រៀនបង្កើត នាឡិកាប៉ោល(Clock)

1នាឡិកាប៉ោល (Clock)

តើយើងអាចសរសេរកូដ ដើម្បីបង្កើតនាឡិកាប៉ោលបែបនេះ ដោយរបៀបណា? ឥលូវខ្ញុំប្រើ ភាសា VB6 ដើម្បីសរសេរកូដ បង្កើតនាឡិកា(Clock)នេះ។ សូមចូលទៅក្នុង VB6 software រួចដាក់ របស់របរ (stuff)  ដែលត្រូវប្រើដូចក្នុងរូបភាព៖
1របស់របរត្រូវប្រើរួមមាន៖ Line ចំនួន៣ Timer ចំនួន១ និងTextbox ចំនួន១។

 កំណត់ properties:
×Timer1 មាន Interval=1000 ឬអាចដាក់តូចជាងនេះ តែបើតូចខ្លាំងអាចបណ្តាលឱ្យញាក់។ Enable=True.
×Line មាន៣ កំណត់ទៅតាមចិត្តរបស់អ្នក តែក្នុងការបង្ហាញកូដនេះ ខ្ញុំយក Line1 ជាទ្រនិចវិនាទី Line2 ជាទ្រនិចនាទី និង Line3 ជាទ្រនិចម៉ោង ដែលមានព៌ណ និងទំហំរៀងគ្នាដូចក្នុងរូប។
×Textbox មិនកំណត់អ្វីច្រើនទេ ព្រោះប្រើគ្រាន់តែបង្ហាញ នាឡិកាជាតួលេខ(Digits)ប៉ុណ្ណោះ។Enable=False.
Code:
កូដទាំងនេះស្ថិតនៅក្នុង Timer តែមួយគត់។
Private Sub Timer1_Timer()
Text1.Text = Format(Now, “hh:mm:ss”)
Dim pi
pi = 4 * Atn(1)
    Dim x0, y0
    y0 = Me.Height / 2
    x0 = Me.Width / 2
    Dim rts, rtm, rth
    rts = 360 / 60
    rtm = 360 / 60
    rth = 360 / 12
    Dim s, m, h
    s = Format(Now, “ss”)
    m = Format(Now, “nn”)
    h = Format(Now, “hh”)
    Dim ds, dm, dh
    ds = s * rts
    dm = m * rtm
    dh = h * rth
    Dim rs, rm, rh
    rs = (ds * pi) / 360
    rm = (dm * pi) / 360
    rh = (dh * pi) / 360
    Dim rms, rmm, rmh
    rms = rs – pi / 2
    rmm = rm – pi / 2
    rmh = rh – pi / 2
    Dim xs, xm, xh, ys, ym, yh
    xs = 1500 * Cos(rms): ys = 1500 * Sin(rms)
    xm = 1300 * Cos(rmm): ym = 1300 * Sin(rmm)
    xh = 800 * Cos(rmh): yh = 800 * Sin(rmh)
    Line1.X1 = x0: Line1.Y1 = y0
    Line2.X1 = x0: Line2.Y1 = y0
    Line3.X1 = x0: Line3.Y1 = y0
    Line1.X2 = x0 + xs: Line1.Y2 = y0 + ys
    Line2.X2 = x0 + xm: Line2.Y2 = y0 + ym
    Line3.X2 = x0 + xh: Line3.Y2 = y0 + yh
End Sub
បន្ទាប់ពី ដំណើរការ(Run) សាកល្បង ពិតថាវាមានដំណើរការ(process)ហើយ យើងនឹងចាប់ផ្តើមសិក្សា និងបកស្រាយអំពីកូដទាំងនេះ តាមដំណាក់កាល។
Text1.Text = Format(Now, “hh:mm:ss”)
×កំណត់ឱ្យ Textbox បង្ហាញនាឡិកាជាតួលេខ(digits)។
Dim pi
pi = 4 * Atn(1)
×ប្រកាសអថេរ pi រួចឱ្យតម្លៃ(value)ទៅ pi=4*atan(1)=3.14…។
  Dim x0, y0
   y0 = Me.Height / 2
   x0 = Me.Width / 2
  ×(x0, y0) ជាកូអរដោនេចំណុចកណ្តាលនៃប្លង់នាឡិកា។ វាត្រូវនឹង បណ្តោយចែកជា២ និងទទឹងចែកជា២។
    Dim rts, rtm, rth
    rts = 360 / 60
    rtm = 360 / 60
    rth = 360 / 12
 ×កំណត់រកថាតើ ១វិនាទី, នាទី ឬមួយម៉ោងស្មើនឹងប៉ុន្មានដឺក្រេ។ រង្វង់មួយមាន 360 ដឺក្រេ។
    Dim s, m, h
    s = Format(Now, “ss”)
    m = Format(Now, “nn”)
    h = Format(Now, “hh”)
×កំណត់ឱ្យ s=វិនាទី m=នាទី និង h=ម៉ោង (ស្ថិតក្នុងបច្ចុប្បន្នភាពជានិច្ច)។
    Dim ds, dm, dh
    ds = s * rts
    dm = m * rtm
    dh = h * rth
×ឩ៖ បើឥលូវដើរដល់ ១២វិនាទី នាទី ឬម៉ោង តើស្មើនឹងប៉ុន្មានដឺក្រេនៃ រង្វង់។
    Dim rs, rm, rh
    rs = (ds * pi) / 360
    rm = (dm * pi) / 360
    rh = (dh * pi) / 360

