគ្នាភ្ជាប់ពី CD/DVD ទៅខ្សែ SATA connector ហើយមាន ប្រភេទចាស់គឺ slim ATAPI connector។ ថាស Optical
ភ្ជាប់ ជា មួយខ្សែ SATA connector វាមិនអាចដូរជាមួយខ្សែ slim ATAPI ខ្សែ SATA connector សំរាប់ភ្ជាប់ជាមួយ optical drive លោកអ្នកអាចប្រើ CD/DVD ជាមួយ SATA connector។
Laptop Repairដូចដែលលោកអ្នកមើល ឃើញខ្សែ connector ពីរគឺមាន ភាព ខុសគ្នាបន្តិចបន្តួច។ លោកអ្នកអាចភ្ជាប់ ថាស 2.5″ laptop SATA hard ទៅជាមួយកុំព្យូទ័រ desktop ដែលប្រើកាបដូចគ្នា លោក អ្នកអាចប្រើភ្ជាប់ 3.5″ desktop hard បាន។ កាលណា លោក អ្នក ដោះដូរ CD/DVD លើកុំព្យូទ័រថ្មីលោកអ្នក កំណត់អោយ បានច្បាស់ ថាតើ ខ្សែត្រូវយ៉ាងណា កាលណាលោកអ្នកដំឡើងថាស optical តែដាក់ខុសខ្សែ ពេលនោះ BIOS និងចេញ IDE #1 ERROR នៅពេល ដែលបើកកុំព្យូទ័រដំបូង។
Laptop Repair7.1 ធ្វើយ៉ាងណាដើម្បី ដោះថាស CD/DVD ចេញក្រៅបាន
មាន ប្រភេទកុំព្យូ័រ laptop ជាច្រើនដែលអាចដោះចេញថាស CD/DVD ចេញក្រៅ បានដោយសុវត្ថិភាព គឺមានវីសមួយ ឬពីរដែលមូល ភ្ជាប់នៅ ខាងក្រោមកុំព្យូទ័រ
Laptop Repairlaptop ។ ដោះចេញវីសរួចហើយ រុញថាស optical ចេញពីកុំព្យូទ័រ laptop។ តែមានម៉ូដែលខ្លះ ថាស optical ដាក់ដោយមិន បាច់មូល វីសនៅខាងក្រោម keyboard។ ក្នុងករណីនេះលោកអ្នកអាចដោះ keyboard ជាមុន បន្ទាប់មកដោះ វីសរួចហើយ រុញថាសចេញពីកុំព្យូទ័រ laptop។
8. កង្ហារនិងដែកត្រជាក់
កង្ហារនិងដែកត្រជាក់ គឺជាផ្នែកមួយនៃ បណ្តុំមួយនៃដែកត្រជាក់ នៅក្នុងកុំព្យូទ័រ laptop កង្ហារអាចជួយអោយ CPU ត្រជាក់ បក់កំដៅ ចេញពីក្នុងកុំព្យូទ័រ ប្រសិនបើ គ្មានកង្ហារឬ កង្ហាររបស់លោកអ្នកខូច ពេលនោះកុំព្យូទ័រ របស់លោកអ្នកមិនអាច ដំឡើងបានយូរ គ្រាន់តែ បើកមួយភ្លេត នឹងបិទរលត់ទៅវិញបាត់ តែបើសិនជានៅតែ ព្យាយាម ច្រើនដង នោះអាចខូច CPU ដែលកំដៅឡើងក្តៅ ដោយសារតែគ្មាន កង្ហារបក់ កំដៅចេញក្រៅ។
Laptop Repairកង្ហារ CPU ភ្ជាប់ភ្លើងជាមួយ Motherboard ឆ្លងកាត់តាមកាប ធ្វើអោយ កង្ហារវិល។ កំដៅឡើងក្តៅខ្លាំង: ខូច thermal chips និងខូច power regulator chip មូលហេតុ: តែងតែបិទរលត់ shutdown និង restart ហើយប្រព័ន្ធជាប់គាំង system
8.1 តើដែកត្រជាក់ស្ថិតនៅត្រង់ណានៃ Laptop
Laptop Repairប្រសិនបើលោកអ្នកមិនអាចរកឃើញ នៅខាងក្រោមនោះ វាស្ថិតនៅ ជ្រុងម្ខាងនៃ case ដូចបញ្ហានៅក្នុងកុំព្យូទ័រ Dell laptop។

Laptop Repair8.2 បញ្ហាកើ់តមានឡើងលើកង្ហានិងដែកត្រជាក់
ប្រសិនបើកុំព្យូទ័រ របស់លោកអ្នកមានអារម្មណ៍ថាក្តៅខ្លាំង ហើយ តែង តែបិទ shut down ដោយមិនបានប្រាប់អ្វីសោះ លោកអ្នកពិនិត្យ មើល លើកង្ហា ហើយស្តាប់កង្ហារ តើដំណើរការយ៉ាងណា ជួនកាលលោកអ្នក អាចឃើញមើលឃើញនៅជាប់គាំង ដោយសារ មានដីធូលីនៅក្នុង ឬ បាក់ស្លាប់មួយ ធ្វើអោយខូច លោកអ្នកអាចដោះដូរ ចេញក្រៅ។
9. កាតវីដេអូ Video
កុំព្យូទ័រ Laptop ទំនើបមានកាត video card នៅជាប់លើប្រព័ន្ធសៀគ្វី system board។ ប្រសិនបើកាត video card ខូចមិន អាចដោះ ដូរ ចេញ បានពីលើសៀគ្វី motherboard ឡើយដោយ សារវាបាន អ៊ុត ជាប់។ តែមានកុំព្យូទ័រខ្លះមានកាត video card នៅដាច់ពីគ្នាពីលើ motherboard ងាយស្រួលដោះដូរ ឬ Upgrade បាន។
Laptop Repairកាតក្រាហ្វីច graphics card ឬហៅថាកាត video card ឬ VGA board គឺជា របស់កុំព្យូទ័រ laptop សំរាប់បង្កើតរូបភាពលើ laptop បង្ហាញ រូបភាព មកខាងក្រៅ។ ប្រសិនបើខូចកាត ក្រាហ្វីច លោកអ្នកអាចដោះ ដូរ motherboard ទាំងមូល។
Laptop Repair9.1 បញ្ហាទាក់ទងការខូចកាតក្រាហ្វីច
លោកអ្នកអាចប្រើវិធីដូចខាងក្រោម សំរាប់ដោះស្រាយបញ្ហាដែល ទាក់ទង ជាមួយកាត ក្រាហ្វីច graphics card។ ប្រសិនបើមិនបង្ហាញ ដំណើរការ រូបភាពមិនមាននៅលើ អេក្រង់ នោះមានន័យថា VGA board ខូច រូបភាពវីដេអូមិនអាចនាំចេញក្រៅបាន។ បញ្ហា តែង ជួប កាត Video Card ខូច ខាងក្រោមនេះ លោកអ្នកអាច មើល ឃើញ រូបភាព បញ្ហាខូច video card ផ្សេងៗគ្នា បញ្ហាទី១ កាលណាលោក អ្នកចាប់ផ្តើមបើកកុំព្យូទ័រ laptop លោកអ្នកតែងតែឃើញ Logo ចេញបង្ហាញ តែបើសិនជាមិនចេញបង្ហាញទៅក្រៅអេក្រង់ LCD លោកអ្នក អាចសង្កេត លើលក្ខណ:ពិសេសផ្សេងៗ ដូចជាបង្ហាញ បន្ទាត់បញ្ឈរ រត់ឆ្លងកាត់ logo ដែលមានពណ៌ត្នោត ឬពណ៌ផ្សេង ទៀត។ ការជួសជុលក្រាហ្វិច កុំព្យូទ័រ Laptop: អេក្រង់ LCD ចេញភ្លឹប ភ្លេតៗ ហើយអេក្រង់ LCD មានឆ្នូត ខូច Screen ហើយនឹងឆ្នូតបញ្ឈរ ទទឹង Vertical/Horizontal។  មូលហេតុ: ខូចលើសៀគ្វី Inverter ខូចអំពូល Back Light ឬក្រាហ្វិច Chip។
Laptop Repairបញ្ហាទី២ ប្រហែលនឹងបញ្ហាខាងលើដែរ កាលណាកុំព្យូទ័រ laptop បង្ហាញ ចូល boot ដំបូង លើអេក្រង់មិនអាចអានបានទាំងអស់ ឬមាន លក្ខណ:ពិសេស ចេញព្រាវៗ លើរូបភាពទាំងអស់។
Laptop Repairបញ្ហាចុងក្រោយ កុំព្យូទ័រ laptop ចាប់ផ្តើមចូលក្នុង Windows ប៉ុន្តែមិនបង្ហាញ រូបភាពលើអេក្រង់។ ខូចលើ Liquid: បណ្តាលមក ពីទឹក សើម ស្រក់ទឹកចូល ដែលធ្វើ liquid ខូច មូលហេតុ: គ្មាន power អ្វីទាំងអស់មិនអាចបើកបិទកើត turn on/off។
10. សំលេង Audio Board ឬ Sound Board
មានប្រភេទកុំព្យូទ័រ laptop ជាច្រើនដែលមានកាតសំឡើង audio board ភ្ជាប់នៅ លើ motherboard សមាសធាតុ audio board input/output ទាំងអស់ដូចជា volume control រន្ធដោយមីក្រូ microphone jack និងរន្ធដោយក្បាលមីក្រូ headphone ត្រូវបាន ផ្សារភ្ជាប់នៅលើ motherboard តែម្តង។
Laptop Repairតែមានប្រភេទ laptop ជាច្រើនដែលភ្ជាប់ audio board ឬហៅ sound board នៅ លើ motherboard ទាំងអស់។ sound board មិនអាចដោះ ផ្តាច់ចេញពីលើ motherboard បានទេ។ សួរថាតើហេតុអ្វីបានជា audio board មិនអាចផ្តាច់ចេញពី motherboard បាន? ពីព្រោះវាប្រើ audio chip ត្រូវបានផ្សារភ្ជាប់នៅលើ motherboard តែម្តង លោកមិន អាចដោះចេញមកខាងក្រៅ ឬមិនអាចផ្សារដាក់ថ្មី។
Laptop Repairប្រសិនបើខូច audio board លោកអ្នកដោះដូច motherboard ទាំងមូល
10.1 តើលោកអ្នកសំគាល់បែបណាដើម្បីដឹងថា Audio Board ខូច
ដោយសារ: មិនមានសំលេងចេញទៅធុងបាស speaker ឬក្បាលមេក្រូ headphone។

