ដោនឡូន ច្បាប់ និងបទបញ្ញតិ

Khmer law១-សន្ធិសញ្ញាស្តីពីការអនុម័តយល់ព្រមលើសន្ធិសញ្ញាស្តីពីបត្យាប័នរវាងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា និងសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិន​​
Download (PDF, 1.19MB)

២-សន្ធិសញ្ញាស្តីពីការអនុម័តយល់ព្រមលើសន្ធិសញ្ញាស្តីពីបត្យាប័នរវាងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា និងព្រះរាជាណាចក្រថៃ
Download (PDF, 1.26MB)

៣-ច្បាប់ស្តីពីហិរញ្ញវត្ថុសម្រាប់ការគ្រប់គ្រង ឆ្នាំ ២០០៣
Download (PDF, 504KB)

៤-ច្បាប់ស្តីពីសារពើពន្ធ
Download (PDF, 3.99MB)

៥-ច្បាប់ស្តីពីសវនកម្មនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
Download (PDF, 1.23MB)

៦-ច្បាប់ស្តីពីវិសោធនកម្មនៃច្បាប់ស្តីពីសារពើពន្ធ
Download (PDF, 1.49MB)

៧-ច្បាប់ស្តីពីវិសោធនកម្មនៃច្បាប់ស្តីពីវិធានពាណិជ្ជកម្ម និងបញ្ជីពាណិជ្ជកម្ម
Download (PDF, 1.22MB)

៨-ច្បាប់ស្តីពីវិសោធនកម្មច្បាប់ស្តីពីការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្រ្ត
Download (PDF, 1.74MB)

៩-ច្បាប់ស្តីពីលក្ខន្តិកៈទូទៅនៃសហគ្រាសសាធារណៈ
Download (PDF, 1.15MB)

១០-ច្បាប់ស្តីពីរយៈពេលនៃការឃុំខ្លួនជាបណ្តោះអាសន្ន
Download (PDF, 755KB)

១១-ច្បាប់ស្តីពីរបបហិរញ្ញវត្ថុ និងទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ខេត្ត–ក្រុង
Download (PDF, 923KB)

១២-ច្បាប់ស្តីពីច្បាប់បន្ថែមទៅលើច្បាប់ស្តីពីសវនកម្មនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
Download (PDF, 804KB)

១៣-ច្បាប់ស្តីពីការអនុម័តយល់ព្រមឱ្យព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាចូលរួមក្នុងអនុសញ្ញាអន្តរជាតិស្តីពីការធ្វើឱ្យស៊ីចង្វាក់គ្នានៃការកំណត់មុខទំនិញ និងប្រព័ន្ធលេខកូដ
Download (PDF, 854KB)

១៤-ច្បាប់ស្តីពីការអនុម័តយល់ព្រមឱ្យព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាចូលរួមក្នុងអនុសញ្ញាស្តីពីការបង្កើតក្រុមប្រឹក្សាសហប្រតិបតិ្តការគយ
Download (PDF, 848KB)

១៥-ច្បាប់ស្តីពីការអនុម័តយល់ព្រមឱ្យព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាចូលជាសមាជិកនៃទីភ្នាក់ងារធានាការវិនិយោគពហុភាគី
Download (PDF, 1.81MB)

១៦-ច្បាប់ស្តីពីការអនុម័តយល់ព្រមលើអនុសញ្ញាអ៊ុយនីឌ្រ័រស្តីពីសម្បត្តិវប្បធម៌ដែលត្រូវគេលួច ឬត្រូវគេធ្វើនីហរណកម្មខុសច្បាប់
Download (PDF, 828KB)

១៧-ច្បាប់ស្តីពីការអនុម័តយល់ព្រមលើអនុសញ្ញាស្តីពីតំបន់ដីសើមមានសារៈសំខាន់ជាអន្តរជាតិ ពិសេសជាជម្រកសត្វស្លាបទឹក
Download (PDF, 765KB)

១៨-ច្បាប់ស្តីពីការអនុម័តយល់ព្រមលើអនុសញ្ញាស្តីពីដំណោះស្រាយវិវាទពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការវិនិយោគរវាងបណ្តារដ្ឋ ហើយនិងបុគ្គលនៃរដ្ឋដទៃ
Download (PDF, 807KB)

១៩-ច្បាប់ស្តីពីការអនុម័តយល់ព្រមលើអនុសញ្ញាលេខ ១៥០ ស្តីពីរដ្ឋបាលការងារនៃអង្គការអន្តរជាតិខាងការងារ
Download (PDF, 954KB)

២០-ច្បាប់ស្តីពីការអនុម័តយល់ព្រមលើអនុសញ្ញាក្របខ័ណ្ឌនៃសហប្រជាជាតិ
Download (PDF, 763KB)

២១-ច្បាប់ស្តីពីការអនុម័តយល់ព្រមលើលក្ខន្តិកៈទីក្រុងរ៉ូម ស្តីពីតុលាការព្រហ្មទណ្ឌអន្តរជាតិ
Download (PDF, 5.9MB)

២២-ច្បាប់ស្តីពីការអនុម័តយល់ព្រមលើពីធីការទី៥ របស់អាស៊ានស្តីពីកាតព្វកិច្ចធានារ៉ាប់រងយានយន្ត
Download (PDF, 831KB)

២៣-ច្បាប់ស្តីពីការអនុម័តយល់ព្រមលើពិធីសារនៃការរៀបចំពិសេស សម្រាប់ផលិតផលវេទយិត និងផលិតផលវេទយិតខ្ពស់
Download (PDF, 847KB)

២៤-ច្បាប់ស្តីពីការអនុម័តយល់ព្រមលើពិធីសារ លើការធ្វើវិសោធនកម្មទៅលើកិច្ចព្រមព្រៀង ស្តីអំពីគម្រោងអនុគ្រោះពន្ធគយរួម សម្រាប់តំបន់ពាណិជ្ជកម្មសេរីអាស៊ាន
Download (PDF, 860KB)