×បម្លែងពី ដឺក្រេដើរដល់ ទៅជា រ៉ាដ្យង់ដើរដល់។

    Dim rms, rmm, rmh
    rms = rs – pi / 2
    rmm = rm – pi / 2
    rmh = rh – pi / 2

×ដោយម៉ោង ១២ នៅលើអ័ក្ស ស៊ីនុស(sin) ឯរ៉ាដ្យង់ដើរដល់ នៅលើអ័ក្ស កូស.ស៊ីនុស(cos) ខុសគ្នា pi/2 ដូចនេះយើងប្រើរូបមន្តបម្លែងពី sin->cos && cos->sin ដោយកាត់ pi/2។

    Dim xs, xm, xh, ys, ym, yh
    xs = 1500 * Cos(rms): ys = 1500 * Sin(rms)
    xm = 1300 * Cos(rmm): ym = 1300 * Sin(rmm)
    xh = 800 * Cos(rmh): yh = 800 * Sin(rmh)

×កំណត់ទីតាំង គ្រប់ចុងទ្រនិចនាឡិកានៅលើប្លង់។ ទម្រង់ a=bsin(x) គេបាន b ជាអំភ្លីទុតនៃរលក a ដែល a=bsin(x) ក្នុងន័យនេះ b ជាប្រវែងរបស់ទ្រនិចនាឡិកានីមួយៗ។

    Line1.X1 = x0: Line1.Y1 = y0
    Line2.X1 = x0: Line2.Y1 = y0
    Line3.X1 = x0: Line3.Y1 = y0

×ប្តូរទីតាំងចុងម្ខាងនៃគ្រប់ទ្រនិច (បន្ទាត់ Line) ទៅដាក់ចំ ចំណុចកណ្តាលនៃប្លង់នាឡិកា។

    Line1.X2 = x0 + xs: Line1.Y2 = y0 + ys
    Line2.X2 = x0 + xm: Line2.Y2 = y0 + ym
    Line3.X2 = x0 + xh: Line3.Y2 = y0 + yh

×ចុងម្ខាងទៀត ដៅដោយទីតាំងគ្រប់ចុងទ្រនិចនៅលើប្លង់។ ដោយកាន់ភ្ជាប់ ផ្ចិត O (ចំណុចកណ្តាលនែប្លង់) យើងត្រូវប្រើរូបមន្តបម្លែងកិលអ័ក្សឱ្យ (x,y)សន្មត់ ឡើងទៅនៅត្រង់ផ្ចិត O (x0,y0)។

បញ្ជាក់៖ យើងអាចសរសេរកូដនេះ កាត់ឱ្យកាន់តែខ្លីបាន។ ការសរសេរបង្ហាញខាងលើនេះគឺ ក្នុងន័យងាយមើល ងាយយល់ និងងាយបញ្ជាក់ដំណើរការតែប៉ុណ្ណោះ។

