លំហាត់ CSS-Navigation

លំហាត់អនុវត្តសរសេរកូដ ប្រើកម្មវិធី CSS
a
លំហាត់ទី១  ធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីផ្លាស់ប្តូរ រូបភាព navigation ជាមួយកូដ CSS?

aសរសេរកូដ
<!DOCTYPE html PUBLIC “-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN”
“http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd”>
<html xmlns=”http://www.w3.org/1999/xhtml”>
<head>
<title>Replace images</title>
<meta http-equiv=”content-type”
content=”text/html; charset=iso-8859-1″ />
<link rel=”stylesheet” type=”text/css” href=”replaceimages.css” />
</head>
<body>
<table id=”navigation”>
<tr>
<td>
<a href=”#”>Recipes</a>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<a href=”#”>Contact Us</a>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<a href=”#”>Articles</a>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<a href=”#”>Buy Online</a>
</td>
</tr>
</table>
</body>
</html>
#navigation {
width: 180px;
padding: 0;
margin: 0;
border-collapse: collapse;
}
#navigation td {
height: 26px;
border-bottom: 2px solid #460016;
background-color: #FFDFEA;
color: #460016;
}
#navigation a:link, #navigation a:visited {
margin-left: 12px;
color: #460016;
background-color: transparent;
font-size: 12px;
font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;
text-decoration: none;
font-weight: bold;
}

a

សរសេរកូដ

<table width=”180″ cellpadding=”0″ cellspacing=”0″>
<tr>
<td>
<a href=”#”><img src=”images/nav1.gif” width=”180″
height=”28″ alt=”Recipes” border=”0″ /></a>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<a href=”#”><img src=”images/nav2.gif” width=”180″
height=”28″ alt=”Contact Us” border=”0″ /></a>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<a href=”#”><img src=”images/nav3.gif” width=”180″
height=”28″ alt=”Articles” border=”0″ /></a>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<a href=”#”><img src=”images/nav4.gif” width=”180″
height=”28″ alt=”Buy Online” border=”0″ /></a>
</td>
</tr>
</table>
បន្ថែមកូដ CSS

a<table id=”navigation”>

#navigation {
width: 180px;
padding: 0;
margin: 0;
border-collapse: collapse;
}

#navigation td {
height: 26px;
border-bottom: 2px solid #460016;
background-color: #FFDFEA;
color: #460016;
}

a#navigation a:link, #navigation a:visited {
margin-left: 12px;
color: #460016;
background-color: transparent;
font-size: 12px;
font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;
text-decoration: none;
font-weight: bold;
}

លំហាត់ទី២ ធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីបង្កើត Style ជាមួយរចនាសម្ព័ន្ធដូចជា navigation menu?

aសរសេរកូដ
<!DOCTYPE html PUBLIC “-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN”
“http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd”>
<html xmlns=”http://www.w3.org/1999/xhtml”>
<head>
<title>Lists as navigation</title>
<meta http-equiv=”content-type”
content=”text/html; charset=iso-8859-1″ />
<link rel=”stylesheet” type=”text/css” href=”listnav1.css” />
</head>
<body>
<div id=”navigation”>
<ul>
<li><a href=”#”>Recipes</a></li>
<li><a href=”#”>Contact Us</a></li>
<li><a href=”#”>Articles</a></li>
<li><a href=”#”>Buy Online</a></li>
</ul>

</div>
</body>
</html>

#navigation {
width: 200px;
font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;
}
#navigation ul {
list-style: none;
margin: 0;
padding: 0;
}
#navigation li {
border-bottom: 1px solid #ED9F9F;
}
#navigation li a {
display: block;
padding: 5px 5px 5px 0.5em;
border-left: 12px solid #711515;
border-right: 1px solid #711515;
background-color: #B51032;
color: #FFFFFF;
text-decoration: none;
}

a<ul>
<li><a href=”#”>Recipes</a></li>
<li><a href=”#”>Contact Us</a></li>
<li><a href=”#”>Articles</a></li>
<li><a href=”#”>Buy Online</a></li>
</ul>

<div id=”navigation”>
<ul>

<li><a href=”#”>Recipes</a></li>
<li><a href=”#”>Contact Us</a></li>
<li><a href=”#”>Articles</a></li>
<li><a href=”#”>Buy Online</a></li>
</ul>
</div>


លំហាត់ទី៣ ធ្វើយ៉ាងណា ប្រើ CSS ដើម្បីបង្កើត rollover navigation ដោយមិនប្រើរូប ឬ JavaScript?

aសរសេរកូដ
#navigation li a:hover {
background-color: #711515;
color: #FFFFFF;

លំហាត់ទី៤ ធ្វើយ៉ាងណា ប្រើ CSS និង list ដើម្បីបង្កើតប្រព័ន្ធ navigation ដោយមាន sub-navigation?

aសរសេរកូដ
<!DOCTYPE html PUBLIC “-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN”
“http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd”>
<html xmlns=”http://www.w3.org/1999/xhtml”>
<head>
<title>Lists as navigation</title>
<meta http-equiv=”content-type”
content=”text/html; charset=iso-8859-1″ />
<link rel=”stylesheet” type=”text/css” href=”listnav_sub.css” />
</head>
<body>
<div id=”navigation”>
<ul>
<li><a href=”#”>Recipes</a>
<ul>
<li><a href=”#”>Starters</a></li>
<li><a href=”#”>Main Courses</a></li>
<li><a href=”#”>Desserts</a></li>
</ul>
</li>
<li><a href=”#”>Contact Us</a></li>
<li><a href=”#”>Articles</a></li>
<li><a href=”#”>Buy Online</a></li>
</ul>
</div>
</body>
</html>
#navigation {
width: 200px;
font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;
}
#navigation ul {
list-style: none;

margin: 0;
padding: 0;
}
#navigation li {
border-bottom: 1px solid #ED9F9F;
}
#navigation li a:link, #navigation li a:visited {
display: block;
padding: 5px 5px 5px 0.5em;
border-left: 12px solid #711515;
border-right: 1px solid #711515;
background-color: #B51032;
color: #FFFFFF;
text-decoration: none;
}
#navigation li a:hover {
background-color: #711515;
color: #FFFFFF;
}
#navigation ul ul {
margin-left: 12px;
}
#navigation ul ul li {
border-bottom: 1px solid #711515;
margin:0;
}
#navigation ul ul a:link, #navigation ul ul a:visited {
background-color: #ED9F9F;
color: #711515;
}
#navigation ul ul a:hover {
background-color: #711515;
color: #FFFFFF;
}
a<ul>
<li><a href=”#”>Recipes</a>
<ul>
<li><a href=”#”>Starters</a></li>
<li><a href=”#”>Main Courses</a></li>
<li><a href=”#”>Desserts</a></li>
</ul>
</li>
<li><a href=”#”>Contact Us</a></li>
<li><a href=”#”>Articles</a></li>
<li><a href=”#”>Buy Online</a></li>
</ul>

a#navigation ul ul {
margin-left: 12px;
}

a#navigation ul ul li {
border-bottom: 1px solid #711515;
margin:0;
}
#navigation ul ul a:link, #navigation ul ul a:visited {
background-color: #ED9F9F;
color: #711515;
}
#navigation ul ul a:hover {
background-color: #711515;
color: #FFFFFF;
}

លំហាត់ទី៥  ធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីបង្កើត horizontal menu បញ្ឈរប្រើ CSS?

a

សរសេរកូដ
<!DOCTYPE html PUBLIC “-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN”
“http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd”>
<html xmlns=”http://www.w3.org/1999/xhtml”>
<head>
<title>Lists as navigation</title>
<meta http-equiv=”content-type”
content=”text/html; charset=iso-8859-1″ />
<link rel=”stylesheet” type=”text/css” href=”listnav_horiz.css” />
</head>
<body>
<div id=”navigation”>
<ul>
<li><a href=”#”>Recipes</a></li>
<li><a href=”#”>Contact Us</a></li>

<li><a href=”#”>Articles</a></li>
<li><a href=”#”>Buy Online</a></li>
</ul>
</div>
</body>
</html>

#navigation {
font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;
font-size: .9em;
}
#navigation ul {
list-style: none;
margin: 0;
padding: 0;
padding-top: 4px;
}
#navigation li {
display: inline;
}
#navigation a:link, #navigation a:visited {
padding: 3px 10px 2px 10px;
color: #FFFFFF;
background-color: #B51032;
text-decoration: none;
border: 1px solid #711515;
}
#navigation a:hover {
color: #FFFFFF;
background-color: #711515;
}

លំហាត់ទី៦  ធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីបង្កើត button-like ប្រើ CSS?

aសរសេរកូដ
<!DOCTYPE html PUBLIC “-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN”
“http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd”>
<html xmlns=”http://www.w3.org/1999/xhtml”>
<head>
<title>Lists as navigation</title>
<meta http-equiv=”content-type”
content=”text/html; charset=iso-8859-1″ />
<link rel=”stylesheet” type=”text/css” href=”listnav_button.css”
/>
</head>
<body>
<div id=”navigation”>
<ul>
<li><a href=”#”>Recipes</a></li>
<li><a href=”#”>Contact Us</a></li>
<li><a href=”#”>Articles</a></li>
<li><a href=”#”>Buy Online</a></li>
</ul>
</div>
</body>
</html>

#navigation {
font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;
font-size: .9em;
}
#navigation ul {
list-style: none;
margin: 0;
padding: 0;
padding-top: 4px;
}
#navigation li {
display: inline;
}
#navigation a:link, #navigation a:visited {
margin-right: 2px;
padding: 3px 10px 2px 10px;
color: #A62020;
background-color: #FCE6EA;
text-decoration: none;
border-top: 1px solid #FFFFFF;
border-left: 1px solid #FFFFFF;
border-bottom: 1px solid #717171;
border-right: 1px solid #717171;
}
#navigation a:hover {
border-top: 1px solid #717171;
border-left: 1px solid #717171;
border-bottom: 1px solid #FFFFFF;
border-right: 1px solid #FFFFFF;
}

លំហាត់ទី៧  ធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីបង្កើត tabbed navigation ប្រើ CSS?

aសរសេរកូដ
<!DOCTYPE html PUBLIC “-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN”
“http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd”>
<html xmlns=”http://www.w3.org/1999/xhtml”>
<head>
<title>Lists as navigation</title>
<meta http-equiv=”content-type”
content=”text/html; charset=iso-8859-1″ />
<link rel=”stylesheet” type=”text/css” href=”tabs.css” />
</head>
<body id=”recipes”>
<ul id=”tabnav”>
<li><a href=”#”>Recipes</a></li>
<li><a href=”#”>Contact Us</a></li>
<li><a href=”#”>Articles</a></li>
<li><a href=”#”>Buy Online</a></li>
</ul>
<div id=”content”>
<h1>Recipes</h1>
<p>Lorem ipsum dolor sit amet, …</p>
</div>
</body>
</html>
<ul id=”tabnav”>
<li><a href=”#”>Recipes</a></li>
<li><a href=”#”>Contact Us</a></li>
<li><a href=”#”>Articles</a></li>
<li><a href=”#”>Buy Online</a></li>
</ul>

ul#tabnav {
list-style-type: none;
margin: 0;
padding-left: 40px;
padding-bottom: 24px;
border-bottom: 1px solid #711515;
font: bold 11px verdana, arial, sans-serif;
}

ul#tabnav li {
float: left;
height: 21px;
background-color: #B51032;
color: #FFFFFF;
margin: 2px 2px 0 2px;
border: 1px solid #711515;
}

aul#tabnav a:link, ul#tabnav a:visited {
display: block;
color: #FFFFFF;
background-color: transparent;
text-decoration: none;
padding: 4px;
}
ul#tabnav a:hover {
background-color: #F4869C;
color: #FFFFFF;
}

abody#recipes li.recipes, body#contact li.contact,
body#articles li.articles, body#buy li.buy {
border-bottom: 1px solid #fff;
color: #000000;
background-color: #FFFFFF;
}
body#recipes li.recipes a:link, body#recipes li.recipes a:visited,

body#contact li.contact a:link, body#contact li.contact a:visited,
body#articles li.articles a:link,
body#articles li.articles a:visited, body#buy li.buy a:link,
body#buy li.buy a:visited {
color: #000000;
background-color: #FFFFFF;
}

លំហាត់ទី៨ ធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីប្តូរ ប្រភេទ cursor ប្រើ CSS?

aa
លំហាត់ទី៩ ធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីបង្កើត rollover ប្រើ CSS ដោយមិនប្រើ Javascript?

aសរសេរកូដ
<!DOCTYPE html PUBLIC “-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN”
“http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd”>
<html xmlns=”http://www.w3.org/1999/xhtml”>
<head>
<title>Lists as navigation</title>
<meta http-equiv=”content-type”
content=”text/html; charset=iso-8859-1″ />
<link rel=”stylesheet” type=”text/css” href=”images.css” />
</head>
<body>
<ul id=”nav”>
<li><a href=”#”>Recipes</a></li>
<li><a href=”#”>Contact Us</a></li>
<li><a href=”#”>Articles</a></li>
<li><a href=”#”>Buy Online</a></li>
</ul>
</body>
</html>
ul#nav {
list-style-type: none;
padding: 0;
margin: 0;
}
#nav a:link, #nav a:visited {
display: block;
width: 150px;
padding: 10px 0 16px 32px;
font: bold 80% Arial, Helvetica, sans-serif;
color: #FF9900;
background: url(“peppers.gif”) top left no-repeat;
text-decoration: none;
}
#nav a:hover {
background-position: 0 -69px;
color: #B51032;
}
#nav a:active {
background-position: 0 -138px;
color: #006E01;
}

បន្ថែម​ Google បែកប្រែ​ទៅ​ក្នុង​គេហទំព័រ

aកាល​ពី​ពេល​ថ្មីៗ ក្រុមហ៊ុន Google បាន​​បញ្ចូល​ភាសាខ្មែរ​ចូល​ទៅ​ក្នុង Google Translate ​។ យើង​នឹង​លើក​យក​វិធី​បន្ថែម​ Google Translate Plug in ដាក់​ចូល​ទៅ​ក្នុង​គេហទំព័រ​របស់​លោក​អ្នក  សូមអនុវត្ត​ដូច​ខាង​ក្រោម៖
១. ដំបូង​លោក​អ្នក​ត្រូវ​ចូល​ទៅ​ក្នុង​គេហទំព័រ https://translate.google.com/manager/website ដើម្បី​រៀបចំ​លក្ខខណ្ឌ​នៅ​ក្នុង​ការ​បន្ថែម Plug in នេះ​ចូល​ទៅ​ក្នុង​គេហទំព័រ​របស់​អ្នក​។ នៅ​ពេល​ដែល​អ្នក​បាន​ចូល​រួច​ លោក​អ្នក​នឹង​ឃើញ​ផ្ទាំង​មួយ​ចេញ​មក​ដូច​ខាង​ក្រោម។ សូម​ចុច​លើ Add to your website now ដើម្បី​ចាប់​ផ្ដើម​។
a២. ប្រសិន​បើ​អ្នក​មិន​ទាន់​មាន​គណនី Google ទេ អ្នក​ត្រូវ​ Sign Up ជា​មុន​សិន ប៉ុន្តែ​ប្រសិន​បើ​អ្នក​មាន​គណនី Google រួច​អ្នក​ត្រូវ​វាយ​ Email និង Password ចូល​រួច​ Sign In តម្រូវអោយលោកអ្នកប្រើ អ៊ីម៉ែល Gmail ដើម្បី login ចូល
a៣. បន្ទាប់​មក​អ្នក​ឃើញ​ ផ្ទាំង​មួយ​ចេញ​មក​។ ផ្ទាំង​នេះ​តម្រូវ​ឱ្យ​អ្នក​បញ្ចូល​អាសយដ្ឋាន​គេហទំព័រ​ដែល​អ្នក​ចង់​ឱ្យ​វា ​បក​ប្រែ​ បន្ទាប់​មក​ជ្រើសរើស​យក​ភាសា​ របស់​គេហទំព័រ ហើយ​ចុច​ Next ដើម្បី​អនុវត្ត​ជំហាន​បន្ទាប់។
a

. នៅ​ក្នុង​ជំហានPlugin Setting គឺ​ជា​ការ​កំណត់​ទម្រង់​ឱ្យ​ប្រអប់​បក​ប្រែ​ភាសា​និង​កំណត់​ភាសា​ដែល​ត្រូវ​បក​ប្រែ។ ដូច​នេះ​នៅ​ក្នុង​Translate Languages អ្នក​​អាច​ចុច​ជ្រើសរើស​All Languages ដើម្បី​អាច​ឱ្យ​Google Translate បក​ប្រែ​គ្រប់​ភាសា​ ឬ​អាច​ចុច​លើSpecific language ដើម្បី​ឱ្យ​វា​បក​ប្រែ​តែ​ភាសា​ណា​ដែល​អ្នក​ចង់​បាន​ប៉ុណ្ណោះ។ ម្យ៉ាង​វិញ​ទៀត​នៅ​ក្នុងDisplay Mode លោក​អ្នក​អាច​ចុច​ជ្រើសរើស​ការ​បង្ហាញ​ប្រអប់​នៃ​បក​ប្រែ​ភាសា​ដែល​អ្នក​ចង់​បាន បន្ទាប់​មក​ចុច​លើGet Code ដើម្បី​ទទួល​បាន​កូដ​នៃGoogle Translate
a
. លោក​អ្នក​នឹង​ទទួល​បាន​កូដ​បក​ប្រែ​ភាសា​សម្រាប់​ដាក់​វា​លើ​គេហទំព័រ​របស់​អ្នក​។នៅ​ក្នុង​នោះ​កូដ​ត្រូវ​បាន​ចែក​ជា​ពីរ​ផ្នែក​។ផ្នែក​ខាង​លើ​គឺ​សម្រាប់​ឱ្យ​អ្នក​យក​វា​ទៅPaste នៅ​ខាង​មុខ</head> និង​ផ្នែក​មួយ​ទៀត​សម្រាប់​ឱ្យ​អ្នក​យក​វា​ទៅPaste កន្លែង​ណា​ដែល​អ្នក​ចង់​បាន​នៅ​ក្នុង​គេហទំព័រ​។
aPaste this code onto your website
Copy and paste the following code snippets onto every page you want to translate Place this meta tag before the closing </head>

 Paste កូដផ្នែកទីមួយចូលទៅខាងមុខលើ </head> ។

——————————————————————
<meta name=”google-translate-customization” content=”c6f442119db3355-5e763fe3536a2e80-g9032bf03bb057e91-b”></meta>
——————————————————————
Place this snippet where you’d like to display the Website Translator plugin on your page
ហើយ​នៅ​ក្នុង​ផ្នែក​ទី ​២ នេះ​លោក​អ្នក​អាច​ដាក់​វា​នៅ​កន្លែង​ណា​ដែល​អ្នក​ចង់​បង្ហាញ​វា​លើ គេហទំព័រ​របស់​អ្នក។ ក្នុង​ឧទាហរណ៍​នេះ​ខ្ញុំ​បាន​ដាក់​វា​នៅ​លើ Widget របស់​គេហទំព័រ​របស់​ខ្ញុំ។
——————————————————————
<div id=”google_translate_element”></div><script type=”text/javascript”>
function googleTranslateElementInit() {
new google.translate.TranslateElement({pageLanguage: ‘en’, layout: google.translate.TranslateElement.InlineLayout.SIMPLE}, ‘google_translate_element’);
}
</script><script type=”text/javascript” src=”//translate.google.com/translate_a/element.js?cb=googleTranslateElementInit”></script>
———————————————————————————
លោក​អ្នក​នឹង​ឃើញ​ ផ្ទាំង​តូច​មួយ​បង្ហាញ​នៅ​លើ​គេហទំព័រ បន្ទាប់​មក​អ្នក​ទស្សនា​គេហទំព័រ​របស់​អ្នក​ ពួក​គេ​នឹង​អាច​ជ្រើសរើស​ភាសា​ដែល​គេ​ចង់​បាន​ ហើយ​ Google នឹង​បក​ប្រែ​ភាសា​នេះ​ទៅ​តាម​ភាសា​ដែល​ពួក​គេ​ចង់​បាន​យ៉ាង​ងាយ​។​
a

រៀន HTML5 ដោយខ្លួនឯង

HTML5 គឺជា​ស្តង់ដារ HTML ដែល​ថ្មីបំផុតដែលផ្គត់ ផ្គងដំណើរការជាមួយ Smartphone ប្រើ Android បាន ប្រសើរជាង HTML។

aHTML5

* ធាតុ លក្ខណៈ​​ថ្មី
*  ជំនួយ​ CSS3
*  វីដេអូ​និង​អូឌីយ៉ូ, ក្រាហ្វិក 2D/3D
*  មូលដ្ឋាន​ទិន្នន័យ SQL
*  កម្មវិធី​ប​ណ្តា​ញ
ជាមួយ​កម្មវិធី​របស់ HTML ​យើង​អ្នក​អាច​កែសម្រួល HTML ។ ឧ​ទា​ហរ​ណ៏
<!DOCTYPE HTML>
<html>
<body>
<video width=”320″ height=”240″ controls>
<source src=”movie.mp4″ type=”video/mp4″>
<source src=”movie.ogg” type=”video/ogg”>
Your browser does not support the video tag.
</video>
</body>
</html>

HTML5 គឺ​ជា​អ្វី​? មានអ្វីថ្មី? HTML5 នឹង​ស្តង់​ដា​ថ្មី​សម្រាប់​ជា HTML ។ កំណែ​ថ្មី​នៃ HTML​, HTML បាន 4 មាន​ក្នុង​ឆ្នាំ 1999 ។ ត្រូវបាន​ផ្លាស់​ប្តូ​រ​ជា​ច្រើន​ចាប់​តាំង​ពី​ពេល​នោះ​មក​។ HTML5 គឺ​នៅតែ​តែ អភិវឌ្ឍន៍​។ ទោះ​ជា​យ៉ាង​ណា​មាន​កម្មវិធី​រុករក​ដ៏​ធំ​គាំទ្រ​ជា​ច្រើន​នៃ​ធាតុ HTML5 ថ្មី​និង APIs ។
តើ HTML5 ចាប់​ផ្តើ​ម​ដោយ​របៀប​ណា​?
ក្បួន​មួយ​ចំនួន​សម្រាប់ HTML5 ត្រូវ​បាន​បង្កើត​ឡើង​:
– លក្ខណៈ​ពិសេស​ថ្មី​ផ្អែក​លើ HTML គឺ​ជា CSS​, របស់ DOM​, និង JavaScript
– កាត់​បន្ថយ​តម្រូវ​ការ​សម្រាប់​កម្មវិធី​ជំនួយ​ខាង​ក្រៅ (ដូច Flash​)​,
– ការ​គ្រប់គ្រង​កំហុស​ក្នុង​​កាន់​តែ​ប្រសើរ
–  មានកូដបន្ថែម​ទៀត​ដើម្បី​ជំនួស​ស្គ្រីប
– HTML5 គួរ​តែ​ជា​ឧបករណ៍​ឯករាជ្យ
– ដំណើរ​ការ​អភិវឌ្ឍន៍​​អាច​មើល​ឃើញ​ដល់​សាធារណៈ
HTML5 នេះ <! DOCTYPE​>
<! doctype​> នៅ​ក្នុង HTML5 មាន​តែ​មួយ​ប៉ុណ្ណោះ​គឺ​ការ​ប្រកាស​ហើយ​វា​​សាមញ្ញ​​:

<!DOCTYPE html>

ខាង​ក្រោម​នេះ​ឯកសារ HTML5 ធម្មតា​គឺ​ជាមួយ​នឹង​អប្ប​បរ​មា​នៃ​ស្លាក​ដែល​ត្រូវការ​:

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<title>Title of the document</title>
</head>

<body>
The content of the document……
</body>

</html>

លក្ខណៈ​ពិសេស​ថ្មី HTML5
លក្ខណៈ​ពិសេស​ថ្មី​គួរ​ឱ្យ​ចាប់​អារម្មណ៍​បំផុត​នៅ​ក្នុង HTML5 គឺ​:

១.ធាតុ <canvas> សម្រាប់​គំនូរ 2D
២. ធាតុ <video> និង <audio> សម្រាប់​ព័ត៌មាន​ ចាក់​សារ​ថ្មី
៣. ការ​គាំទ្រ​សម្រាប់​ការ​ផ្ទុក​មូលដ្ឋាន
៤. ធាតុ​មាតិកា​ជាក់លាក់​ថ្មី​ដូចជា <article>​, <footer>​, <header>​, <nav>​, <section>
៥. វត្ថុ​បញ្ជា​សំណុំ​បែបបទ​ថ្មី​ដូចជា​ប្រតិទិន​កាលបរិច្ឆេទ​ពេលវេលា​អ៊ីមែល URL ស្វែងរក
ការ​គាំទ្រ​សម្រាប់ HTML5 កម្មវិធី​រុករក HTML5 គឺ​មិន​ទាន់​មាន​ស្ដ​ង់​ដា​រ​មួយ​ជា​ផ្លូវការ​និង​ប្រើកម្មវិធី​រុករក​បណ្ដាញ​គ្មាន​មាន​ការ​គាំទ្រ HTML5 ពេញ លេញ ​នៅឡើយ​។ ប៉ុ​ន្ដែ​​មាន​កម្មវិធី​រុករក​ដ៏​ធំ (Safari​, Chrome​, Firefox ​, Opera​ សម្រាប់ប្រើ អ៊ិ​ន​ធឺ​ ណិ​រុករក​) បន្ត​ដើម្បី​បន្ថែម​លក្ខណៈ​ពិសេស​ថ្មី​របស់ HTML5 ទៅ​កំណែ​ចុង​ក្រោយ​បំផុត​របស់​ពួក​គេ​។
HTML ​សរសេរ​ដោយ​ប្រើ Notepad ឬ TextEdit កម្មវិធីHTML ​ត្រូវ​បាន​កែសម្រួល​ដោយ​ប្រើ​កម្មវិធី​សរសេរ​របស់ HTML ដែល​មាន​ជំនាញ​ដូចជា​:
-កម្មវិធី Adob​​e Dreamweaver
– បណ្ដាញ​ម៉ៃក្រូសូហ្វ​ Frontpage
–  CoffeeCup កម្មវិធី​សរសេរកូដរបស់ HTML
ជំហាន​ទី 1​: ចាប់ផ្តើម Notepadដើម្បី​ចាប់ផ្ដើម Notepad សូម​ចូល​ទៅ​កាន់​:
ចាប់ផ្តើម
កម្មវិធី​ទាំងអស់
គ្រឿង
Notepad
ជំហាន​ទី 2​: កែសម្រួល HTML របស់​អ្នក​ជាមួយ​នឹង Notepad
សូម​វាយ​បញ្ចូល​​កូដ HTML របស់​អ្នក​ចូល​ទៅ​ក្នុង Notepad ​:
aជំហាន​ទី 3​: HTML ដែល​រក្សា​ទុក​ជ្រើស រក្សាទុក​ជា .. នៅ​ក្នុង​ម៉ឺនុយ​ឯកសារ Notepad របស់​។ នៅ​ពេល​ដែល​អ្នក​រក្សា​ទុក​ជា​ឯកសារ HTML អ្នក​អាច​ប្រើ​ដោយ Save ជា file មានកន្ទុយ htm ។

ជំហាន​ទី 4​: HTML ដែល​រត់​នៅ​ក្នុង​កម្មវិធី​រុករក​របស់​អ្នក:  ចាប់​ផ្តើ​ម​កម្មវិធី​រុករក​បណ្ដាញ​របស់​អ្នក​និង​បើក​ឯកសារ html របស់​អ្នក​ពី ឯកសារ :បានរក្សា ទុករួច​ហើយ​ចុច​ទ្វេ​ដង​លើ​ឯកសារ HTML របស់​អ្នក​។ លទ្ធផល​គួរ​តែ​មើល​ទៅ​ច្រើន​ដូច​នេះ​:
a

ធាតុ​ថ្មី​នៅ​ក្នុង HTML5 អ៊ិ​ន​ធើ​ណិ​និង​ការ​ប្រើ​ប្រាស់​អ៊ីនធឺណិត​នោះ​បាន​ផ្លាស់​ ប្តូ​រ​ជា​ច្រើន​ចាប់​តាំង​ពី 4  HTML ដែល​បាន​ក្លាយ​​​ជា​ស្ដ​ង់​ដា​រ​នៅ​ក្នុង​ឆ្នាំ 1999 នេះ​។ សព្វ​ថ្ងៃ​នេះ​ធាតុ​ជា​ច្រើន​ក្នុង HTML 4 គឺ​គេ​លែង​ប្រើ​ហើយ​, មិន​​ត្រូវ​បាន​ប្រើ​​​។ ធាតុ​ទាំង​អស់​ទាំងនោះ​ត្រូវ​បាន​យក​ចេញ​ឬ ​សរសេរ​នៅ​ក្នុង HTML5 វិញ។ ដើម្បី​ឱ្យ​កាន់​តែ​ប្រសើរ​ឡើង​ដោះ ស្រាយ​ ការ​ប្រើ​ ប្រាស់​អ៊ិ​ន​ធឺ​ណិ​នា​ពេល​បច្ចុប្បន្ន​នេះ​របស់ HTML5 ផង​ដែរ​រួម​បញ្ចូល​ទាំង​ធាតុ​ថ្មី​សម្រាប់​ក្រាហ្វិក​ដែល​​បន្ថែម​ មាតិកា​ប្រព័ន្ធ​ផ្សព្វផ្សាយ​រចនាសម្ព័ន្ធ​ទំព័រ​ល្អ​ប្រសើរ​ជាង​មុន​, ការ​ដោះស្រាយ​សំណុំ​បែបបទ​ល្អ​ប្រសើរ​ជាង​មុន​និង APIs ជា​ច្រើន​ដើម្បី​អូស / ទម្លាក់​ធាតុ​, រក​ឃើញ​ទីតាំង​ភូមិ​សា​ស្ដ្រ​, រួម​បញ្ចូល​ទាំង​ការ​ផ្ទុក​បណ្ដាញ​។

ធាតុ <canvas> ថ្មី
<canvas> Used to draw graphics, on the fly, via scripting (usually JavaScript)
Media ថ្មី

Tag Description
<audio> Defines sound content
<video> Defines a video or movie
<source> Defines multiple media resources for <video> and <audio>
<embed> Defines a container for an external application or interactive content (a plug-in)
<track> Defines text tracks for <video> and <audio>

ធាតុ​សំណុំ​បែប​ថ្មី

Tag Description
<datalist> Specifies a list of pre-defined options for input controls
<keygen> Defines a key-pair generator field (for forms)
<output> Defines the result of a calculation

ធាតុ Semantic / រចនាសម្ព័ន្ធ​ថ្មី HTML5 ផ្តល់​នូវ​ធាតុ​ថ្មី​មួយ​សម្រាប់​រចនា​សម្ព័ន្ធ​ប្រសើរ​ជាង​មុន​:

Tag Description
<article> Defines an article
<aside> Defines content aside from the page content
<bdi> Isolates a part of text that might be formatted in a different direction from other text outside it
<command> Defines a command button that a user can invoke
<details> Defines additional details that the user can view or hide
<dialog> Defines a dialog box or window
<summary> Defines a visible heading for a <details> element
<figure> Specifies self-contained content, like illustrations, diagrams, photos, code listings, etc.
<figcaption> Defines a caption for a <figure> element
<footer> Defines a footer for a document or section
<header> Defines a header for a document or section
<hgroup> Groups a set of <h1> to <h6> elements when a heading has multiple levels
<mark> Defines marked/highlighted text
<meter> Defines a scalar measurement within a known range (a gauge)
<nav> Defines navigation links
<progress> Represents the progress of a task
<ruby> Defines a ruby annotation (for East Asian typography)
<rt> Defines an explanation/pronunciation of characters (for East Asian typography)
<rp> Defines what to show in browsers that do not support ruby annotations
<section> Defines a section in a document
<time> Defines a date/time
<wbr> Defines a possible line-break

ធាតុ​បាន​យក​ចេញ

នេះ​ដូច​ខាង​ក្រោម 4,01 ធាតុ​របស់ HTML ត្រូវ​បាន​យកចេញ​ពី HTML5​:

 • <acronym>
 • <applet>
 • <basefont>
 • <big>
 • <center>
 • <dir>
 • <font>
 • <frame>
 • <frameset>
 • <noframes>
 • <strike>
 • <tt>

HTML5 Canvas ធាតុ <canvas> ត្រូវ​បាន​ប្រើ​ដើម្បី​គូរ​ក្រាហ្វិក​នៅ​លើ​រហ័ស​នៅ​លើ​ទំព័រ​ប​ណ្តា​ញ​មួយ​។ គូរ​ចតុកោណកែង​ពណ៌​ក្រហម​ចតុកោណកែង​ជម្រាល​ជា​ចតុកោណកែង multicolor និង​ខ្លះ​អត្ថបទ​ដែល​បាន multicolor ដាក់​លើ​ Canvas​:
acanvas ​គឺ​ជា​អ្វី​? ធាតុ <canvas> HTML5 គឺ​ត្រូវ​បាន​ប្រើ​ដើម្បី​គូរ​ក្រាហ្វិក​នៅ​លើ​រហ័ស​នោះ​តាម​រយៈ​ការ​សរសេរ​ ស្គ្រីប (ជា​ធម្មតា​ការ​អនុញ្ញាត JavaScript​) ។ ធាតុ <canvas> គឺ​គ្រាន់​តែ​ជា​ឧបករណ៍​ផ្ទុក​សម្រាប់​ក្រាហ្វិក​មួយ​។ អ្នក​ត្រូវ​តែ​ប្រើ​ស្គ្រីប​ដើម្បី​ពិត​ជា​គូរ​ក្រាហ្វិក​។ canvas ​មាន​វិធី​សា​ស្រ្ត​ជា​ច្រើន​សម្រាប់​ផ្លូវ​គំនូរ​, ប្រអប់​, រង្វង់​, តួ​អក្សរ​និង​រូបភាព​បាន​បន្ថែម​។
ការ​គាំទ្រ​កម្មវិធី​រុករក រុករក​អ៊ិ​ន​ធឺ​ណិ 9 + Firefox មាន​, របស់ Opera​, Chrome និង Safari គាំទ្រ​ធាតុ <canvas> នេះ​។
aចំណាំ​: កំណែថ្មី​របស់​កម្មវិធី​រុករក​អ៊ិ​ន​ធឺ​ណិ 8 និង​មុន​នេះ​, មិន​គាំទ្រ​ធាតុ <canvas> នេះ​។

បង្កើត​ canvas ​មួយ canvas ​គឺ​ជា​តំបន់​ចតុកោណ​នៅ​លើ​ទំព័រ HTML មួយ​ហើយ​វា​ត្រូវ​បាន​បញ្ជាក់​ជា​មួយ​នឹង​ធាតុ <canvas> នេះ​។
ចំណាំ​: តាម​លំនាំដើម​ធាតុ <canvas> មាន​ព្រំដែន​នោះ​ទេ​ហើយ​គ្មាន​មាតិកា​។ markup ដែល​មើល​ទៅ​ដូច​នេះ​:

<canvas id=”myCanvas” width=”200″ height=”100″></canvas>

ដើម្បី​បន្ថែម​នៅ​តាម​ព្រំដែន​ជា​មួយ​, ប្រើ​គុណលក្ខណៈ​រចនាបទ:

ឧ​ទា​ហរ​ណ៏

<canvas id=”myCanvas” width=”200″ height=”100″
style=”border:1px solid #000000;”>
</canvas>

គូរ​លើ​canvas ​ដោយ​មាន JavaScript នេះ គំនូរ​នៅ​លើ​ផ្ទាំង​ក្រណាត់​ទាំងអស់​ត្រូវ​តែ​ត្រូវ​បាន​ធ្វើ​នៅ​ខាង​ក្នុង​ការ​អនុញ្ញាត JavaScript ថា​:
ឧ​ទា​ហរ​ណ៏
<script>
var c=document.getElementById(“myCanvas”);

var ctx=c.getContext(“2d”);
ctx.fillStyle=”#FF0000″;
ctx.fillRect(0,0,150,75);
</script>ឩ​ទា​ហរ​ណ៍​ពន្យល់​:

ជា​ដំបូង​រក​ឃើញ​ធាតុ <canvas>
var c=document.getElementById(“myCanvas”);
បន្ទាប់​មក​, ហៅ​ getContext (របស់​ខ្លួន​) វិធីសាស្ត្រ (អ្នក​ត្រូវ​តែកូស​ខ្សែ​អក្សរ “2D​” ដើម្បី getContext នេះ () វិធីសាស្ត្រ​)​:
var ctx=c.getContext(“2d”);

 

វត្ថុ getContext (“2D​”​) គឺ​ជា​ការ​បង្កើត​ក្នុង​វត្ថុ HTML5 ជាមួយ​នឹង​លក្ខណៈ​សម្បត្តិ​ជា​ច្រើន​និង​វិធី​សា​ស្រ្ត​សំរាប់​ផ្លូវ​ការ​ គូរ​ប្រអប់​រង្វង់​, អត្ថបទ​, រូបភាព​និង​ច្រើន​ទៀត​។ បន្ទាប់​ពីរ​បន្ទាត់​គូរ​ចតុកោណកែង​ពណ៌​ក្រហម​មួយ​:

 

ctx.fillStyle=”#FF0000″;
ctx.fillRect(0,0,150,75);

 

លក្ខណៈ​សម្បត្តិ fillStyle អាច​ជា​ពណ៌​ជា CSS​, ជម្រាល​ឬ​លំនាំ​មួយ​។ fillStyle លំនាំដើម​គឺ # 000000 (ពណ៌​ខ្មៅ​) ។

 

ការ fillRect ( X​, Y​, ទទឹង​កម្ពស់ វិធី​សាស្ត្រ​) គូរ​ចតុកោណ​ដែល​បាន​បំពេញ​ជាមួយ​រចនាប័ទ្ម​បំពេញ​បច្ចុប្បន្ន​នេះ​។

ផ្ទាំង​ក្រណាត់​កូអរដោនេ ផ្ទាំង​ក្រណាត់​នេះ​គឺ​ជា​ក្រឡាចត្រង្គ​ដែល​មាន​ពីរ​វិមាត្រ​។ ជ្រុង​ខាង​លើ​ឆ្វេង​នៃ​ផ្ទាំង​ក្រណាត់​មាន​កូអរដោនេ (0,0​) ដូច្នេះ fillRect នេះ () វិធី​សា​ស្រ្ត​ខាង​លើ​បាន​ប៉ារ៉ាម៉ែត្រ (0,0,150,75​) ។ នេះ​មានន័យ​ថា​: ចាប់ផ្តើម​នៅ​ជ្រុង​ខាង​លើ​ឆ្វេង (0,0​) និង​គូរ​ចតុកោណ​ដែល​ជា​ភីកសែល 150×75 ។
ឩ​ទា​ហរ​ណ៍​សំ​រប​សំ​រួល ក​ណ្តុ​រ​នៅ​លើ​ចតុកោណ កែង​ខាង​ក្រោម​ដើម្បី​មើល​កូអរដោនេ x និង Y របស់​វា​:
aCanvas ផ្លូវ ដើម្បី​គូរ​បន្ទាត់​ត្រង់​នៅ​លើ​ផ្ទាំង​ក្រណាត់ ​មួយ ​ដែល​យើង​នឹង​ប្រើ​វិធី​សា​ស្រ្ត​ពីរ​ដូច​ខាង​ក្រោម​:
– moveTo ( X​, Y ) កំណត់​ជា​ចំណុច​ចាប់​ផ្តើ​ម​នៃ​បន្ទាត់
– lineTo ( X​, Y ) កំណត់​ចំណុច​ដែល​បញ្ចប់​នៃ​បន្ទាត់
ប្រើកូដ JavaScript​:

var c=document.getElementById(“myCanvas”);
var ctx=c.getContext(“2d”);
ctx.moveTo(0,0);
ctx.lineTo(200,100);
ctx.stroke();aដើម្បី​គូរ​រង្វង់​មួយ​ដែល​នៅ​លើ​ Canvas ​មួយ​ដែល​យើង​នឹង​ប្រើ​វិធី​សា​ស្ដ្រ​ដូច​ខាង​ក្រោម​:

– ធ្នូ (x Y​, r​,​, ការ​ចាប់​ផ្តើ​ម​បញ្ឈប់​ការ​)
ដើម្បី​គូរ​រង្វង់​តាម​ពិត​យើង​ត្រូវ​តែ​ប្រើ​វិធី​សា​ស្រ្ត ​មួយ​នៃ “ទឹក​ថ្នាំ​”​, () ឬ​បំពេញ () ។ បង្កើត​រង្វង់​មួយ​ដែល​មាន​វិធីសាស្ត្រ​ធ្នូ ()​:
ការប្រើ JavaScript​:

var c=document.getElementById(“myCanvas”);
var ctx=c.getContext(“2d”);
ctx.beginPath();
ctx.arc(95,50,40,0,2*Math.PI);
ctx.stroke();

aCanvas សរសេរជា- អត្ថបទ ដើម្បី​គូរ​អត្ថបទ​នៅ​លើ​ផ្ទាំង​ក្រណាត់​មួយ​ដែល​ជា​ទ្រព្យ​ស​ម្ប​ត្ដិ​ដ៏​សំខាន់​បំផុត​និង​ជា​វិធី​សា​ស្រ្ត​នោះ​គឺ​:
– ពុម្ព​អក្សរ – កំណត់​លក្ខណៈ​សម្បត្តិ​សម្រាប់​ពុម្ព​អក្សរ​អត្ថបទ
– fillText ( អត្ថបទ​, X​, Y ) – គូរ​អត្ថបទ “បាន​បំពេញ​” នៅ​លើ​ផ្ទាំង​ក្រណាត់
– strokeText ( អត្ថបទ​, X​, Y ) – គូរ​អត្ថបទ​នៅ​លើ​ផ្ទាំង​ក្រណាត់ (គ្មាន​បំពេញ​) ការ​ប្រើ fillText ()​:

ឧ​ទា​ហរ​ណ៏  សរសេរ​អត្ថបទ​មួយ​ដែល​បាន​បំពេញ 30px ខ្ពស់​នៅ​លើ​ផ្ទាំង​ក្រណាត់​នោះ​ដោយ​ប្រើ​ពុម្ព​អក្សរ “Arial​”​:
កូដJavaScript​:

var c=document.getElementById(“myCanvas”);
var ctx=c.getContext(“2d”);
ctx.font=”30px Arial”;
ctx.fillText(“Hello World”,10,50);

aប្រើកូដJavaScript​:

var c=document.getElementById(“myCanvas”);
var ctx=c.getContext(“2d”);
ctx.font=”30px Arial”;
ctx.strokeText(“Hello World”,10,50);

aCanvas ជម្រាល ជម្រាល​អាច​ត្រូវ​បាន​ប្រើ​ដើម្បី​បំពេញ​ចតុកោណកែង​, រង្វង់​បន្ទាត់​អត្ថបទ​រាង​ល​នៅ​លើ​ផ្ទាំង​ក្រណាត់​មិន​ត្រូវ​បាន​កំណត់​ទៅ​ ជា​ពណ៌​រឹង​។មាន​ពីរ​ប្រភេទ​ផ្សេង​គ្នា​នៃ​ជម្រាល​គឺ​:
– createLinearGradient ( X​, Y​, x1​, y1 ) – បង្កើត​ជម្រាល​លីនេអ៊ែរ
– createRadialGradient ( X​, Y​, r​,​, x1​, y1​, r1 ) – បង្កើត​ជម្រាល​មូល / រាង​ជា​រង្វង់នៅ​ពេល​ដែល​យើង​មាន​វត្ថុ​ជម្រាល​មួយ​យើង​ត្រូវ​តែ​បន្ថែម​ពីរ​ឬ​ច្រើន​ជាង​នេះ​ឈប់​ពណ៌​។ addColorStop នេះ () វិធីសាស្ត្រ​បញ្ជាក់​ឈប់​ពណ៌​និង​ជំហរ​របស់​ខ្លួន​នៅ​តាម​ជម្រាល​នោះ​ទេ​។ ​ជម្រាល​អាច​ត្រូវ​បាន​គ្រប់​ទី​កន្លែង​រវាង 0 ទៅ 1 ។ ដើម្បី​ប្រើ​ជម្រាល​ដែល​បាន​កំណត់​លក្ខណៈ​សម្បត្តិ fillStyle ឬ strokeStyle ទៅ​ជម្រាល​ហើយ​បន្ទាប់​មក​គូរ​រូបរាង​ដូច​ចតុកោណ​អត្ថបទ​ឬ​បន្ទាត់​មួយ​។ ការ​ប្រើ createLinearGradient ()​:

ឧ​ទា​ហរ​ណ៏ បង្កើត​ជម្រាល​លីនេអ៊ែរ​។ បំពេញ​ចតុកោណកែង​ជាមួយ​ជម្រាល​នេះ​:
var c=document.getElementById(“myCanvas”);
var ctx=c.getContext(“2d”);

// Create gradient
var grd=ctx.createLinearGradient(0,0,200,0);
grd.addColorStop(0,”red”);
grd.addColorStop(1,”white”);

// Fill with gradient
ctx.fillStyle=grd;
ctx.fillRect(10,10,150,80);

aឧ​ទា​ហរ​ណ៏ បង្កើត​ជម្រាល​មូល / រាង​ជា​រង្វង់​។ បំពេញ​ចតុកោណកែង​ជាមួយ​ជម្រាល​នេះ​:
កូដ JavaScript​:

var c=document.getElementById(“myCanvas”);
var ctx=c.getContext(“2d”);// Create gradient
var grd=ctx.createRadialGradient(75,50,5,90,60,100);
grd.addColorStop(0,”red”);
grd.addColorStop(1,”white”);

// Fill with gradient
ctx.fillStyle=grd;
ctx.fillRect(10,10,150,80);

aCanvas ដាក់រូបភាព
ដើម្បី​គូរ​រូបភាព​នៅ​លើ​ផ្ទាំង​ក្រណាត់​មួយ​ដែល​យើង​នឹង​ប្រើ​វិធី​សា​ស្ដ្រ​ដូច​ខាង​ក្រោម​:drawImage ( រូបភាព​, X​, Y )

កូដ
c=document.getElementById(“myCanvas”);
var ctx=c.getContext(“2d”);
var img=document.getElementById(“chhunnan”);
ctx.drawImage(img,10,10);

មេរៀន HTML5 Inline SVG
HTML5 មាន​ការ​គាំទ្រ​សម្រាប់​​ក្នុង​ SVG ។

SVG គឺ​ជា​អ្វី​?