• កំណត់កំរិត volume level មិនដាក់ minimum
• កំណត់ volume ត្រូវបានបិទសំលេង។
• លើ volume គ្មានសំលេង លោកអ្នកព្យាយាមដំឡើង audio driver តែមិនឡើងសំលេងបាន។
• ប្រសិនបើដំឡើងឡើងវិញ audio driver នៅតែមិនលឺសំលេង លោកអ្នក ព្យាយាមដំឡើង Windows ឡើងវិញ។
• ប្រសិនបើនៅតែ មិនលឺសំលេង នោះមានន័យថា កាត Audio Sound ខូច
11. កាត Wireless Network
កាតនៅខាងក្នុង wireless card ជួយអោយលោក អ្នកភ្ជាប់ទៅ អ៊ីធឺណែត បាន ដោយមិនចាំបាច់ប្រើខ្សែ។ លោកអ្នកសិក្សាពីប្រភេទ ខុសគ្នារវាងកាតខាងក្នុង wireless card និងកាតនៅលើ motherboard។
Laptop Repairប្រភេទកាតដាច់ wireless network card ដែលគេនិយមហៅថាកាត WLAN card ឬកាត Wi-Fi card គឺមានទំហំខុសៗគ្នា។ ក្នុងរូបភាព ខាងក្រោមលោកអ្នកឃើញពីរ ប្រភេទកាត wireless card ខាងក្នុង។ ពីរប្រភេទនេះគឺ Mini PCI ដែលមាន connector ប្រើភ្ជាប់ជាមួយ កុំព្យូទ័រ laptop និងប្រភេទកាត Mini PCI-E (Mini PCI Express) មាន connector ភ្ជាប់ជាមួយកុំព្យូទ័រ laptop ថ្មីទំនើប។

ប្រភេទ Mini PCI-E connector មិនអាចប្រើភ្ជាប់ជាមួយ Mini PCI connector បានឡើយ។ ក្នុងរូបភាពខាងក្រោមលោកអ្នក ឃើញកាត ខាងក្នុង Mini PCI wireless card ដែលបានភ្ជាប់ទៅក្នុងកុំព្យូទ័រ laptop។ ដូចដែលបានមើលឃើញ មានអង់តែនពី មានកាប ភ្ជាប់ទៅលើកាត និងអង់តែនចម្បងមួយមានខ្សែកាបភ្ជាប់
Laptop Repairដើម្បីដោះ wireless card លោកអ្នកនឹងផ្តាច់ចេញ ខ្សែកាប អង់តែន ជាមុនសិន បន្ទាប់ មកប្រើដៃដោះចេញក្រៅ
– ដោះចេញពីគន្លឹះទាំងពីរ ដោយប្រើដៃចាប់ទាញក្នុងមុំ 20-30 ដឺក្រេ។
– ទាញកាតដោយប្រុងប្រយ័ត្ន ចេញពី slot
ក្នុងរូបភាពខាងក្រោមលោកអ្នកបានឃើញកាត Mini PCI-E wireless ដ៏ថ្មីដែលបាន ដកចេញពីលើ slot នៅលើ motherboard។ នៅលើ កាត មានអង់តែនបីជាខ្សែកាប មានកាត Mini PCI-E ជាច្រើនដែល ប្រើតែពីរខ្សែកាបអង់តែន កាតភ្ជាប់ទៅលើ motherboard។
Laptop Repair11.1 ធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីដោះ card ចេញក្រៅបាន:
– ដកចេញខ្សែអង់តែនពីកាត card សូមកុំភ្លេចថាខ្សែកាប ត្រូវបាន ផ្សារភ្ជាប់
– ដោះវីសពីរចេញពីរលើកាត card រួចចាប់ទាញចេញពី Slot មកខាង ក្រៅមានកុំព្យូទ័រ Laptop មួយចំនួន បានដាក់លាក់ wireless card នៅខាងក្រោម keyboard ឬនៅក្រោមគំរបកុំព្យូទ័រ laptop។

មេរៀនទី២: ថ្ម CMOS កុំព្យូទ័រ

ថ្ម CMOS បានផ្គត់ផ្គង់ថាមពលទៅអោយ CMOS chip កាលណាកុំព្យូទ័រ laptop ត្រូវបានបិទ។ កុំព្យូទ័រ Laptop មានថ្ម CMOS battery ឬហៅថា RTC battery។ ថ្ម CMOS ភ្ជាប់ផ្ទាល់ទៅប្រព័ន្ធ System សៀគ្វី Board ទាំងមូលហើយវាជួយដល់ ការបង្កើត BIOS ដូចជាម៉ោង system time កាលបរិច្ឆេទ date។ ថ្ម CMOS អាច សាកឡើងវិញកាលណាកុំព្យូទ័រ laptop បានដោតភ្លើងចូល។ ថ្មី CMOS មានទំហំតូច ក្នុងរូបភាពខាង ក្រោម ជាថ្ម CMOS ប្រភេទកុំព្យូទ័រចាស់ ដែលគេធ្លាប់ប្រើ វាអាច ដោះ ដូរបានកាលណាវាលេងសាកថាមពល។
Laptop Repairមានថ្ម CMOS ប្រភេទផ្សេងទៀត ដែលមានមូលដ្ឋាន ពីរគ្រាប់ មានខ្សែកាបពីរដែល ដោតភ្ជាប់ជាមួយ ប្រព័ន្ធ System board។ ថ្មនេះអាចដោះចេញក្រៅនិងប្តូរវាចេញ
Laptop Repairក្នុងរូបភាពបន្ទាប់ លោកអ្នកមើលឃើញថ្ម CMOS ដែលផ្សារភ្ជាប់ នៅ លើ សៀគ្វី board ដើម្បីដោះថ្មនេះបាន លោកអ្នកនឹងផ្សារដោះ ចេញ ពីប្រព័ន្ធសៀគ្វី board
Laptop Repair2.1 ទីតាំងថ្ម CMOS ស្ថិតនៅលើកុំព្យូទ័រ ក្នុងកុំព្យូទ័រ laptop មួយចំនួនមានថ្ម CMOS ងាយស្រួសដោះចេញក្រៅពីខាងក្រោម ឧទាហរណ៍ដូចជាប្រភេទ Dell Inspiron 1720 បង្ហាញខាងក្រោម
Laptop Repairតែមាន laptop មួយចំនួនដែលមានថ្ម CMOS បានដាក់លាក់ក្នុងក្រោម keyboard ឧទាហរណ៍ ដូចជាប្រភេទ HP Compaq nc6400 ខាង ក្រោម នេះ
Laptop Repairថ្ម CMOS ដែលលាក់នៅក្រោមគំរប laptop ដូចជា Toshiba Satellite A305
Laptop Repair2.2 CMOS បង្ហាញបញ្ហាអ្វី
នៅពេលដែលអស់ថ្ម CMOS ពេលនោះ ម៉ោង កាលបរិច្ជេទ ដើរខុស ពីធម្មតាវាមិន អាច ចងចាំបានទោះបីលោកអ្នកកែតម្រូវ យ៉ាងណាក៏ ដោយ។ កាលណាប្រើរយ: ពេលយូរវា នឹងអស់ថមពលលេង សាក ចូលថាមពលបានទៀត។ ថ្ម CMOS សំរាប់ ចងចាំ Password លោក អ្នកអាចដោះដើម្បី Clear BIOS Password ចេញ។

មេរៀនទី៣: អេក្រង់ LCD កុំព្យូទ័រ Laptop

អេក្រង់ LCD គឺមានតម្លៃថ្លៃជាង ផ្នែកផ្សេងៗក្នុងកុំព្យូទ័រ laptop។ អេក្រង់ LCD មិន អាចជួសជុលបាន លើប៉ាណែលរបស់វា។
Laptop Repairអេក្រង់កុំព្យូទ័រ laptop ដែលគេតែងហៅថាអេក្រង់ LCD សំរាប់បង្ហាញ រូបភាពចេញ មកខាងក្រៅ ដែលមានកាត Video Card។ អេក្រង់ LCD ទទួលសញ្ញាទិន្នន័យ data ពីកាត video card ឆ្លងកាត់តាមកាបទៅ អោយទៅអេក្រង់ LCD។អេក្រង់ Laptop មានទំហំ ផ្សេងៗគ្នា និងមាន resolution ខុសគ្នា។ ដើម្បីអោយដឹង ថាទំហំអេក្រង់ LCD ប៉ុន្មានអ៊ីង លោកអ្នកត្រូវវាស់លើអេប៉ូតេណូសលើអេក្រង់។ ប្រភេទ កុំព្យូទ័រ Laptop សេរីចាស់អេក្រង់ LCD មានរាងជាការេ តែប្រភេទថ្មីនេះ គេ ហៅថា widescreen LCD មានរាងជាចតុកោណកែង។
Laptop Repairអេក្រង់ LCD អាចដោះចេញក្រៅពីប្រអប់ បានមើលរូបភាពខាងក្រោម
Laptop Repair3.1 ប្រភេទអេក្រង់ LCD នៅពេលខូច
លើរូបភាពខាងក្រោមនេះ លោកអ្នកនឹងមើលឃើញ ប្រភេទអេក្រង់ LCD ដែលខូច លោកអ្នកអាចមើលឃើញរូបភាព មួយផ្នែកនៅលើ អេក្រង់ LCD ផ្នែកផ្សេងទៀត
Laptop Repairមើលមិនឃើញរូប ឧទាហរណ៏ មើលឃើញតែផ្នែកលើដែលកំពង់ ដំណើរការ។មានមួយផ្នែកទៀត មានជាបន្ទាត់បញ្ឈរ ត្រង់ពណ៌ខ្មៅ ដូចបង្ហាញខាងក្រោមនេះ
Laptop Repairមានស្នាមឆ្នូតលើ អេក្រង់ LCD
Laptop Repair3.2 តើលោកអ្នកទិញអេក្រង់បែបណាដើម្បីដោះដូរ
ដោយសារអេក្រង់ LCD មានតម្លៃថ្លៃក្នុងចំណោម ផ្នែកទាំងអស់ របស់ កុំព្យូទ័រ laptop ប្រសិនបើអេក្រង់របស់ លោកអ្នកត្រូវបានខូច លោក អ្នក អាចសំរេចចិត្តប្តូរវាដោយ ខ្លួនឯងបាន លោកអ្នកត្រូវ តែ កំណត់ អោយបានច្បាស់ថាតើ ត្រូវទិញអេក្រង់បែបណា ត្រូវជាមួយ នឹងអេក្រង់ Laptop របស់លោកអ្នកឬអត់ ការទិញអេក្រង់ ថ្មីគឺគិតលើ:
ទំហំ ដែល មានកុំព្យូទ័រ Laptop ខ្លះមានទំហំ full ហើយមាន កុំព្យូទ័រខ្លះ ទៀត មាន ទំហំ widescreen អេក្រង់ LCD មានទំហំដូចគ្នាតែមាន resolution ខុសគ្នា មធ្យោយបាយល្អដើម្បីដោះដូរ គឺលោកអ្នកត្រូវ មើលហាងផលិត និងលេខ ឬម៉ូដែល អេក្រង់ LCD ទាំងពីរនេះលោក អ្នកកំណត់ទិញបានដើម្បីប្តូរ។