២៥-ច្បាប់ស្តីពីការអនុម័តយល់ព្រមលើពិធីសារ នៃការអនុវត្តន៍កញ្ចប់ទីពីរនៃកិច្ចសន្យាវិស័យសេវាហិញ្ញវត្ថុ
Download (PDF, 858KB)

២៦-ដែលស្ថិតនៅក្រោមកិច្ចព្រមព្រៀងក្របខ័ណ្ឌអាស៊ានស្តីពីសេវាកម្ម
Download (PDF, 858KB)

២៧-ច្បាប់ស្តីពីការអនុម័តយល់ព្រមលើកិច្ចព្រមព្រៀងសហប្រតិបត្តិការរវាងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា និងសហគមន៍អឺរុប
Download (PDF, 1.1MB)

២៨-ច្បាប់ស្តីពីការអនុម័តយល់ព្រមលើកិច្ចព្រមព្រៀងរវាងរាជរដ្ឋាភិបាលនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា និង សាធារណរដ្ឋសឹង្ហបូរី ស្តីពីការជំរុញ និងការការពារវិនិយោគ
Download (PDF, 1.08MB)

២៩-ច្បាប់ស្តីពីការអនុម័តយល់ព្រមលើកិច្ចព្រមព្រៀងរវាងរាជរដ្ឋាភិបាលនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា និងសាធារណរដ្ឋសហព័ន្ធអាល្លឺម៉ង់ស្តីពីការជម្រុញ និងការការពារវិនិយោគ
Download (PDF, 995KB)

៣០-ច្បាប់ស្តីពីការអនុម័តយល់ព្រមលើកិច្ចព្រមព្រៀងរវាងរាជរដ្ឋាភិបាលនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា និងរដ្ឋាភិបាលនៃសាធារណរដ្ឋឥណ្ឌូនេស៊ីស្តីពីការជម្រុញ និងការការពារវិនិយោគ
Download (PDF, 951KB)

៣១-ច្បាប់ស្តីពីការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំ-សង្កាត់
Download (PDF, 4.79MB)

៣២-ច្បាប់ស្តីពីការបង្រ្កាបអំពើពង្រត់ និងលក់ដូរមនុស្ស និងអំពើធ្វើអាជីវកម្មលើមនុស្ស
Download (PDF, 879KB)

៣៣-ច្បាប់ស្តីពីការបង្រ្កាបអំពើពង្រត់ និងលក់ដូរមនុស្ស និងអំពើធ្វើអាជីវកម្មលើមនុស្ស
Download (PDF, 879KB)

៣៤-ច្បាប់ស្តីពីការបង្កើតរដ្ឋលេខាធិការដ្ឋានអាកាសចរស៊ីវិល
Download (PDF, 747KB)

៣៥-ច្បាប់ស្តីពីការបង្កើតរដ្ឋលេខាធិការដ្ឋានមុខងារសាធារណៈ
Download (PDF, 762KB)

៣៦-ច្បាប់ស្តីពីការបង្កើតរដ្ឋលេខាធិការដ្ឋានទំនាក់ទំនងជាមួយរដ្ឋសភាឭ
Download (PDF, 765KB)

៣៧-ច្បាប់ស្តីពីការបង្កើតក្រសួងអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ
Download (PDF, 796KB)

៣៨-ច្បាប់ស្តីពីការបង្កើតក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា
Download (PDF, 764KB)

៣៩-ច្បាប់ស្តីពីការបង្កើតក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ
Download (PDF, 762KB)

៤០-ច្បាប់ស្តីពីការបង្កើតក្រសួងសាធារណការ និងដឹកជញ្ជូន
Download (PDF, 763KB)

៤១-ច្បាប់ស្តីពីការបង្កើតក្រសួងសង្គមកិច្ច ការងារ បណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈ និងយុវនីតិសម្បទា
Download (PDF, 754KB)

៤២-ច្បាប់ស្តីពីការបង្កើតក្រសួងសង្គមកិច្ច ការងារ និងអតីតយុទ្ធជន
Download (PDF, 764KB)

៤៣-ច្បាប់ស្តីពីការបង្កើតក្រសួងវប្បធម៌ និងវិចិត្រសិល្បៈ
Download (PDF, 763KB)

៤៤-ច្បាប់ស្តីពីការក្រសួងយុត្តិធម៌
Download (PDF, 750KB)

៤៦-ច្បាប់ស្តីពីការបង្កើតក្រសួងផែនការ
Download (PDF, 768KB)
៤៧-ច្បាប់ស្តីពីការបង្កើតក្រសួងប្រៃសណីយ៍ និងទូរគមនាគមន៍
Download (PDF, 755KB)

៤៨-ច្បាប់ស្តីពីការបង្កើតក្រសួងធម្មការ និងសាសនា
Download (PDF, 763KB)

៤៩-ច្បាប់ស្តីពីការបង្កើតក្រសួងធនធានទឹក និងឧតុនិយម
Download (PDF, 752KB)

៥០-ច្បាប់ស្តីពីការបង្កើតក្រសួងការបរទេស និងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិ
Download (PDF, 782KB)

៥១-ច្បាប់ស្តីពីការបងើ្កតឱ្យមានអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជា ដើម្បីកាត់សេចក្តីឧក្រិដ្ឋកម្ម ដែលប្រព្រឹត្តឡើងនៅក្នុងរយៈកាលនៃកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យ
Download (PDF, 848KB)

៥២-ច្បាប់ស្តីពីការទូទាត់ថវិកាទូទៅរបស់រដ្ឋសម្រាប់ការគ្រប់គ្រង ឆ្នាំ ២០០០
Download (PDF, 1.36MB)