-SVG ឈរ​សម្រាប់​ក្រាហ្វិក​វ៉ិចទ័រ​ដែល​អាច​ធ្វើ​មាត្រដ្ឋាន
-SVG ត្រូវ​បាន​ប្រើ​ដើម្បី​កំណត់​ក្រាហ្វិក​វ៉ិចទ័រ​ដែល​មាន​មូលដ្ឋាន​សម្រាប់​បណ្ដាញ
-SVG កំណត់​ក្រាហ្វិក​នៅ​ក្នុង​ទ្រង់ទ្រាយ XML
ក្រាហ្វិក SVG ធ្វើ​មិន​បាត់បង់​គុណភាព​ណា​មួយ​ប្រសិន​បើ​ពួក​គេ​ត្រូវ​បាន​ពង្រីក​ឬ​ប្តូ​រ​ទំហំ
ធាតុ​រៀងរាល់​និង​គុណលក្ខណៈ​ទាំង​អស់​នៅ​ក្នុង​-ឯកសារ SVG អាច​ត្រូវ​បាន animated
– SVG គឺ​ជា​អនុសាសន៍ W3C
គុណសម្បត្តិ SVG អត្ថ​ប្រយោជន៍​នៃ​ការ​ប្រើ SVG ជាង​ទ្រង់ទ្រាយ​រូបភាព​ផ្សេង​ទៀត (ដូចជា JPEG​, GIF ម្ដង​ទៀត​និង​ការ​) គឺ​:

-រូបភាព SVG អាច​ត្រូវ​បាន​បង្កើត​ឡើង​និង​បាន​កែ​សម្រួល​ដោយ​ប្រើ​កម្មវិធី​និពន្ធ​អត្ថបទ​ណា​មួយ
-រូបភាព SVG អាច​ត្រូវ​បាន​ស្វែងរក​សន្ទស្សន៍​ស្គ្រីប​និង​ការ​បង្ហាប់
-រូបភាព SVG គឺ​ប្រែ​ព្រួល
-រូបភាព SVG អាច​ត្រូវ​បាន​បោះពុម្ព​ដោយ​មាន​គុណភាព​ខ្ពស់​នៅ​ក្នុង​ដំណោះ​ស្រាយ​ណា​មួយ​ទេ
-រូបភាព SVG គឺ zoomable (និង​រូបភាព​ដែល​អាច​ត្រូវ​បាន​ពង្រីក​ដោយ​មិន​ចាំបាច់​មាន​ការ​រិ​ច​រិល​)

SVG ដោយ​ផ្ទាល់​ទៅ​ក្នុង​ទំព័រ HTML & # នៅ​ក្នុង HTML5 អ្នក​អាច​បង្កប់​ធាតុ SVG ដោយ​ផ្ទាល់​ទៅ​ក្នុង​ទំព័រ HTML របស់​អ្នក​:
ឧ​ទា​ហរ​ណ៏
<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<svg xmlns=”http://www.w3.org/2000/svg” version=”1.1″ height=”190″>
<polygon points=”100,10 40,180 190,60 10,60 160,180″
style=”fill:lime;stroke:purple;stroke-width:5;fill-rule:evenodd;”>
</svg>

</body>
</html>

ល​ទ្ឋ​ផល​:
aភាព​ខុសគ្នា​រវាង SVG និង​Canvas
SVG គឺ​ជា​ភាសា​សម្រាប់​ពណ៌នា​ក្រាហ្វិក 2D នៅ​ក្នុង XML ដែល​មួយ​។ Canvas គូរ​ក្រាហ្វិក 2D នៅ​លើ​លឿន (ដោយ​មាន​ការប្រើ JavaScript មួយ​) ។
SVG គឺ​មាន​មូលដ្ឋាន​លើ XML មាន​ដែល​មាន​ន័យ​ថា​ជា​រៀង​រាល់​គឺ​ជា​ធាតុ​ដែល​អាច​រក​បាន​នៅ​ក្នុង SVG របស់ DOM ។ អ្នក​អាច​ភ្ជាប់​កម្មវិធី​ដោះស្រាយ​ព្រឹត្តិការណ៍​ការ​ប្រើ JavaScript សម្រាប់​ធាតុ​មួយ​។ នៅ​ក្នុង SVG​, នីមួយ​រូបរាង​ត្រូវ​បាន​ដកចេញ​ត្រូវ​បាន​គេ​ចងចាំ​ថា​ជា​វត្ថុ​មួយ​។ ប្រសិន​បើ​គុណលក្ខណៈ SVG នៃ​វត្ថុ​មួយ​ដែល​ត្រូវ​បាន​ផ្លាស់​ប្តូ​រ​កម្មវិធី​រុករក​ដោយ​ស្វ័យ​ប្រវត្តិ​អាច re​-បង្ហាញ​រូបរាង​។
​Canvas ​ត្រូវ​បាន​បង្ហាញ​ភីកសែល​ដោយ​ភីកសែល​។ នៅ​ក្នុង​​Canvas​, នៅ​ពេល​ដែល​ត្រូវ​បាន​គូរ​ក្រាហ្វិក​, វា​ត្រូវ​បាន​គេ​បំភ្លេច​ចោល​ដោយ​កម្មវិធី​រុករក​។ ប្រសិន​បើ​ជំហរ​របស់​ខ្លួន​គួរ​តែ​ត្រូវ​បាន​ផ្លាស់​ប្តូ​រ​នោះ​ជា​កន្លែង​ទាំងមូល​ត្រូវ redrawn រួម​ទាំង​វត្ថុ​ណា​មួយ​ដែល​អាច​នឹង​ត្រូវ​បាន​គ្រប​ដ​ណ្ត​ប់​ដោយ​ក្រាហ្វិក​។
មេរៀន  HTML5 Drag និង Drop

Drag និង Drop អូស​និង​ទម្លាក់​គឺ​ជា​លក្ខណៈ​ពិសេស​មួយ​ដែល​មាន​ញឹកញាប់​ណាស់​។ វា​គឺ​ជា​ពេល​ដែល​អ្នក “ចាប់​” វត្ថុ​មួយ​និង​អូស​វា​ទៅ​ទីតាំង​ផ្សេង​គ្នា​។ នៅ​ក្នុង HTML5​, អូស​និង​ទម្លាក់​គឺ​ជា​ផ្នែក​មួយ​នៃ​ស្តង់ដារ​និង​ធាតុ​ណា​មួយ​ដែល​អាច​ទាញបាន ។

ឧ​ទា​ហរ​ណ៏

<!DOCTYPE HTML>
<html>
<head>
<script>
function allowDrop(ev)
{
ev.preventDefault();
}function drag(ev)
{
ev.dataTransfer.setData(“Text”,ev.target.id);
}

function drop(ev)
{
ev.preventDefault();
var data=ev.dataTransfer.getData(“Text”);
ev.target.appendChild(document.getElementById(data));
}
</script>
</head>
<body>

<div id=”div1″ ondrop=”drop(event)”
ondragover=”allowDrop(event)”></div>

<img id=”drag1″ src=”img_logo.gif” draggable=”true”
ondragstart=”drag(event)” width=”336″ height=”69″>

</body>
</html>

ធ្វើ​ឱ្យ Draggable ធាតុ​មួយ
ជា​ដំបូង​នៃ​ការ​ទាំង​អស់​: ដើម្បី​ធ្វើ​ឱ្យ draggable ធាតុ​មួយ​កំណត់​គុណលក្ខណៈ draggable ទៅ true​:
<img draggable=”true”>

តើ​អ្វី​ទៅ​ – ondragstart និង setData ()
បន្ទាប់​មក​បញ្ជាក់​អ្វី​ដែល​គួរ​កើត​ឡើង​នៅ​ពេល​ដែល​ធាតុ​ត្រូវ​បាន​អូស​។ នៅ​ក្នុង​ឧទាហរណ៍​ខាងលើ​គុណលក្ខណៈ ondragstart បាន​ហៅ​មុខងារ​អូស (ព្រឹត្តិការណ៍​) ដែល​បញ្ជាក់​ពី​អ្វី​ដែល​ទិន្នន័យ​ត្រូវ​បាន​អូស​។ dataTransfer.setData នេះ () វិធី​សា​ស្រ្ត​កំណត់​ប្រភេទ​ទិន្នន័យ​និង​តម្លៃ​នៃ​ទិន្នន័យ​ដែល​បាន​អូស​នេះ​:
function drag(ev)
{
ev.dataTransfer.setData(“Text”,ev.target.id);
}

កន្លែង​ដែល​ត្រូវ​ដាក់ – ondragover
ព្រឹត្តិការណ៍ ondragover បញ្ជាក់​កន្លែង​ដែល​ទិន្នន័យ​អាច​ត្រូវ​បាន​អូស​ធ្លាក់​ចុះ​។តាម​លំនាំដើម​ទិន្នន័យ / ធាតុ​មិន​អាច​ត្រូវ​បាន​ធ្លាក់​ចុះ​នៅ​ក្នុង​ធាតុ​ផ្សេង​ទៀត​។ ដើម្បី​អនុញ្ញាត​ឱ្យ​មាន​ការ​ធ្លាក់​ចុះ​មួយ​ដែល​យើង​ត្រូវ​តែ​ការពារ​ការ​ដោះស្រាយ​លំនាំ​ដើម​នៃ​ធាតុ​នេះ​។
event.preventDefault () វិធីសាស្ត្រ​សម្រាប់​ព្រឹត្តិការណ៍ ondragover នេះ​:
event.preventDefault()
តើដាក់នៅ – ondrop
នៅ​ពេល​ដែល​ទិន្នន័យ​ត្រូវ​បាន​ធ្លាក់​ចុះ​បាន​អូស​ព្រឹត្តិការណ៍​ទម្លាក់​កើត​ឡើង​។
នៅ​ក្នុង​ឧទាហរណ៍​ខាងលើ​គុណលក្ខណៈ ondrop បាន​ហៅ​អនុគមន៍​មួយ​, ការ​ធ្លាក់​ចុះ (ព្រឹត្តិការណ៍​)​:
function drop(ev)
{
ev.preventDefault();
var data=ev.dataTransfer.getData(“Text”);
ev.target.appendChild(document.getElementById(data));
}

មេរៀន HTML5 ទីតាំង​ភូមិ​សា​ស្ដ្រGeolocation

រក​ទីតាំង​ទីតាំង​របស់​អ្នក​ប្រើ
ទីតាំង​ភូមិ​សា​ស្ដ្រ​ នេះ​ បាន HTML5 API គឺ​ត្រូវ​បាន​ប្រើ​ដើម្បី​ទទួល​បាន​នូវ​ទីតាំង​ភូមិ​សា​ស្រ្ត​នៃ​អ្នក​ប្រើ​។
ចាប់​តាំង​ពី​ពេល​នេះ​អាច​នឹង​ប៉ះពាល់​ដល់​ភាព​ឯកជន ​របស់​អ្នក​ប្រើ​ទីតាំង​នេះ​គឺ​មិន​អាច​ធ្វើ​បាន​ទេ​លុះត្រា​តែ​អ្នក​ប្រើ​ដែល​បាន​យល់ព្រម។
HTML5 – ការ​ប្រើ​ទីតាំង​ភូមិ​សា​ស្ដ្រ ប្រើ​វិធីសាស្ត្រ getCurrentPosition () ដើម្បី​ទទួល​បាន​នូវ​ទីតាំង​របស់​អ្នក​ប្រើ​។ ឧ​ទា​ហរ​ណ៏​ខាងក្រោម​នេះ​គឺ​ជា​ឧ​ទា​ហរ​ណ៏​មួយ​ទីតាំង​ភូមិ​សា​ស្ដ្រ​សាមញ្ញ​ប្រើ latitude និង longitude នៃ​ទីតាំង​របស់​អ្នក​ប្រើ​:
ឧ​ទា​ហរ​ណ៏
<script>
var x=document.getElementById(“demo”);
function getLocation()
{
if (navigator.geolocation)
{
navigator.geolocation.getCurrentPosition(showPosition);
}
else{x.innerHTML=”Geolocation is not supported by this browser.”;}
}
function showPosition(position)
{
x.innerHTML=”Latitude: ” + position.coords.latitude +
“<br>Longitude: ” + position.coords.longitude;
}
</script>

កំហុស​ការ​គ្រប់គ្រង​និង​ការ​បដិសេធ ប៉ារ៉ាម៉ែត្រ​វិធីសាស្ត្រ​ទីពីរ​នៃ getCurrentPosition () គឺ​ត្រូវ​បាន​ប្រើ​ដើម្បី​ដោះស្រាយ​កំហុស​។ វា​បញ្ជាក់​ពី​មុខងារ​ដើម្បី​រត់​ប្រសិន​បើ​វា​បាន​បរាជ័យ​ដើម្បី​ទទួល​បាន​នូវ​ទីតាំង​របស់​អ្នក​ប្រើ​មួយ​:
ឧ​ទា​ហរ​ណ៏
function showError(error)
{
switch(error.code)
{
case error.PERMISSION_DENIED:
x.innerHTML=”User denied the request for Geolocation.”
break;
case error.POSITION_UNAVAILABLE:
x.innerHTML=”Location information is unavailable.”
break;
case error.TIMEOUT:
x.innerHTML=”The request to get user location timed out.”
break;
case error.UNKNOWN_ERROR:
x.innerHTML=”An unknown error occurred.”
break;
}
}
បង្ហាញ​លទ្ធផល​នៅ​ក្នុង​ផែនទី​ ដើម្បី​បង្ហាញ​លទ្ធផល​នៅ​ក្នុង​ផែនទី​មួយ​ដែល​អ្នក​ត្រូវ​ការ​ចូល​ដំណើរការ​ទៅ​កាន់​សេវា​ផែនទី​មួយ​ដែល​អាច​ប្រើ latitude និង longitude ដូច​ផែនទី​របស់ Google​:
ឧ​ទា​ហរ​ណ៏
function showPosition(position)
{
var latlon=position.coords.latitude+”,”+position.coords.longitude;

var img_url=”http://maps.googleapis.com/maps/api/staticmap?center=”
+latlon+”&zoom=14&size=400×300&sensor=false”;

document.getElementById(“mapholder”).innerHTML=”<img src='”+img_url+”‘>”;
}

ព​ត៌​មាន​ទីតាំង​ជាក់លាក់
ទំព័រ​នេះ​បង្ហាញ​ពី​របៀប​ដើម្បី​បង្ហាញ​ពី​ទីតាំង​របស់​អ្នក​ប្រើ​នៅ​លើ​ផែនទី​។ ទោះ​ជា​យ៉ាង​ណា​ក៏​ទីតាំង​ភូមិ​សា​ស្ដ្រ​នេះ​គឺ​មាន​ប្រយោជន៍​ខ្លាំង​ណាស់​សម្រាប់​ព័ត៌មាន​ទីតាំង​ជាក់លាក់​។
ឧ​ទា​ហរ​ណ៏​:
-ឡើង​លើ​ដើម្បី​កាលបរិច្ឆេទ​ព​ត៌​មាន​មូលដ្ឋាន
-បង្ហាញ​ពី​ចំណុច​នៃ​ការ​ចាប់​អារម្មណ៍​នៅ​ជិត​អ្នក​ប្រើ
-បើក​ដោយ​វេន​-រុករក (GPS​)

វិធី​សា​ស្រ្ត getCurrentPosition នេះ () – ទិន្នន័យ​ត្រឡប់ទៅ​រក
getCurrentPosition នេះ () វិធីសាស្ត្រ​ត្រឡប់​វត្ថុ​មួយ​បើ​វា​គឺ​ទទួល​បាន​ជោគជ័យ​។ លក្ខណៈ​សម្បត្តិ latitude នេះ longitude និង​ភាព​ត្រឹមត្រូវ​ត្រូវ​បាន​ត្រឡប់​មក​វិញ​ជា​និច្ច​។ លក្ខណៈ​សម្បត្តិ​ផ្សេង​ទៀត​នៅ​ខាង​ក្រោម​នឹង​ត្រូវ​បាន​ត្រឡប់​មក​វិញ​ប្រសិន​បើ​អាច​ប្រើ​បាន​។

Property Description
coords.latitude The latitude as a decimal number
coords.longitude The longitude as a decimal number
coords.accuracy The accuracy of position
coords.altitude The altitude in meters above the mean sea level
coords.altitudeAccuracy The altitude accuracy of position
coords.heading The heading as degrees clockwise from North
coords.speed The speed in meters per second
timestamp The date/time of the response

វត្ថុ​ទីតាំង​ភូមិ​សា​ស្ដ្រ – វិធី​សា​ស្រ្ត interesting ផ្សេងទៀត
watchPosition () – ត្រឡប់​ទីតាំង​បច្ចុប្បន្ន​របស់​អ្នក​ប្រើ​ហើយ​បន្ត​ទៅ​វិល​ត្រឡប់​មក​ទីតាំង​ដែល​បាន​ធ្វើ​ឱ្យ​ទាន់សម័យ​ជា​ផ្លាស់ទី​អ្នក​ប្រើ (ដូច​ជា GPS នៅ​ក្នុង​រថយន្ត​មួយ​) ។ clearWatch () – បញ្ឈប់ watchPosition នេះ () វិធី​សា​ស្ដ្រ​។ ឧ​ទា​ហរ​ណ៏​ដូច​ខាងក្រោម​នេះ​បង្ហាញ​ពី​វិធី​សា​ស្រ្ត watchPosition នេះ () ។ អ្នក​ត្រូវ​ការ​ឧបករណ៍ GPS ត្រឹមត្រូវ​ដើម្បី​សាកល្បង​នេះ (ដូចជា​ទូរស័ព្ទ iPhone​)​:
ឧ​ទា​ហរ​ណ៏
<script>
var x=document.getElementById(“demo”);
function getLocation()
{
if (navigator.geolocation)
{
navigator.geolocation.watchPosition(showPosition);
}
else{x.innerHTML=”Geolocation is not supported by this browser.”;}
}
function showPosition(position)
{
x.innerHTML=”Latitude: ” + position.coords.latitude +
“<br>Longitude: ” + position.coords.longitude;
}
</script>

មេរៀន HTML5 Video

វីដេអូ​នៅ​លើ​ប​ណ្តា​ញ
រហូត​មក​ដល់​ពេល​បច្ចុប្បន្ន​នេះ​មាន​បាន​មិន​ត្រូវ​បាន​ស្តង់​ដា​រ​សម្រាប់​បង្ហាញ​វីដេអូ​មួយ / ខ្សែភាពយន្ត​នៅ​លើ​ទំព័រ​ប​ណ្តា​ញ​មួយ​។សព្វ​ថ្ងៃ​នេះ​វីដេអូ​ភាគ​ច្រើន​គឺ​ត្រូវ​បាន​បង្ហាញ​តាម​រយៈ​កម្មវិធី​ជំនួយ​ក្នុង (ដូចជា Flash​) ។ ទោះ​ជា​យ៉ាង​ណា​មាន​កម្មវិធី​រុករក​ផ្សេង​គ្នា​អាច​មាន​ភាព​ខុស​គ្នា​ដោត​-ins ។ HTML5 កំណត់​ធាតុ​ថ្មី​ដែល​បញ្ជាក់​ពី​វិធី​ដែល​ជា​ស្តង់ដារ​ដើម្បី​បង្កប់​វីដេអូ / ខ្សែភាពយន្ត​នៅ​លើ​ទំព័រ​ប​ណ្តា​ញ​មួយ​: ធាតុ <video> នេះ​។
របៀប​ដែល​វា​ធ្វើការ
ដើម្បី​បង្ហាញ​វីដេអូ​នៅ​ក្នុង HTML5 មួយ​នេះ​គឺ​ជា​អ្វី​ទាំងអស់​ដែល​អ្នក​ត្រូវការ​:
ឧ​ទា​ហរ​ណ៏
<video width=”320″ height=”240″ controls>
<source src=”movie.mp4″ type=”video/mp4″>
<source src=”movie.ogg” type=”video/ogg”>
Your browser does not support the video tag.
</video>

ធ្វើ​ទ្រង់ទ្រាយ​វីដេអូ​និង​​ផ្តល់​ជំនួយ​កម្មវិធី​រុករក
MP4 បាន WebM​, Ogg និង​: បច្ចុប្បន្ន​មាន 3 ទ្រង់ទ្រាយ​វីដេអូ​ការ​គាំទ្រ​សម្រាប់​ធាតុ <video> គឺ​:

Browser MP4 WebM Ogg
Internet Explorer 9+ YES NO NO
Chrome 6+ YES YES YES
Firefox 3.6+ NO YES YES
Safari 5+ YES NO NO
Opera 10.6+ NO YES YES

ប្រភេទ MIME សម្រាប់​ការ​ធ្វើ​ទ្រង់ទ្រាយ​វីដេអូ

rmat MIME-type
MP4 video/mp4
WebM video/webm
Ogg video/ogg

HTML5 <video> – វិធី​សា​ស្រ្ត​និង​លក្ខណៈ​សម្បត្តិ​របស់ DOM
HTML5 មាន​វិធី​សា​ស្រ្ត​របស់ DOM នេះ អចលន ទ្រព្យ​និង​ព្រឹត្តិការណ៍​សំរាប់ <video> និង​ធាតុ <audio> ។
វិធី​សា​ស្រ្ត​ទាំងនេះ​ មាន​លក្ខណៈ​សម្បត្តិ​និង​ព្រឹត្តិការណ៍​អនុញ្ញាត​ឱ្យ​អ្នក​រៀបចំ​ធាតុ <video> និង <audio> ដោយ​ប្រើ​ការ​អនុញ្ញាត JavaScript ។
និង​ការ​ផ្ទុក​សម្រាប់​ឧ​ទា​ហរ​ណ៏​និង​មាន​លក្ខណសម្បត្តិ (ដូចជា​រយៈពេល​និង​កម្រិត​សំឡេង​) ។ វា​ក៏​មាន​ព្រឹត្តិការណ៍​របស់ DOM ដែល​អាច​ផ្ដល់​ដំណឹង​ដល់​អ្នក​នៅ​ពេល​ដែល​ធាតុ <video> ចាប់ផ្តើម​លេង​គឺ​ត្រូវ​បាន​ផ្អាក​ត្រូវ​បាន​បញ្ចប់​