មេរៀនទី៤: សៀគ្វី Inverter Board

សៀគ្វី inverter board គឺជាថាមពល power supply សំរាប់បំភ្លឺអំពូល backlight នៅខាងក្រៅអេក្រង់ LCD។ កាលណាសៀគ្វី inverter ខូច អេក្រង់ LCD នឹងមាន ពណ៌ខ្មៅបំផុត មើលមិនឃើញរូបភាពអ្វីសោះ។ គ្រប់កុំព្យូទ័រ laptop ទាំងអស់ សៀគ្វី inverter board ត្រូវបានដាក់នៅ ខាងក្រៅប៉ាណែល panel អេក្រង់ LCD
Laptop Repairសៀគ្វី inverter board ដែលគេហៅថា LCD inverter ឬ FL inverter អេក្រង់ inverter ឬជាអំពូល backlight inverter លើរូបភាពខាង លើឃើញប្រភេទសៀគ្វី inverter board ខុសៗគ្នា។ សៀគ្វី inverter board ធ្វើការដូចជា power supply សំរាប់ដុតបំភ្លឺអំពូល Backlight ដែលស្ថិតនៅខាងក្រៅអេក្រង់ LCD។ សៀគ្វី inverter board សំរាប់ ប្តូរតង់ស្យុងចរន្ត DC (ពីរបីវ៉ុល) ដែលបានពីការផ្គត់ផ្គង់ របស់ motherboard ទៅជាចរន្តជាប់ AC (ជាងពីររយវ៉ុល) ត្រូវការសំរាប់ដុត អំពូល backlight បំភ្លឺលើអេក្រង់។ កាលណាសៀគ្វី inverter board ធ្វើការធម្មតា អំពូក backlight ទទួលថាមពល ហើយអេក្រង់ LCD ភ្លឺឡើង នោះរូបភាពបាន បង្ហាញលើអេក្រង់ស្រស់ថ្លា។

4.1 ធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីភ្ជាប់ Inverter ទៅអេក្រង់ LCD

រូបភាពខាងក្រោម លោកអ្នកមើលឃើញសំណុំប្រភេទអេក្រង់ laptop ដែលរួមមាន អេក្រ់ង LCD កាប video និងសៀគ្វី inverter board។ ជ្រុងមួយរបស់សៀគ្វី inverter board ភ្ជាប់ជាមួយអំពូល backlight ហើយជ្រុងមួយទៀតភ្ជាប់ជាមួយ កាប់ Video (ឬហៅថា កាបអេក្រង់ LCD)។
Laptop Repair4.2   ធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីដាក់ ប៉ាណែល Display បាន

កុំព្យូទ័រ laptop មួយចំនួនមានសៀគ្វី inverter board ដាក់នៅ ក្រោមអេក្រង់ LCD ដូចបង្ហាញក្នុងរូបភាពខាងក្រោម។ លោកអ្នក អាចបញ្ចូល inverter board កាល ណាដោះចេញពីអេក្រង់ ដែល មានស៊ុមសងខាង គឺជាប្លាស្ទិក នៅជុំវិញអេក្រង់ LCD
Laptop Repair4.3   រោគសញ្ញាពីពេលដែល Inverter ខូច តាមធម្មតានៅពេល inverter ខូចនឹងបង្ហាញដូចខាងក្រោម:

– កាលណាលោកអ្នកបិទកុំព្យូទ័រ laptop របស់លោកអ្នក អេក្រង់ភ្លឺ ឡើងក្នុងរយ: ពេលមួយភ្លេត រួចហើយបានក្លាយជាពណ៌ខ្មៅ លោកអ្នក នៅតែឃើញរូបភាពតែមាន ពណ៌ខ្មៅ កាលណាលោកអ្នក restart កុំព្យូទ័រ laptop ឡើងវិញអំពូលបំភ្លឺ នៅតែខ្មៅ ម្តងទៀត កុំព្យូទ័រ laptop ធ្វើដំណើរការបានល្អប្រសើរ បញ្ចេញទៅអេក្រង់ខាងក្រៅ​​​       ​
– កុំព្យូទ័រ laptop របស់លោកអ្នកបើកប៉ុន្តែអេក្រង់ នៅតែសេសសល់ ពណ៌ខ្មៅមិន អស់ លោកអ្នកនៅតែមើល ឃើញរូបភាពស្រអាប់មិន ច្បាស់ តែកុំព្យូទ័រដំណើរការធម្មតាបញ្ជួនរូបភាពទៅលើអេក្រង់ បានធម្មតា។
– អេក្រង់ laptop ដំណើរការធម្មតារាប់ម៉ោង ឬរាប់ថ្ងៃ ប៉ុន្តែជួន ពេល ខ្លះមានពណ៌ ខ្មៅខ្លាំង ដូចដែលប្រាប់ខាងលើ កាលណាលោកអ្នក restart កុំព្យូទ័រ laptop អេក្រង់ ដំណើរការបានល្អធម្មតា រោគសញ្ញា គឺបណ្តាលមកពីខូច Inverter ដែល ប្រហាក់ ប្រហែលខូចអំពូល backlight ហើយជួនពេលខ្លះ មិនដឹងជាមូលហេតុអ្វី រហូតដល់ លោក អ្នក ដោះ inverter board ឬអំពូល backlight។ តាមបទពិសោធន៍ ផ្ទាល់ខ្លួន ខូចសៀគ្វី inverter board ជាញឹកញាប់ជាងខូចអំពូល backlight ។

មេរៀនទី៥: Backlight ឬ CCFL Tube

មេរៀនទី៥: អំពូល Backlight CCFL Tube
អំពូល backlight គឺជាប្រភពចម្បងនៃពន្លឺក្នុងអេក្រង់ LCD អំពូល backlight ត្រូវ បានដាក់ខាងក្នុងអេក្រង់។ កាលណាអំពូល backlight ខូចលោកអ្នកអាចប្តូរទាំង អេក្រង់ LCD បាន អាចមានលទ្ធភាពដើម្បីប្តូរ អំពូលនៅខាងក្រៅអេក្រង់។
Laptop Repair
អំពូល backlight (ឬហៅថាអំពូល backlight bulb អេក្រង់ backlight ឬ CCFL tube) គឺជាប្រភពនៃការបញ្ចេញពន្លឺទៅអោយអេក្រង់ laptop LCD។ ប្រភេទ អេក្រង់ laptop LCD មានដំឡើងអំពូល backlight តែមួយគត់។ អំពូល backlight ត្រូវបានដាក់នៅខាងក្នុងអេក្រង់ laptop។​ ខ្សែកាបមួយគូរ ជាមួយខ្សែភ្ជាប់ connector ដែលបញ្ចេញ ពីសៀគ្វី inverter board។ អំពូល backlight ទទួល តង់ស្យុងចរន្ត ឆ្លាស់ AC ពីសៀគ្វី Inverter board ដែលទទួលបានពីចរន្តជាប់ DC ពីក្នុង motherboard រួចឆ្លងកាត់លើអេក្រង់តាមខ្សែ LCD ដូចបង្ហាញ រូបភាពខាង ក្រោម។
Laptop Repairរូបភាពបន្ទាប់លោកអ្នក បានឃើញប្រភេទអំពូល backlight ដែលបាន ដោះចេញពី អេក្រង់ LCD Laptop។ ដែលមានខ្សែកាបពីរ បានផ្សារ ភ្ជាប់ ទៅជ្រុងសងខាងរបស់ អំពូល backlight។
Laptop Repair5.1 រោគវិនិច្ឆ័យ អំពូល Backlight ខូច

– ពេលបើកកុំព្យូទ័រ laptop អំពូលភ្លឺក្នុងរយ:ពេលមួយដ៏ខ្លី និងរលត់ ពន្លឺវិញ។ រូបភាព នៅលើអេក្រង់ស្រអាប់មិនច្បាស់ ជួនពេលខ្លះ ការ បញ្ចេញ ទៅក្រៅអេក្រង់ដំណើរការល្អប្រសើរ។

– កាលណាលោកអ្នក បើកកុំព្យូទ័រ Laptop វាដំណើរការធម្មតា តែជួន ពេលខ្លះ ចាប់ផ្តើមលោតភ្លឹបភ្លេតៗ ពន្លឺបិទបើក។ ម្យ៉ាងវិញទៀត រូបភាព លើអេក្រង់ laptop បញ្ចេញទៅខាងក្រៅ video ធ្វើការធម្មតា។

– អេក្រង់ដំណើរការ ប៉ុន្តែរូបភាពពណ៌ក្រហម ចេញក្រៅទៅ video ធ្វើការធម្មតាទាំងនេះវិនិច្ឆ័យថា ខូចអំពូល backlight ដែលវាប្រហាក់ ប្រហែលនិងខូច inverter board ដែល ប្រសិនបើលោក អ្នកមិនអាច ជួសជុលបានបញ្ហានេះ ព្យាយាមដោះចេញ សៀគ្វី inverter board។