៥៣-ច្បាប់ស្តីពីការគ្រប់គ្រងរដ្ឋបាលឃុំ-សង្កាត់
Download (PDF, 1.88MB)

៥៤-ច្បាប់ស្តីពីការគ្រប់គ្រងគុណភាព សុវត្ថិភាពលើផលិតផលទំនិញ និងសេវា
Download (PDF, 1.9MB)

៥៥-ច្បាប់ស្តីពីការកំណត់ចំនួនអាសនៈរដ្ឋសភា នីតិកាលទី៣
Download (PDF, 789KB)

៥៦-ច្បាប់ស្តីពីឧបករណ៍អាចជួញដូរបាន និងប្រតិបត្តិការទូទាត់សងប្រាក់
Download (PDF, 7.87MB)

៥៧-ច្បាប់ស្តីពីអគ្គីសនីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
Download (PDF, 1.73MB)

៥៨-ច្បាប់ស្តីពីស្មុំកូនអន្តរប្រទេស
Download (PDF, 1.35MB)

៥៩-ច្បាប់ស្តីពីស្ថិតិ
Download (PDF, 930KB)

៧០-ច្បាប់ស្តីពីវិស័យប្រៃសណីយ៍
Download (PDF, 1.31MB)

៧១-ច្បាប់ស្តីពីវិសោធនកម្មច្បាប់ស្តីពីការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំ សង្កាត់
Download (PDF, 800KB)

៧២-ច្បាប់ស្តីពីលក្ខនិ្តកៈមន្រ្តីរាជការនៃក្រុមនីតិប្បញ្ញត្តិ
Download (PDF, 1.51MB)

៧៣-ច្បាប់ស្តីពីប្រតិបត្តិការដែលមានកិច្ចធានា
Download (PDF, 3.34MB)

៧៤-ច្បាប់ស្តីពីគណនេយ្យសហគ្រាស សវនកម្មគណនេយ្យសហគ្រាស និងវិជ្ជាជីវៈគណនេយ្យ
Download (PDF, 488KB)

៧៥-ច្បាប់ស្តីពីកិច្ចការពារបេតិកភណ្ឌវប្បធម៌
Download (PDF, 261KB)

៧៦-ច្បាប់ស្តីពីការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងសមាជិកព្រឹទ្ឋសភា
Download (PDF, 813KB)

៧៧-ច្បាប់ស្តីពីការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រ
Download (PDF, 390KB)

៧៨-ច្បាប់ស្តីពីការបង្កើតក្រសួងសង្គមកិច្ច អតីតយុទ្ធជន និងយុវនីតិសម្បទា
Download (PDF, 325KB)

៧៩-ច្បាប់ស្តីពីការបង្កើតក្រសួងទំនាក់ទំនងជាមួយរដ្ឋសភា-ព្រឹទ្ធសភា និងអធិការកិច្ច
Download (PDF, 254KB)

៨០-ច្បាប់ស្តីពីការបង្កើតក្រសួងកិច្ចការនារី
Download (PDF, 315KB)

៨១-ច្បាប់ស្តីពីការបង្កើតក្រសួងការងារ និងបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈ
Download (PDF, 323KB)

៨២-ច្បាប់ស្តីពីការបង្ការ និងការប្រយុទ្ធទប់ស្កាត់ការរីករាលដាលមេរោគអេដស៍
Download (PDF, 331KB)

៨៣-ច្បាប់ស្តីពីការគ្រប់គ្រងអាវុធគ្រឿងផ្ទុះ និងគ្រាប់រំសេវ
Download (PDF, 445KB)

៨៤-ច្បាប់ស្ដីពីភតិសន្យាហិរញ្ញវត្ថុ
Download (PDF, 664KB)

៨៥-ច្បាប់ស្តីពីអស្សាមិករណ៍
Download (PDF, 881KB)

៨៦-ច្បាប់ស្តីពីផ្លូវថ្នល់ ឆ្នាំ ២០១៤
Download (PDF, 11.92MB)

៨៧-ច្បាប់ស្តីពីការអនុម័តយល់ព្រមលើកិច្ចព្រមព្រៀងស្តីពីពាណិជ្ជ‍កម្មទំនិញអាស៊ាន
Download (PDF, 318KB)

៨៨-ច្បាប់ស្តីពីការអនុម័តយល់ព្រមលើ​ពិធីសារនៃការចូលរួមរបស់ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាក្នុងអង្កការពាណិជ្ជកម្ម
Download (PDF, 245KB)

៨៩-ច្បាប់ស្តីពីការបោះឆ្នោតជ្រើសរើស ក្រុមប្រឹក្សារាជធានី ក្រុមប្រឹក្សាខេត្ត ក្រុមប្រឹក្សាក្រុង ក្រុមប្រឹក្សាស្រុក ក្រុមប្រឹក្សាខណ្ឌ
Download (PDF, 1.05MB)

៩០-ច្បាប់ស្តីពីការបង្កើតគណនីពិសេសរបស់រតនាគារជាតិសម្រាប់ការបោះឆ្លោតជ្រើសតំាងតំណាងរាស្រ្ត
Download (PDF, 1.01MB)

 ៩១-ច្បាប់ស្តីពីការបង្កើតក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម

Download (PDF, 373KB)

៩២-ច្បាប់ស្តីពីការគ្រប់គ្រងរដ្ឋបាល រាជធានី ខេត្ត ក្រុង ស្រុក ខណ្ឌ
Download (PDF, 1.92MB)

៩៣-ច្បាប់ស្តីការកែតម្រូវនៃច្បាប់ស្តីពីហិរញ្ញវត្ថុសម្រាប់ការគ្រប់គ្រង ឆ្នាំ ២០០៩
Download (PDF, 364KB)