មេរៀន HTML5 Audio
អូឌីយ៉ូ​នៅ​លើ​ប​ណ្តា​ញ
រហូត​មក​ដល់​ពេល ​បច្ចុប្បន្ន​ នេះ​មាន​បាន​ស្តង់​ដា​រ​ត្រឹមត្រូវសម្រាប់​ចាក់​ឯកសារ​អូឌីយ៉ូ​នៅ​លើ​ទំព័រ​ប​ណ្តា​ញ​មួយ​។
សព្វថ្ងៃ​នេះ​ឯកសារ​អូឌីយ៉ូ​ដែល​បាន​ច្រើន​បំផុត​ត្រូវ​បាន​ចាក់​តាម​រយៈ​កម្មវិធី​ជំនួយ​ក្នុង (ដូចជា Flash​) ។
HTML5 កំណត់​ធាតុ​ថ្មី​ដែល​បញ្ជាក់​ពី​វិធី​ដែល​ជា​ស្តង់ដារ​ដើម្បី​បង្កប់​ឯកសារ​អូឌីយ៉ូ​នៅ​លើ​ទំព័រ​ប​ណ្តា​ញ​មួយ​: ធាតុ <audio> នេះ​។
របៀប​ដែល​វា​ធ្វើការ
ដើម្បី​ចាក់​ឯកសារ​អូឌីយ៉ូ​នៅ​ក្នុង HTML5​, នេះ​គឺ​ជា​អ្វី​ទាំងអស់​ដែល​អ្នក​ត្រូវការ​:
ឧ​ទា​ហរ​ណ៏
<audio controls>
<source src=”horse.ogg” type=”audio/ogg”>
<source src=”horse.mp3″ type=”audio/mpeg”>
Your browser does not support the audio element.
</audio>

ទ្រង់ទ្រាយ​អូឌីយ៉ូ​និង​ករ​ផ្តល់​ជំនួយ​កម្មវិធី​រុករក
MP3 បាន WAV​, និង Ogg​: បច្ចុប្បន្ន​មាន 3 ទ្រង់ទ្រាយ​ឯកសារ​ការ​គាំទ្រ​សម្រាប់​ធាតុ <audio> គឺ​

owser MP3 Wav Ogg
Internet Explorer 9+ YES NO NO
Chrome 6+ YES YES YES
Firefox 3.6+ NO YES YES
Safari 5+ YES YES NO
Opera 10+ NO YES YES

MIME សម្រាប់​ការ​ធ្វើ​ទ្រង់ទ្រាយ​អូឌីយ៉ូ

Format MIME-type
MP3 audio/mpeg
Ogg audio/ogg
Wav audio/wav

មេរៀន  HTML5 Input Types

បញ្ចូល HTML5 ប្រភេទថ្មី​

HTML5 មាន​ប្រភេទ​ព័ត៌មាន​បញ្ចូល​ជា​ច្រើន​ដែល​ថ្មី​សម្រាប់​ទម្រង់​។ ទាំង​នេះ​ជា​លក្ខណៈ​ពិសេស​ថ្មី​អនុញ្ញាត​ឱ្យ​ត្រួត​ពិនិត្យ​ការ​បញ្ចូល​បាន​ល្អ​ប្រសើរ​និង​ត្រឹមត្រូវ​។

ពណ៌
កាល​បរិ​ច្ឆេ​ត
datetime
datetime​-មូលដ្ឋាន
អ៊ី​ម៉ែ​ល
ខែ
ចំនួន
ជួរ
ស្វែងរក
ទូរស័ព្ទ
ពេល​វេលា
URL
ស​ប្តា​ហ៍

 

បញ្ចូល​ប្រភេទពណ៌
Select your favorite color: <input type=”color” name=”favcolor”>
បញ្ចូល​ប្រភេទកាល​បរិ​ច្ឆេ​ទ

Birthday: <input type=”date” name=”bday”>
បញ្ចូល​ប្រភេទdatetime

Birthday (date and time): <input type=”datetime” name=”bdaytime”>
បញ្ចូល​ប្រភេទdatetime​-មូលដ្ឋាន

Birthday (date and time): <input type=”datetime-local” name=”bdaytime”>
បញ្ចូល​ប្រភេទអ៊ី​ម៉ែ​ល

E-mail: <input type=”email” name=”email”>
បញ្ចូល​ប្រភេទខែ

Birthday (month and year): <input type=”month” name=”bdaymonth”>
បញ្ចូល​ប្រភេទចំនួន

Quantity (between 1 and 5): <input type=”number” name=”quantity” min=”1″ max=”5″>
បញ្ចូល​ប្រភេទជួរ

<input type=”range” name=”points” min=”1″ max=”10″>
បញ្ចូល​ប្រភេទស្វែងរក

Search Google: <input type=”search” name=”googlesearch”>
បញ្ចូល​ប្រភេទទូរស័ព្ទ

Telephone: <input type=”tel” name=”usrtel”>
បញ្ចូល​ប្រភេទពេល​វេលា

Select a time: <input type=”time” name=”usr_time”>
បញ្ចូល​ប្រភេទURL

Add your homepage: <input type=”url” name=”homepage”>
បញ្ចូល​ប្រភេទស​ប្តា​ហ៍

Select a week: <input type=”week” name=”week_year”>

មេរៀន HTML5 Form Elements

HTML5 ថ្មី​ធាតុ​ទម្រង់
HTML5 មាន​ដូច​ខាង​ក្រោម​ធាតុ​សំណុំ​បែបបទ​ថ្មី​:
<datalist>
<keygen>
<output>
ចំណាំ​:
មិន​មែន​ទាំង​អស់​ដែល​មាន​កម្មវិធី​រុករក​ដ៏​ធំ​គាំទ្រ​ទាំង​អស់​ធាតុ​សំណុំ​បែបថ្មី​នោះទេ។ ទោះ​ជា​យ៉ាង​ណា​អ្នក​អាច​ចាប់​ផ្តើ​ម​រួច​ទៅ​ហើយ​ដោយ​ប្រើ​​ប្រសិន​បើ​ពួក​គេ​ចូលប្រើមិនកើត ​ដូច​ជា​វាល​អត្ថបទ​មើលមិនឃើញ​។
ធាតុ HTML5 <datalist>
ធាតុ <datalist> បញ្ជាក់​បញ្ជី​របស់​ជម្រើស​ដែល​បាន​កំណត់​ជាមុន​សម្រាប់​ធាតុ <input> មួយ​។
ធាតុ <datalist> ត្រូវ​បាន​ប្រើ​ដើម្បី​ផ្ដល់​នូវ​លក្ខណៈ​ពិសេស “ស្វ័យប្រវត្តិ​” នៅ​លើ​ធាតុ <input> ។ អ្នក​ប្រើ​ប្រាស់​នឹង​ឃើញ​បញ្ជី​​នៃ​ជម្រើស​ដែល​បាន​កំណត់​ជាមុន​ជា​ការ​បញ្ចូល​ទិន្នន័យ​របស់ពួក​គេ​។
ប្រើ​គុណលក្ខណៈ​បញ្ជី​ធាតុ <input> របស់​វា​ទៅ​ចង​រួម​គ្នា​ជាមួយ​ធាតុ​មួយ <datalist> ។ របស់ OperaSafariChromeFirefox មានកម្មវិធី​រុករក          ​អ៊ិ​ន​ធឺ​ណិ ឧ​ទា​ហរ​ណ៏
ធាតុ <input> មួយ​ជាមួយ​នឹង​តម្លៃ​ដែល​បាន​កំណត់​មុន​នៅ​ក្នុង <datalist> មួយ​:
<input list=”browsers”>

<datalist id=”browsers”>
<option value=”Internet Explorer”>
<option value=”Firefox”>
<option value=”Chrome”>
<option value=”Opera”>
<option value=”Safari”>
</datalist>
ធាតុ HTML5 <keygen>
គោល​បំណង​នៃ​ធាតុ <keygen> នេះ​គឺ​ដើម្បី​ផ្តល់​ជា​វិធី​ដ៏​មាន​សុវត្ថិភាព​ដើម្បី​ផ្ទៀងផ្ទាត់​ភាព​ត្រឹមត្រូវ​របស់​អ្នក​ប្រើ​។ ស្លាក <keygen> បញ្ជាក់​វាល​ម៉ាស៊ីនភ្លើង​គ្រាប់​ចុច​គូ​នៅ​ក្នុង​សំណុំ​បែបបទ​។

សំណុំ​បែបបទ​ជាមួយ​វាល keygen មួយ​:
<form action=”demo_keygen.asp” method=”get”>

Username: <input type=”text” name=”usr_name”>
Encryption: <keygen name=”security”>
<input type=”submit”>
</form>

ធាតុ HTML5 <output>
ធាតុ <output> តំណាង​ឱ្យ​លទ្ធផល​នៃ​ការ​គណនា (ដូចជា​មួយ​ដែល​បាន​អនុវត្ត​ដោយ​ស្គ្រីប​) មួយ​។
របស់ OperaSafariChromeFirefox មានកម្មវិធី​រុករក​អ៊ិ​ន​ធឺ​ណិ
ឧ​ទា​ហរ​ណ៏
អនុវត្ត​ការ​គណនា​មួយ​និង​បង្ហាញ​លទ្ធផល​នៅ​ក្នុង​ធាតុ <output> ថា​:
<form oninput=”x.value=parseInt(a.value)+parseInt(b.value)”>0
<input type=”range” id=”a” value=”50″>100 +
<input type=”number” id=”b” value=”50″>=
<output name=”x” for=”a b”></output>
</form>

មេរៀន Form Attributes
HTML5 ថ្មី​គុណលក្ខណៈ​ទម្រង់
HTML5 មាន​គុណ​លក្ខណៈ​ថ្មី​ជា​ច្រើន​សម្រាប់​ការ <form> និង <input> ។
គុណ​លក្ខណៈ​ថ្មី​សម្រាប់ <form>​:
ស្វ័យប្រវត្តិ
novalidate
គុណ​លក្ខណៈ​ថ្មី​សម្រាប់ <input>​:

-ស្វ័យប្រវត្តិ
-autofocus
-សំណុំ​បែបបទ
-formaction
-formenctype
-formmethod
-formnovalidate
-formtarget
-កម្ពស់​និង​ទទឹង
-បញ្ជី
-នាទី​និង​អតិបរមា
-ច្រើន
-លំនាំ (regexp​)
-កន្លែង​ដាក់
-តម្រូវ​ឱ្យ​មាន
-ក្នុង​ចម្ការ
-<form> / <input>ស្វ័យប្រវត្តិ
គុណលក្ខណៈ​ស្វ័យប្រវត្តិ​បញ្ជាក់​ថា​តើ​វាល​សំណុំ​បែបបទ​ឬ​បញ្ចូល​គួរ​តែ​មាន​នៅ​លើ​ស្វ័យប្រវត្តិ​បិទ​ឬ​បើក​។នៅ​ពេល​ដែល​ស្វ័យប្រវត្តិ​គឺ​នៅ​លើ​កម្មវិធី​រុក​រក​ដោយ​ស្វ័យ​ប្រវត្តិ​តម្លៃ​ពេញលេញ​ដែល​មាន​មូលដ្ឋាន​លើ​តម្លៃ​ដែល​អ្នក​ប្រើ​បាន​មុន​ពេល​ដែល​បាន​បញ្ចូល​
ឧ​ទា​ហរ​ណ៏

មួយ​សំណុំ​បែបបទ HTML ជាមួយ​ស្វ័យប្រវត្តិ​នៅ​លើ (និង​បិទ​សម្រាប់​វាល​បញ្ចូល​មួយ​)​:
<form action=”demo_form.asp” autocomplete=”on”>
First name:<input type=”text” name=”fname”><br>
Last name: <input type=”text” name=”lname”><br>
E-mail: <input type=”email” name=”email” autocomplete=”off”><br>
<input type=”submit”>
</form>
-គុណលក្ខណៈ <form> novalidate

ឧ​ទា​ហរ​ណ៏

បង្ហាញ​ថា​ទម្រង់​គឺ​មិន​ត្រូវ​បាន​ធ្វើ​ឱ្យ​មាន​សុពលភាព​នៅ​លើ​ដាក់​ជូន​:

<form action=”demo_form.asp” novalidate>
E-mail: <input type=”email” name=”user_email”>
<input type=”submit”>
</form>

គុណលក្ខណៈ <input> autofocus

 នៅ​ពេល​បច្ចុប្បន្ន​នេះ​វា​បញ្ជាក់​ថា​ធាតុ <input> មួយ​ដោយ​ស្វ័យ​ប្រវត្តិ​គួរ​ទទួល​បាន​ការ​ផ្តោ​ត​អារម្មណ៍​នៅ​ពេល​ដែល​ផ្ទុក​ទំព័រ​។ របស់ OperaSafariChromeFirefox មានកម្មវិធី​រុករក​អ៊ិ​ន​ធឺ​ណិ
ឧ​ទា​ហរ​ណ៏
សូម​ឱ្យ​បាន “ឈ្មោះ​ដំបូង​” វាល​បញ្ចូល​ដោយ​ស្វ័យ​ប្រវត្តិ​នៅ​ពេល​ដែល​ទទួល​បាន​ផ្តោ​ត​ការ​ផ្ទុក​ទំព័រ​:
First name:<input type=”text” name=”fname” autofocus>

គុណលក្ខណៈ​សំណុំ​បែបបទ <input>

ឧ​ទា​ហរ​ណ៏
វាល​បញ្ចូល​មួយ​ដែល​មាន​ទីតាំង​ស្ថិត​នៅ​ខាង​ក្រៅ​សំណុំ​បែបបទ​របស់ HTML (ប៉ុន្តែ​នៅ​តែ​ជា​ផ្នែក​មួយ​នៃ​សំណុំ​បែបបទ​មួយ​)​:
<form action=”demo_form.asp” id=”form1″>
First name: <input type=”text” name=”fname”><br>
<input type=”submit” value=”Submit”>
</form>
Last name: <input type=”text” name=”lname” form=”form1″>

គុណលក្ខណៈ formaction <input>

គុណលក្ខណៈ formaction បញ្ជាក់ URL នៃ​ឯកសារ​មួយ​ដែល​នឹង​ដំណើរ​ការ​ត្រួត​ពិនិត្យ​ការ​បញ្ចូល​នៅ​ពេល​ដែល​សំណុំ​បែបបទ​នេះ​ត្រូវ​បាន​ដាក់​ជូន​។
គុណលក្ខណៈ​គុណលក្ខណៈ formaction បាន​បដិសេធ​សកម្មភាព​នៃ​ធាតុ <form> នេះ​។
ឧ​ទា​ហរ​ណ៏
មួយ​សំណុំ​បែបបទ HTML ជាមួយ​ពីរ​ប៊ូតុង​ដាក​​់​ស្នើ​ដោយ​មាន​សកម្មភាព​ផ្សេង​គ្នា​:
<form action=”demo_form.asp”>
First name: <input type=”text” name=”fname”><br>
Last name: <input type=”text” name=”lname”><br>
<input type=”submit” value=”Submit”><br>
<input type=”submit” formaction=”demo_admin.asp”
value=”Submit as admin”>
</form>
គុណលក្ខណៈ <input> formenctype
គុណលក្ខណៈ formenctype បញ្ជាក់​អំពី​របៀប​ដែល​សំណុំ​បែបបទ​ទិន្នន័យ​គួរ​តែ​ត្រូវ​បាន​ដាក់​ស្នើ​នៅ​ពេល​ដែល​អ៊ី​ន​កូដ​វា​ទៅ​ម៉ាស៊ីន​បម្រើ (សម្រាប់​តែ​សំណុំ​បែបបទ​ជាមួយ​វិធីសាស្ត្រ = “ប្រកាស​”​)
គុណ លក្ខណៈ​គុណលក្ខណៈ formenctype បដិសេធ enctype នៃ​ធាតុ <form> នេះ​។
ឧ​ទា​ហរ​ណ៏

<form action=”demo_post_enctype.asp” method=”post”>
First name: <input type=”text” name=”fname”><br>
<input type=”submit” value=”Submit”>
<input type=”submit” formenctype=”multipart/form-data”
value=”Submit as Multipart/form-data”>
</form>
គុណលក្ខណៈ <input> formmethod
គុណលក្ខណៈ formmethod កំណត់​វិធីសាស្ត្រ HTTP សម្រាប់​ការ​ផ្ញើ​សំណុំ​បែបបទ​ទិន្នន័យ​ទៅ​ជា URL សកម្មភាព​។ គុណលក្ខណៈ​គុណលក្ខណៈ formmethod បដិសេធ​វិធីសាស្ត្រ​នៃ​ធាតុ <form> នេះ​។
ឧ​ទា​ហរ​ណ៏

<form action=”demo_form.asp” method=”get”>
First name: <input type=”text” name=”fname”><br>
Last name: <input type=”text” name=”lname”><br>
<input type=”submit” value=”Submit”>
<input type=”submit” formmethod=”post” formaction=”demo_post.asp”
value=”Submit using POST”>
</form>
គុណលក្ខណៈ <input> formnovalidate
គុណលក្ខណៈ​គុណលក្ខណៈ novalidate គឺ​ជា​ប៊ូលីន​។ នៅ​ពេល​បច្ចុប្បន្ន​នេះ​វា​បញ្ជាក់​ថា​ធាតុ <input> មិន​គួរ​ត្រូវ​បាន​ធ្វើ​ឱ្យ​មាន​សុពលភាព​នៅ​ពេល​ដែល​ត្រូវ​បាន​ដាក់​ស្នើ​។
ឧ​ទា​ហរ​ណ៏

<form action=”demo_form.asp”>
E-mail: <input type=”email” name=”userid”><br>
<input type=”submit” value=”Submit”><br>
<input type=”submit” formnovalidate value=”Submit without validation”>
</form>
គុណលក្ខណៈ formtarget <input>
គុណលក្ខណៈ formtarget បញ្ជាក់​ឈ្មោះ​ឬ​ពាក្យ​គន្លឹះ​ដែល​បាន​ចង្អុល​បង្ហាញ​កន្លែង​ដែល​ត្រូវ​បង្ហាញ​ការ​ឆ្លើយ​តប​ដែល​ត្រូវ​បាន​ទទួល​បន្ទាប់​ពី​ការ​ដាក់​ស្នើ​សំណុំ​បែបបទ​នេះ​។
ឧ​ទា​ហរ​ណ៏

<form action=”demo_form.asp”>
First name: <input type=”text” name=”fname”><br>
Last name: <input type=”text” name=”lname”><br>
<input type=”submit” value=”Submit as normal”>
<input type=”submit” formtarget=”_blank”
value=”Submit to a new window”>
</form>
<input> កម្ពស់​និង​ទទឹង​គុណលក្ខណៈ
គុណលក្ខណៈ​កម្ពស់​និង​ទទឹង​បញ្ជាក់​កម្ពស់​និង​ទទឹង​នៃ​ធាតុ <input> មួយ​។
ឧ​ទា​ហរ​ណ៏

<input type=”image” src=”img_submit.gif” alt=”Submit” width=”48″ height=”48″>

គុណលក្ខណៈ​បញ្ជី <input>
បញ្ជី​គុណលក្ខណៈ​នេះ​សំដៅ​ទៅ​លើ​ធាតុ​មួយ <datalist> ថា​មាន​ជម្រើស​ដែល​បាន​កំណត់​ជាមុន​សម្រាប់​ធាតុ <input> មួយ​។
របស់ OperaSafariChromeFirefox មានកម្មវិធី​រុករក​អ៊ិ​ន​ធឺ​ណិ
ឧ​ទា​ហរ​ណ៏

<datalist id=”browsers”>
<option value=”Internet Explorer”>
<option value=”Firefox”>
<option value=”Chrome”>
<option value=”Opera”>
<option value=”Safari”>
</datalist>
<input> នាទី​និង​អតិបរមា​គុណលក្ខណៈ
នាទី​និង​គុណលក្ខណៈ​អតិបរមា​បញ្ជាក់​តម្លៃ​អប្ប​រ​មា​និង​អតិបរមា​សម្រាប់​ធាតុ <input> មួយ​។
ឧ​ទា​ហរ​ណ៏

Enter a date before 1980-01-01:
<input type=”date” name=”bday” max=”1979-12-31″>
Enter a date after 2000-01-01:
<input type=”date” name=”bday” min=”2000-01-02″>
Quantity (between 1 and 5):
<input type=”number” name=”quantity” min=”1″ max=”5″>

<input> គុណលក្ខណៈ​ច្រើន
Select images: <input type=”file” name=”img” multiple>

គុណលក្ខណៈ​លំនាំ <input>
ឧ​ទា​ហរ​ណ៏
Country code: <input type=”text” name=”country_code” pattern=”[A-Za-z]{3}” title=”Three letter country code”>
គុណលក្ខណៈ​កន្លែង​ដាក់ <input>
<input type=”text” name=”fname” placeholder=”First name”>
<input> គុណលក្ខណៈ​ដែល​បាន​ទាមទារ
Username: <input type=”text” name=”usrname” required>
គុណលក្ខណៈ​ជំហាន <input>
<input type=”number” name=”points” step=”3″>

មេរៀន HTML5 Semantic Elements

 តើ​​ធាតុ Semantic អ្វី​ជា និងមាន​អ្វីខ្លះ​?
ធាតុ semantic យ៉ាង​ច្បាស់​ពណ៌នា​ពី​អត្ថន័យ​របស់​វា​ទៅ​កម្មវិធី​រុករក​ទាំង​ពីរ​និង​ការ​អភិវឌ្ឍ​។
ឧ​ទា​ហរ​ណ៏​នៃ​ការ មិន​មែន​-semantic ធាតុ​: <div> និង <span> – សុំ​អ្វី​បន្តិច​សោះ​អំពី​មាតិកា​របស់​វា​។
ឧ​ទា​ហរ​ណ៏​នៃ​ការ semantic ធាតុ​: <form>​, <table> និង <img> – ច្បាស់​កំណត់​មាតិកា​របស់​វា​។
Semantic ធាតុ​ថ្មី​នៅ​ក្នុង HTML5
មនុស្ស​ជា​ច្រើន​នៃ​តំបន់​បណ្ដាញ​ដែល​មាន​ស្រាប់​នា​ពេល​បច្ចុប្បន្ន​នេះ​មាន​កូដ HTML ដូច​នេះ​: <div id=”nav”>​, <div> ឬ <div id=”footer”> ដើម្បី​ចង្អុល​បង្ហាញ​តំណ​ការណែនាំ​, បឋមកថា​និង​បាតកថា​។ HTML5 ផ្តល់​នូវ​ធាតុ semantic ថ្មី​ដើម្បី​កំណត់​យ៉ាង​ច្បាស់​នូវ​ភាព​ខុស​គ្នា​ផ្នែក​នៃ​ទំព័រ​បណ្ដាញ​:

<header>
<nav>
<section>
<article>
<aside>
<figcaption>
<figure>
<footer>
aធាតុ HTML5 <section>
ធាតុ <section> កំណត់​ផ្នែក​នៅ​ក្នុង​ឯកសារ​មួយ​។

ឧ​ទា​ហរ​ណ៏
<section>
<h1>WWF</h1>
<p>The World Wide Fund for Nature (WWF) is….</p>
</section>
ធាតុ HTML5 <article>
ធាតុ <article> បញ្ជាក់​ឯករាជ្យ​មាតិកា​ខ្លួនឯង​មាន​។
ឧ​ទា​ហរ​ណ៏​មួយ​នៃ​កន្លែង​ដែល​ធាតុ <article> មួយ​ដែល​អាច​ត្រូវ​បាន​ប្រើ​:

-ការ​ប្រកាស​វេទិកា
-ការ​ប្រកាស​កំណត់​ហេតុ​បណ្ដាញ
-រឿង​រ៉ាវ​ព​ត៌​មាន
-Comment

ឧ​ទា​ហរ​ណ៏
<article>
<h1>Internet Explorer 9</h1>
<p>Windows Internet Explorer 9 (abbreviated as IE9) was released to
the  public on March 14, 2011 at 21:00 PDT…..</p>
</article>
ធាតុ HTML5 <nav>
ធាតុ <nav> កំណត់​សំណុំ​នៃ​តំណ​រុករក​។
ធាតុ <nav> ត្រូវ​បាន​បម្រុង​ទុក​សម្រាប់​ប្លុក​ដ៏​ធំ​នៃ​តំណ​រុករក​។ ទោះ​ជា​យ៉ាង​ណា​មិន​មែន​ជា​តំណ​ភ្ជាប់​ទាំងអស់​នៅ​ក្នុង​ឯកសារ​មួយ​ដែល​គួរ​តែ​មាន​នៅ​ខាង​ក្នុង​ធាតុ <nav> មួយ​!
ឧ​ទា​ហរ​ណ៏
<nav>
<a href=”/html/”>HTML</a> |
<a href=”/css/”>CSS</a> |
<a href=”/js/”>JavaScript</a> |
<a href=”/jquery/”>jQuery</a>
</nav>
ធាតុ HTML5 <aside>
ធាតុ <aside> កំណត់​មាតិកា​មួយ​ចំនួន​ឡែក​ពី​មាតិកា​ដែល​វា​ត្រូវ​បាន​ដាក់​ក្នុង (ដូច​ជា​របារ​ចំហៀង​មួយ​) នោះ​ទេ​។

<p>My family and I visited The Epcot center this summer.</p>
<aside>
<h4>Epcot Center</h4>
<p>The Epcot Center is a theme park in Disney World, Florida.</p>
</aside>
ធាតុ HTML5 <header>
ធាតុ <header> បញ្ជាក់​បឋមកថា​សម្រាប់​ឯកសារ​មួយ​ឬ​ជា​ផ្នែក​មួយ​។
ធាតុ <header> គួរ​តែ​ត្រូវ​បាន​ប្រើ​ជា​ឧបករណ៍​ផ្ទុក​សម្រាប់​ការ​មាតិកា​ណែនាំ​មួយ​។
អ្នក​អាច​មាន​ធាតុ <header> មួយ​ចំនួន​នៅ​ក្នុង​ឯកសារ​មួយ​។
ឧ​ទា​ហរ​ណ៏
<article>
<header>
<h1>Internet Explorer 9</h1>
<p><time pubdate datetime=”2011-03-15″></time></p>
</header>
<p>Windows Internet Explorer 9 (abbreviated as IE9) was released to
the  public on March 14, 2011 at 21:00 PDT…..</p>
</article>

ធាតុ HTML5 <footer>
ធាតុ <footer> បញ្ជាក់​បាតកថា​សម្រាប់​ឯកសារ​មួយ​ឬ​ជា​ផ្នែក​មួយ​។
ធាតុ <footer> មួយ​គួរ​តែ​មាន​ព័ត៌មាន​អំពី​ធាតុ​ដែល​មាន​របស់​វា​។
ឧ​ទា​ហរ​ណ៏
<footer>
<p>Posted by: Hege Refsnes</p>
<p><time pubdate datetime=”2012-03-01″></time></p>
</footer>
<figure> HTML5 និង​ធាតុ <figcaption>
ស្លាក <figure> បញ្ជាក់​មាតិកា​ខ្លួនឯង​មាន​ដូចជា Illustrator​, ដ្យាក្រាម​, រូបថត​, បញ្ជី​លេខ​កូដ​ល
ខណៈ​ពេល​ដែល​មាតិកា​នៃ​ធាតុ <figure> ត្រូវ​បាន​ទាក់ទង​ទៅ​នឹង​លំហូរ​មេ​ជំហរ​របស់​ខ្លួន​គឺ​ឯករាជ្យ​នៃ​លំហូរ​មេ​ហើយ​ប្រសិន​បើ​បាន​យក​ចេញ​វា​មិន​គួរ​ប៉ះពាល់​ដល់​លំហូរ​នៃ​ឯកសារ​។
ឧ​ទា​ហរ​ណ៏
<figure>
<img src=”img_pulpit.jpg” alt=”The Pulpit Rock” width=”304″ height=”228″>
<figcaption>Fig1. – The Pulpit Pock, Norway.</figcaption>
</figure>
ចាប់ផ្តើម​ដោយ​ការ​ប្រើ​ធាតុ Semantic ទាំងនេះ​?
ធាតុផ្សំ​ដែល​បាន​ពន្យល់​ខាង​លើ​គឺ​ជា​ធាតុ​ទាំងអស់​ប្លុក (លើកលែង​តែ <figcaption>​) ។
header, section, footer, aside, nav, article, figure
{
display: block;
}

មាន​បញ្ហា​ជាមួយ​នឹង​កម្មវិធី​រុករក​អ៊ិ​ន​ធឺ​ណិ 8 និង​មុន​នេះ
IE8 និង​មុន​នេះ​មិន​ដឹង​ពី​របៀប​ដើម្បី​បង្ហាញ​ជា CSS នៅ​លើ​ធាតុ​ដែល​វា​មិន​ស្គាល់​។ អ្នក​អាច <header> រចនាប័ទ្ម​មិន <section>​, <footer>​, <aside>​, <nav>​, <article>​, <figure> ឬ​ធាតុ​ផ្សេង​ទៀត HTML5 ថ្មី​។
ដើម្បី​បើក HTML5 Shiv (បន្ទាប់​ពី​ទាញ​យក​) បញ្ចូល​លេខ​កូដ​ដូច​ខាង​ក្រោម​ចូល​ទៅ​ក្នុង​ធាតុ <head> ថា​:

<!–[if lt IE 9]>
<script src=”html5shiv.js”></script>
<![endif]–>

មេរៀន HTML5 Web Storage
HTML5 ប​ណ្តា​ញ​គឺ​ជា​អ្វី​?
ជា​មួយ​នឹង HTML5 ទំព័រ​ប​ណ្តា​ញ​អាច​រក្សា​ទុក​ក្នុង​មូលដ្ឋាន​ទិន្នន័យ​នៅ​ក្នុង​កម្មវិធី​រុករក​របស់​អ្នក​ប្រើ​។
localStorage និង sessionStorage
វា​មាន​ពីរ​វត្ថុ​ថ្មី​សម្រាប់​រក្សា​ទុក​ទិន្នន័យ​នៅ​លើ​ម៉ាស៊ីន​ភ្ញៀវ​គឺ​: localStorage – ទិន្នន័យ​ហាង​ដែល​មាន​កាលបរិច្ឆេទ​ផុតកំណត់​មិន​មាន
    sessionStorage – ទិន្នន័យ​ហាង​លក់​សម្រាប់​សម័យ​មួយមុន​ពេល​ប្រើ​ការ​ផ្ទុក​បណ្ដាញ​ពិនិត្យ​មើល​ការ​គាំទ្រ​សម្រាប់​កម្មវិធី​រុករក localStorage និង sessionStorage​:
if(typeof(Storage)!==”undefined”)
{
// Yes! localStorage and sessionStorage support!
// Some code…..
}
else
{
// Sorry! No web storage support..
}

វត្ថុ localStorage
វត្ថុ localStorage រក្សា​ទុក​ទិន្នន័យ​ដែល​មាន​កាលបរិច្ឆេទ​ផុត​កំណត់​ទេ​។ ទិន្នន័យ​នេះ​នឹង​មិន​ត្រូវ​បាន​លុប​នៅ​ពេល​ដែល​កម្មវិធី​រុករក​ត្រូវ​បាន​គេ​បិទ​ហើយ​នឹង​អាច​រក​បាន​នៅ​ថ្ងៃ​បន្ទាប់​ក្នុង​ស​ប្តា​ហ៍​ឬ​ឆ្នាំ​។
ឧ​ទា​ហរ​ណ៏
localStorage.lastname=”Smith”;
document.getElementById(“result”).innerHTML=”Last name: ”
+ localStorage.lastname;
ឩ​ទា​ហរ​ណ៍​បាន​ពន្យល់​ថា​:
បង្កើត ​គូ ​កូនសោ / តម្លៃ localStorage ជាមួយ​នឹង​កូនសោ = “lastname​” តម្លៃ​និង = “ស្ម៊ី​ធ​”
ទៅ​យក ​តម្លៃ​នៃ​គ្រាប់​ចុច “lastname​” ហើយ​បញ្ចូល​វា​ទៅ​ក្នុង​ធាតុ​ដែល​មាន​លេខ​សម្គាល់ = “លទ្ធផល​”
ព័ត៌មាន​ជំនួយ​: គូ​សោ / តម្លៃ​ត្រូវ​បាន​រក្សា​ទុក​ជា​ខ្សែ​អក្សរ​។ ចងចាំ​បម្លែង​ពួកវា​ទៅ​ជា​ទ្រង់ទ្រាយ​មួយ​ផ្សេង​ទៀត​នៅ​ពេល​ដែល​ចាំបាច់​។
ឧ​ទា​ហរ​ណ៏
if (localStorage.clickcount)
{
localStorage.clickcount=Number(localStorage.clickcount)+1;
}
else
{
localStorage.clickcount=1;
}
document.getElementById(“result”).innerHTML=”You have clicked the button ” + localStorage.clickcount + ” time(s).”;
វត្ថុ sessionStorage
វត្ថុ sessionStorage គឺ​មាន​ចំនួន​ស្មើ​ទៅ​នឹង​វត្ថុ localStorage​, លើក​លែង​តែ ថា​វា​រក្សា​ទុក​ទិន្នន័យ​សម្រាប់​តែ​សម័យ​មួយ​ប៉ុណ្ណោះ​។ ទិន្នន័យ​នឹង​ត្រូវ​បាន​លុប​នៅ​ពេល​ដែល​អ្នក​ប្រើ​បិទ​បង្អួច​កម្មវិធី​រុករក​។
if (sessionStorage.clickcount)
{
sessionStorage.clickcount=Number(sessionStorage.clickcount)+1;
}
else
{
sessionStorage.clickcount=1;
}
document.getElementById(“result”).innerHTML=”You have clicked the button ” + sessionStorage.clickcount + ” time(s) in this session.”;

មេរៀន  HTML5 Application Cache

HTML5 ណែនាំ​ឃ្លាំង​សម្ងាត់​កម្មវិធី​ដែល​មាន​ន័យ​ថា​កម្មវិធី​ដែល​តំបន់​បណ្ដាញ​មួយ​នេះ​ត្រូវ​បាន​ដាក់​ហើយ​អាច​ចូល​ដំណើរ​ការ​ដោយ​គ្មាន​ការ​តភ្ជាប់​អ៊ី​ធឺ​ណិ​ត​។
ឃ្លាំង​សម្ងាត់​កម្មវិធី​ដែល​ផ្តល់​នូវ​កម្មវិធី​មួយ​ទាំង​បី​គុណសម្បត្តិ​:
-រក​មើល​ក្រៅ​បណ្ដាញ – អ្នក​ប្រើ​ប្រាស់​អាច​ប្រើ​កម្មវិធី​នៅ​ពេល​ដែល​ពួក​គេ​ស្ថិត​នៅ​ក្រៅ​បណ្ដាញ
-ល្បឿន – ដាក់​ក្នុង​ឃ្លាំង​សម្ងាត់​ធនធាន​ផ្ទុក​លឿន​ជាង​មុន
-កាត់​បន្ថយ​ការ​ផ្ទុក​ម៉ាស៊ីន​បម្រើ – កម្មវិធី​រុករក​តែ​ប៉ុណ្ណោះ​នឹង​ត្រូវ​ទាញ​យក​ធនធាន​ដែល​បាន​ធ្វើ​ឱ្យ​ទាន់សម័យ / ផ្លាស់​ប្តូ​រ​ពី​ម៉ាស៊ីន​បម្រើ
ឩ​ទា​ហរ​ណ៍ HTML5 សម្ដែង​ Cache
ឧ​ទា​ហរ​ណ៏
<!DOCTYPE HTML>
<html manifest=”demo.appcache”>
<body>
The content of the document……
</body>
</html>

សម្ដែង​​មូលដ្ឋាន Cache

ឃ្លាំង​សម្ងាត់​ដើម្បី​បើក​កម្មវិធី​ដែល​មាន​រួម​បញ្ចូល​គុណលក្ខណៈ​សម្ដែង​នៅ​ក្នុង​ស្លាក <html> របស់​ឯកសារ​នេះ​:
<!DOCTYPE HTML>
<html manifest=”demo.appcache”>

</html>
ប​ង្ដើ​ត​ថ្មី​ឃ្លាំង​សម្ងាត់
នៅ​ពេល​ដែល​កម្មវិធី​នេះ​ត្រូវ​បាន​ដាក់​ក្នុង​ឃ្លាំង​សម្ងាត់​នេះ​វា​នៅតែ​មាន​រហូត​ដល់​មួយ​ដូច​ខាង​ក្រោម​ដែល​កើត​ឡើង​នៅ​:
-អ្នក​ប្រើ​ដែល​ជម្រះ​ឃ្លាំង​សម្ងាត់​កម្មវិធី​រុករក​របស់
-ឯកសារ​សម្ដែង​នេះ​ត្រូវ​បាន​កែប្រែ (សូម​មើល​ចំណុច​ខាង​ក្រោម​)
-ឃ្លាំង​សម្ងាត់​កម្មវិធី​នេះ​ត្រូវ​បាន​ធ្វើ​ឱ្យ​ទាន់​សម័យ​កម្មវិធី

ឧ​ទា​ហរ​ណ៏
CACHE MANIFEST
# 2012-02-21 v1.0.0
/theme.css
/logo.gif
/main.js
NETWORK:
login.asp
FALLBACK:
/html/ /offline.html

មេរៀន  HTML5 Web Workers
បណ្ដាញ​ Web Workersគឺ​ជា​អ្វី​?
នៅ​ពេល​ដែល​ការ​ប្រតិបត្តិ​ស្គ្រីប​នៅ​ក្នុង​ទំព័រ HTML មួយ​ទំព័រ​ដែល​បាន​ក្លាយ​​​ជា​ព្រងើយ​កន្តើយ​រហូត​ដល់​ស្គ្រីប​ដែល​ត្រូវ​បាន​បញ្ចប់​។ បុ​គ្គ​លិ​ក ​ប​ណ្តា​ញ​ គឺ​ជា​ការ​អនុញ្ញាត JavaScript ដែល​រត់​ក្នុង​ផ្ទៃ​ខាងក្រោយ​ដែល​ឯករាជ្យ​របស់​ស្គ្រីប​របស់​អ្នក​ផ្សេង​ទៀត​ដោយ​មិន​បង្ក​ផល​ប៉ះពាល់​ដល់​ការ​អនុវត្ត​នៃ​ទំព័រ​នេះ​។ អ្នក​អាច​បន្ត​ធ្វើ​អ្វី​ដែល​អ្នក​ចង់​បាន​: ចុច​ជ្រើស​អ្វី​ល​ខណៈ​ពេល​ដែល​Web Workers ​រត់​ក្នុង​ផ្ទៃ​ខាងក្រោយ​។
HTML5 ប​ណ្តា​ញ​ឧ​ទ​ហរ​ណ៍
Count numbers:
ពិនិត្យ​មើល​ការ​គាំទ្រWeb Workers
បុ​គ្គ​លិ​ក​មុន​ពេល​ការ​បង្កើត​ប​ណ្តា​ញ​មួយ​ដែល​ពិនិត្យ​មើល​ថា​តើ​កម្មវិធី​រុករក​របស់​អ្នក​ប្រើ​គាំទ្រ​វា​:
if(typeof(Worker)!==”undefined”)
{
// Yes! Web worker support!
// Some code…..
}
else
{
// Sorry! No Web Worker support..
}
បង្កើត​ឯកសារ​Web Workers
ឥឡូវ​នេះ​អនុញ្ញាត​ឱ្យ​បុ​គ្គ​លិ​ក​របស់​លោក​បង្កើត​បណ្ដាញ​របស់​ពួក​យើង​នៅ​ក្នុង​ការ​អនុញ្ញាត JavaScript ខាងក្រៅ​។ នៅ​ទីនេះ​យើង​បង្កើត​ស្គ្រីប​ដែល​រាប់​ប​មួយ​។ ស្គ្រីប​គឺ​ត្រូវ​បាន​ទុក​នៅ​ក្នុង​ឯកសារ “demo_workers.js​”​:
var i=0;
function timedCount()
{
i=i+1;
postMessage(i);
setTimeout(“timedCount()”,500);
}
timedCount();

បង្កើត​វត្ថុ​Web Workers
ឥឡូវ​ពួក​យើង​មាន​ឯកសារ​ប​ណ្តា​ញ​កម្មករ​ដែល​យើង​ត្រូវ​ការ​ដើម្បី​ហៅ​វា​ពី​ទំព័រ HTML មួយ​។
បន្ទាត់​ដូច​ខាង​ក្រោម​ពិនិត្យ​ប្រសិន​បើ​បុ​គ្គ​លិ​ក​ដែល​មាន​រួច​ហើយ​ប្រសិន​បើ​មិន​បាន – វា​បង្កើត​ជា​ប​ណ្តា​ញ​វត្ថុ​ថ្មី​បុ​គ្គ​លិ​ក​និង​ការ​រត់​កូដ​នៅ​ក្នុង “demo_workers.js​” នេះ​:
if(typeof(w)==”undefined”)
{
w=new Worker(“demo_workers.js”);
}
ការ​ផ្តាច់​Web Workers
នៅ​ពេល​ដែល​វត្ថុ​បុ​គ្គ​លិ​ក​ប​ណ្តា​ញ​ត្រូវ​បាន​បង្កើត​វា​នឹង​បន្ត​ដើម្បី​ស្តាប់​សម្រាប់​សារ (សូម្បី​តែ​បន្ទាប់​ពី​ស្គ្រីប​ខាងក្រៅ​ត្រូវ​បាន​បញ្ចប់​) រហូត​ដល់​វា​ត្រូវ​បាន​បញ្ចប់​។
ដើម្បី​បញ្ឈប់​បុ​គ្គ​លិ​ក​ប​ណ្តា​ញ​និង​ធនធាន​របស់​កម្មវិធី​រុករក / កុំព្យូទ័រ​ឥត​គិត​ថ្លៃ​ប្រើ​បញ្ចប់ () វិធី​សា​ស្ដ្រ​:
w.terminate();
កូដ​ឧទាហរណ៍​ពេញ
យើង​បាន​ឃើញ​រួច​ហើយ​កូដ​កម្មករ​នៅ​ក្នុង​នោះ​។ ឯកសារ js ។ ខាងក្រោម​នេះ​ជា​កូដ​សម្រាប់​ទំព័រ HTML គឺ​:
ឧ​ទា​ហរ​ណ៏
<!DOCTYPE html>
<html>
<body>
<p>Count numbers: <output id=”result”></output></p>
<button onclick=”startWorker()”>Start Worker</button>
<button onclick=”stopWorker()”>Stop Worker</button>
<br><br>
<script>
var w;
function startWorker()
{
if(typeof(Worker)!==”undefined”)
{
if(typeof(w)==”undefined”)
{
w=new Worker(“demo_workers.js”);
}
w.onmessage = function (event) {
document.getElementById(“result”).innerHTML=event.data;
};
}
else
{
document.getElementById(“result”).innerHTML=”Sorry, your browser does not support Web Workers…”;
}
}
function stopWorker()
{
w.terminate();
}
</script>
</body>
</html>

ការប្រើ select និង optgroup tag នៅក្នុង HTML

១. Select tag ឬ <select>…. </select> ៖ គឺជា tag ដែលប្រើសម្រាប់ឲ្យ User ធ្វើការចុច ជ្រើសយកជម្រើសណាមួយនៃ ជម្រើសដែលបានបង្ហាញតាមរយៈ Dropdown List។ ជាទូទៅ  Select tag គឺប្រើជាមួយ tag option (<option>)។
a<form>
<select>
<option>Male</option>
<option>Female</option>
</select>
</form>
. optgroup tag ឬ <optgroup>…</optgroup>៖ គឺជា tag ប្រើសម្រាប់ចាប់យក option tag ខាងលើជាផ្នែកៗ តាមចំណាត់ថ្នាក់ដែលអ្នកសរសេរកូដបានកំណត់ វាមិនអាចចុចបាន ឬ select យកបានទេ ប៉ុន្តែវាមានពណ៌ខ្មៅដិត (Bold) ហើយឈរនៅទីតាំងមុខ option tag មួយ Tab ។

<form>
<select>
<option>M</option>
<option>F</option>
</select>
<select>
<optgroup label=”Computer Language”>
<option> Web</option>
<option>Networking</option>
<option>iOS Develop</option>
<option>ASP.NET</option>
</optgroup>
<optgroup label=”Database”>
<option>Computer repairing</option>
<option>ORACLE</option>
<option>DB2</option>
</optgroup>
</select>
លទ្ធផលរួម
a