មេរៀនទី៦: កាបវីដេអូ Video

កាបវីដេអូ សំរាប់ភ្ជាប់ទៅ អេក្រង់ Laptop និងទៅ motherboard ខ្សែកាប video សំរាប់ជញ្ជួនសញ្ញាទិន្នន័យ data signal សំរាប់អេក្រង់ LCD និងថាមពលសំរាប់សៀ គ្វី inverter board។
LCDខ្សែកាប laptop LCD ដែលគេហៅថាកាប video ឬកាប display ឬកាបអេក្រង់ កាបនេះសំរាប់ ញ្ជួន សញ្ញា ទិន្នន័យ ពីលើ Motherboard និងកាតវីដេអូទៅអោយអេ ក្រង់ LCD មានកាបវីដេអូជាច្រើន ដែល ប្រើចរន្តជាប់ DC បញ្ជួនថាមពលទៅ Inverter។ រូបភាពលោកអ្នកមើលឃើញខាងក្រោម នេះគឺជាកាបវីដេអូ។ កាបនេះមានបី connector មួយសំរាប់ដោតភ្ជាប់ទៅក្នុង connector នៅខាងក្រោយនៃ អេក្រង់ LCD និងមួយ ទៀតសំរាប់ភ្ជាប់ ទៅ inverter board ហើយទីបីសំរាប់បញ្ចូល ទៅលើ connector លើ motherboard ឬកាត video។ ផ្នែកខាង លើនៃកាប រត់ដំណើរការទៅលើប៉ាណែល laptop រវាងអេក្រង់ LCD និងគំរប display។
Laptopខាងក្រោមកាបឃើញមាន​ Keyboard
Laptopដើម្បីដោះខ្សែកាប LCD បានលោកអ្នកមិនចាំបាច់ដោះ laptop ទាំងមូលទេ។
6.1 បញ្ហាដែលទាក់ទងជាមួយខ្សែកាប LCD
– ការបង្ហាញរូបភាពនៅលើអេក្រង់ ធម្មតានៅពេលដែលលោកអ្នករុញចុះក្រោម កាលណា លោកអ្នកធ្វើចលនា display រូបភាពនៅលើអេក្រង់លោតភ្លឹបភ្លែតៗ វាមិនបង្ហាញពណ៌ ភ្លាមៗនោះវាបានឈប់បង្ហាញ display នៅពេលដែលបើកឡើង វិញទទួលរូបភាពចូលធម្មតា។
– អេក្រង់ LCD បានបំភ្លឺឡើងតែមើលមិនឃើញរូបភាពអ្វីទាំងអស់ ឃើញតែអេក្រង់ ខ្មៅ ការភ្ជាប់ទៅខាងក្រៅ VGA រវាងអេក្រង់ និងកុំព្យូទ័រដំណើរការធម្មតា មិនមាន បញ្ហាជាមួយវីដេអូ video ចេញក្រៅអ្វីទាំងអស់។
– រូបភាពនៅលើអេក្រង់ LCD លែងច្បាស់ខុសពីភាពធម្មតា តែកុំព្យូទ័រដំណើរការ ធម្មតា។ មានករណីខ្លះកាប វីដេអូខូច មិនអាចបញ្ជួនចូលទៅ LCD រូបភាពបាន។

មេរៀនទី៧: ឧបរកណ៏ Web Camera

កុំព្យូទ័រ Laptop ទំនើបជាច្រើនក្រោយៗនេះមានភ្ជាប់ជាមួយ web camera នៅខាង លើប៉ាណែល display panel ដែល web camera មិនមែនជាផ្នែកនៃអេក្រង់ LCD ឡើយ ឧបករណ៏ web camera នេះស្ថិត នៅដាច់ដោយឡែកពីសៀគ្វី board ហើយ វាអាចដោះចេញពីអេក្រង់ LCD ចេញក្រៅបាន។
Laptopមានអ្នកជួសជុល មួយចំនួនបានគតិតថា web camera គឺជាផ្នែកនៃអេក្រង់ LCD តាមការពិតវាពមមែន ដូច្នោះ ឡើយ។ ឧបករណ៏ web camera ត្រូវបានភ្ជាប់ទៅលើ ប្រព័ន្ធ Board ដែលឆ្លងកាត់តាមខ្សែដោតលើក្បាល Connector នៅជ្រុងខាងស្តាំដៃ នៃសៀគ្វី web camera board។ ខ្សែកាប web camera រត់ដំណើរការតែម្នាក់ ឯង មិនទាក់ទងជាមួយអេក្រង់ LCD ឡើយ។
Laptopឧបករណ៏ web camera board និងអេក្រង់ LCD មានបណ្តុំពីរផ្នែកហើយអាចដោះ ចេញក្រៅឬប្តូរបាន។
7.1 បញ្ហាដែលទាក់ទងជាមួយ Web កាមេរ៉ា
នៅពេលដែលកាមេរ៉ារបស់លោកអ្នក បានបឈ្ឈប់ធ្វើការ លោកអ្នកអាចមើលឃើញ កាមេរ៉ា camera រាវរកនៅលើ device manager ប៉ុន្តែវាមិនធ្វើការ តើលោកអ្នក អាចធ្វើអ្វី? លោកអ្នកព្យាយាមដំឡើងឡើងវិញ webcam driver ដែលវាអាចជួស ជុលបញ្ហារបស់ កាមេរ៉ាបានឡើងវិញ តើធ្វើយ៉ាងណា ដើម្បី ជួស ជុល driver បាន
ដើម្បី ចូលទៅដល់ device manager ហើយរកមើលកាមេរ៉ា webcam វាបាន បង្ហាញក្នុងឧបករណ៏ USB device ចុចលើស្តាំដៃកាមេរ៉ា webcam រួចហើយ ដោះចេញ uninstall driver។ ឥឡូវនេះកុំព្យូទ័រ laptop បាន boot ចូលហើយរាវ រកកាមេរ៉ា webcam និងដំឡើង driver ឡើងវិញវានឹងធ្វើការបានធម្មតាវិញ។

មេរៀនទី៨: ត្រចៀកទ្វាសន្លឹកអេក្រង់

ត្រចៀកទ្វាសន្លឹកអេក្រង់មានពីរ នៅសងខាងអេក្រង់របស់កុំព្យូទ័រ Laptop វាធ្វើអំពី ដែកសំរាប់បិទបើកអេក្រង់ គេអាចបើកអេក្រង់ក្នុងមុំ 90 ដឺក្រេ ឬ 110 ដឺក្រេក៏បាន វាមានលំនឹងទប់ជាប់អេក្រង់មិនអោយបត់បែនបាន។
Laptopត្រចៀកទ្វាអេក្រង់ ភ្ជាប់ទៅចែកជាពីរនៃអេក្រង់ display panel តាមធម្មតាត្រចៀក ទ្វាមានពីរស្ថិត នៅ ឆ្វេងស្តាំ របស់ ប៉ាណែល display panel។ មានវីសពីរ មូលភ្ជាប់ លើអេក្រង់ LCD ដោយសុវត្ថិភាព ត្រចៀកទ្វា អេក្រង់ មិនអាចជួសជុលបានឡើយ ប្រសិនបើត្រចៀកទ្វា ខូចនោះមិនអាចរក្សាទប់អេក្រង់អោយមានលំនឹងបានឡើយ វានឹងដេក មិនអាចដាក់បានមុំ 90 ឬមុំមួយ។
Laptopនៅលើរូបភាពខាងក្រោមកុំព្យូទ័រ laptop ដោះអេក្រង់ LCD ចេញ។
Laptopដើម្បីដោះឬដូរ សន្លឹកទ្វា លោកអ្នកអាចដោះបានទាំងពីរ នៅលើប៉ាណែល display panel លើកុំព្យូទ័រ។

មេរៀនទី៩: ចរន្ត AC/DC Power Adapter

មេរៀនទី៩: ចរន្តឆ្លាស់ និងចរន្តជាប់ AC/DC Power Adapter
ឧបករណ៏ AC/DC power adapter ដែលប្តូរពីតង់ស្យុងចរន្តឆ្លាស់ AC ទៅជា ចរន្ត DC power តាមតម្រូវ ការកុំព្យូទ័រ laptop។
Laptop
ឧបករណ៏ AC/DC power adapter ឬគេហៅថា power supply ឬហៅ ឧបករណ៏ប្តូរចរន្តឆ្លាស់ AC power ទៅជាចរន្តជាប់ DC power តាមតម្រូវការ របស់កុំព្យូទ័រ laptop របស់លោកអ្នក។ ឧបករណ៏ AC/DC adapter ផ្គត់ថាមពល សំរាប់កុំព្យូទ័រ laptop រួចហើយសាកចូលថ្ម វាមានសារ:សំខាន់បំផុតសំរាប់ប្រើផ្គត់ ផ្គង់ទៅ អោយ កុំព្យូទ័រ Laptop ទាំងមូល។ ប្រសិនបើលោកអ្នក មើល adapter ថ្មីលោកអ្នកត្រួតពិនិ្យត ដូចខាងក្រោម:
– នៅលើ adapter ថ្មីត្រូវតែមានការណែនាំនៅលើវា កំណត់សំគាល់ប្រើប្រាស់
– នៅលើ adapter ថ្មីត្រូវតែមានតង់ស្យុងកំណត់ Input 100-240V និង Output 12v ឬ 19V ត្រូវតម្រូវការ កុំព្យូទ័រ មាកផ្សេងៗគ្នា ដែលនៅលើ adapter ខាងក្រោម របស់ Toshiba ប្រើ outputs 19V-3.42A។
Laptopតង់ស្យុងចេញក្រៅត្រូវតែដូចគ្នា កំណត់សំគាល់នៅលើ Adapter លោកអ្នកមិនអាច ប្រើដែលមានតង់ស្យុងខ្ពស់ ជាង ឬទាបជាងបានឡើយ។ ឧទាហរណ៏ ប្រសិនបើកុំព្យូទ័រ laptop របស់ខ្ញុំត្រូវការទាមទារ តង់ស្យុងតែ 19v-3.42A ឬអាចប្រលបាន adapter ដែលមានតង់ស្យុង 19v-3.95A ដែលមិនអាច លើបានឡើយ។
19.1 តើធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីតែស ឬជួសជុល Power Adapter កុំព្យូទ័រ laptop ចេញថ្មីទំនើប មាន power adapter បានបិទត្រានៅលើវា ហើយ លោកអ្នកមិនអាច ជួសជុលវាដោយខ្លួនឯងបានឡើយ រងចាំផុត ការធានាសិន។ ប្រសិនបើ adapter ខូចលោកអ្នកនឹងអាចទិញថ្មី ឬយកទៅកន្លែលក់កុំព្យូទ័រ ដែល លោកអ្នក បានជាវ។
– តើធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីដឹងថា AC adapter ខូចងាប់? លោកអ្នកអាចធ្វើតែសជា មួយឧបករណ៏ វ៉ុលម៉ែត voltmeter នៅក្នុងរូបភាពខាងក្រោមបង្ហាញពីការវាស់ប្រើ ជាមួយឧបករណ៏តែសវាស់ឃើញ 15V adapter មើល ឃើចេញក្រៅ output គឺ 15.45V មិនន័យថាដំណើរការធម្មតាមិនមានអ្វីខុសពីធម្មតាឡើយ តែប្រសិនបើ តង់ស្យុង ចេញក្រៅ output voltage មានតម្លៃតូចឬខ្ពស់ជាង ប៉ុន្តែបើ វាស់ឃើញ 0V មានន័យថា Adapter នោះខូចដែល បណ្តា មកពីឆេះ ឬខូចអ្វីមួយ។
Laptop
– ប្រសិនបើខូច adapter មិនអាចដោតបាន លោកអ្នកអាចប្តួរថ្មីមួយផ្សេងទៀត។ ត្រូវកំណត់អោយបាន ច្បាស់ ថាអាថ្មី អាច ដោតភ្ជាប់វាមានទំហំប៉ុនគ្នា និងអាថាស់ដែរ អត់ តង់ស្យុងដូចគ្នា ចំនួនអំពែ ស្មើ គ្នាពិសេសគឺ ក្បាន ដុយ ដោយត្រូវគ្នា ជួនកាលវា មានទំហំតូចឬធំ មិនអាច ដោត បញ្ចូលបាន ដែលបានខូច។