មេរៀន ភាសា ASP.NET

aមេរៀនការណែនាំ ASP.NET
ASP – Active Server Pages​ ទំព័រ​ម៉ាស៊ីន​បម្រើ​សកម្ម (ASP​) ត្រូវ​បាន​គេ​ស្គាល់​ផង​ដែរ​ថា​ជា Classic បាន ASP​, ត្រូវ​បាន​គេ​ណែនាំ​នៅ​ក្នុង​ឆ្នាំ 1998 ដែល​ជា​ផ្នែក​ខាង​ម៉ាស៊ីន​បម្រើ​ក្រុមហ៊ុន Microsoftដំបូង​គេ​បង្អស់​របស់​ម៉ាស៊ីន​ស្គ្រីប​ASP គឺ​ជា​ប​ច្ចេ​ក​វិទ្យា​មួយ​ដែល​អនុញ្ញាត​ឱ្យ​ស្គ្រីប​ក្នុង​ទំព័រ​បណ្ដាញ​នឹង​ត្រូវ​បាន​ប្រតិបត្តិ​ដោយ​ម៉ាស៊ីន​បម្រើ​អ៊ីនធឺណិត​មួយ​។ទំព័រ ASP មាន​កន្ទុយ​ឯកសារ​។ asp និង​ត្រូវ​បាន​សរសេរ​ជា​ធម្មតា​នៅ​ក្នុង VBScript ។
ASP.NET
ASP.NET គឺ​ជា​ជំនាន់​ថ្មី ASP ។ វា​គឺ​ជា​ការ​មិន​ឆ​ប​គ្នា​ជាមួយ​នឹង Classic បាន ASP​, ASP.NET
ទេ​ប៉ុន្តែ​អាច​នឹង​រួម​បញ្ចូល​ទាំង Classic បាន ASP ។ទំព័រ ASP.NET ត្រូវ​បាន​ចងក្រង​ដែល​ធ្វើ​ឱ្យ​ពួក​គេ​កាន់​តែ​លឿន​ជាង
Classic បាន ASP ។ASP.NET មាន​ការ​គាំទ្រ​ភាសា​ដែល​ល្អ​ប្រសើរ​ជាង​មុន​មួយ​សំណុំ​ធំ​នៃ​ការ​ត្រួតពិនិត្យ​អ្នក​ប្រើ​សមាសភាគ​
ដែល​មាន​មូលដ្ឋាន​លើ XML​, និង​ការ​ផ្ទៀងផ្ទាត់​ភាព​ត្រឹមត្រូវ​របស់​អ្នក​ប្រើ​រួម​បញ្ចូល​គ្នា​។ទំព័រ ASP.NET មាន​ផ្នែក​បន្ថែម​។ aspx និង​
ត្រូវ​បាន​សរសេរ​ជា​ធម្មតា​នៅ​ក្នុង VB (រូបភាព​មូលដ្ឋាន​) ឬ​ប្រើ C # (សា​មុត​ស្រួច​) ។ការ​ត្រួតពិនិត្យ​អ្នក​ប្រើ​នៅ​ក្នុង ASP.NET អាច​ត្រូវ​បាន​
សរសេរ​ក្នុង​ភាសា​ផ្សេង​គ្នា​រួម​ទាំង C + +​, និង​ចា​វ៉ា​។នៅ​ពេល​ដែល​កម្មវិធី​រុករក​មួយ requests ឯកសារ ASP.NET​, ម៉ាស៊ីន ASP.NET
អាន​ឯកសារ compiles និង​ការ​ប្រតិបត្តិ​ស្គ្រីប​នៅ​ក្នុង​ឯកសារ​នោះ​ហើយ​ត្រឡប់​លទ្ធផល​ទៅ​ជា​កម្មវិធី​រុករក​បណ្ដាញ​ដូច​ជា​ធម្មតា HTML & ។
Razor ASP.NET
Razor គឺ​ជា​វាក្យ​សម្ព័ន្ធ markup ដែល​ថ្មី​និង​មាន​លក្ខណៈ​សាមញ្ញ​សម្រាប់​ការ​បង្កប់​កូដ​ម៉ាស៊ីន​បម្រើ​ចូល​ទៅ​ក្នុង ASP.NET ទំព័រ​ប​ណ្តា​ញ​ជា​ច្រើន​ដូច​ជា Classic បាន ASP ។
ASP.NET ភាសា​សរសេរ​កម្មវិធី ឯកសារ​បង្រៀន​នេះ​ត្រូវ​គ្រប​ដ​ណ្ត​ប់​ភាសា​សរសេរ​កម្មវិធី​ដូច​ខាង​ក្រោម​:
-មូលដ្ឋាន (VB.NET​)
-C #
បច្ចេកវិទ្យា ASP.NET ម៉ាស៊ីន​បម្រើ Server ឯកសារ​បង្រៀន​នេះ​ត្រូវ​គ្រប​ដ​ណ្ត​ប់​ប​ច្ចេ​ក​វិទ្យា​ម៉ាស៊ីន​បម្រើ​ដូច​ខាង​ក្រោម​:
-ទំព័រ​ប​ណ្តា​ញ (ដែល​មាន​វាក្យ​សម្ព័ន្ធ Syntax Razor​)
-MVC (ម៉ូដែល​បង្ហាញ​វត្ថុ​បញ្ជា​)
-សំណុំ​បែបបទ​បណ្ដាញ (បែប​បុរាណ ASP.NET​)
ឧបករណ៍ ASP.NET អភិវឌ្ឍ​
ASP.NET គាំទ្រ​ដល់​ការ​អភិវឌ្ឍ​ឧបករណ៍​ដូច​ខាង​ក្រោម​:
-WebMatrix
-ការ​អភិវឌ្ឍន៍​បណ្ដាញ​ដែល​មើល​ឃើញបង្ហាញលើវ៉ិប
-ស្ទូឌីយោ studio ​ដែល​មើល​ឃើញបង្ហាញលើវ៉ិប

មេរៀន ASP.NET Razor

ASP.NET Razor – markup
Razor គឺ​ជា​អ្វី​?

Razor គឺ​ជា​វាក្យ​សម្ព័ន្ធ​ Syntax ការ​សម្គាល់​មួយ​ដែល​អនុញ្ញាត​ឱ្យ​អ្នក​បង្កប់​កូដ​ម៉ាស៊ីន​បម្រើ​ដែល​មាន​មូលដ្ឋាន (​មូលដ្ឋាន​និង C #​) ចូល​ទៅ​ក្នុង​ទំព័រ​បណ្ដាញ​។ ​កូដ​ម៉ាស៊ីន​បម្រើ​ដែល​មាន​មូលដ្ឋាន​អាច​បង្កើត​មាតិកា​នៅ​លើ​តំបន់​បណ្ដាញ​លឿន​ខណៈ​ពេល​ដែល​ទំព័រ​បណ្ដាញ​ត្រូវ​បាន​សរសេរ​ទៅ​កាន់​កម្មវិធី​រុករក​។ នៅ​ពេលដែល​ទំព័រ​បណ្ដាញ​ត្រូវ​បាន​ហៅ​ថា​ម៉ាស៊ីន​បម្រើ​ Server ដែល​បាន​ប្រតិបត្តិ​កូដ​ម៉ាស៊ីន​បម្រើ​ដែល​មាន​មូលដ្ឋាន​នៅ​ខាង​ក្នុង​នៃ​ទំព័រ​នេះ​មុន​ពេល​វា​ត្រឡប់​ទៅ​កាន់​ទំព័រ​កម្មវិធី​រុករក​។ ដោយ​រត់​នៅ​លើ​ម៉ាស៊ីន​បម្រើ​ Server កូដ​អាច​អនុវត្ត​ភារកិច្ច​ស្មុ​គ្រ​ស្មាញ​ដូច​ជា​ការ​ចូល​ដំណើរ​ការ​មូលដ្ឋាន​ទិន្នន័យ​។