20​ រៀបដើម្បី​បង្កើន វ៉ិបសាយ ចរាចរណ៍

មធ្យោបាយ​20​យ៉ាង​ដើម្បី​បង្កើត Website
នៅពេល​យើង​បាន​បង្កើត Website រួចហើយ យើង​មិន​អាច​នៅ​ស្ងៀម​មួយ​កន្លែង​ហើយ​ដេក​រង់ចាំ​អ្នក Log ចូលមក Website យើង​នោះ​ឡើយ ។

+ វិធីទី ១ :

វិធី​ទី ១: នេះ​បើ​មើល​បន្តិច​ហើយ​មិន​បាន​ជា​ពិចារណា​នោះ​អាច​គិតថា​វា​សាមញ្ញ​ពេក ប៉ុន្តែ​បើសិនជា​យើង​គិត​ឲ្យបាន​យូរ​បន្តិច​នោះ​ទើប​ដឹង​ថា​វា​ជា​រឿង​មួយ​សំខាន់​ណាស់ ។ បើសិនជា​យើង​គិត​ថា​វិធី​នេះ​វា​ងាយ​ពេក ឬ ពុំ​គួរ​គិត​ដល់​សោះ​នោះ​គួរ​រំលង​ចូល​ទៅ​មធ្យោបាយ​ផ្សេងៗ​ទៀត​តាម​ការ​គួរ ។

​អ្នកបង្កើត Website ខ្លះ​, ពុំ​បាន​គិត​ដល់​ការរៀបចំ​ឲ្យមាន tag ឲ្យបាន​ត្រឹមត្រូវ​ដូចខាងក្រោម​ឡើយ

​ ​1- Title tag
​ ​2- Meta description tag
​ ​3- Meta keywords tag

​ក្នុង attributes នី​មួយៗ​ខាងលើនេះ​, យើង​គួរតែ​រំឭក​ពី​ពាក្យ​សំខាន់​ដែល​ទាក់ទង​ដល់ Website របស់​យើង​ឲ្យបាន​ចំនួន​១​ដង តែ​មិន​ត្រូវឲ្យ​លើស​ពី​២​ដង​ដែរ ។ ប្រសិនបើ​យើង​ដាក់​វា​ច្រើនពេក (​លើស​ពី​ចំនួន​២) search engine អាច​រំលង website យើង​ចោល​ហើយ​ចាប់យក website ផ្សេង​ដែល​មាន​ន័យ​របស់​ឈ្មោះ​ប្រហែល​គ្នា​ជំនួស​វិញ ។​

​ឧទាហរណ៍​ថា យើង​នឹង​/​បាន​បង្កើត website មួយ​ឈ្មោះ “Skin care” ដូចនេះ opening HTML code របស់​យើង​នឹង​ត្រូវ​ដាក់​ដូច​របៀប​ខាងក្រោម​នេះ​

<html>
​ ​<head>
​ ​ ​<title> Skin Care Tips For People of All Ages </title>
​ ​ ​<meta name=”description” content=”How to develop a healthy skin care repigmen”>
​ ​ ​<meta name=”Keywords” content=”skin care, healthy skin, looking young”>
​ ​</head>

មាន search engine ជាច្រើន​បាន​ចាត់ទុក H1 H2 និង H3 ថា​ជា​ករណី​សំខាន់​ដែរ​, ដូចនេះ​យើង​ត្រូវតែ​ផ្តោត​ការយកចិត្តទុកដាក់ មិន​ត្រឹមតែ​ចំពោះ meta tag ប៉ុណ្ណោះ​ទេ ក៏ប៉ុន្តែ​ត្រូវ​ផ្តោត​ការយកចិត្តទុកដាក់​ចំពោះ H1 H2 និង H3 ឲ្យ​ដូចជា Meta name ដែរ ។

ហេតុ​នេះ​បើសិនជា​យើង​ចង់ឲ្យ​គេ​យល់​បាន​ពី website របស់​យើង​គួរតែ​ប្រើពាក្យ “skin care” នេះ​នៅក្នុង​ឃ្លា​របស់ H1 H2 និង H3 ។

ឧទាហរណ៍ :

​ ​<h1> skin care tips for women </h1>

ឃ្លា​នៃ code នេះ គួរ​ត្រូវ​បាន​ដាក់​ឲ្យ​កៀក​ជិត​ជាមួយ​ប្លុក​របស់ <body> tag បំផុត ឯ​ចំណែក H2 និង H3 ក៏​គួរតែ​ធ្វើ​ដូចគ្នានេះដែរ ។​

សារសំខាន់រ​បស់ Meta tage :

ជាច្រើន​ឆ្នាំ​កន្លងមកហើយ Meta tag បាន​ក្លាយទៅជា tag ដែល​ដើរតួនាទី​យ៉ាង​សំខាន់​ក្នុង​ការកំណត់​ថ្នាក់ Website របស់​យើង​ជាមួយ search engine , សព្វថ្ងៃ​នេះ​ផ្ទុយ​ទៅវិញ “search engine” ស្វែងរក​មើល page នានា​នៅក្នុង Website របស់​យើង​ដើម្បី Link ក្រៅពីនេះ search engine នៅ​បាន​គិត​ផង​ដែរ​ដល់ Website ណាខ្លះ​ដែល​បាន Link មក website របស់​យើង បន្ទាប់មក​ទើប search engine ឲ្យចំ​ណាត់​ថ្នាក់យើង​ជា​ក្រោយ ។​

ទោះបីជា​យើង​បាន​ប្រើ Meta tag សំរាប់​បរិយាយ​ពី website របស់​យើង​ក៏ដោយចុះ (search engine ប្រើប្រាស់​ពាក្យ​ដែល​យើង​បាន​ដាក់​នៅ​ទីនោះ​សម្រាប់​បង្ហាញ​ពេល​រក website យើង​ឃើញ​) ក៏​កុំ​សង្ឃឹមថា website យើង​នឹង​ទទួល​បាន​អ្នក​ចូល​មើល​ច្រើន​ភ្លាមៗ​ដែរ ពីព្រោះ website កើត​ឡើង​ថ្មី​រាល់ថ្ងៃ បើសិន​ជា​មួយ​ខែ​មុន search engine អាច​រក website យើង​ឃើញ​តែ​នៅ​ខែ​នេះ ឬ​ឆ្នាំក្រោយ​អាច​មិន​ប្រាកដ​ជា​រក​ឃើញ​ឡើយ លើកលែងតែ​អ្នក​ចូល​វាយ​ចំ​ឈ្មោះ website យើង​តែ​ម្តង ។

+ វិធីទី ២ :

Website ដូចជា Google, yahoo, Live, AOL, ជាដើម អាច​ចាប់​អ្នក​ចូល website យើង​រហូត​រាប់​ពាន់ រាប់​ម៉ឺន​នាក់​ក៏​ថា​បាន ដូចនេះ​វា​ជា​ប្រការ​មួយ​សំខាន់​ណាស់​ដែល​យើង​ត្រូវ​យល់​ដឹង​ពី spider និង bots របស់​គេ​ឲ្យ​អាច​ស្គាល់​ពី​ន័យរ​បស់ website យើង ។​

Spider គឺជា script ដែល search engine បញ្ជូន​ចេញ​មក​កាន់ website របស់​យើង​ដើម្បី​ប្រមូល​ព័ត៌មាន​មួយចំនួន​របស់ website យើង ជាពិសេស code នៅក្នុង website របស់​យើង​, មាតិកា​, តើ​មាន​អ្នក​ចូល​ច្រើន​ឬ​តិច​, តើ​មាន website ណាខ្លះ Link មកកាន់ website របស់​យើង ដោយ​យោង​ទៅ​តាម​ព័ត៌មាន​ដែល script របស់ spider នោះ​ប្រមូលបាន​វា​នឹង​ដាក់​ចំណាត់ថ្នាក់ website របស់​យើង​ទៅ​តាម​វិធី​គណនា​របស់ search engine នោះ ។​

សូម​ចាំ​ក្នុង​ចិត្ត​ថា HTML គឺជា​មិត្ត​ដ៏​ល្អ​បំផុត​សំរាប់​យើង Flash Java រួម​ទាំង​ភាសា​ផ្សេង​ទៀត​មើលទៅ​ហាក់​ពិតជា​ល្អ​មែន ប៉ុន្តែ​អាច​មិន​ជា​ទី​ចាប់ចិត្ត​សំរាប់ search engine ឡើយ នៅពេល spider ចេញ​ស្វែងរក website របស់​យើង ។​

បច្ចុប្បន្ន​និង​មួយរយៈ​កន្លងមកនេះ google អាច​ចាប់ java script បាន​ប្រសើរ​ជាង​មុន​ច្រើន ប៉ុន្តែ​ជា​ការល្អ​បំផុត​មិន​អាច​ចោល​មិត្ត​ចាស់​របស់​យើង​គឺ HTML នោះ​បាន​ឡើយ​សូមកុំ​មើលរំលង​ត្រង់នេះ​ឲ្យសោះ ។​
​ ​ក្នុង​ករណី​ខ្លះ​ដែល​យើង​ចង់ validate HTML code របស់​យើង យើង​គួរ​ចូល​ទៅ​កាន់ website W3C’s site រួច​ឲ្យគេ validate website ឲ្យ​យើង ។ ដក frame ចោល​បើ​អាច​ធ្វើទៅបាន​គឺជា​ការ​ល្អ ។​

Search engine Spider មិន​ចូល​ចិត្ត និង​មិន​ស្គាល់ contents ដែល​ស្ថិត​នៅក្នុង frame ឡើយ​, ហេតុ​នេះ​បើ​យើង​មាន frame ហ៊ុំ content របស់​យើង​គួរតែ​ដក​វា​ចោល សូម​ដាក់​វា​ត្រឹមតែ​ពេល​ធ្វើ​បាន​ហើយ ពេល​សម្រេច​កិច្ចការ​ត្រូវ​ដក​វា​ចេញ​វិញ ។​

នៅ​រាល់ពេល​ដែល​យើង Link ទំព័រ (Page) ផ្សេងៗ​នៅក្នុង website របស់​យើង​, យើង​ត្រូវ​ប្រើប្រាស់​ពាក្យ (keyword) សំខាន់​ដែល​ទាក់ទង​ដល់​ទំព័រ​នោះ ទាំង​ការឲ្យឈ្មោះ page និង​ការ link ទៅកាន់ page នោះ​ត្រូវ​ប្រើ​ពាក្យ​ដែល​ទាក់ទង​ដល់​គោលដៅ​របស់ website យើង​ជា​និច្ច ធ្វើ​បែបនេះ​វា​នឹង​ជួយ​បង្កើន page rank បាន​ចំណាត់ថ្នាក់​ល្អ​ក្នុង​ប្រព័ន្ធ search engine ។​

ឧទាហរណ៍ : បើ​យើង​បង្កើត website មួយ​ស្តីពី “Skin care” នោះ​ពាក្យ​ខ្លះ​ដែល​យើង​ត្រូវ​ប្រើ​គឺ Skin tip, skin so smooth, skin repain, skin tone …etc. យើង​ឃើញ​ហើយ​ថា​ពាក្យ keywords ទាំងនោះ​សុទ្ធតែ​មាន​ទាក់ទង​ដោយ​ចំ ឬ​ដោយ​ប្រយោល​នៅក្នុង website យើង ។

​នៅ​រាល់ពេល​ដែល​យើង​ត្រូវ​ដាក់​ឈ្មោះ​ឲ្យ website របស់​យើង យើង​ចាំបាច់​ត្រូវ​គិតដល់ keywords ទាំងនោះ​មុនគេ​រួច​ទើប​ប្រើ​ពាក្យ​ណា​ផ្សេង​ទៀត​ជា​បន្ទាប់​ដើម្បីឲ្យ spider និង bot របស់ search engine ស្គាល់ keyword យើង​បាន​ភ្លាមៗ ។ កត្តា​មួយទៀត​នោះ​យើង​អាច​ប្រើ hyphen (-) សម្រាប់​ចែក​ពាក្យ​ពី​គ្នា​ដូចជា skin-care.html ជាដើម ។​

​ដោយ​ការប្រើប្រាស់​ពាក្យ keywords ធ្វើ​ជា​ឈ្មោះ​របស់ HTML page របស់​យើង​វា​ជួយ​បង្កើន​ប្រសិទ្ធភាព​ឲ្យ search engine ស្គាល់ website យើង​បាន​លឿន​ជាង ។​ ​យើង​អាច​យល់​បាន​ភ្លាម​ថា បើ​យើង​ប្រើពាក្យ skin-care.html និង​ប្រើ​ពាក្យ Page.html តើ​ឈ្មោះ​ណា​ដែល search engine ស្គាល់ website យើង​ច្បាស់​ជាង សូម​ពិចារណា​ចុះ​អាច​យល់​បាន​ហើយ ។​

+ វិធីទី ៣ :

​មាន search engine រាប់រយ ឬ​អាច​ថា​រាប់ពាន់​ឯ​ណោះ​នៅ​ក្នុង​ប្រព័ន្ធ web ដែល​យើង​ប្រើ​សព្វថ្ងៃនេះ ប៉ុន្តែ​ជា​ការពិត​មានតែ​មួយ​ចំនួន​តូច​ប៉ុណ្ណោះ​ដែល​ទទួលបាន​ការគាំទ្រ និង​ត្រូវបាន​គេ​យកមក​ប្រើ​ជា​សកល ។ ក្នុងនោះ​មាន google, Live, yahoo, AOL និង Ask (​ឈ្មោះ​ដើម ask jeeves) web search ទាំងនេះ​គឺ​កំពុង​ពេញនិយម​នាពេល​បច្ចុប្បន្ន​នេះហើយ search engine ទាំងនេះ​គឺជា​អ្វី​ដែល​យើង​ត្រូវធ្វើ website របស់​យើង​តម្រូវ ។​

​នៅពេលណា​ដែល website យើង​ត្រូវ​បាន​បង្ហាញឲ្យឃើញនៅ​ពេល​ណា​គេ search រក​ជាមួយ google ឬ yahoo នោះ​មានន័យ​ថា web search engine មិនសូវ​ល្បី​ផ្សេង​ទៀត​ក៏​អាច​និង​រក website យើង​ឃើញ​ដូចគ្នា ។ ឧទាហរណ៍​ដូចជា Netscape (​បិទ​សេវា​) ក៏​ជា search engine មួយ​ដែរ ប៉ុន្តែ​លទ្ធផល​នៃ​ការ search គឺ Netscape ទាញ​យក​មក​ពី google ទៅវិញ​ទេ​មិនមែន search រក​ដោយ​ប្រើ engine របស់​ខ្លួនឯង​ឡើយ ។​

ដូច្នេះ​មានន័យ​ថា​បើសិនជា​យើង Rank #1 នៅក្នុង google search engine, website ជា search engine មិនសូវ​ល្បី​ផ្សេង​ទៀត​ក៏​ដាក់​ចំណាត់ (Rank) របស់ website ដូចគ្នា​ទៅ​និង​អ្វី​ដែល google បានដាក់​ដែរ ។

យើង​ហាក់ដូចជា​ពុំ​ចាំបាច់​ព្រួយបារម្ភ​ចំពោះ web search engine ផ្សេងៗ​ទៀតឡើយ គឺ​ព្យាយាម​ធ្វើយ៉ាងណា​សំដៅ​ចំ​ពោះ web search engine ធំ​មួយ​គឺជា​ការ​ស្រេច​នោះ​គឺ “google”, “yahoo”, “Live” ។

ខណៈពេល​ដែល​យើង​បាន​បង្កើត website របស់​យើង​បាន​ចំនួន ១៥​ទំព័រ ឬ​លើស​នេះ នោះ​យើង​អាច Submit website យើង​បាន​ហើយ ។​

​ ​google : http://www.google.com/addurl/?continue=/addurl

​ ​yahoo : http://submit.search.yahoo.com/free/request

​ ​Live (​ពី​មុន​គឺ MSN) : http://search.msn.co.in/docs/submit.aspx

​ ​សូមឲ្យ​មាន​ចិត្ត​អំណត់​បន្តិច​, វា​អាច​ត្រូវការ​ពេល​រហូត​រាប់​អាទិត្យ ឬ​រាប់​ខែ​មុន​ពេល​ដែល website របស់​យើង​ត្រូវបាន​គេ​ដាក់បញ្ចូល​ជាពិសេស​គឺ​ជាមួយ google, ដោយឡែក Live អាច​ដាក់បញ្ចូល website យើង​បាន​លឿន​ជាង​គេ ។​

ដើម្បី​ឆែក​មើល​ថា​តើ website របស់​យើង​ត្រូវបាន​គេ​ដាក់បញ្ចូល​រួចហើយ​ឬ​នៅ​នោះ គឺ​គ្រាន់តែ​វាយ​បញ្ចូល URL របស់​យើង​ទៅក្នុង search box នោះ​យើង​នឹង​ដឹង​ហើយ​ថា​លទ្ធផល​វា​យ៉ាងណា !

* សូម​កុំ​ព្យាយាម submit សារជាថ្មី​

​ម្ចាស់ website ជាច្រើន​មាន​ការ​អន្ទះសា​ខណៈពេល​ព្យាយាម​រង់ចាំ website របស់​ខ្លួន​បង្ហាញមុខ​នៅ​ក្នុង search engine ហើយ​ព្យាយាម submit ម្តង​ហើយ​ម្តងទៀត ការធ្វើ​បែប​នេះ​មានន័យ​ថា website របស់​យើង​អាច​នឹង​ត្រូវ​គេ​ផាត់​ចេញពី search engine ភ្លាម​បើ​យើង submit លើស​ពី​ម្តង ។ យើង​ដឹង​ហើយ​ថា​បន្ទាប់ពី submit រួច​យើង​ចង់​ឃើញ​លទ្ធផល​ចេញមក​ភ្លាមៗ ប៉ុន្តែ​ត្រូវ​ចាំ​ថា​មិនមែន​តែ website របស់​យើង​មួយ​ទេ​ដែល​បាន submit គឺមាន website រាប់​ម៉ឺន​ផ្សេងទៀត​ត្រូវបាន submit ជា​រៀងរាល់ថ្ងៃ ត្រង់នេះ​យើង​អាច​យល់​បាន​ហើយ​ថា វា​ត្រូវការ​ពេល​ច្រើន​ប៉ុន​ណា​ដើម្បី​ឲ្យ​យើង​ឃើញ​លទ្ធផល​ថា website ត្រូវបាន​ដាក់បញ្ចូល​រួច​នោះ ។​

គ្រប់ web search engine ទាំងអស់​ចូល​ចិត្ត website ណា​ដែល​មាន contents ច្រើនៗ គឺ​ចាប់ពី ១៥ ទៅ ២០ ឬ​ច្រើន​ជាង​នេះ កាន់តែ​មាន pages ច្រើន​គឺ​កាន់តែ​ល្អ google ប្រាថ្នា​បែបនេះ សូម​បំពេញ​តាម​បំណង​របស់ google ចុះ ។

ចុះ​ចំណែក web engine ផ្សេង​ទៀត​វិញ​យ៉ាងណា​ដែរ​គឺ web search engine ផ្សេង​ទៀត​មាន​បំណង​មិន​ខុស​គ្នា​ប៉ុន្មាន​ពី google ទេ គឺ​ស្រឡាញ់​តែ website ដែល​សម្បូរណ៍​ទំព័រ​ច្រើន​ប៉ុណ្ណោះ ទាំង google, yahoo, Live គឺ​សុទ្ធតែ​គិត​ដូច​គ្នា ។​

+ វិធីទី ៤ :

Blogging បាន​កើន​ប្រជាប្រិយភាព​នៅក្នុង​រយៈពេល​មួយឆ្នាំ ពីរ​ឆ្នាំ​ចុងក្រោយ​នេះ​, កាលពី​ដំបូង​គេ​ប្រើ Blog សំរាប់​ត្រឹមតែ​ចែករំលែក​ព័ត៌មាន​គ្នា​ទៅវិញទៅមក​ក្នុងចំណោម​អ្នកយកព័ត៌មាន​ប៉ុណ្ណោះ ប៉ុន្តែ​ពេល​នេះ​វា​បាន​ក្លាយទៅជា​កន្លែង​រក​ប្រាក់​យ៉ាង​ស្ងាត់ស្ងៀម​សំរាប់​អ្នក​មិន​ដឹង ប៉ុន្តែ​សំរាប់​អ្នក​ដែល​ដឹង Blog គឺជា​កន្លែង​រក​ប្រាក់​យ៉ាង​សកម្ម​មួយ​បី​ដូចជា​ផ្សារ​លក់ដូរ​ទំនិញ​យ៉ាង​ដូច្នោះ​ដែរ ទោះបី​ថា​វា​តូច​ជា​កូន website នៅក្នុង website ក៏ពិតមែន​ប៉ុន្តែ​មាន​ទំហំ​ធំ​មិន​អាច​គណនា​បានឡើយ បើ​គេ​បូក​បញ្ចូល Blog ទាំងអស់​បញ្ចូល​គ្នា ។​

​Blog ភាគច្រើន​ត្រូវបាន​គេ​អនុញ្ញាត​ឲ្យ​អាចដាក់ comments, ជាមួយ comments នេះ យើង​អាច​ដាក់ website address របស់​យើង ។​ ​ ​ហេតុនេះ​ពេល​យើង​បាន​បង្កើត Blog មួយ យើង​ត្រូវ​ជ្រើសរើស​យក​ពាក្យសម្តី​សម្រាប់​និយាយ​ក្នុង comments របស់​យើង​ឲ្យមាន​ខ្លឹមសារ​ធ្វើឲ្យ​គេ​ចាប់​អារម្មណ៍ ឬ​មាន​អ្វី​មួយ​ធ្វើឲ្យ​គេ​ចង់ដឹង ។ ហេតុនេះ​ការចូលរួម​ជាមួយ Blog ណាមួយ​ក៏ដោយ​យើង​ត្រូវ​ដាក់ comments របស់​យើង​និយាយ​ពី website យើង​ធ្វើឲ្យ​គេ​ចង់ដឹង តែ​សូម​កុំ​ភ្លេច​ដាក់បញ្ចូល website address របស់​យើង​ជាមួយ comment នោះ​ផង ។

​គោលបំណង​សំខាន់​របស់​យើង​គឺ :