៩៤-ច្បាប់ធម្មនុញ្ញបន្ថែមសំដៅធានានូវដំណើរការជាប្រក្រតីនៃស្ថាប័នជាតិ
Download (PDF, 281KB)

៩៥-ច្បាប់ស្តីពីក្ស័យធន
Download (PDF, 2.36MB)

៩៦-ច្បាប់ស្តីពីការបង្កើតក្រសួងឧស្សាហកម្ម រ៉ែ និងថាមពល
Download (PDF, 249KB)

៩៧-ច្បាប់ស្តីពីរបបសន្តិសុខសង្គមសម្រាប់ជនទាំងឡាយ ដែលស្ថិតនៅក្រោមបទប្បញ្ញត្តិនៃច្បាប់ស្តីពីការងារ
Download (PDF, 896KB)

៩៨-ច្បាប់ស្តីពីសហគ្រាសពាណិជ្ជកម្ម
Download (PDF, 7.08MB)

៩៩-ច្បាប់ស្តីពីការប្រឆាំងនឹងភេរវកម្ម ឆ្នាំ ២០០៧
Download (PDF, 4.98MB)

១០០-ច្បាប់ស្តី់ពីគ្រឹះស្ថានធនាគារ និងហិរញ្ញវត្ថុ
Download (PDF, 1.45MB)

១០១-ច្បាប់ស្តីពីព្រៃឈើ
Download (PDF, 936KB)

១០២-ច្បាប់ស្តីពីតំបន់ការពារធម្មជាតិ
Download (PDF, 3.01MB)

១០៣-ច្បាប់ស្តីពីសម្បទាន ឆ្នាំ ២០០៧
Download (PDF, 2.19MB)

១០៤-ច្បាប់ស្តីពីការបង្កើតក្រសួងរ៉ែ និងថាមពល ឆ្នាំ ២០១៣
Download (PDF, 386KB)

១០៥-ច្បាប់ស្តីពីការបង្កើតក្រសួងមុខងារសាធារណៈ ឆ្នាំ ២០១៣
Download (PDF, 2.09MB)

១០៦-ច្បាប់ស្តីពីការអនុម័តយល់ព្រមលើការសុំចូលរួមជាភាគីហត្ថលេខីរបស់ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានៅក្នុងពិធិសារនៃវិសោធនកម្មអនុសញ្ញាអន្តរជាតិស្តីពីសាមញ្ញកម្ម និងសុខដុមនីយកម្មនីតិវិធីគយ ឆ្នាំ ២០១៤
Download (PDF, 736KB)

១០៧-ច្បាប់ស្តីពីការបង្កើតក្រសួងឧស្សាហកម្ម និងសិប្បកម្ម ឆ្នាំ ២០១៣
Download (PDF, 2.55MB)

១០៨-ច្បាប់ស្តីពីការគ្រប់គ្រងធនធានទឹកនៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ឆ្នាំ ២០០៧
Download (PDF, 1.44MB)

១០៩-ច្បាប់ស្តីពីការគ្រប់គ្រងថ្នាំកសិកម្ម និងជីកសិកម្ម ឆ្នាំ ២០១
Download (PDF, 3.93MB)

១១០-ច្បាប់ស្តីពីការគ្រប់គ្រង និងការធ្វើអាជីវកម្មធនធារ៉ែ ឆ្នាំ ២០០១
Download (PDF, 872KB)

១១១-ច្បាប់ស្តីពីការបង្ក្រាបអំពើជួញដូរមនុស្ស និងអំពើធ្វើអាជីវកម្មផ្លូវភេទ ឆ្នាំ ២០០៨
Download (PDF, 431KB)

១១២-ច្បាប់ស្តីពីបាតុកម្ម
Download (PDF, 326KB)

១១៣-កម្រងច្បាប់ និងលិខិតបទដ្ឋានគតិយុត្តនានាពាក់ព័ន្ធនឹងដីធ្លី
Download (PDF, 3.59MB)

១១៥-ច្បាប់ស្តីពីលក្ខន្តិកៈតំណាងរាស្រ្ត
Download (PDF, 704KB)

១១៦-ច្បាប់ស្តីពីកិច្ចការពារ និងលើកកម្ពស់សិទ្ធិជនពិកា
Download (PDF, 7.25MB)

១១៧-ច្បាប់ស្តីពីនីតិវិធីបណ្តឹងទាក់ទងនឹងឋានៈបុគ្គល ឆ្នាំ ២០១០
Download (PDF, 755KB)

១១៨-ច្បាប់ស្តីពីនីតិវិធីនៃការពិន័យស៊ីវិល ឆ្នាំ ២០០៨
Download (PDF, 346KB)

១១៩-ច្បាប់ស្តីពីគយ
Download (PDF, 13.28MB)

១២០-ច្បាប់ស្តីពីលក្ខន្តិកៈនៃចៅក្រម និងព្រះរាជអាជ្ញា
Download (PDF, 11.72MB)

១២១-ច្បាប់ស្តីពីការរៀបចំអង្គការតុលាការ
Download (PDF, 11.49MB)

១២២-ច្បាប់ស្តីពីវិសោធនកម្មនៃច្បាប់ស្តីពីវិនិយោគ នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ឆ្នាំ ២០០៣
Download (PDF, 753KB)

១២៣-ច្បាប់ស្តីពីការវិនិយោគនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
Download (PDF, 663KB)

១២៤-ច្បាប់ស្តីពីអាពាហ៍ពិពាហ៍ និងគ្រួសារ
Download (PDF, 1.29MB)

១២៥-ច្បាប់ស្តីពីរបបសារព័ត៌មាន
Download (PDF, 572KB)

១២៦-ច្បាប់ស្តីពីការបង្កើតទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្រ្តី
Download (PDF, 258KB)

១២៧-ច្បាប់ស្តីពីលក្ខនិ្តកៈមេធាវី
Download (PDF, 1.15MB)