Razor គឺ​មាន​មូលដ្ឋាន​លើ ASP.NET និង​បាន​រចនា​ឡើង​សម្រាប់​ការ​បង្កើត​កម្មវិធី​ប​ណ្តា​ញ​។ វា​មាន​អំណាច​នៃ​ប្រពៃណី​របស់ ASP.NET markup ដែល​បាន​ប៉ុន្តែ​វា​គឺ​ជា​ភាព​ងាយ​ស្រួល​ក្នុង​ការ​ប្រើ​និង​ភាព​ងាយ​ស្រួល​ដើម្បី​រៀន​។
Razor Syntax

Razor ប្រើ​វាក្យ​សម្ព័ន្ធ​ដែល​មាន​ភាព​ស្រដៀង​គ្នា​ទៅ​នឹង PHP និង Classic បាន ASP មួយ​។
Razor​:
<ul>
@for (int i = 0; i < 10; i++) {
<li>@i</li>
}
</ul>

កម្មវិធី PHP​:
<ul>
<?php
for ($i = 0; $i < 10; $i++) {
echo(“<li>$i</li>”);
}
?>
</ul>

សំណុំ​បែបបទ​បណ្ដាញ (និង Classic បាន ASP​)​:
<ul>
<% for (int i = 0; i < 10; i++) { %>
<li><% =i %></li>
<% } %>
</ul>

Razor Helpers
អ្នកបំរើ ASP.NET គឺ​ជា​សមាសភាគ​ដែល​អាច​ត្រូវ​បាន​ចូល​ដំណើរ​ការ​ដោយ​បន្ទាត់​តែ​មួយ​នៃ​កូដ Razor ។អ្នក​អាច​កសាង​អ្នកបំរើ​ផ្ទាល់​ខ្លួន​របស់​អ្នក​ដោយ​ប្រើ​វាក្យ​សម្ព័ន្ធ Razor ឬ​ប្រើ​បាន​កសាង​ឡើង​នៅ​ក្នុង ASP.NET បញ្ចេញ​ថាមពល​។
ខាង​ក្រោម​នេះ​ជា​សេចក្ដី​ពណ៌នា​ខ្លី​ខ្លះ​នៃ​ការ​បញ្ចេញ​ថាមពល Razor មាន​ប្រយោជន៍​គឺ​:
-Web Grid
-Web Graphics
-Google Analytics
-Facebook Integration
-Twitter Integration
-Sending Email
-Validation

ភាសា Razor Programming
Razor គាំទ្រ​ការ​ទាំង​ពីរ​ដោយ​ប្រើ C # និង មូលដ្ឋាន VB ​ ។

ASP.NET Razor – ប្រើ Syntax C# និង VB

Syntax Razor ចម្បង​សម្រាប់​ការ​ប្រើ C #

-ប្លុក​កូដ Razor ត្រូវ​បាន​រុំ​ព័ទ្ធ​ក្នុង {@ … }
-កន្សោម​ក្នុង​តួ (អថេរ​និង​មុខងារ​) ចាប់​ផ្តើ​ម​ជាមួយ​នឹង @
-របាយ​ការ​ណ៏​ចុង​បញ្ចប់​ជាមួយ​នឹង​សញ្ញា​ចំណុច​ក្បៀស​លេខ​កូដ
-អថេរ​ត្រូវ​បាន​ប្រកាស​ថា​ដោយ​មាន​ពាក្យ​គន្លឹះ​ដែល​បាន var
-ខ្សែ​អក្សរ​ដែល​ត្រូវ​បាន​រុំ​ព័ទ្ធ​ជាមួយ​សញ្ញា​សម្រង់
-កូដ​ដោយ​ប្រើ C # គឺ​ប្រកាន់​តួអក្សរ​តូច​ធំ
-ឯកសារ​ដោយ​ប្រើ C # មាន​ផ្នែក​បន្ថែម​។ cshtml

ឧ​ទា​ហរ​ណ៏ កូដ C #
<!– Single statement block –>
@{ var myMessage = “Hello World”; }

<!– Inline expression or variable –>
<p>The value of myMessage is: @myMessage</p>

<!– Multi-statement block –>
@{
var greeting = “Welcome to our site!”;
var weekDay = DateTime.Now.DayOfWeek;
var greetingMessage = greeting + ” Here in Huston it is: ” + weekDay;
}
<p>The greeting is: @greetingMessage</p>

Razor Syntax ចម្បង​សម្រាប់​ការ​ប្រើ  VB

-ប្លុក​កូដ Razor ត្រូវ​បាន​រុំ​ព័ទ្ធ​ក្នុង​កូដ @ … លេខ​កូដ​បញ្ចប់
-កន្សោម​ក្នុង​តួ (អថេរ​និង​មុខងារ​) ចាប់​ផ្តើ​ម​ជាមួយ​នឹង @
-អថេរ​ត្រូវ​បាន​ប្រកាស​ថា​ដោយ​មាន​ពាក្យ​គន្លឹះ​ដែល​បាន dim
-ខ្សែ​អក្សរ​ដែល​ត្រូវ​បាន​រុំ​ព័ទ្ធ​ជាមួយ​សញ្ញា​សម្រង់
-កូដ VB គឺ​មិន​ប្រកាន់​តួអក្សរ​តូច​ធំ
-ឯកសារ VB មាន​ផ្នែក​បន្ថែម vbhtml ។
ឧ​ទា​ហរ​ណ៏កូដ VB
<!– Single statement block  –>
@Code dim myMessage = “Hello World” End Code