មេរៀនទី១០: ប្រអប់ថ្មកុំព្យូទ័រ Laptop

ថ្ម battery គឺជាថាមពលទីពីរសំរាប់ laptop ដែលបានទទួលថាមពលពី Adapter ហើយថ្ម battery បានទទួលសាកចរន្តអគ្គិសនីចេញ គេអាចប្រើថ្មដោយមិនបាច់ប្រើ adapter ទោះបីផ្តាច់ចេញពី Adapter ក៏ដោយថ្មនៅតែអាចផ្គត់ផ្គង់បានទាំង មូល ក៏បានតែប្រើបានក្នុងរយ:ពេលកំណត់ ពី ពីរទីបីម៉ោងតែប៉ុណ្ណោះ។
Laptopថ្មកុំព្យូទ័ឬ Laptop មានម៉ូដែលផ្សេងគ្នា តាមលក្ខណ:ពិសេសរបស់មាកវានីមួយៗ កុំព្យូទ័រ laptop មានថ្ម battery ចម្បងដែលភ្ជាប់ទៅប្រព័ន្ធសៀគ្វី Board។
Laptop10.1 ដោះស្រាយបញ្ហាថ្មរបស់កុំព្យូទ័រ Laptop
យើងអាចនិយាយថា laptop របស់លោកអ្នកមិនដំណើរការ គឺដោយសារពីថាមពល ថ្ម battery វាធ្វើការបានល្អ ប្រសើពី AC ដើម្បីដោះចេញពី laptop ហើយដំឡើង។ ប្រសិនបើកុំព្យូទ័រ laptop មិន អាចទទួលបានថ្ម ឬមិន អាចដំឡើងភ្ជាប់ប្រើជាមួយថ្ម បាន លោកអ្នកព្យាយាមដោះដូរថ្ម ថ្មីមួយគ្រាប់ ប្រសិនបើនៅតែមានបញ្ហាដូចនេះ ទៀត មូលហេតុនេះគឺបណ្តាមកពីខូចលើប្រព័ន្ធ board។
10.2 កាលណាកុំព្យូទ័រ Laptop ខូចលោកអ្នកដោះស្រាយបញ្ហាយ៉ាងណា
ខាងក្រោមនេះនឹងពន្យល់ពីបញ្ហាកុំព្យូទ័រ laptop ខូចនិងរកបញ្ហារបស់វា។ នៅក្នុង មេរៀនបន្ទាប់ បង្រៀនបញ្ហា ជួបប្រទេះ ជា មួយម៉ូដែល និងមាកមានលក្ខណ:ផ្សេងៗ ឧទាហរហ៏ កាលណាកុំព្យូទ័រ Laptop ខូច ពេលដោយ power adapter រួចហើយ ចុចលើប៊ូតុង power មិនមានចេញសញ្ញាអ្វីទាំងអស់ កុំព្យូទ័រ laptop នឹងមិនលឺ សំលេង អ្វីសោះ ភ្លើងអំពូល LED ក៏មិនភ្លឺ កង្ហាក៏មិនវិល ហើយនៅលើអេក្រង់ ឃើញ ពណ៌ខ្មៅ នៅគឺកុំព្យូទ័រ Laptop ខូច។ តើក្នុងករណីនេះលោកដោះស្រាយយ៉ាងណា?
– កំណត់អោយបានច្បាស់ ថាតើបានដោយចូលក្នុងដោយភ្លើងមានចរន្តរត់ចូលឬ យ៉ាងណា ព្យាយាមមើល ភ្លើង ដោតដុយ។
– តែសកុំព្យូទ័រ DC power adapter កំណត់តង់ស្យុងចេញក្រៅត្រឹមត្រូវឬយ៉ាង ណា លោកអ្នកអាចតែស DC power adapter ដោយវាស់វ៉ុលម៉ែត។
– ការធ្វើតែសឃើញថា DC adapter ដំណើរការល្អប្រសើរ ហើយមានតង់ស្យុង ចេញក្រៅត្រឹមត្រូវ ក្នុងករណី នេះ លោកអ្នកដកចេញ power adapter ពីកុំព្យូទ័រ laptop ដោះចេញថ្ម battery រងចាំពីរឬបីនាទី រួចហើយដាក់ adapter ចូលវិញ។
ប្រសិនបើកុំព្យូទ័រ laptop នៅតែមិនដំណើរការ នោះគឺមកពី motherboard បណ្តាលមកពីបញ្ហារន្ធដោត Power។ កាលណារន្ធដោយ DC power ខូចហើយ motherboard និងមិនទទួលថាមពលពី adapter។ ក្នុងករណី នេះលោកអ្នកនឹង ដោះសំណុំ កុំព្យូទ័រ laptop ហើយប្តូររន្ធ power ឬអាចជួសជុលរន្ធដោតដុយ Power Jack របស់ កុំព្យូទ័រ laptop។
ឧទាហរណ៏កាលណាលោកអ្នក ដោត DC power adapter ចូលរួចហើយចុចលើ ប៊ូតុង power កុំព្យូទ័រ laptop ចាប់ផ្តើមលឺសំលេងធម្មតា ហើយអំពូល LED ធ្វើការ ធម្មតាតែមិនមានបង្ហាញលើអេក្រងសោះ។
Laptopមើលលើអេក្រង់ ប្រសិនបើឃើញរូបភាពនៅលើអេក្រង់ តែខ្សោយណាស់ លោកអ្នកអាច ឆែកមើលបណ្តាល ពីអំពូល Backlight ខូច។
Laptopប្រសិនបើមិនមានរូបភាពនៅលើអេក្រង់ laptop LCD លោកអ្នកធ្វើតែសកុំព្យូទ័រ laptop ដោយប្រើ external monitor ដើម្បីដោតចេញក្រៅមើលរូបភាព។ ដើម្បី ភ្ជាប់ទៅ external monitor ត្រូវភ្ជាប់ជាមួយ VGA port របស់កុំព្យូទ័៏រ laptop រួចហើយបើក កុំព្យូទ័រ laptop។ លោកអ្នកអាច video ចេញក្រៅ external monitor ដោយចុចលើ Fn និង F4 នៅលើ កុំព្យូទ័រ HP laptop ហើយ Fn និង F5 លើ កុំព្យូទ័រ Toshiba laptop ហើយ Fn និង F7 លើ កុំព្យូទ័រ IBM laptop។ លោក អ្នកមើលឃើញ external monitor ធ្វើការបានធម្មតាប៉ុន្តែ នៅ លើអេក្រង់ LCD នៅតែមិនមានរូបភាពអ្វីសោះ។ ប្រសិនបើលោកអ្នកជួបបញ្ហានេះ គឺខូចអេក្រង់ LCD ឬខ្សែកាប video យើងអាចដោះខ្សែកាបហើយភ្ជាប់ឡើងវិញជាមួយ motherboard និងអេក្រង់ LCD ដោតឡើងវិញ ក្បាល កាប LCD ទៅ Video។
Laptopក្នុងករណីទាំង internal និងអេក្រង់ external ខូច ទាំងពីរមិនចូលរូបភាព មានន័យ ថាមិនទាក់ទងជាមួយអេក្រង់ LCD ឬខ្សែកាប video។ តាមបទពិសោធន៏ ដែលធ្លាប់ ជួបប្រទេះ គឺបណ្តាលមកពី RAM របស់ កុំព្យូទ័រ laptop។
Laptopព្យាយាមដោះជួតជើង RAM រួចហើយដាក់ចូលក្នុង memory module វិញ បើសិន ជានៅតែមិនភ្ជាប់ដំណើរ ការកើត លោកអ្នកព្យាយាមប្រើច្រាស ឬជុជបោះសំអាត ក្នុងជើង memory module អោយអស់ដីចេញ ហើយ ព្យាយាមដោះចេញពីជើង ម្ខាងទៀត ក្នុងករណីដោះជួតដាក់់វិញមិនដំណើរការ នោះបណ្តាមកពី RAM ខូច។
Laptopព្យាមយាមដោះថ្មចេញ និង hard drive ហើយនិង DVD drive រួចហើយបើក កុំព្យូទ័រ laptop ដោយគ្មាន សមាស ធាតុទាំងអស់នេះ។
Laptopព្យាយាមបើក laptop ជាមួយ external monitor កាលណាខ្សែកាប video មិន អាចភ្ជាប់ទៅ motherboard បាន បើសិន កុំព្យូទ័រ laptop ចាប់ផ្តើម Video ចេញ ទៅអេក្រង់ external monitor នោះមិនមានបញ្ហាអ្វីឡើយ
Laptopក្នុងករណីដែលលោកអ្នកដោះ hard drive និង DVD drive មិនអាចជួយដោះ ស្រាយបានអ្វីសោះ ដោះខ្សែកាប video ក៏មានអាចជួយដោះស្រាយអ្វីដែរ។ លោក អ្នកបន្តរុករកមើលម្តុំម្តងមួយៗ ហើយធ្វើតែសវាតាមជំហាន។ បើកសិនជាដោះ wireless card ឬ modem ឬផ្តាច់ចេញ keyboard ក៏នៅតែមិនអាចដោះស្រាយ។
Laptopនៅតែមិនអាចមើលឃើញ video នៅលើ external monitor
Laptopចុចក្រោយ លោកអ្នកដោះកុំព្យូទ័រ laptop រួចហើយដោះ motherboard ចេញ
Laptopចុចក្រោយ លោកអ្នកដោះកុំព្យូទ័រ laptop រួចហើយដោះ motherboard ចេញ
Laptopនៅលើរូបភាពខាងក្រោមនេះ motherboard បានដោះចេញពីសុំណុំ ប្រព័ន្ធ system
– សៀគ្វី Motherboard ក្នុងករណីខ្លះកាត video card ដាក់ជាប់លើ ប្រព័ន្ធ motherboard។
– CPU ជាមួយដែកត្រជាក់ heat sink និងកង្ហា
– លោកអ្នកមើលលើ memory module នៅល្អប្រសើរ
– ប៉ូតុង power លើ board សំរាប់ចុចបើកលើប្រព័ន្ធ system
– ធ្វើការជាមួយ DC power adapter
នៅតែមិនអាចទទួលបានវីដេអូ video ចេញទៅអេក្រង់ external monitor ប្រព័ន្ធ system បានបើក កង្ហាត្រជាក់ fan ចាប់ផ្តើមវិលតែមិនមានវីដេអូចូល។ បញ្ហានេះ 95% motherboard ខូចមិនអាច ដំណើរការបាន។ កាលណា CPU ខូចវាអាច បណ្តា motherboard ខូចបានដែរ។