១២៨-ច្បាប់ស្តីពីការបង្កើតក្រសួងសុខាភិបាល
Download (PDF, 245KB)

១២៩-ច្បាប់ស្តីពីការបង្កើតក្រសួងការពារជាតិ
Download (PDF, 261KB)

១៣០-ច្បាប់ស្តីពីការបង្កើតក្រសួងមហាផ្ទៃ
Download (PDF, 268KB)

១៣១-ច្បាប់ស្តីពីសភាពាណិជ្ជកម្ម
Download (PDF, 422KB)

១៣១-បទបញ្ជាផ្ទៃក្នុងនៃរដ្ឋសភានៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
Download (PDF, 1.15MB)

១៣២-ច្បាប់ស្តីពីការរៀបចំ និងការប្រព្រឹត្តទៅនៃឧត្តមក្រុមប្រឹក្សានៃអង្គចៅក្រម
Download (PDF, 5.66MB)

១៣៣-ច្បាប់ស្តីពីអន្តោប្រវេសន៍
Download (PDF, 595KB)

១៣៤-ច្បាប់ស្តីពីសហលក្ខន្តិកៈមន្រ្តីរាជការស៊ីវិលនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
Download (PDF, 908KB)

១៣៥-ច្បាប់ស្តីពីការរៀបចំ និងការប្រព្រឹត្តទៅនៃគណៈរដ្ឋមន្ត្រី
Download (PDF, 526KB)

១៣៦-ច្បាប់ស្តីពីប្រព័ន្ធហិរញ្ញវត្ថុ
Download (PDF, 1.1MB)

១៣៧-ច្បាប់ស្តីពីរបបសោធននិវត្តន៍
Download (PDF, 371KB)

១៣៨-និងសោធនបាត់បង់សមត្ថភាពការងារចំពោះយោធិននៃកងយោធពលខេមរភូមិន្ទ
Download (PDF, 371KB)

១៣៩-ច្បាប់ស្តីពីការរៀបចំទឹកដី នគរូបនីយ៍កម្ម និងសំណង់
Download (PDF, 555KB)

១៤០ច្-បាប់ស្តីពីការដាក់ក្រុមកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យឱ្យនៅក្រៅច្បាប់
Download (PDF, 366KB)

១៤១-កម្រងវិញ្ញាសាប្រឡងសិស្សមេធាវី ជំនាន់ទី៤ ដល់ ជំនាន់ទី១១
Download (PDF, 6.81MB)

១៤២-ច្បាប់ស្តីពីការរៀបចំ និងការប្រព្រឹត្តទៅនៃសមាជរដ្ឋសភា និងព្រឹទ្ធសភា ឆ្នាំ ២០១១
Download (PDF, 2.39MB)

១៤៣-ថវិការដ្ឋនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
Download (PDF, 10.07MB)

១៤៤-ឧក្រិដ្ឋវិទ្យា​ ឆ្នាំ ២០១១
Download (PDF, 5.11MB)

១៤៥-ច្បាប់ស្តីពីហិរញ្ញវត្ថុ​សម្រាប់ការ​គ្រប់គ្រង ​ឆ្នាំ ២០១១
Download (PDF, 1.8MB)

១៤៦-ច្បាប់ស្តីពីស្ថានទម្ងន់ទោសនៃបទឧក្រិដ្ឋ ឆ្នាំ ២០០២
Download (PDF, 604KB)

១៤៧-ច្បាប់ស្តីពីការអនុម័តយល់ព្រម​លើ​ផែនការ​យុទ្ធសាស្រ្ត​អភិវឌ្ឍន៍​ជាតិបច្ចុប្បន្ន​ ឆ្នាំ២០០៩-២០១៣
Download (PDF, 16.49MB)

១៤៨-ច្បាប់ស្តីពីគណបក្សនយោបាយ ឆ្នាំ ១៩៩៧
Download (PDF, 602KB)

១៤៩-ច្បាប់ស្តីពីការហាមប្រើប្រាស់គ្រាប់មីនប្រឆំាងមនុស្ស Download (PDF, 440KB)

១៥០-ច្បាប់ស្តីពីម៉ាកសម្គាល់ភូមិសាស្ត្រទំនិញ
Download (PDF, 6.59MB)

១៥១-ច្បាប់ស្តីពីទេសចរណ៍ ឆ្នាំ ២០០៩
Download (PDF, 1.52MB)

១៥២-ក្រមនីតិវិធីព្រហ្មទណ្ឌ ឆ្នាំ ២០០៧
Download (PDF, 2.03MB)

១៥៣-ច្បាប់ស្តីពីការអនុវត្តក្រមរដ្ឋប្បវេណី ឆ្នាំ ២០១១
Download (PDF, 1.88MB)

១៥៤-ច្បាប់ស្តីពីប្រកាសនីយបត្រត្តក្កកម្ម វិញ្ញាបនបត្រម៉ូដែលមានអត្ថប្រយោជន៍ និងគំរូឧស្សាហកម្ម ឆ្នាំ ២០០
Download (PDF, 524KB)

១៥៥-ច្បាប់ស្តីពីសិទ្ធិអ្នកនិពន្ធ និងសិទ្ធិប្រហាក់ប្រហែល​
Download (PDF, 383KB)

១៥៦-ច្បាប់ស្តីពីការគ្រប់គ្រងពូជដំណាំ និងសិទ្ធិអ្នកបង្កាត់ពូជដំណាំ ឆ្នាំ ២០០៨
Download (PDF, 1.2MB)

១៥៧-ច្បាប់ស្តីពី​ការ​ផ្តល់សិទ្ធិកម្មសិទ្ធិ​លើ​ចំណែកឯកជន ​នៃអគារសហកម្មសិទ្ធិដល់ជនបរទេស
Download (PDF, 575KB)