<!– Inline expression or variable –>
<p>The value of myMessage is: @myMessage</p>

<!– Multi-statement block –>
@Code
dim greeting = “Welcome to our site!”
dim weekDay = DateTime.Now.DayOfWeek
dim greetingMessage = greeting & ” Here in Huston it is: ” & weekDay
End Code

តើ Razor ដំណើការ​ដោយ​របៀប​ណា​? Razor គឺ​ជា​វាក្យ​សម្ព័ន្ធ Syntax ​ការ​សរសេរ​កម្មវិធី​មួយ​ដែល​សាមញ្ញ​សម្រាប់​បង្កប់​កូដ​ម៉ាស៊ីន​បម្រើ​​Server នៅ​ក្នុង​ទំព័រ​តំបន់​បណ្ដាញ​។ Razor វាក្យ​សម្ព័ន្ធ​ Syntax គឺ​មាន​មូលដ្ឋាន​លើ ASP.NET ​ដែល​ជា​ផ្នែក​មួយ​នៃ  Microsoft.NET ដែល​ត្រូវ​បាន​រចនា​ឡើង​ជា​ពិសេស​សម្រាប់​ការ​បង្កើត​កម្មវិធី​ប​ណ្តា​ញ​។  Razor វាក្យ​សម្ព័ន្ធ​ Syntax ដែល​បាន​ផ្ដល់​ឱ្យ​អ្នក​ទាំង​អស់​អំណាច​នៃ ASP.NET នោះ​ទេ​តែ​ត្រូវ​បាន​ប្រើ​ប្រាស់​ជា​មួយ​វាក្យ​សម្ព័ន្ធ​ Syntax អក្សរកាត់​ថា​នោះ​ជា​កាន់​តែ​ងាយ​ស្រួល​ដើម្បី​រៀន​ប្រសិន​បើ​អ្នក​ទើប​ចាប់ផ្តើម​មួយ​និង​ធ្វើ​ឱ្យ​អ្នក​ដែល​មាន​ផលិតភាព​បន្ថែម​ទៀត​ប្រសិន​បើ​អ្នក​ជា​អ្នក​ជំនាញ​មួយ​។ ទំព័រ​បណ្ដាញ Razor អាច​ត្រូវ​បាន​ពិពណ៌នា​ថា​ជា​ទំព័រ HTML ជាមួយ​ពីរ​ប្រភេទ​នៃ​មាតិកា​: មាតិកា HTML និង​កូដ Razor ។ នៅ​ពេល​ដែល​ម៉ាស៊ីន​បម្រើ​ server ដែល​បាន​អាន​ទំព័រ​នេះ​វា​រត់​កូដ Razor ដំបូង​មុន​ពេល​ដែល​វា​ផ្ញើ​ទំព័រ HTML ដើម្បី​រុករក​។ កូដ​ដែល​ត្រូវ​បាន​ប្រតិបត្តិ​នៅ​លើ​ម៉ាស៊ីន​បម្រើ​ Server នេះ​អាច​អនុវត្ត​ភារកិច្ច​ដែល​មិន​អាច​ត្រូវ​បាន​ធ្វើ​រួច​នៅ​ក្នុង​កម្មវិធី​រុករក​ឧទាហរណ៍​ចូល​ដំណើរការ​មូលដ្ឋាន​ទិន្នន័យ​ម៉ាស៊ីន​បម្រើ​មួយ​។ លេខ​កូដ​ម៉ាស៊ីន​បម្រើ​អាច​បង្កើត​មាតិកា HTML ថាមវន្ត​នៅ​លើ​រហ័ស​នោះ​មុន​ពេល​វា​ត្រូវ​បាន​ផ្ញើ​ទៅ​កាន់​កម្មវិធី​រុករក​។ បាន​ឃើញ​ពី​កម្មវិធី​រុករក​បណ្ដាញ​នេះ HTML ដែល​បាន​បង្កើត​ដោយ​កូដ​ម៉ាស៊ីន​បម្រើ​គឺ​មិន​ខុស​គ្នា​ជាង​មាតិកា HTML។ ទំព័រ ASP.NET ប​ណ្តា​ញ​ដែល​មាន​វាក្យ​សម្ព័ន្ធ Razor Syntax មាន​ឯកសារ​ផ្នែក​បន្ថែម​ពិសេស cshtml (Razor ប្រើ C #​) ឬ vbhtml (ដោយ​ប្រើ Razor VB​) ។
ASP.NET មាន​លក្ខណៈ​សម្បត្តិ​ឥឡូវ​នេះ (បាន​សរសេរ​ថា​ជា Date.Now​) និង​ទ្រព្យ​សម្បត្តិ​ឥឡូវ​នេះ​មាន​លក្ខណៈ​សម្បត្តិ​ក្នុង​មួយ​ថ្ងៃ (បាន​សរសេរ​ថា​ជា Date.Now.Day​) ។ ឧ​ទា​ហរ​ណ៏​ដូច​ខាងក្រោម​នេះ​បង្ហាញ​ពី​របៀប​ដែល​លក្ខណៈ​សម្បត្តិ​មួយ​ចំនួន​ដើម្បី​ចូល​ដំណើរ​ការ​នៃ​វត្ថុ​កាលបរិច្ឆេទ​:
ឧ​ទា​ហរ​ណ៏
<table border=”1″>
<tr>
<th width=”100px”>Name</th>
<td width=”100px”>Value</td>
</tr>
<tr>
<td>Day</td><td>@DateTime.Now.Day</td>
</tr>
<tr>
<td>Hour</td><td>@DateTime.Now.Hour</td>
</tr>
<tr>
<td>Minute</td><td>@DateTime.Now.Minute</td>
</tr>
<tr>
<td>Second</td><td>@DateTime.Now.Second</td>
</tr>
</td>
</table>