មេរៀនទី១១: បញ្ហា Laptop តែងតែខូច

មេរៀនទី១១: ជួសជុលបញ្ហានីមួយៗរបស់កុំព្យូទ័រ Laptop តែងខូច
11.1 ការជួសជុលលើដុយ power jack ឬហៅថា DC Jack

ប្រសិនបើលោកអ្នក កំពុងតែភ្ជាប់ power មានបញ្ហាខូចរន្ធមិនអាចសាកចរន្តចូល បានចរន្តថាមពល ដែលបានចូលក្នុងអាចធ្វើអោយគ្រោះថ្នាក់ដល់ថាសរឹង hard drive និងបន្ទះ motherboard។
ការវិភាគបញ្ហាលើ power jack:
• ពិនិត្យលើថ្ម battery ប្រសិនបើមិនដើរជាមួយ AC adapter
• គ្មានថាមពល power ចូល
• មិនអាចសាកចរន្តបាន
Laptop
កុំព្យូទ័រមិនអាចសាកចរន្តចូល លោកអ្្នកជួសជុលបញ្ហា power មូលហេតុមកពីកុំព្យូទ័រ laptop របស់លោកអ្នកមិនសាកបណ្តាលមកពីបញ្ហា:

 • បាត់ភ្ជាប់ connection រូបភាពទី១
 • បញ្ហាលើ Adapter រូបភាពទី២
 • បញ្ហាពីរន្ធ Jack រូបភាពទី៣
 • ថ្ម Battery មិនកាន់ចរន្ត រូបភាពទី៤
 • ខូច chip សាក រូបភាពទី៥

Laptop11.2   បញ្ហាកុំព្យូទ័រ Laptop មិនអាច boot ចូលកើត មូលហេតុដែលបណ្តាលមក កុំព្យូទ័រ laptop មិនអាច boot បណ្តាលមកពី:

 • ខូច video chip ដែលបណ្តាលអោយមិនអាច boot បាន
 • ខូច I/O controller chipset
 • ខូច memory មានសំលេងលឺបីដង ឬ ខូច CPU មានភ្លើងចូលតែមិនដើរ
 • មិនអាចបញ្ចូល BIOS update បាន
 • ខុស BIOS setup
 • chip មិនដំណើរ boot នៅលើប្រព័ន្ធ system board

Laptop11.3   ក្បាលដុយ Power Connector កុំព្យូទ័រ laptop ជាច្រើនដែលមានបញ្ហាជាមួយរន្ធដោយដុយ DC power jack ដែល ផ្សារភ្ជាប់នៅលើ motherboard មានបីឬបួនជើង pin គេសង្កេតឃើញ ជើងផ្សារ នៅ បាត ក្រោម រលុងមិនជាប់លើ board មូលហេតុបណ្តាពីការប្រើប្រាស់ដោតច្រើន ហេតុនេះហើយ បានជា លោកអ្នក ត្រូវការផ្សារបន្ថែមសំណលើវាអោយបានរឹងមាំជាមួយ បាត board វាធ្វើអោយរបូតចេញមិនអាច សាក ចរន្ត ចូលក្នុង ថ្មបាន កាល ណារបូតចេញបែបនេះចរន្តអគ្គិសនីធ្វើអោយក្តៅ អាចឆេះឆ្លងដល់ កុំព្យូទ័រខាងក្នុង Motherboard បាន ធម្មតាវាបង្ហាញសញ្ញា:

 • ថ្ម battery គឺមិនសាកចរន្តចូល នៅពេលដែលដោតចូល power adaptor
 • អេក្រង់ screen លោតភ្លឹបភ្លែត ពេលដោតដុយចូលរន្ធ power ត្រូវបាន ដោតចូល។
 • កាលណាដោតចូល DC ឡើងក្តៅបន្ទាប់ពីរបីនាទីនៃការប្រើប្រាស់មានខ្លិន​ ឆ្ងៀមឆេះ។

មូលហេតុទាំងអស់នេះគឺបណ្តាលមកពីការផ្សារភ្ជាប់ DC power jack និង motherboard សំណមិនជាប់ រឹងមាំល្អ។
Laptopមានម៉ូដែលកុំព្យូទ័រ laptop ជាច្រើនដែលមានបញ្ហាដូចនេះ ដូចជាកុំព្យូទ័រ Dell laptop ដែលប្រើជើងបី pin DC power jack ផ្សារមិនជាប់រឹងលើ board ហើយ ប្រភេទម៉ូដែល Sony Vaio និងម៉ូដែល Toshiba តែងតែជួប រន្ធដុយ DC jack ផ្សារ ភ្ជាប់ទៅលើ motherboard ហើយប្រភេទកុំព្យូទ័រ Apple laptop ក៏តែងតែជួប ប្រទេះ បញ្ហា DC power នេះដែរ។ដើម្បីធ្វើតែស power jack ខូច:

 1. ដោះថ្ម battery ចេញក្រៅ
 2. ដោតខ្សែ power
 3. ចាប់ផ្តើមបើកកុំព្យូទ័រ laptop

ប្រើសិនបើកុំព្យូទ័ររបស់លោកអ្នកបិទ shut down ភ្លាមៗបាត់ចរន្ត លោកអ្នកដោះ ជួសជុលផ្សារ ឬប្តូរ DC power jack ប្រសិនមិនធ្វើដូច្នោះ motherboard នឹងឆេះ ខូចនៅជុំវិញបរិវេណជើងដុយ Power ដើម្បីផ្សារឡើងវិញ ឬប្តូរ បានលុះត្រាតែ លោក អ្្នកដោះ motherboard ទាំងមូលចេញក្រៅ។
Laptopដោះប្តូរ ឬផ្សារឡើងវិញ DC power jack មិនមែនងាយស្រួលប៉ន្មាន យើងអាច ចំណាយពេលពីរម៉ោង អាស្រ័យតាមប្រភេម៉ូដែលនៃកុំព្យូទ័រ laptop។ លោកអ្នក ដោះសំណុំទាំងអស់នៅលើ motherboard ចេញក្រៅបន្ទាប់មកផ្សារដោះចេញ power jack ចេញពី board។
11.4   ការជួសជុល Power Cord របស់កុំព្យូទ័រ Laptop ខូច ដើម្បីជុសជុល power cord កុំព្យូទ័រ laptop របស់លោកអ្នកដែលខូចមិនអាច បញ្ចូលសាកភ្លើង ចូលក្នុងថ្ម battery ឬថាមពលប្រើប្រាស់ផ្គត់ផ្គង់ កុំព្យូទ័រទាំង មូល
Laptopលោកអ្នកប្រើទុសវីចុងផ្កាយ សំប៉ែត ដង្កាបនិងបង់ស្អិតពណ៌ខ្មៅ
Laptopចាប់ផ្តើមដោះគម្របប្រអប់
Laptopគាស់គម្របចេញក្រៅបាន
Laptopពិនិត្យមើលខាងក្នុងជួសជុល
Laptop11.5   ថាសរឹង Hard Disk ខូចថាសរឹង Hard disk មានបញ្ហាដូចខាងក្រោម:

 • ចាប់ផ្តើមបើកកុំព្យូទ័រ laptop ចូលដល់ Windows វាចេញពណ៌ខៀវលើ អេក្រង់មានបង្ហាញថា “UNMOUNTABLE_BOOT_VOLUME”, “hal.dll is missing or corrupt” ឬ “WINDOWS\SYSTEM32\CONFIG

\SYSTEM” គឺមកពី error file system ជួនពេលខ្លះអាច scan សំរាប់ HD error បានប្រហែល 50% បណ្តាលមកពីខូច sector។

 • កុំព្យូទ័រ laptop បានបង្ហាញលើអេក្រង់ពណ៌ខ្មៅដែលមានជាអក្សរ “SMART test failed. Backup your data immediately and replace the hard disk” មានន័យថា hard disk ដំណើការខ្លួនឯងមិនកើត។

Laptopដំណោះស្រាយបញ្ហា: មុនដំបូងដោះស្រាយជាមួយ file system ដែលខូច មានច្រើមធ្យោបាយដើម្បីដោះ ស្រាយជួសជុល missing file ដែលខូច។ ប្រសិនបើបញ្ហាកម្មវិធី software នោះ ថាសរឹង hard disk នឹងបន្តដំណើរការអាចប្រើប្រាស់បាន លោកអ្នកអាច Scan ដោយចុចលើ “C” drive ក្នុង “My Computer” ជ្រើសរើស “Properties” រួច ហើយ “Tools” ចុចលើប៊ូតុង “Check Now”។