១៥៨-ច្បាប់ស្តីពីការប្រឆាំងនឹងភេរវកម្ម និងសេចក្តីពន្យល់
Download (PDF, 4.67MB)

១៥៩-សៀវភៅនីតិវិធីព្រហ្មទណ្ឌសម្រាប់នគរបាល
Download (PDF, 4.33MB)

១៦០-ច្បាប់ និងបទប្បញ្ញត្តិគយ
Download (PDF, 39.79MB)

១៦១-សៀវភៅណែនាំសម្រាប់ការចុះបញ្ជីពាណិជ្ជកម្ម និងការប្រកបអាជីវកម្ម អនុលោមតាមច្បាប់
Download (PDF, 325KB)

១៦២-ប្រកាស​ស្តីពីនីតិវិធីនៃការចុះបញ្ជីកិច្ចសន្យាទ្រព្យសម្បត្តិប្តីប្រពន្ធ
Download (PDF, 1.25MB)

១៦៣-សេចក្តីពន្យល់ក្រមរដ្ឋប្បវេណី ភាគ ២
Download (PDF, 33.87MB)

១៦៤-សេចក្តីពន្យល់ក្រមរដ្ឋប្បវេណី ភាគ ១
Download (PDF, 13.69MB)

១៦៥-រដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
Download (PDF, 597KB)

១៦៦-ច្បាប់ស្តីពីការអនុម័តយល់ព្រមឲ្យព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ចូលជាភាគីនៃអនុសញ្ញាអាស៊ានស្តីពីការប្រឆាំងអំពើភេរវកម្ម ឆ្នាំ ២០១០
Download (PDF, 1.09MB)

១៦៧-សញ្ញាណអំពីទ្រព្យសម្បត្តិសាធារណៈ និងទ្រព្យសម្បត្តិឯកជន (មុខវិជ្ជា៖ នីតិទ្រព្យសម្បត្តិសាធារណៈ)
Download (PDF, 1.13MB)

១៦៨-សញ្ញាណអំពីទ្រព្យសម្បត្តិសាធារណៈ និងទ្រព្យសម្បត្តិឯកជន (មុខវិជ្ជា៖ នីតិទ្រព្យសម្បត្តិឯកជន)
Download (PDF, 1.13MB)

 ១៦៩-សញ្ញាណអំពីទ្រព្យសម្បត្តិសាធារណៈ និងទ្រព្យសម្បត្តិឯកជន (មុខវិជ្ជា៖ នីតិទ្រព្យសម្បត្តិឯកជន)
Download (PDF, 604KB)

១៧០-ច្បាប់ស្តីពីនីតិវិធីនៃរឿងក្តីរដ្ឋប្បវេណីដែលមិនមែនជាបណ្តឹង
Download (PDF, 1.96MB)

១៧១-សៀវភៅក្បួននីតិវិធីតុលាការព្រហ្មទណ្ឌ ឆ្នាំ ២០០៦
Download (PDF, 2.48MB)

១៧២-ច្បាប់ស្តីពីការប្រឆាំងអំពើពុករលួយ ឆ្នាំ ២០១០
Download (PDF, 2.36MB)

១៧៣-ច្បាប់ស្តីពីចរាចរណ៍ផ្លូវគោក ឆ្នាំ ២០០៧
Download (PDF, 702KB)

១៧៤-ក្រមនីតិវិធីព្រហ្មទណ្ឌ ឆ្នាំ ២០០៨ (ខ្មែរ-អង់គ្លេស)
Download (PDF, 2.54MB)

១៧៥-ក្រមព្រហ្មទណ្ឌ ឆ្នាំ ២០១០
Download (PDF, 10.77MB)

១៧៦-ក្រមរដ្ឋប្បវេណី​ ឆ្នាំ ២០០៧
Download (PDF, 2.34MB)

ព្រះរាជក្រឹត្យ

១-ព្រះរាជក្រឹត្យស្តីពីការទទួលស្គាល់គុណភាពអប់រំឧត្តមសិក្សា
Download (PDF, 15.05MB)

២-ព្រះរាជក្រឹត្យស្តីពី​ការ​ប្តូរ​ឈ្មោះមន្ទីរពេទ្យ​ព្រះនរោត្តម​សីហនុ មក​ជាមន្ទីរពេទ្យមិត្តភាពខ្មែរសូវៀត
Download (PDF, 978KB)

៣-ព្រះរាជក្រឹត្យស្តីពីរូបសញ្ញាសុខាភិបាល សញ្ញាស័ក្តិ និងឯកសណ្ឋានមន្រ្តីនៃក្របខ័ណ្ឌមន្រ្តីសុខាភិបាលជាន់ខ្ពស់ និងក្របខ័ណ្ឌមន្រ្តីសុខាភិបាលមធ្យម
Download (PDF, 17.07MB)

៤-ព្រះរាជក្រឹត្យស្តីពីការបង្កើតគណៈទន្តពេទ្យកម្ពុជា
Download (PDF, 7.6MB)

៥-ព្រះរាជក្រឹត្យស្តីពីការបង្កើតគណៈគិលានុបដ្ឋាកកម្ពុជា
Download (PDF, 672KB)

៦-ព្រះរាជក្រឹត្យស្តីពីការកំណត់ និងការចាត់ចែងគ្រប់គ្រង​តំបន់សៀមរាបអង្គរ
Download (PDF, 2.02MB)

៧-ព្រះរាជក្រឹត្យស្តីពីគោលការណ៍
Download (PDF, 287KB)

៨-ព្រះរាជក្រឹត្យស្តីពី​សភាមុខរបរ និងមីក្រូសហគ្រាសកម្ពុជា
Download (PDF, 476KB)

សន្ធិសញ្ញាពីកម្មសិទ្ធបញ្ញាអន្តរជាតិ

១-សន្ធិសញ្ញាទីក្រុងម៉ារ៉ាកេស (ជាភាសាអង់គ្លេស)
Download (PDF, 287KB)