​ ​1- ស្វែងរក​កន្លែង​បង្កើត Blog ដើម្បី​ណែ​នាំឲ្យ​គេ​ស្គាល់ Website របស់​យើង
​ ​2- ប្រមូល​នាំយក​អ្នក​នៅ​ក្នុង​ក្រុម​របស់ Blog យើង​ឲ្យមក​ចូល website យើង​តាម​វិធី​ផ្តល់​អ្វីមួយ​ឲ្យគេ ឬ​មាន​អត្ថបទ​សំខាន់​អ្វីមួយ​ដែល​គេ​អាច​យក​ទៅ​ប្រើ​ការ​បាន
​ ​3- Blog របស់​យើង​ត្រូវ​មាន​គោលដៅ​មួយ​គឺ​បង្ហាញ​ពី​អ្វី​នៅក្នុង website យើង និង​ប្រមូល​គេ​មក​កាន់​វិបសាយ (website) យើង​
​ ​4- ចូលរួម​ជាមួយ website ផ្សេងៗ​ដែល​គេ​ឲ្យ​យើង​បង្កើត Blog បាន​ឲ្យបាន​ច្រើន​តាម​ដែល​អាច​ធ្វើទៅបាន ។ សូម​ប្រយ័ត្ន​ជាមួយ​ពាក្យ​សម្តី​ដែល​យើង​និយាយ​ចេញទៅ​ត្រូវ​ឲ្យមាន​លក្ខណៈ​មួយ​សមរម្យ​ជា​ពាក្យសម្តី​ល្អ ។

+ វិធីទី ៥ :

ចូលរួម​ជាមួយ​ការផ្លាស់ប្តូរ Link គ្នា​ជាមួយ website ផ្សេងៗ​ទៀត​ឲ្យបាន​ច្រើន​តាម​ដែល​អាច​ធ្វើទៅបាន ។​​ ​ត្រូវ​ចាំ​ថា​កាលណា​មាន website ដទៃ​ទៀត​ជាច្រើន Link point មកកាន់ website យើង​កាន់តែ​ច្រើន​កាលណា​គឺ​កាន់តែ​ល្អ​ពីព្រោះ web search engine (google) ស្រឡាញ់​តែ website ណា​មាន​គេ Link ចូល​ច្រើន​ពីព្រោះ​គេ​យល់ថា website នោះ​ពិតជា​សំខាន់ ហេតុ​នេះ​បើ​មាន website ផ្សេង Link មកកាន់ website យើង​នោះ​មានន័យ​ថា​ក្រុម​អ្នក​ចូល website ផ្សេងៗ​ទាំងនោះ​ក៏​នឹង​ចូល​មក​កាន់ website យើង​ដែរ នេះ​គឺជា​ចំណុច​មួយ​ល្អ​បំផុត​សំរាប់​យើង​ទាំង​បង្កើន​ចំនួន​អ្នក​ចូល website យើង​ក៏​ដូចជា​បង្កើន Rank ឲ្យ website យើង​ជាមួយ search engine របស់ google ដែរ ។​

ស្វែងរក website ណា​ផ្សេង​ដែល​មាន​ប្រភព​គោលដៅ​ស្រដៀង​យើង​រួច​សុំ​ប្តូរ Link (exchange link) ជាមួយ​គ្នា​បើ​គេ​យល់ព្រម​នោះ​ជា​ការល្អ​តែបើ​គេ​មិន​យល់ព្រម ហើយ​យើង​គិតថា website នោះ​មាន​មនុស្ស​ចូល​មើល​ច្រើន យើង​អាច​ចូល​ជា Member រួច post note ថា​យើង​មាន​ស្គាល់ website មួយ (​គឺ website យើង​) មាន​អ្វី​ផ្សេងៗ​ជាច្រើន ៘

គួរ​ព្យាយាម​ធ្វើ​បែប​នេះ​ឲ្យបាន​ច្រើន website បើ website យើង​ជា​ខ្មែរ​សំដៅ​ចំ​ពោះ​ខ្មែរ​នោះ​យើង​មិន​ចាំបាច់​គិត​ដល់​ប្រភេទ​យ៉ាង​ណា​នៃ website ទេ​គឺ​ឲ្យតែ website ខ្មែរ​គួរ​ចងមេត្រី​ជាមួយ​គេ​ទាំង​អស់ បើ website យើង​ធំជាងគេ​នោះ​គេ​កាន់តែ​ត្រេកអរ បើ​យើង​ចង​សម្ព័ន្ធ​ជាមួយ​គេ នេះ​គឺជា​រឿង​មួយ​មិន​អាច​មើល​រំលង​បានឡើយ ។​

​វិធី​មួយទៀត​នោះ​គឺ​យើង​បង្កើត website តូចៗ​ជាច្រើន​ដែល​មាន​ប្រធានបទ​ផ្សេងៗ​គ្នា​រួច​យើង​ពិចារណា​មើល​ថា​តើ​មួយណា​ទទួលបាន​ការនិយម​ច្រើនជាងគេ នោះ​យើង​អាច​លៃលក​កែកុន website ធំ​របស់​យើង​តាម​ដែល​យើង​យល់​ឃើញ​បាន​ហើយ ។​

+ វិធី​ទី ៦ :

ចំណុច​សំខាន់​មួយ​ស្តីពី website របស់​យើង​ដែរ​នោះ​គឺ​ត្រូវ​មាន​អ្វី​សំខាន់ៗ​មួយចំនួន​សម្រាប់​ជា​ការទាក់ទាញ​អ្នក​ចូល​មក​អាន website របស់​យើង ។​​ ​ជា​អ្វីមួយ​សំខាន់​ដែល​យើង​អាច​នឹកគិត​ដល់ ជា​អ្វីមួយ​សម្រាប់ឲ្យ ជា​អ្វីមួយ​ដែល​គេ​ត្រូវការ​ចង់ដឹង​ពី​កន្លែង​របស់​យើង ដូចនេះ �​អ្វីមួយ​� ជា​គន្លឹះ​នេះ​គឺ​ពិត​ជា​សំខាន់​ណាស់​សំរាប់​យើង​ដែល​ជា​ម្ចាស់ website បង្កើន​ចំនួន​ព័ត៌មាន​ឲ្យបាន​ច្រើន បង្កើតឲ្យមាន​អ្វីៗ​ថ្មី​ជា​រៀង​រាល់ថ្ងៃ​មិន​មែន​រាល់​សប្តាហ៍ ឬ​រាល់​ខែ​នោះ​ទេ ។​

​មាន website មួយចំនួន​បាន​ទទួល​ចំនួន​អ្នក​ចូល​ទស្សនា​តិចតួច​ហើយ​មិន​ជា​ប្រចាំ​ផង ប៉ុន្តែ​នៅពេលដែល website នេះ​បង្កើន​ចំនួន​ព័ត៌មាន និង update បាន​ជាប់​ជា​ប្រចាំ​បានធ្វើឲ្យ website នោះ​កើន​ចំនួន​អ្នក​ចូល​ទស្សនា​ច្រើនឡើងៗ​ជា​លំដាប់ ។​

+ វិធី​ទី ៧ :

​ក្នុងករណី​ដែល​យើង​ត្រូវ​ការផ្សព្វផ្សាយ​អ្វីមួយ ឬ​មាន​អ្វី​សម្រាប់​លក់​មិន​ត្រូវ​ប្រើ​ពាក្យ បង្ខំ ឬ ជម្រុញ​គេ​ឲ្យ​ទិញនោះ​ឡើយ ប៉ុន្តែ​យើង​អាច​ប្រើ​វិធី​មួយ​ផ្សេងទៀត​គឺ បង្កើត​ឲ្យគេ​មាន​ការចាប់អារម្មណ៍​ចំពោះ​អ្វី​ដែល​យើង​មាន​ឲ្យគេ​ចង់ដឹង​សិន បន្ទាប់មក​ទើប​យើង​ចាប់ផ្តើម​បង្ហាញ​នូវ​អ្វី​ដែល​យើង​ចង់បង្ហាញ ។​

​តាម​ការពិត​ទៅ​វា​ជា​រឿង​មួយ​មិន​លំបាក​ណាស់​ណា​ពេក​ទេ បើ​យើង​អាច​យល់​បាន​ពីអ្វី​ដែល​ជា​ប្រការ​សំខាន់​ក្នុង​រឿង​នេះ​តួយ៉ាង​ដូចជា email វា​ជា​របស់​មួយ​សំខាន់​បំផុត​សំរាប់​ភ្ជាប់ Website ទៅ​អ្នក​ចូល​មក​មើល Website របស់​យើង ។ យើង​គួរ​រក​វិធី​ដើម្បី​ចាប់យក និង បង្កើត​អ្វី​ម្យ៉ាង​ដើម្បី​ប្រមូលយក email របស់​អ្នកទស្សនា website នៅពេល​យើង​មាន email របស់​អ្នក​ចូល website ច្រើន​រួចហើយនោះ យើង​អាច​ផ្សព្វផ្សាយ​អ្វី​ទៅ​គេ​ក៏បាន យើង​ចង់​ប្រាប់​អ្វី​ទៅ​គេ​ក៏​បាន​តាម​សេចក្តីប្រាថ្នា​របស់​យើង ។ សព្វថ្ងៃនេះ email ត្រូវបាន​គេ​លក់​យ៉ាង​ទូលំទូលាយ​នៅលើ​ប្រព័ន្ធ internet យើង​អាច​ទិញ​គេ​ក៏​បាន​អាចឲ្យ​គេ​ប្រមូល​មក​ឲ្យ​យើង​ក៏​បាន ប៉ុន្តែ​ត្រូវ​ចំណាយ​ប្រាក់​ច្រើន​បន្តិច​ដើម្បី​ធ្វើ​ដូច្នេះ ។

ព្រឹត្តិប័ត្រ ឬ​ទស្សនា​វ​ដ្តី​អាច​ជា​ចំណុច​មួយ​សំខាន់​ដូចគ្នា​សម្រាប់​រក្សា​ចំណង​ ទាក់ទង​របស់​យើង​ជាមួយ​អ្នកមើល Website យើង តែ​ត្រូវ​ចាំ​ថា​ព្រឹត្តិ​ប័ត្រក្តី ទស្សនា​វ​ដ្តី​ក្តី ត្រូវតែ​មាន​អ្វី​ជា​សំខាន់​នៅក្នុង​នោះ ដែល​គួរ​ជាទី​ចាប់​អារម្មណ៍​របស់​គាត់ យើង​គួរ​សាកល្បង​ឲ្យ​គាត់​ចុះឈ្មោះ​ចូល​ជា​សមាជិក​ដើម្បី​ទទួលយក​ ព្រឹត្តិប័ត្រ ឬ​ទស្សនា​វ​ដ្តី​ពី​យើង ដោយ​ធ្វើ​ក្នុង​១​ខែ​ឲ្យបាន​២​ដង​ទៅ​៤​ដង​ជាប្រចាំ ។​

​នៅក្នុង​នោះ (​ព្រឹត្តិប័ត្រ ឬ​ទស្សនា​វ​ដ្តី​) គួរ​ត្រូវ​មាន​ការផ្សព្វផ្សាយ​ពាណិជ្ជកម្ម​លាយ​ជាមួយ​ផងដែរ ធ្វើ​បែប​នេះ​យើង​បាន​ទទួល​ប្រយោជន៍​ពី​ការផ្សាយ ឯ​អ្នក​ចូល​ទស្សនា Website យើង​គាត់​បាន​ដំណឹង​ពី​អ្វី​ដែល​យើង​បាន​ផ្សាយ គឺ​សមរម្យ​សម្រាប់​ទាំងអស់គ្នា ។​

​មាន​វិធី​ច្រើនយ៉ាង​ណាស់​ដែល​យើង​អាច​ធ្វើ​រឿងនេះ​ទៅបាន លាយ​អត្ថបទ​ជាមួយ​ចំណុច​នៃ​មុខ​ទំនិញ​របស់​អ្នក​ផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម ។ ឧទាហរណ៍ : ក្នុង​អត្ថបទ​មួយ​មាន​និយាយ​ដល់​ការថែរក្សា​ស្បែក​ដូចនេះ​បើសិនជា​មាន​គេ​ផ្សាយ​ពាណិជ្ជកម្ម ស្តី​ពី​ការរក្សា​សម្ភស្ស នោះ​អត្ថបទ​យើង​គួរតែ​មាន​និយាយ​អ្វី​មួយ​ទាក់ទង​ដល់​របស់​ដែល​គេ​ផ្សាយ​នោះ អ្នក​ផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម​ជាមួយ​យើង​គេ​ត្រេកអរ​បើ​យើង​ធ្វើ​ដូច្នេះ ឯ​អ្នក​អាន​គាត់​បាន​យល់​ពី​ផលិតផល​នោះ​ជា​បន្ថែម នេះ​គឺជា​រឿង​មួយ​ដែល​គួរ​ធ្វើ​ព្រោះ​ជា​ប្រយោជន៍​សម្រាប់​ទាំងអស់គ្នា ។​

​ដើម្បី​ជួយ​សំរួល​ដល់​ការលំបាក​រឿង​បញ្ជូន​ព្រឹត្តិប័ត្រ​យើង​អាច​ជួល​ក្រុមហ៊ុន​បរទេស​ឲ្យគេ​ធ្វើ​រឿងនេះ​ឲ្យ​យើង​ក៏បាន តម្លៃ​មិនជា​ថ្លៃ​ប៉ុន្មាន​ទេ គឺ​ពី 19 ដុល្លារ សម្រាប់ 500 ច្បាប់​ដល់ 149 ដុល្លារ​សម្រាប់ 25000 ក្រុមហ៊ុន​មួយ​នេះ​ស៊ីឈ្នួល​បញ្ជូន email ឲ្យ​យើង និង​ផ្តល់​ព័ត៌មាន​ផ្សេងៗ​ទៀត​ស្តីពី​អ្នក​ចូល website យើង ។ ក្រុមហ៊ុន​នោះ​គឺ aweber ។

​- www.aweber.com

+ វិធី​ទី ៨ :

វិធី​មួយទៀត​នេះ​គឺ​ការប្រើប្រាស់ autorspoder ដើម្បី​តាមដាន​ពី​ចំណាប់អារម្មណ៍​របស់​អ្នក​ចូល website យើង​ជាពិសេស​បើ​យើង​មាន ឬ​បាន​លក់​អ្វី​មួយ​ឲ្យ​គាត់ ឬ​អាច​ថា​ជា​សមាជិក​ក៏​ថា​បាន ។
​ ​សម្រាប់​ការឆ្លើយតប​ដោយ​ស្វ័យប្រវត្តិ​នេះ​យើង​អាច​ប្រើប្រាស់​ក្រុមហ៊ុន​ ខាងលើ​ដដែល​ដើម្បីឲ្យ​គេ​ធ្វើ​កិច្ចការ​នេះ​ឲ្យ​យើង​ប្រសើរ​ជាង​ពីព្រោះ​គេ​ មាន​បច្ចេកទេស​និង​លទ្ធភាព​ច្រើនយ៉ាង​សំរាប់ធ្វើ​រឿងនេះ ។

+ វិធីទី ៩ :

​Blog (​ពាក្យកាត់​មកពី​ពាក្យ “Web blogs”) មិន​ត្រឹមតែ​មិន​អស់​លុយ (Free) ប៉ុណ្ណោះ​ទេ​ប៉ុន្តែ​ងាយស្រួល​សំរាប់​ឲ្យ​យើង​បង្កើត​ផងដែរ វា​គឺជា​ឧបករណ៍​មួយ​យ៉ាង​មាន​ប្រសិទ្ធិភាព​សម្រាប់​បង្កើន Traffic (​ចំនួន​អ្នក​ចូល website យើង​) ឲ្យ​យើង​ឲ្យ​កាន់តែច្រើន​បាន ។​

Blog ចាំបាច់​ត្រូវមាន​អ្វី​មួយ​សំខាន់ និង​ទាក់ទាញ​បំផុត​ដើម្បីឲ្យ​គេ​ចាប់​អារម្មណ៍​ជា​មួយ​យើង នៅពេល​យើង​មាន​អ្នក​ចូលចិត្ត​ច្រើន​ហើយ​យើង​អាច​ណែ​នាំឲ្យ​គេ​ស្គាល់ website យើង​ធ្វើ​បែប​នេះ​ឲ្យបាន​ច្រើន​កន្លែង (​ច្រើន Blog) ជាពិសេស​ជាមួយ website ណា​ដែល​គេ​ឲ្យ​យើង​បង្កើត​ដោយ free ព្យាយាម​ធ្វើឲ្យ​អ្នក​ចូល website ផ្សេង​ចូលមក website យើង​ឲ្យបាន​ច្រើន​, ត្រូវឲ្យ​មកពី website ផ្សេងៗ​គ្នា​តែ​ច្រើន វិធី​នេះ​ធ្វើឲ្យ search engine ធំៗ យល់ថា website យើង​ពិត​ជា​សំខាន់​បន្ទាប់មក​គេ​នឹង​ចាត់ទុក website យើង​ឲ្យមាន​ចំណាត់​ថ្នាក់​នៅ​លើ​គេ​មិន​ខាន​ឡើយ ។​

+ វិធីទី ១០ :

គួរប្រើ RSS feed ប្រូ​ក្រាម​ដើម្បី​បញ្ជូន​អត្ថបទ​ដែល​អ្នក​អាច​ចង់បាន​ឲ្យដល់​គាត់​ផ្ទាល់​តែម្តង ។ អ្វី​ដែល​ទៅ​ជាមួយ RSS feed នោះ​គឺ​ការផ្សាយ​ពាណិជ្ជកម្ម​លាយ​ជាមួយ​អត្ថបទ​នោះ វី​ធី​នេះ​ល្អ​ជាង​ការប្រើ Newsletter (​ព្រឹត្តិប័ត្រ​) ប៉ុន្តែ​នៅតែ​មិនសូវ​ជា​បាន​គ្រប់គ្រាន់​សេចក្តី​ដូច​ព្រឹត្តប័ត្រ​នៅឡើយ​ទេ ប៉ុន្តែ​អាច​ជំនួស​បាន​ព្រោះ​មិន​អស់​លុយ ។​

+ វិធីទី ១១

– Forum (​វេទិកា​) គឺជា​វិធី​មួយ​បើក​ចំហរ​ឲ្យ​អ្នកចូល website យើង​គ្រប់គ្នា​បាន​បញ្ចេញ​ពី​គំនិត​យោបល់​របស់​គាត់ យើង​អាច​បាន​ដឹង​ពី​ចំណុច​សំខាន់​មួយ​ចំនួន​ដែល​គាត់​បាន​បញ្ចេញ​មក​នៅ​ទីនោះ ។​
​ ​ចាប់ផ្តើម​ដាក់​ជា​ប្រធានបទ​ខ្លះ​ចូលក្នុង Forum ដើម្បី​ស្វែងរក​អ្នក​ចាប់​អារម្មណ៍ ។​

បើ​យើង​មិន​បាន​ដាក់​អ្វី​បញ្ចូល​សោះ (​យើង​ដាក់​ខ្លួនឯង​) នោះ​គ្មាន​អ្នកណា​គេ​ចាប់អារម្មណ៍​ទេ លើក​យក​ពី​រឿង​អ្វី​មួយ​មក​ធ្វើ​ជា​ប្រធានបទ​សម្រាប់​ដាក់ ព្យាយាម​បញ្ចូល​ចំលើយ សំនួរ ឲ្យបាន​ច្រើន​តាម​ដែល​អាច​ធ្វើទៅបាន ។ សូម​សំគាល់ថា​ប្រធានបទ​ដែល​យើង​លើកយក​មក​ធ្វើ​ជា​ដើមចម​សម្រាប់​និយាយ គួរ​ត្រូវ​គិត​ដល់​អ្វី​ដែល​ជាទី​ចាប់​អារម្មណ៍​របស់​គេ ឬ Website យើង​ខ្លួនឯង​ហ្នឹង​តែម្តង មិន​ត្រូវ​រង់ចាំ​ឲ្យ​អ្នក​ចូល​មក website យើង​ចាប់ផ្តើម​ឡើង​មុន​ឡើយ ។​

​យើង​ខ្លួនឯង​ត្រូវ​ចុះឈ្មោះ​ចូល​ជា memeber របស់ forum ផ្សេងៗ ក្រោយ​មក​យើង​អាច​នាំ​គេ​ឲ្យ​ស្គាល់​ពី website របស់​យើង​តាម​ក្រោយ​បាន ។​​ ​ជ្រើសរើស​រក forum របស់​ខាង​ណាមួយ​ដែល​មាន​ប្រធានបទ​នៃ​រឿង​ស្រដៀង​ទៅ​អ្វីដែល​យើង​បាន​ចុះ​ទៅ​ក្នុង website របស់​យើង ។​

​ក្នុង​ករណី​ខ្លះ​យើង​ត្រូវ​ចូលរួម​ជាមួយ forum របស់​គេ​សិន​មុន​ពេល​យើង​បង្កើត forum របស់​យើង​ចៀសវាង​បង្កើត​ហើយ​តែ​គ្មាន​អ្នក​ចូលរួម​ជាមួយ​វា​មិនសូវ​ទទួលបាន​ផ្លែផ្កា​ឡើយ ។​

កុំ : ជាការ​ក្រើនរំលឹក សូម​កុំ​ដាក់ Forum នា​គ្រា​ដំបូងឲ្យសោះ​រហូត​មាន​គេ​ស្គាល់ website របស់​យើង​ច្រើន​ហើយ​ចាំ​យើង​រៀបចំ Forum នោះ​ទើប​ជា​ការប្រសើរ បញ្ចូល​ប្រធានបទ​ស្តី​ពី​អ្វី​មួយ និង​ឲ្យបាន​ច្រើនទើប​អាចទាក់ទាញ​គេ​ឲ្យ​ចាប់​អារម្មណ៍បាន ។​

+ វិធីទី ១២ :

​ពាក្យ​មួយ​ដែល​យើង​គួរតែ​ដាក់​ឲ្យមាន និង​មិន​គួរ​ខាន​សោះ​នោះ​គឺ “TELL -A- FRIEND (TAF)” (​សូម​ប្រាប់​មិត្តភក្តិ​អ្នក​) ពាក្យ​នេះ​ទោះបីថា​មិន​មាន​អ្វី​គួរ​ជាទី​ចាប់អារម្មណ៍​ក៏ពិតមែន ប៉ុន្តែ​មាន​កត្តា​ច្រើន​យ៉ាង​ល្អ​ណាស់​នៅក្នុង​នេះ ពី​ព្រោះ​បើសិនជា​មាន​អ្នកណា​ម្នាក់​និយាយ​ពី website យើង​ប្រាប់​បន្ត​គឺជា​រឿង​មួយ​ពិសេស​ណាស់ មនុស្ស​ជាច្រើន​នឹង​ស្គាល់ website របស់​យើង ។​ ​ ​ដើម្បី setup “Tell a friend” script (​ខូដ​) យើង​ត្រូវមាន website ដោយ​ខ្លួនឯង​, ពីព្រោះ​ថា​ដើម្បី install script ទៅក្នុង Host server របស់​យើង​បាន​ទាល់តែ​យើង​គឺ​ជា​ម្ចាស់ ទើប​យើង​អាចដាក់ script ណា​មួយ​ចូល​ទៅ​បាន ។