ដែកកំដៅ ជាញឹកញាប់ដែកកំដៅតែងតែ ខូចនៅលើ motherboard របស់កុំព្យូទ័រ Laptop
Laptopខាងក្រោម​ដែកកំដៅ Laptop ដែលមានដីធូលីចូលខាងក្នុង
Laptopលោកអ្្នកអាចប្រើជក់ដើម្បីបោសធូលីចេញពីលើដែកកំដៅ
Laptop11.6 បញ្ហាដែកកំដោះមិនដំណើរការ
កុំព្យូទ័រ laptop របស់លោកអ្នកតែងតែបិទ shutdown ជាប្រចាំ វាដំណើរការយឺត ហើយពិបាកបំផុត នៅពេល បើករងចាំ 10នាទីនេះគឺបណ្តាលមកពីបញ្ហាជាមួយដែក កំដៅដែលមានដីធូលីជាច្រើននៅជុំវិញ។ ដើម្បីដោះស្រាយ បញ្ហានេះលោកអ្នកដោះវា ចេញក្រៅរួចហើយប្រើច្រាសដុតអោយជ្រះធូលីពីលើដែកកំដៅខាងក្នុង ក្នុងរូបភាព បង្ហាញ ខាងក្នុងយើងឃើញមានសំរាមធូលីជាច្រើនដែលកកស្ទះក្នុងដែកកំដៅ។
Laptopប្រភេទដែកនេះគឺកុំព្យូទ័រ Toshiba Satellite A10 ដែលបានដោះចេញកង្ហា fan
Laptop11.7   បញ្ហាអេក្រង់ LCD ខូច បញ្ហាខូច Hardware មានដូចជាអេក្រង់ LCD សៀគ្វី inverter ខ្សែកាប ឬអំពូល backlight។
ការវិនិច្ឆ័យអេក្រង់ខូច:

 • កុំព្យូទ័រ laptop បង្ហាញអេក្រង់ពណ៌ខ្មៅ ហើយប្រសិនបើធ្វើចលនាលើវា ដំណើការធម្ម នោះគឺមកពីខ្សែកាប cable ភ្ជាប់លើអេក្រង់។
 • កុំព្យូទ័រ laptop បង្ហាញចាប់ផ្តើមចូលទៅអេក្រង់ បង្ហាញពណ៌ខ្មៅប្តូរពណ៌ បន្តិចៗរហូតដល់មើលរូបភាពលេងឃើញ បញ្ហានេះគឺបណ្តាលពីខូចអាំង វឺតទ័រ inverter ឬខ្សែកាប 90%។
 • ភ្លាមៗនោះចាប់បើកអេក្រង់បាន​ឃើញពណ៌ផ្កាឈូក និងក្រហមប្រឿង រួច ហើយបានបិទខ្មៅវិញបន្ទាប់ពីរនាទីក្រោយមក បញ្ហានេះគឺមកពីអំពូលភ្លើង backlight នៅខាងក្រោយប៉ាណែលអេក្រង់ខូច។
 • អេក្រង់កុំព្យូទ័រលោតភ្លឹបភ្លេតៗ ពីរឬបីនាទីរួចហើយក្លាយជាខ្មៅ ប្រសិនបើ លោកអ្នកធ្វើចលនា ឬសង្កត់នៅជ្រុងណាមួយនៃអេក្រង់អាចមើលឃើញ រួចហើយវាលោតភ្លឹបភ្លេតៗម្តងទៀត បញ្ហានេះបណ្តាលពីខ្សែកាប ឬអេក្រង់ LCD ខូចក្នុង​50%។
 • អេក្រង់បានបង្ហាញពណ៌ពីរ ខ្មៅនិងស (គ្មានរូបភាពចេញ) អេក្រង់នៅខាង ក្នុងនៅតែដំណើរការធម្មតា បញ្ហានេះបណ្តាលមកពីខូចខ្សែកាប ឬ LCD 70%។

មានឆ្នូតនៅលើអេក្រង់ (ជួនកាលឆ្នូតទទឹង និងជួនកាលបណ្តោយ) ពេល លោកអ្នកប្តូរទីតាំងអេក្រង់ ឬសង្កត់លើ ជ្រុងអេក្រង់វាអាចមើលឃើញបន្តិច បញ្ហានេះមកពីខូច ខ្សែកាប ឬអេក្រង់ LCD 90%។
Laptop11.8   បញ្ហា Motherboard ខូច ជាទូទៅកុំព្យូទ័រ Laptop ដែលដាក់លក់ក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើង មានធានាតែរយ: ពេលខ្លីលើ Hardware ប្រសិនបើខូច motherboard នោះលោកអ្នកប្តូរថ្មីមានតម្លៃ ថ្លៃប្រសិនអាចជួសជុលបានលើផ្នែកណាមួយលើ Motherboard ជាការប្រសើរ។

បញ្ហាខូច Motherboard:
ដោតបញ្ចូលថាមពល Power adaptor រួចហើយបើកកុំព្យូទ័រ laptop

 • មិនឃើញបង្ហាញអ្វីទាំងអស់
 • ភ្លើងអំពូលចូល “ON” កង្ហាវិល fan តែនៅលើអេក្រង់ពណ៌ខ្មៅហើយ លោកអ្នកស្តាប់ថាសរឹង HD មិនលឺវិលដំណើរការ។
 • ភ្លើងអំពូលបើក “ON” កង្ហាវិល បន្ទាប់ពីរបីវិនាទី ក្រោយមកអំពូលបានបិទ
 • បន្ទាប់ពីចុចលើប៊ូតុង Power “ON” អេក្រង់ពណ៌ខ្មៅ ហើយលឺសំលេង ស្ងាត់លើកុំព្យូទ័រ laptop។

Laptop11.9   បញ្ហា RAM ខូច ខូច RAM គឺមិនអាចប្រើកម្មវិធី software យកមកវិនិច្ឆ័យបញ្ហាបានឡើយ ឬក៏ផ្នែក រឹងផ្សេង ឬ motherboard ខូចត្រូវការជួសជុលគ្រឿងអេឡិចត្រូនិកដែលមាន ឧបករណ៏ សំរាប់វាស់ចរន្ត តង់ស្យុង បញ្ហាខូច RAM អាចវិនិច្ឆ័យបានងាយដោយស្តាប់សំលេង beep បញ្ចេញពី BOIS។

វិនិច្ឆ័យបញ្ហា RAM ខូច:

 • មិនអាចបើកចូលក្នុង Windows បាន។
 • មើលអាចបើបាន Windows តែវាបង្ហាញអេក្រង់ពណ៌ខៀវ ដែលមាន សរសេរ Memory DUMP ដែលអាចខូច RAM ដែរ។

កម្មវិធី Windows ខូចភ្លាមៗនៅពេលលោកអ្នកព្យាយាមចូលក្នុងវិធី
Laptopបន្ទះសន្លឹក RAM ខូចគេមិនងាយជួសជុលលើសៀគ្វី ពេលខូចគេតែងតែផ្លាស់ប្តូរវា។

មេរៀនទី១២: ជួសជុលកុំព្យូទ័រ ACER

មេរៀនទី១២: ការជួសជុលកុំព្យូទ័រ LAPTOP ACER
ធ្វើយ៉ាងណាដោះអេក្រង់ LCD ដែលខូចកុំព្យូទ័រ laptop ម៉ាក Acer Aspire សេរី 5670 ឬសេរី 5620
Laptopការណែនាំដោះអេក្រង់ LCD ដែលខូចពីកុំព្យូទ័រ Acer Aspire 5670 ឬសេរី Aspire 5620 ខាងក្រោម នេះ ជាជំហានដោះដែលប្រហាក់ប្រហែលការដោះចេញកុំព្យូទ័រ Acer Travel Mate សេរី 4210/4270/4670 ប្រសិនបើកធ្វើតាមការណែនាំនេះ ដូចគ្នានឹងម៉ូលដែលផ្សេងទៀតដែរ។ ដើម្បីដោះកុំព្យូទ័រលោក អ្នកបិទសិន ទើបអាច ដោះមានសុវត្ថិភាព​ ដកចេញចរន្តអគ្គិសនីចរន្តឆ្លាស់ AC និងដោះចេញថ្មកុំព្យូទ័រ ត្រូវពិនិត្យអោយ បានច្បាស់ថាអស់ចរន្តហើយឬនៅ។

ជំហានទី១: មានវីសចំនួនប្រាំមួយគ្រាប់ នៅលើដែកគំរប ដោះវីសទាំងអស់ចេញក្រៅ
Laptopផ្នែកខាងក្រោមនេះវីសជាប់ស្អិត នៅគំរប់ពិបាកមូលចេញក្រៅ លោកអ្នកអាចមូល ដោយប្រើទុលវីសមុខបួន ឬទុស វីស ផ្កាយ ទើបអាចដោះចេញបាន ពីគំរប ចេញពី សំណុំកុំព្យូទ័រ ដោះចេញវីសទាំង 6 ដែលឃើញនៅក្រោមគំរប់។
Laptopជំហានទី២: ដោះដោយប្រយ័ត្ន នៅផ្នែកលើនៃអេក្រង់ LCD ពីគំរបអេក្រង់ បន្តមូលលើវីស
Laptopជំហានទី៣: អេក្រង់ LCD ត្រូវបានមូលដកចេញក្រៅ
Laptopអេក្រង់បន្ទះ inverter ដែលដាក់នៅជាប់លើអេក្រង់ LCD គេមិនចាំបាច់ដោះអេក្រង់ LCD ក៏យើងអាចប្តូរ inverter បានដែរ។ ការដកដោះខ្សែកាបគឺជាការងាយបំផុត វានៅជាប់សងខាង inverter ហើយយើង អាចដោះដូរ inverter ដាក់ថ្មីតាមតម្រូវការ ចាំបាច់។
Laptopជំហានទី៤: ដោះវីសទាំងអស់ដោយសុវត្ថិភាពចេអពីសន្លឹកទ្វា តែមានម៉ូដែលខ្លះ មានវីសមូលតែពីរនៅលើ អេក្រង់ LCD នៅខាងលើជាប់សំណុំអេក្រង់។
Laptopជំហានទី៥: ប្រសិនបើលោកអ្នកមិនចេះដោះអេក្រង់ inverter នៅជំហានទីបី លោក អ្នកនឹងអាច ផ្តាច់ខ្សែកាប ចេញពីជ្រុងខាងស្តាំដៃនាំ inverter។ អេក្រង់ LCD នេះមាន ខ្សែតភ្ជាង់ជាមួយអំពូល backlight។
Laptopជំហានទី៦: ដោះអេក្រង់ LCD ដោយប្រយ័ត្នចេញពីគំរប ផ្តាច់ចេញខ្សែកាប video ចេញពីអេក្រង់ LCD។
Laptopជំហានទី៧: ដោះចេញវីសបួមដោយសុវត្ថិភាពចេញពីអេក្រង់ LCD ចេញពីត្រចៀក ទ្វា មានវីសពីរនៅជ្រុងនៃ អេក្រង់។ ឥឡូវនេះលោកអ្នកអាចដោះអេក្រង់ LCD ខូច និងដូរចេញវាដាក់អេក្រង់ថ្មី។ លោកអ្នកមើលអេក្រង់ ដេលត្រូវជាមួយ Acer Aspire 5670 និងអេក្រង់ Acer Aspire 5620។