លក្ខខ័ណ If និង Else Conditions លក្ខណៈ​ពិសេស​មួយ​ដ៏​សំខាន់​របស់​ទំព័រ​បណ្ដាញ​ថាមវន្ត​គឺ​ថា​អ្នក​អាច​កំណត់​នូវ​អ្វី​ដែល​ត្រូវ​ធ្វើ​ដោយ​ផ្អែក​លើ​លក្ខខណ្ឌ​។
វិធី​ទូទៅ​មួយ​ដើម្បី​ធ្វើ​ការ​នេះ​គឺ​មាន​ជាមួយ​ប្រសិន​បើ … សេចក្តី​ថ្លែង​ការណ៍​ផ្សេង​ទៀត​:
ឧ​ទា​ហរ​ណ៏
@{
var txt = “”;
if(DateTime.Now.Hour > 12)
{txt = “Good Evening”;}
else
{txt = “Good Morning”;}
}
<html>
<body>
<p>The message is @txt</p>
</body>
</html>

ការអាន User Input លក្ខណៈ​ពិសេស​មួយ​ទៀត​ដ៏​សំខាន់​របស់​ទំព័រ​បណ្ដាញ​ថាមវន្ត​គឺ​ថា​អ្នក​អាច​អាន​ការ​បញ្ចូល​របស់​អ្នក​ប្រើ​។
បញ្ចូល​ត្រូវ​បាន​អាន​ដោយ​ស្នើ​សុំ [អនុគមន៍​] និង​ប្រកាស (បញ្ចូល​) ត្រូវ​បាន​សាកល្បង​ដោយ​លក្ខខណ្ឌ IsPost ថា​:
ឧ​ទា​ហរ​ណ៏
@{
var totalMessage = “”;
if(IsPost)
{
var num1 = Request[“text1”];
var num2 = Request[“text2”];
var total = num1.AsInt() + num2.AsInt();
totalMessage = “Total = ” + total;
}
}
<html>
<body style=”background-color: beige; font-family: Verdana, Arial;”>
<form action=”” method=”post”>
<p><label for=”text1″>First Number:</label><br>
<input type=”text” name=”text1″ /></p>
<p><label for=”text2″>Second Number:</label><br>
<input type=”text” name=”text2″ /></p>
<p><input type=”submit” value=” Add ” /></p>
</form>
<p>@totalMessage</p>
</body>
</html>

មេរៀន ASP.NET Razor – អថេរ C#

អថេរ  អថេរ​ត្រូវ​បាន​ប្រើ​ដើម្បី​ទុក​ទិន្នន័យ​។
ឈ្មោះ​របស់​អថេរ​មួយ​ដែល​ត្រូវ​តែ​ចាប់​ផ្តើ​ម​ជាមួយ​នឹង​តួអក្សរ​កាត់​មូ​យ​និង​មិន​អាច​មាន​ចន្លោះ​ឬ​តួអក្សរ​ដែល​បាន​បម្រុង​។ អថេរ​អាច​ជា​ប្រភេទ​នៃ​ការ​ជាក់លាក់​មួយ​ដែល​បង្ហាញ​ប្រភេទ​នៃ​ទិន្នន័យ​ដែល​វា​រក្សា​ទុក​។ ហាង​អថេរ​ខ្សែ​អក្សរ​របស់​តម្លៃ​ខ្សែ​អក្សរ (“Welcome IT CAMBO​”​) ចំនួន​គត់​អថេរ​តម្លៃ​ចំនួន​ (103​) ហាង​អថេរ​កាល​បរិ​ច្ឆេ​ត​ដែល​តម្លៃ​កាល​បរិច្ឆេទ​ល អថេរ​ត្រូវ​បាន​ប្រកាស​ថា​ការ​ប្រើ​ពាក្យ​គន្លឹះ var ឬ​ដោយ​ប្រើ​ប្រភេទ (ប្រសិន​បើ​អ្នក​ចង់​ប្រកាស ប្រភេទ​) ប៉ុន្តែ ASP.NET
ជា​ធម្មតា​អាច​កំណត់​ប្រភេទ​ទិន្នន័យ​ដោយ​ស្វ័យ​ប្រវត្តិ​។

ឧ​ទា​ហរ​ណ៏
// Using the var keyword:
var greeting = “Welcome to W3Schools”;
var counter = 103;
var today = DateTime.Today;

// Using data types:
string greeting = “Welcome to W3Schools”;
int counter = 103;
DateTime today = DateTime.Today;

ប្រភេទ​ទិន្នន័យ Data Types

ខាងក្រោម​នេះ​ជា​បញ្ជី​នៃ​ប្រភេទ​ទិន្នន័យ​សាមញ្ញ​គឺ​:

Type Description Examples
int Integer (whole numbers) 103, 12, 5168
float Floating-point number 3.14, 3.4e38
decimal Decimal number (higher precision) 1037.196543
bool Boolean true, false
string String “Hello ITCAMBO”, “CHHUNNAN”