​ក្នុងករណី​ដែល​យើង​មាន​បំណង install script អ្វី​មួយ​ដោយ​ខ្លួនឯង​យើង​ចាំបាច់​ត្រូវ​ចេះ​វី​ធី upload file និង configure website របស់​យើង​ខ្លះៗ ប៉ុន្តែ​ម្ចាស់​របស់ Host server គេ​អាច​ជួយ​យើង​បាន​ចំពោះ​បញ្ហា​នេះ ។​

​នៅក្នុង website នេះ “CGI resource index” មាន script ច្រើនណាស់​សំរាប់ TAF មួយវិញទៀត​ភាគច្រើន​នៃ script ទាំងនោះ​មិន​ចាំបាច់​ទិញ​ឡើយ ក្រៅពី​នេះ​យើង​នៅ​អាច​បន្ថែមបន្ថយ​អ្វីៗ​ផ្សេងៗ​ទៀត​បាន​ដូច​ជា ផ្ញើ Email និយាយ​ថា​អរគុណ​បើសិន​គេ​បាន​ប្រាប់​ទៅ​មិត្តភក្តិ​របស់​គេ​ពី website របស់​យើង ។​

​ក្រៅពី​ធ្វើ​កិច្ចការ​នេះ​ដោយ​ខ្លួនឯង​យើង​នៅ​អាច​ឲ្យ​ក្រុមហ៊ុន​ផ្សេង​ទៀត​គេ​ធ្វើឲ្យ​យើងក៏​បាន​, ប៉ុន្តែ​បញ្ហា​មួយ​ដែល​មិនល្អ​នោះ​គឺ​បើ​យើង​ឲ្យ​ក្រុមហ៊ុន​ដទៃ​ណា​មួយ​គេ​ធ្វើ​រឿង​នេះ​ឲ្យ​យើង នោះ​យើង​ពុំ​អាច​គ្រប់គ្រង​ចំពោះ​អ្វី​ដែល​មាន​នៅក្នុង email នោះឡើយ ។ ពីព្រោះ​អ្វី​ដែល​យើង​បាន​បំពេញ​នៅ​ក្នុង Forum ដែល​ក្រុមហ៊ុន​នោះ​ផ្តល់​ឲ្យ​យើង ក្រៅ​ពី​យក​សេចក្តី​ដែល​យើង​បាន​និយាយ​រៀបរាប់​នោះ​ទៅ​ផ្ញើ​ឲ្យ​អ្នក​ចូល website យើង ក្រុមហ៊ុន​នោះ​អាច​ឆ្លៀត​ឱកាស​ផ្សាយ​ពាណិជ្ជកម្ម​តាមរយៈ​នោះ​ព្រម​ជាមួយ​ផង​ដែរ ។​

រឿង​មួយ​ទៀត​នោះ​គឺ​យើង​ត្រូវ​ប្រយ័ត្ន​ចំពោះ​រឿង​នេះ​ដោយហេតុថា​មាន​មនុស្ស​មិន​ល្អ​ខ្លះ​អាច​ប្រើ tell a friend របស់​យើង​នេះ​ដើម្បី spam អ្នកណា​ផ្សេងៗ​ទៀត រួច​វា​និង​បង្ក​ជា​បញ្ហា​ឲ្យ​យើង​ជា​ពុំខាន​ឡើយ ។​ ​ជ្រើសរើស​រក Tell a friend script ណាមួយ​ដែល​មាន captcha (captcha នេះ​គឺជា​រូបភាព​មាន​អក្សរ​និង​លេខ​លាយ​គ្នា​) អ្នក​ប្រើ​ត្រូវ​វាយ​អ្វី​ដែល​មាន​នៅក្នុង​នោះ​បញ្ចូល​មុន​អាច​បញ្ជូន​អ្វី​មួយ​ចេញ​ទៅ​បាន នេះ​គឺជា​វិធី​ការពារ​ខ្លួន​យើង​ចៀសវាង​រងគ្រោះ​ដោយ​អំពើ​របស់​អ្នកដទៃ ។​

+ វិធី​ទី ១៣ :

​បង្កើតឲ្យមាន “Screen Saver” screen saver អាច​ជួយ​យើង​បាន​មួយចំណែក​ដែរ ដើម្បី​ធ្វើឲ្យ​គេ​ស្គាល់ website របស់​យើង​កាន់តែច្រើន ។ ទោះបីជា​វិធី​នេះ​វា​មិនសូវ​ជា​ល្អ​ណាស់ណា ហើយ​ម្យ៉ាងទៀត​វា​មិន �​ចំពោះ​� ដោយ​ត្រង់​ពេក​ក្តី ក៏​ប៉ុន្តែ​បើសិនជា​យើង​មាន screen saver ល្អៗ ហើយ​មាន​ទិដ្ឋភាព​គួរ​ជាទី​ចាប់អារម្មណ៍​នោះ អ្នក​បាន​ឃើញ​ពិតជា​និយម​ចូលចិត្ត​ច្រើន​ពុំខាន នៅលើ screen saver នោះ​យើង​មាន​ដាក់ address website របស់​យើង ធ្វើបែបនេះ​, អ្នក​ប្រើ screen saver និង​មាន​ការចាប់អារម្មណ៍​ជានិច្ច ចំពោះ website យើង ហាក់បីដូច​ជា​យើង​បាន​បោះត្រា​នៅក្នុង​អារម្មណ៍​របស់​គាត់​ដូច្នោះ​ដែរ ។​

មានប្រូ​ក្រាម​ជាច្រើន​ដែល​អាច​ឲ្យ​យើង​បង្កើត screen saver ដោយ​ខ្លួន​យើង​ផ្ទាល់​បាន ប្រូ​ក្រាម​ទាំងនោះ​មាន :

​ ​* Screen Saver Builder (link) (​ទិញ​តម្លៃ $ 29.95 – $149.95)
​ ​* Screen Saver Studio (link) (​ទិញ $ 49.95)

– យើង​អាច​បង្កើត screen saver ដែល​មាន​សម្លេង​បទ​ចម្រៀង​ទៅតាម​ការចង់បាន​ដោយ​ប្រើ​ប្រូ​ក្រាម​ទាំងពីរ​ខាងលើ​នេះ ក្រៅពីនេះ​នៅ​មាន​ប្រភេទ screen saver ដទៃ​ជា​ច្រើន​ទៀត​មាន​លក់​នៅ​តាម internet មាន screen saver ខ្លះ​មិន​ចាំបាច់​ទិញ​ទេ ប៉ុន្តែ​ពុំ​សូវ​មាន​សមត្ថភាព​អាច​ធ្វើ​អ្វីៗ​បាន​ច្រើន​តាម​យើង​ចង់បាន ។​

+ វិធីទី ១៤ :​ ​ ​បង្កើតឲ្យមាន​នៅ eBook

eBook គឺជា​សៀវភៅ​មាន​លក្ខណៈ​ជា​អេឡិចត្រូនិច​សំ​រាប់អាន​នៅលើ​កុំព្យូទ័​រ ឬ Print ចេញ​សំ​រាប់អាន​ក៏បាន ។ យើង​អាច​បង្កើត​វា​ច្រើន​ទំព័រ ឬ​តិច​អាស្រ័យ​ទៅតាម​ការចង់បាន​របស់​យើង​ប៉ុណ្ណោះ ។​
​ ​យើង​អាច​បញ្ចូល​ប្រភេទ​ព័ត៌មាន​មានតម្លៃ ឬ​សំខាន់ៗ​ទៅក្នុង eBook រួច​ហើយ​លក់​វាឲ្យ​គេ​ទទេ​មិន​គិតថ្លៃ ក្នុង eBook នោះ​យើង​មាន​បញ្ចូល link មកកាន់ website របស់​យើង​ឆ្ពោះទៅ​រក​មាតិកា​ណា​សំខាន់​ផ្សេង​ទៀត​ដែល​យើង​ចង់ឲ្យ​គេ​ដឹង ឬ​ត្រូវ​ការលក់ ។ នៅក្នុង eBook នេះ​ដែរ​យើង​អាចដាក់​ពាណិជ្ជកម្ម​នៅក្នុង​នោះ និង​អ្វីៗ​ច្រើន​ទៀត​ដែល​យើង​ចង់​បញ្ចូល​ក្នុងនោះ ។

អ្នក​ដែល​បាន​យក eBook នោះ​ទៅ​ប្រើ​គេ​អាច​បញ្ជូន​បន្ត​ឲ្យ​អ្នកផ្សេង​ហើយ​អ្នក​ផ្សេង​ណា​នោះ និង​បញ្ជូន​បន្ត​ទៀត​ធ្វើឲ្យ​គេ​ដឹង​បាន​ពី website របស់​យើង ។​​ ​ព្យាយាម​បង្កើត eBook ល្អៗ​សំខាន់ៗ​ដើម្បី​ទាក់ទាញ​គេ​ឲ្យ​ចង់ link មកកាន់ website របស់​យើង ។​

​ប្រូ​ក្រាម​ដែល​ងាយស្រួល​បង្កើត eBook ជាងគេ​នោះ​គឺ Adobe Acrobat Professional យើង​អាច​ប្រើ​ភាសា​ខ្មែរ​បាន​ទាំង truetype ធម្មតា​និង unicode ក្រៅ​ពី​ពាក្យ​យើង​រៀបរាប់​យើង​នៅ​អាចដាក់​រូប សម្លេង ភ្លេង បាន​ទៀត​ផង ប៉ុន្តែ​ត្រូវ​ព្យាយាម​ធ្វើ​យ៉ាងណា​ឲ្យ​វា​មាន​ទំហំ​តូច​ល្មម​កុំឲ្យ​មាន​ច្រើន​ទំព័រ​ពេក​ត្រឹម ២០០ ទំព័រ ។​

ក្រៅពីនេះ​នៅ​មានប្រូ​ក្រាម​សំរាប់ធ្វើ eBook ច្រើន​ទៀត​ដែល​យើង​អាច​យកមក​ប្រើ​ការ​បាន​ភាគច្រើន​គឺ​យើង​ត្រូវ​ទិញ បញ្ហា​មួយទៀត​នោះ​គឺ​អ្នកអាន​ត្រូវមាន engine ពិសេស​មួយ install ទើប​គេ​អាច​អាន​របស់​យើង​បាន​តែ​មានប្រូ​ក្រាមខ្លះ​មិន​តម្រូវឲ្យមា​ន engine បន្ថែម​ទេ​គឺ​វា​មាន engine builtin ហើយ​ស្រាប់តែ​ម្តង ការសម្រេចចិត្ត​ថា​ប្រើ​ប្រូ​ក្រាម​អ្វី​នោះ​គឺ​អាស្រ័យ​ទៅលើ​ធនធាន​និង​ការចង់បាន​របស់​យើង​ប៉ុណ្ណោះ ។​

+ វិធី​ទី ១៥

បើសិនជា website របស់​យើង​គឺជា website ដែល​មាន​លក់រ​បស់រ​បរ​ផ្សេងៗ​យើង​គួរ​បង្កើតឲ្យមាន review products សំរាប់​អ្វី​ដែរ​យើង​បាន​លក់​ទៅ​ហើយ ។ គួរ​បង្កើត​ឲ្យមាន​ផ្នែក​ណាមួយ​នៅក្នុង website របស់​យើង​សំរាប់​ឲ្យ​អ្នក​ចូល​មក website របស់​យើង​គាត់​បាន​បញ្ចេញ​គំនិត​យោបល់​ស្តីពី website យើង សេវាកម្ម​របស់​យើង និង​របស់​ដែល​យើង​បាន​លក់​ចេញ​ទៅ​នោះ ។

​ស្រាវជ្រាវ​រក code របស់ PHP នៅក្នុង internet ត្រង់​ពាក្យ “PHP Customer Review Script” ដើម្បី​ដាក់​បញ្ចូល​ក្នុង HTML របស់​យើង ។ Reviews ពី Customer គឺជា​កញ្ចក់​ទិព្វ​ដែល​អាច​ឲ្យ​យើង​ដឹង​ពី​ចិត្ត​គំនិត​របស់​អ្នកទិញ (Clients) របស់​យើង និង​សេវា​របស់​យើង ។

+ វិធី​ទី ១៦

Youtube គឺជា​ទីតាំង​មួយ​យ៉ាង​ល្អ​សម្រាប់​ឲ្យ​យើង​បង្ហាញខ្លួន​យើង (Website) ឲ្យ​អ្នក​ដទៃ​បាន​ស្គាល់ គួរ​បង្កើតឲ្យមាន Video ខ្លី​ជា Clip ដែល​មាន​រយៈពេល​ខ្លី​តែ​មាន​បញ្ចូល​នូវ website របស់​យើង​នៅក្នុង​នោះ​ឲ្យ​ហើយ​ស្រេច ព្យាយាម​រក ឬ​បង្កើត​រូបភាព​អ្វី​ដែល​ទាក់ទង​ដល់ website របស់​យើង​រួម​ទាំង​ផលិតផល​ផង ។ ចំពោះ​វិធី​នៃ​ការ upload video clip ទៅកាន់ you tube នោះ​គឺ​ងាយស្រួល​ណាស់​យើង​ត្រូវ​ចុះឈ្មោះ​ចូល​ជា​សមាជិក Member ជាមួយ youtube ជាមុនសិន ។

+ វិធី​ទី ១៧

​មាន​អ្នកខ្លះ​ពុំ​ចូលចិត្ត​ឡើយ​រឿង​ទិញយក Traffic ពី​គេ ប៉ុន្តែ​បច្ចុប្បន្ន​ជា​ពេល​មួយ​យ៉ាង​លំបាក​ដើម្បី​រក​វិធី​ធ្វើឲ្យ search engine ធំៗ​ដាក់ website យើង​ចូល​ទៅក្នុង search engin list ។ ពីព្រោះ​មាន website រាប់មិនអស់​ដូច​តែ​យើង​ដែរ​ដែល​ព្យាយាម​ធ្វើ​យ៉ាងណាឲ្យ​គេ​ត្រូវ​បាន list ជាមួយ search engine ធំៗ​ទាំងនោះ ។​

Pay Per Click (PPC) គឺជា​វិធី​មួយ​ដែល​ល្អ​បំផុត​ដើម្បី​បង្កើត traffic ឲ្យដល់ website របស់​យើង ។​

​ ​- Google Pay Per Click (link)
​ ​- Yahoo Search Marketing (link)

ទាំង​ពីរ​ក្រុមហ៊ុន​ខាងលើនេះ​អាច​ឲ្យ​យើង​ចុះ​ផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម​ជាមួយ​ដើម្បី​បង្កើន traffic មកកាន់ website របស់​យើង ។​

សំរាប់​យើង​ជា​អ្នក​ផ្សាយ​គឺ​យើង​បង់ប្រាក់​សំរាប់តែ traffic យើង​បាន​ទទួល​មក​កាន់ website យើង​ប៉ុណ្ណោះ ។ ម្យ៉ាងវិញទៀត​ក្រុមហ៊ុន​ទាំងពីរ​នេះ​ដូចគ្នា​បាន​អនុញ្ញាត​ឲ្យ​យើង​ដាក់​ចំនួន​ទឹក​លុយ​សម្រាប់​ផ្សាយ​ជាមុន ដូចនេះ​យើង​អាច​គ្រប់គ្រង​ចំនួន​ទឹកប្រាក់​ដែល​យើង​ហ៊ាន​ចំណាយ​ក្នុង​មួយខែៗ ធ្វើ​បែប​នេះ​យើង​អាចធ្វើ​បាន ។ ឧទាហរណ៍ : បើ​ដាក់ $100 សំរាប់​ការផ្សាយ​នៅពេល​ចំនួន click របស់ traffic ចូលមក website យើង​បាន​ចំនួន​គ្រប់​ស្មើ​ទឹក​លុយ​ហើយ​នោះ ចំនួន click និង​ត្រូវ​បញ្ចប់​ជា​ស្វ័យប្រវត្តិ ហេតុ​នេះ​យើង​មិនចាំបាច់​បារម្ភ​ឡើយ​ពី​ការ​ដែល​ត្រូវ​បង់ប្រាក់​ផ្សាយ​លើស​កំរៃ ។​

Ads របស់​យើង យើង​ដាក់​ដេញថ្លៃ​គឺ​ចាប់ពី 1​សេន រហូតដល់ ច្រើន​ដុល្លារ អាស្រ័យ​តាម​ការចង់បាន​របស់​យើង​ចំពោះ​អ្នក​ដែល​ព្រម​យក ads យើង​ដាក់​គឺ​គេ​មើល​តាម​ចំនួន​ទឹក​លុយ​ដែល​យើង​ឲ្យគេ បើ​យើង​ហ៊ាន​ឲ្យ​ថ្លៃនោះ​ចំនួន ads របស់​យើង​នឹង​ត្រូវ​បាន​ចេញ​មក​ច្រើន​ផង ច្រើន​កន្លែង បើ​យើង​ឲ្យគេ​ថោក​ពេក​គេ​កម្រ​ព្រម​ដាក់​ឲ្យ​យើងណាស់ ។ ឯ ads របស់​យើង​ក៏​ពុំ​សូវ​ត្រូវបាន​លេច​ចេញ​មក​ដែរ ។

អ្នកឯកទេស​ខ្លះ​មាន​ជំនឿ​ថា​ការចុះផ្សាយ ads per click ជាមួយ google និង yahoo ពិតជា​អាច​ជួយ​បង្កើន Ranking នៅក្នុង search engine បាន​ហើយ មិន​តែ​ប៉ុណ្ណោះ​ត្រូវបាន​គេ​ស្គាល់​ច្រើន​ជា​ពុំខាន ។

+ វិធី​ទី ១៨

​ការបង្កើត​ឲ្យមាន​ជា contest នៅលើ website របស់​យើង​គឺជា​រឿង​មួយ​សមស្រប​ណាស់​បើសិនជា​យើង​មាន​លទ្ធភាព​ធ្វើ​វា​បាន ។ ប៉ុន្តែ​បង្កើតឲ្យមាន​ជា contest (​ការប្រកួត​) ណាមួយ​រមែង​ត្រូវការ​ឲ្យមាន​ការចា​ត់​ចែង​រៀបចំ​ច្រើន តែបើ​អាច​ធ្វើទៅបាន​វា​ពិតជា​អាច​ជួយ​បង្កើន​លទ្ធភាព​ឲ្យគេ​ស្គាល់ website យើង​បាន​ច្រើន​ជាក់​ជាពុំខាន ។ website បរទេស​ខ្លះ​បង្កើតឲ្យមាន contest ចំនួន ២ ទៅ ៤ ដង​ក្នុង​មួយឆ្នាំ ។​

​Contest ផ្តល់​ឲ្យ​យើង​នូវ​ប្រយោជន៍​ចំនួន ២​យ៉ាង​គឺ​

​1- ការ​ស្គាល់​ពី website យើង​កាន់តែ​ច្រើនឡើង​
​ ​2- យើង​ប្រមូលបាន email ច្រើនឡើងៗ​

​រង្វាន់​សម្រាប់ contest គឺ​ចាំបាច់​ត្រូវ​ជា​របស់​មានតម្លៃ​គួរ​សមល្មម​ឲ្យគេ​ចង់​ចូលរួម​ជាមួយ បើ​រង្វាន់​នោះ​មិនសូវ​មាន​តម្លៃ​យើង​ក៏​នឹង​មិន​ទទួលបាន​ការចាប់អារម្មណ៍​ដែរ ។​ ​ការប្រកួត​គួរតែ​ជ្រើសរើស​យក​វិធី​ងាយៗ​បំផុត​តែ​អាច​ឲ្យ​អ្នកណាៗ​ក៏​អាច​ចូលរួម​ជាមួយ​បាន​ដែរ ។​​ ​ពុំ​ចាំបាច់​បង្កើតឲ្យមាន �​ខ​� លក្ខណ​ច្រើន​ស្មុគ្រស្មាញ​ឡើយ ធ្វើយ៉ាងណា​ឲ្យ​វា​មាន​លក្ខណៈ​ងាយៗ​បំផុត ដូចនេះ​គ្រប់គ្នា​គឺ​ចង់​ចូលរួម​ជាមួយ ។​

+ វិធី​ទី ១៩

​យើង​គួរ​បង្កើតឲ្យមាន​អ្វី​ម្យ៉ាង Free! Free! Free! អ្វី​ក៏ដោយ​ដែល​យើង​យល់​ថា​យើង​អាច​ឲ្យគេ free បាន​ដូច​ជា :

​ ​- eBook​ ​ ​ ​សៀវភៅ​អេឡិចត្រូនិច​
​ ​- Electronic Magazine​ ​ទស្សនាវដ្ដី​អេឡិចត្រូនិច​
​ ​- Free samples​ ​ ​វត្ថុ​គំរូ​
​ ​- Free trial​ ​ ​សាកល្បង​ដោយ​មិន​គិតថ្លៃ​
​ ​- Free tutorial​ ​ ​បង្រៀន​ដោយ​មិន​គិត​ប្រាក់​
​ ​- etc​ ​ ​ ​និង​អ្វីៗ​ផ្សេងៗ​ទៀត​

គិត​សិន​ថា​តើ​យើង​អាច​ធ្វើ​ដោយ​វិធី​ណា​បាន បង្កើតឲ្យបាន​ច្រើន​ជម្រើស​បំផុត​តាម​ដែល​អាច​ធ្វើទៅបាន ។​​ ​អ្នក​ចូល website យើង និង ពេញចិត្ត​ចំពោះ​អ្វី​ដែល​យើង​អាច​ឲ្យគេបាន ឥត​មាន​អ្នកណា​មួយ​មិន​ចូល​ចិត្ត​អ្វី​ដែល​គេ​ឲ្យ Free នោះឡើយ ។ គួរតែ​សាកល្បង​ធ្វើ ។​

+ វិធី​ទី ២០

Content (​អត្ថបទ​) នៅក្នុង website យើង​គួរ​ត្រូវបាន​បង្កើន​ឲ្យបាន​ច្រើន​ញឹកញាប់​ផ្លាស់ប្តូរ​រូបរាង​ឲ្យបាន​ច្រើនដង ធ្វើ​យ៉ាងនេះ​អាច​ឲ្យ​អ្នក​ចូល​គិតថា website របស់​យើង​មាន​អ្នកថែរក្សា និង ធ្វើការ​ជា​ប្រចាំ​, បើសិន​អ្នក​ចូល​មិនឃើញ​មាន​អ្វី​ប្លែកៗ​ទេនោះ គាត់​គិតថា​យើង​គ្រាន់តែ​គូរ​កង្កែប​មួយ​ប៉ុណ្ណោះ មិនមែន​ជា​ហ្វូង​កង្កែប​មួយក្រុម​ឡើយ ។