មេរៀនទី១៣: ជួសជុលរន្ធ DC power

មេរៀនទី១៣: ការណែនាំជួសជុលរន្ធដោត DC power
ដើម្បីជួសជុលលោកអ្នកនឹងត្រូវការ ឧបករណ៏ដូចខាងក្រោម
– ឧបករណ៏ផ្សារសំណ ប្រើខ្យល់ស៊ីតុណ្ហភាព 800-850អង្សា
– ផ្សារដោះដោយប្រើម៉ាស៊ីនបូម សំណចេញនៅជុំវិញគល់ជើង គេអាចប្រើឧបរណ៏ Edsyn Soldapullt ម៉ូដែល DS 017។
– លោកអ្នកប្រើអាល់កុល និងច្រាសដុសំអាតលើ motherboard ក្រោយពេលប្តូរ
– ប្តូរដាក់រន្ធដុយ DC power ថ្មីលោកអ្នកអាចរកទិញថ្មយកមកផ្លាស់ប្តូរ
Laptopការណែនាំជួសជុលរន្ធដោតដោយ DC power របស់កុំព្យូទ័រ Laptop
Laptopដូចលោកអ្នកមើលឃើញក្នុង រូបភាពខាងក្រៅ ផ្សារដកចេញពីជើង pin ដែលនៅ ជាប់ជាមួយ motherboard។ ដើម្បីផ្សាដោះរន្ធដោតដុយ power jack ចេញពី motherboard ត្រូវសំអាតលើរន្ធដុយជាមុន និង motherboard រួចហើយផ្សារ កន្លែងដែលចង់ជួសជុល។
Laptopចាប់ផ្តើមផ្សារដោះ ហើយផ្សារដកចូលថ្មីវិញ រូបភាពខាងក្រោមការផ្សារដាក់ចូលវិញ
Laptopលោកអ្នកផ្សារធ្វើយ៉ាងណាដើម្បី អោយសំណឡើងពងហើយរលោងទើប ជាប់បាន យូរ គេមិនផ្សាររាបស្មើរ ទើបជាប់បានយូរ មិនងាយរបូតចេញ។
Laptopលោកអ្នកព្យាយាមផ្សាដោះរន្ធដោយ power jack ចេញពី motherboard ដោយ ឧបករណ៏បឺតសំណចេញ ពីជើងផ្សា power jack។
Laptopក្រោយពេលបឺតយកសំណចេញក្រៅពីរន្ធដោយ DC power jack លោកអ្នកអាចដក ចេញវាពី motherboard។
Laptopបន្ទាប់មកចាប់ផ្តើមចាប់ទាញ power jack ចេញក្រៅ រួចហើយសំអាតលើចំណុច ដែលបានផ្សាដកចេញ។
Laptopកោសសំអាត លើ power jack ដែលបានផ្សារដកចេញក្រៅ
Laptopជើងបីរបស់ power jack មើលទៅឃើញជាប់សំណ លោកអ្នកអាចកោសចេញ សំអាត ចេញអោយអស់ដោយ ប្រដែកខាត់ឬឧបករណ៏ផ្សេងទៀតសំអាត
Laptopលោកអ្នកអាចដុស ដោយប្រើច្រាសដុសធ្មេញ ឬជាមួយអាល់កុល ដើម្បីសំអាត់ នៅត្រង់កន្លែងដែលបាន ផ្សារដោះចេញ។ ការងារនេះមិនជាចាំបាច់ទេ តែបើលោក អ្នកធ្វើបែបនេះ វាស្អាតងាយស្រួលក្នុងពេល ផ្សាដាក់ចូលវិញ។
Laptopលោកអ្នកអនុវត្តផ្សារសំណទៅលើរន្ធ power jack តាមជាយគេមវង់មូលដែលមាន បួនរន្ធនៅលើ motherboard ផ្សាអោយបានស្មើដើម្បីដាក់ជើង Power jack ចូល
Laptopលោកអ្នកចាប់ផ្តើមផ្សារតាមវង់មូល
Laptopធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីស្មើសាច់ ល្អទើបអាចបញ្ចូល Power jack ចូលផ្សារជាប់បានល្អ
Laptopក្រោយពីបានផ្សាររួចរាល់ហើយ លោកអ្នកអាចបញ្ចូលដំឡើង power jack លើ motherboard ដាក់ពី ក្រោមបញ្ចូលក្នុង power jack ហើយចាប់ផ្តើមផ្សារភ្ជាប់ សំណ ជើងជាប់ជាមួយ Motherboard។
Laptopផ្សារជើង power jack ទាំងអស់ជាប់លើ Motherboard
Laptopលោកអ្នកបានធ្វើការងារជួស DC power ជុលកុំព្យូទ័រ laptop ចប់។ លោកអ្នក ផ្សារ អោយវាឡើងមូល ហើយរលោងបែបនេះទើប អាចជាប់បានយូរ។
Laptop

មេរៀនទី១៤: ជួសជុល Power Jack laptop

មេរៀនទី១៤: តើធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីជួសជុល Power Jack ភ្ជាប់ទៅកុំព្យូទ័រ laptop

ដើម្បីដោះប្តូរ power jack នៅក្នុងកុំព្យូទ័រ laptop របស់លោកអ្នក ដំបូងត្រូវដោះ ចេញរន្ធដុយនៅលើ motherboard សិន ខាងក្រោមយើងឃើញការពន្សល់ប្តូររន្ធ DC power jack ខាងក្រោម សកម្មភាព ផ្សារដោះចេញក្រៅពី Motherboard។
Laptopលោកអ្នកជួសជុលកុំព្យូទ័រ laptop ប្រហាក់ប្រហែកផ្សារដោះ power jack គ្រាន់ តែលោកអ្នកផ្សារបណ្តុះបង្គោល ដែលបាក់ដាក់អោយវែងឡើងវិញ។
Laptopលោកអ្នកដោះចេញបង្គោល power jack ដោយផ្សារដោះចេញឬបន្ថែមបង្គោល អោយបានវែងដើម្បីផ្សារភ្ជាប់លើ motherboard។
Laptopលោកអ្នកអាចប្រើដែក ពត់ជារាងដូចខាងក្រោម ដើម្បីផ្សារបណ្តុះជើងអោយវែង ភ្ជាប់ជាមួយ motherboard។
Laptopបញ្ចូលជើង “+” connector ទៅលើ power jack ពត់ដាក់អោយស៊ីគ្នា ទើបផ្សារ សំណអោយជាប់ជាមួយជើង ចាស់ បន្ទាប់មកកាត់អោយស្មើល្មមផ្សារភ្ជាប់
Laptopចាប់ផ្តើមផ្សារសំណលើ power jack
Laptopឥឡូវនេះយើងផ្សារបង្គោល “+” ជាប់នៅលើប៉ាណែល PCB រួចហើយលោកអ្នកអាច មើលឃើញដូចក្នុងរូបភាព បន្ទាប់មកលោកអ្នកផ្សារសំណក្នុងរង្វង់មូលសិន រួច បញ្ចូលជើង Power jack ដាក់ចូលរួចផ្សារភ្ជាប់លើ motherboard។
Laptopលោកអ្នកកោសចោល រួចហើយលាបសំណជុំវិញរង់មូល “+” លើប៉ាណែល PCB យើងប្រើទុលវីសមុខ សំប៉ែតដើម្បីធ្វើ។
Laptopប្រសិនបើនៅជុំវិញ power jack មិនល្មមលោកអ្នកអាចពង្រីកអោយធំ ដោយប្រើ ដង្កៀបចាក់ ធ្វើអោយរន្ធ ឡើងធំ។
Laptopដូចដែលលោកអ្នក បានឃើញខាងក្រោមរន្ធធំល្មម បន្ទាប់មកយើងផ្សារសំណជុំវិញ លើផ្ទៃរង្វល់មូល ការផ្សារដាច់ខាតមិនអោយប៉ះជាមួយសមាធាធាតុជិតខាងឡើយ។
Laptopដំឡើង power jack ចូលក្នុង motherboard កំណត់រន្ធប្រហោងចូលរវាងរន្ធ jack និង motherboard។
Laptopសូកបង្គោលចូលក្នុងប៉ាណែល PCB ផ្សារជើង pin “+”
Laptopឥឡូវនេះ កាលណាលោកអ្នកបានបញ្ចូល power jack ចូលក្នុងដោយសុវត្ថិភាព បន្ទាប់មកលោកអ្នកអាច ពត់ជារង្វង់ខ្ចៅដើម្បីផ្សារជាប់នៅលើ motherboard មិនរលងជាប់រឹងមាំនៅលើ motherboard ធ្វើបែប នេះទើបអាចប្រើបានយូរ។
Laptopលោកអ្នកផ្សារ វាអោយជាប់ជិតមើលមិនឃើញរង្វង់ខ្ចៅ ក្រោយមកសំអាតដោយប្រើ អាល់កុលដុសចេញពី កន្លែងដែលបានផ្សារ។
Laptopមើលពីខាងក្រោមនៃ motherboard
Laptopរូបភាពបង្ហាញនេះបានផ្សារភ្ជាប់ចប់ជាស្ថាពរ លោកអ្នកអាចប្រើបានយូរ មិនងាយ ខូចរលុងជើង Power Jack ដូចមុនទៀតវាអាចចូលចរន្តអគ្គិសនី អាចសាកចូលថ្មល្អ។