ប្រមាណវិធី Operators

ប្រតិបត្តិ​ករ​មួយ​បាន​ប្រាប់​នូវ​អ្វី​ដែល ASP.NET ប្រភេទ​នៃ​ពាក្យ​បញ្ជា​ដើម្បី​អនុវត្ត​ក្នុង​ការ​បញ្ចេញមតិ​មួយ​។ ភាសា​ដែល​ប្រើ C # គាំទ្រ​ដល់​ប្រតិបត្តិ​ករ​ជា​ច្រើន​។ ខាងក្រោម​នេះ​ជា​បញ្ជី​នៃ​ការ​ប្រតិបត្តិ​ករ​សាមញ្ញ​គឺ​

Operator Description Example
= Assigns a value to a variable. i=6
+

*
/
Adds a value or variable.
Subtracts a value or variable.
Multiplies a value or variable.
Divides a value or variable.
i=5+5
i=5-5
i=5*5
i=5/5
+=
-=
Increments a variable.
Decrements a variable.
i += 1
i -= 1
== Equality. Returns true if values are equal. if (i==10)
!= Inequality. Returns true if values are not equal. if (i!=10)
<
>
<=
>=
Less than.
Greater than.
Less than or equal.
Greater than or equal.
if (i<10)
if (i>10)
if (i<=10)
if (i>=10)
+ Adding strings (concatenation). “w3” + “schools”
. Dot. Separate objects and methods. DateTime.Hour
() Parenthesis. Groups values. (i+5)
() Parenthesis. Passes parameters. x=Add(i,5)
[] Brackets. Accesses values in arrays or collections. name[3]
! Not. Reverses true or false. if (!ready)
&&
||
Logical AND.
Logical OR.
if (ready && clear)
if (ready || clear)


ការប្តរប្រភេទទិន្នន័យ Data Types

បម្លែង​ពី​មួយ​ប្រភេទ​ទិន្នន័យ​ទៅ​មួយ​ទៀត​គឺ​ជា​ពេល​ខ្លះ​មាន​ប្រយោជន៍​។ ឧទាហរណ៍​សាមញ្ញ​បំផុត​គឺ​ដើម្បី​បម្លែង​ព័ត៌មាន​បញ្ចូល​ខ្សែ​អក្សរ​ទៅ​ជា​ប្រភេទ​មួយ​ផ្សេង​ទៀត​ដូច​ជា​ចំនួន​គត់​មួយ​ឬ​កាលបរិច្ឆេទ​មួយ​។
តាម​ក្បួន​មួយ​បញ្ចូល​អ្នក​ប្រើ​ដែល​ភ្ជាប់​មក​ជា​ខ្សែ​អក្សរ​សូម្បី​តែ​អ្នក​ប្រើ​ដែល​បាន​បញ្ចូល​លេខ​មួយ​។ ដូច្នេះ​តម្លៃ​ត្រូវ​តែ​បញ្ចូល​លេខ​ត្រូវ​បាន​បម្លែង​ទៅ​លេខ​មុន​ពេល​ដែល​ពួក​គេ​អាច​ត្រូវ​បាន​ប្រើ​ក្នុង​ការ​គណនា​។
ខាងក្រោម​នេះ​ជា​បញ្ជី​នៃ​វិធី​សា​ស្រ្ត​ការ​បម្លែង​ជា​រឿង​ធម្មតា​មួយ​គឺ​:

Method Description Example
AsInt()
IsInt()
Converts a string to an integer. if (myString.IsInt())
{myInt=myString.AsInt();}
AsFloat()
IsFloat()
Converts a string to a floating-point number. if (myString.IsFloat())
{myFloat=myString.AsFloat();}
AsDecimal()
IsDecimal()
Converts a string to a decimal number. if (myString.IsDecimal())
{myDec=myString.AsDecimal();}
AsDateTime()
IsDateTime()
Converts a string to an ASP.NET DateTime type. myString=”10/10/2012″;
myDate=myString.AsDateTime();
AsBool()
IsBool()
Converts a string to a Boolean. myString=”True”;
myBool=myString.AsBool();
ToString() Converts any data type to a string. myInt=1234;
myString=myInt.ToString();

មេរៀន ASP.NET Razor – C# Loops និង Arrays
For Loops
បើ​អ្នក​ត្រូវ​ការ​រត់​សេចក្តី​ថ្លែង​ការណ៍​ដូច​គ្នា​ម្តង​ហើយ​ម្តង​ទៀត​អ្នក​អាច​សរសេរ​កម្មវិធី​រង្វិល​ជុំ​មួយ​។
ប្រសិន​បើ​អ្នក​ដឹង​ពី​របៀប​ជា​ច្រើន​ដង​អ្នក​ចង់​រង្វិល​ជុំ​អ្នក​អាច​ប្រើ​មួយ សម្រាប់​រង្វិល​ជុំ For Loops។ ប្រភេទ​នៃ​រង្វិល​ជុំ​នេះ​មាន​ប្រយោជន៍​ជា​ពិសេស​សម្រាប់
ការ​រាប់​ឡើង​លើ​ឬ​ចុះក្រោម​រាប់​:
ឧ​ទា​ហរ​ណ៏