២-សន្ធិសញ្ញាសិង្ហបុរីស្តីពីច្បាប់ម៉ាក (ជាភាសាអង់គ្លេស)
Download (PDF, 397KB)

៣-អនុសញ្ញាទីក្រុងព្រុចសែល
Download (PDF, 297KB)

៤-អនុសញ្ញាទីក្រុងរ៉ូម ១៩៦១
Download (PDF, 356KB)

៥-កិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងស្ត្រាស្បួរ ស្តីពីចំណាត់ថ្នាក់ ប្រកាសនីយបត្រតក្កកម្មអន្តរជាតិ
Download (PDF, 361KB)

៦-សន្ធិសញ្ញាស្តីពីកម្មសិទ្ធបញ្ញាទាក់ទងនឹងសៀគ្វីបង្រួម
Download (PDF, 399KB)

៧-អនុសញ្ញាទីក្រុងប៉ារីស
Download (PDF, 479KB)

៨-កិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងឡាអេ ស្តីពីការតម្កល់ជាអន្តរជាតិ នៃគំនូរឧស្សាហកម្ម ចុះថ្ងៃទី៦ ខែ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ១៩២៥
Download (PDF, 387KB)

៩-កិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងឡូកាណូ ការបង្កើតចំណាត់ថ្នាក់អន្តរជាតិចំពោះ គំនូរឧស្សាហកម្ម
Download (PDF, 374KB)

១០-អនុសញ្ញាទីក្រុងប៉េកាំង ស្តីពីការសម្តែងសោតទស្សន៍
Download (PDF, 459KB)

១១-ច្បាប់បន្ថែមទីក្រុងម៉ូណាកូ​
Download (PDF, 302KB)

១២-កិច្ចព្រមព្រៀង TRIPS
Download (PDF, 545KB)

១៣-អនុសញ្ញាទីក្រុងប៊ែន
Download (PDF, 661KB)

សន្ទានុក្រមច្បាប់

១-សន្ទានុក្រមរដ្ឋប្បវេណី (ខ្មែរ-ខ្មែរ)
Download (PDF, 300KB)

២-វចនានុក្រមច្បាប់ (ជាភាសាអង់គ្លេស)
Download (PDF, 1.78MB)

៣-សន្ទានុក្រមច្បាប់ (ខ្មែរ-អង់គ្លេស)
Download (PDF, 228KB)

៤-សន្ទានុក្រមច្បាប់ (អង់គ្លេស-ខ្មែរ)
Download (PDF, 1.34MB)

៥-វចនានុក្រមច្បាប់ (ជាភាសាអង់គ្លេស)
Download (PDF, 4.31MB)

កិច្ចការ ស្រាវជ្រាវពីច្បាប់

១-សម្បទានដីសង្គមកិច្ច
Download (PDF, 3MB)

២-ទម្រង់ក្រុមហ៊ុនសហកម្មសិទ្ធិប្រទេសសង្ហិបុរី អាមេរិក​ ចិន និងកម្ពុជា​
Download (PDF, 590KB)

៣-ការប្រៀបធៀបអង្គការនីតិបញ្ញត្តិនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា និងព្រះរាជាណាចក្រថៃ
Download (PDF, 325KB)

៤-ការប្រៀបធៀបប្រព័ន្ធបោះឆ្នោតប្រទេសកម្ពុជា និងប្រទេសថៃ
Download (PDF, 541KB)

៥-ទំរង់ក្រុមហ៊ុនសហកម្មសិទ្ធិប្រទេសសិង្ហបុរី ចិន អាមេរិក និងកម្ពុជា
Download (PDF, 622KB)

៦-កម្មវត្ថុនៃឧក្រិដ្ឋវិទ្យា
Download (PDF, 507KB)

៧-អានុភាពដាច់ខាត និងអានុភាពមិនដាច់ខាតនៃកាតព្វកិច្ចដោយសាមគ្គីភាព
Download (PDF, 393KB)

៨-ការកំណត់ចំណែកមរតកតាមមតកសាសន៍
Download (PDF, 400KB)

៩-អំពើអាណាចារលើអនីតិជន
Download (PDF, 486KB)

១០-មូលហេតុនៃការលុបចោលអាពាហ៍ពិពាហ៍
Download (PDF, 375KB)

១១-អនុភាពនៃការលុបចោលអាពាហ៍ពិពាហ៍
Download (PDF, 325KB)

១២-មតកសាសន៍
Download (PDF, 360KB)

១៣-បទល្មើស (សញ្ញាណ និងចរិតលក្ខណៈ)
Download (PDF, 420KB)

១៤-អនុសញ្ញាទីក្រុងប៉ារីសស្តីពីកិច្ចការពារកម្មសិទ្ធិឧស្សាហកម្ម
Download (PDF, 2.34MB)

១៥-ការប្លន់នាវានៅក្នុងនាយសមុទ្រ
Download (PDF, 510KB)

១៦-ច្បាប់ការងារប្រទេសជប៉ុន
Download (PDF, 749KB)

១៧-ការប្រៀបធៀបអង្គការនីតិបញ្ញត្តិប្រទេសកម្ពុជា និងអង្គការនីតិបញ្ញត្តិប្រទេសសិង្ហបុរី
Download (PDF, 511KB)

១៨-អនុសញ្ញាជាតិស្តីពីកិច្ចការពារអ្នកសម្តែង ផលិតករហ្វូណូក្រាម និងអង្គភាពទូរផ្សាយ
Download (PDF, 517KB)

១៩-ការចុះបញ្ជីដីធ្លីនៅកម្ពុជា
Download (PDF, 366KB)

២០-ការទប់ស្កាត់ការចូលកាន់កាប់ដីខុសច្បាប់នៅកម្ពុជា
Download (PDF, 335KB)

២១-ការលក់ទិញដីនៅកម្ពុជា
Download (PDF, 364KB)

២២-ការប្រៀបធៀបរវាងស្ថាប័នព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា និងស្ថាប័នព្រះមហាក្សត្រនៃប្រទេសអង់គ្លេស
Download (PDF, 496KB)

២៣-យុទ្ធសាស្រ្តអភិវឌ្ឈន៍សេដ្ឋកិច្ចចំពោះ ប្រទេស CLMV នៅក្នុងសមាហរណ៍កម្មអាស៊ាន ឆ្នាំ ២០១៥
Download (PDF, 441KB)

២៤-ដំណោះស្រាយវិវាទដីធ្លីនៅកម្ពុជា
Download (PDF, 550KB)

របាយការណ៍ស្រាវជ្រាវ

១-សន្តតិជន
Download (PDF, 655KB)

២-ការការពារសិទ្ធិអ្នកនិពន្ធនៅកម្ពុជា
Download (PDF, 2.02MB)

៣-អគារសហកម្មសិទ្ធិ
Download (PDF, 4.84MB)

៤-ស្ថានភាពអំពើហិង្សាលើស្រ្តី និងក្មេងស្រីនៅកម្ពុជា ឆ្នាំ ២០១៤
Download (PDF, 572KB)

៥-សារៈសំខាន់នៃការធ្វើកិច្ចសន្យាការងារ
Download (PDF, 498KB)

៦-ការរៀបចំដីធ្លី និងលំនៅឋានរបស់សាលារាជធានីភ្នំពេញ
Download (PDF, 669KB)

៧-កិច្ចសន្យាប្រវាស់
Download (PDF, 902KB)

៨-ការចុះបញ្ជីដីធ្លីនៅក្នុងខណ្ឌចំការមន
Download (PDF, 848KB)

ដោនឡូត កម្រងឯកសារច្បាប់

law1ដោនឡូត ឯកសារ រដ្ឋធម្មនុញ្ញ ជា file Microsoft Word និង PDF
រដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ៖

រដ្ឋធម្មនុញ្នៃបណ្តា​ប្រទេសនៃសមាគមន៍ប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍ (អាស៊ាន) ៖

ស្ថាប័នតុលាការ

បទដ្ឋាន​គតិយុត្ត​​ពាណិជ្ជកម្ម

បទដ្ឋាន​គតិយុត្ត​ទាក់​ទង​នឹង​ពាណិជ្ជកម្ម

អនុក្រឹត្យ ៖

បទដ្ឋានគតិយុត្ត​​ដីធ្លី

បទដ្ឋានគតិយុត្ត​​ដីធ្លី

ច្បាប់ ៖

អនុក្រឹត្យ ៖

នីតិរដ្ឋបាលទូទៅ

នីតិរដ្ឋបាលទូទៅ

១- សេចក្តីផ្តើមនៃ​នីតិវិធីរដ្ឋបាល
២- ការទទួលខុសត្រូវរដ្ឋបាល
៣- ការរៀបចំរឿងក្តីរដ្ឋបាល
៤- ការិយាធិបតេយ្យ នីតរដ្ឋ
៥- នីតិរដ្ឋបាល
៦- សេចក្តីសម្រេចរដ្ឋបាល

នីតិអន្តរជាតិឯកជន
១-
កម្រងបទដ្ឋានគតិយុត្តទាក់ទង​នឹង​នីតិ​អន្តរជាតិឯកជន Hague Conventions (ទាញយក/ Download) English ភាសាអង់គ្លេស
២-
មាតិកានៃ​កម្រង​បទដ្ឋានគតិយុត្តទាក់ទងនឹង​នីតិអន្តរជាតិឯកជន (ទាញយក/ Download)
៣- សមាជិក​នៃ​អនុសញ្ញា Hague (ទាញយក/ Download)

ច្បាប់​កម្មសិទ្ធិ​បញ្ញា

ច្បាប់​កម្មសិទ្ធិ​បញ្ញា

ក្រម​សីល​ធម៌

ក្រម​សីល​ធម៌

សិទ្ធិមនុស្ស

សិទ្ធិមនុស្ស

ឯកសារស្រាវជ្រាវ

កិច្ចស្រាវជ្រាវ

១- ការ​ដោះ​ស្រាយ​វិវាទ​ពាណិជ្ជ​កម្ម​ក្នុង​អាស៊ាន
២- ប្រទេសសិង្ហបុរី
៣- អង្គការ​យូនីស្កូ
៤- ការត្រួតពិនិត្យធម្មនុញ្ញភាព
៥- សន្តិសុខអនាម័យ​នៅក្នលែង​ធ្វើ​ការ
៦- អង្គការពលកម្ម​ពិភពលោក ILO
៧- ការវិវត្តន៍នៃរដ្ឋ​ធម្មនុញ្ញកម្ពុជា
៨- រដ្ឋធម្មនុញ្ញកម្ពុជា
៩- នីតិវិធីរដ្ឋបាល
១០- ការទទួលខុសត្រូវរដ្ឋបាល
១១- ការិយាធិបតេយ្យ នីតរដ្ឋ
១២-នីតិរដ្ឋបាល
១៣- សេចក្តីសម្រេចរដ្ឋបាល
១៤- ខ ដាក់លក្ខខណ្ឌ
១៥- អង្គការសហប្រជាជាតិ
១៦- ព្រហ្មវិហារធ៌ម
១៧- យេនឌ័រ
១៨- សន្ធិសញ្ញាអន្តរជាតិ

ច្បាប់ & លិខិតបទដ្ឋានគតិយុត្តដីធ្លី

ដោនឡូត PDF កម្រងច្បាប់ និងលិខិតបទដ្ឋានគតិយុត្ត
ពាក់ព័ន្ឋនឹងដីធ្លី


Laptopទាញយកឯកសារ