<html>
<body>
@for(var i = 10; i < 21; i++)
{<p>Line @i</p>}
</body>
</html>While Loops While Loops ​ដែល រង្វិល​ជុំ​គឺ​ជា​គោល​បំណង​មួយ​ដែល​ជា​ទូទៅ​។ រង្វិល​ជុំ​ខណៈ​ពេល​ដែល​ចាប់​ផ្តើ​ម​ដោយ​មាន​ពាក្យ​គន្លឹះ​មួយ​នៅ​ខណៈ​ពេល​ដែល​បន្ត​ដោយ​វង់ក្រចក​ដែល​ជា​កន្លែង​ដែល​អ្នក​បញ្ជាក់​អំពី​របៀប ដែល​រយៈ​ពេល​យូរ​រង្វិល​ជុំ​បន្ត​បន្ទាប់​មក​ប្លុក​មួយ​ដើម្បី​ធ្វើ​ឡើង​វិញ​។ខណៈ​ពេល​ដែល​ការ​រង្វិល​ជុំ​ជា​ធម្មតា​ដើម្បី​បន្ថែម​ឬ​ដក​ពី​អថេរ​ដែល​បាន​ប្រើ​សម្រាប់​ការ​រាប់​មួយ​។
នៅ​ក្នុង​ឧទាហរណ៍​ខាង​ក្រោម​នេះ + + = ប្រតិបត្តិ​ករ​បន្ថែម 1 ទៅ​ខ្ញុំ​អថេរ​ពេលវេលា​រង្វិល​ជុំ​គ្នា​រត់​។
ឧ​ទា​ហរ​ណ៏

<html>
<body>
@{
var i = 0;
while (i < 5)
{
i += 1;
<p>Line #@i</p>
}
}
</body>
</html>

អា​រេ Array

Array អា​រេ​មួយ​គឺ​មាន​ប្រយោជន៍​នៅ​ពេល​ដែល​អ្នក​ចង់​ទុក​អថេរ​ស្រដៀង​គ្នា​ប៉ុន្តែ​មិន​ចង់​បង្កើត​អថេរ​មួយ​ដាច់​ដោយ​ឡែក​សម្រាប់​ពួក​គេ​:
ឧ​ទា​ហរ​ណ៏

@{
string[] members = {“Jani”, “Hege”, “Kai”, “Jim”};
int i = Array.IndexOf(members, “Kai”)+1;
int len = members.Length;
string x = members[2-1];
}
<html>
<body>
<h3>Members</h3>
@foreach (var person in members)
{
<p>@person</p>
}
<p>The number of names in Members are @len</p>
<p>The person at position 2 is @x</p>
<p>Kai is now in position @i</p>
</body>
</html>

មេរៀន ASP.NET Razor – លក្ខខណ្ឌ​តក្កវិទ្យា​ C# Logic Conditions

លក្ខខណ្ឌ If 
ប្រើ C # អនុញ្ញាត​ឱ្យ​អ្នក​ប្រតិបត្តិ​កូដ​ដោយ​ផ្អែក​លើ​លក្ខខណ្ឌ​។
ដើម្បី​សាកល្បង​លក្ខខណ្ឌ​ដែល​អ្នក​ប្រើ​មួយ ប្រសិន​បើ​សេចក្តី​ថ្លែងការណ៍ ។ សេចក្តី​ថ្លែងការណ៍​នេះ​បាន​ប្រសិន​បើ​ត្រឡប់​ពិត​ឬ​មិន​ពិត​ដោយ​ផ្អែក​លើ​ការ​ធ្វើ​តេ​ស្ត​របស់​អ្នក​:
-សេចក្តី​ថ្លែងការណ៍​នេះ​បាន​ចាប់​ផ្តើ​ម​ប្រសិន​បើ​ប្លុក​លេខ​កូដ​មួយ
-លក្ខខណ្ឌ​នេះ​ត្រូវ​បាន​សរសេរ​នៅ​ខាង​ក្នុង​វង់ក្រចក
-កូដ​ខាង​ក្នុង​ដង្កៀប​នេះ​ត្រូវ​បាន​ប្រតិបត្តិ​ប្រសិន​បើ​មាន​ការ​ធ្វើ​តេ​ស្ត​នេះ​គឺ​ជា​ការ​ពិត

ឧ​ទា​ហរ​ណ៏

@{var price=50;}
<html>
<body>
@if (price>30)
{
<p>The price is too high.</p>
}
</body>
</html>

លក្ខខណ្ឌ Else
សេចក្តី​ថ្លែងការណ៍​មួយ​ប្រសិន​បើ​អាច​រួម​បញ្ចូល​ជា​មួយ លក្ខខណ្ឌ​ Else ។លក្ខខណ្ឌ​ Else​ដើម្បី​កំណត់​លេខ​កូដ​នឹង​ត្រូវ​បាន​ប្រតិបត្តិ​ប្រសិន​បើ​លក្ខខណ្ឌ​គឺ​មិន​ពិត​នោះ​ទេ​។
ឧ​ទា​ហរ​ណ៏
@{var price=20;}
<html>
<body>
@if (price>30)
{
<p>The price is too high.</p>
}
else
{
<p>The price is OK.</p>
}
</body>
</html>

លក្ខខណ្ឌ Else If
លក្ខខណ្ឌ​ជា​ច្រើន​អាច​ត្រូវ​បាន​សាកល្បង​ជាមួយElse If
ឧ​ទា​ហរ​ណ៏
@{var price=25;}
<html>
<body>
@if (price>=30)
{
<p>The price is high.</p>
}
else if (price>20 && price<30)
{
<p>The price is OK.</p>
}
else
{
<p>The price is low.</p>
}
</body>
</html>
នៅ​ក្នុង​ឧទាហរណ៍​ខាង​លើ​នេះ​បើ​សិន​ជា​លក្ខខណ្ឌ​ដំបូង​គឺ​ពិតប្រាកដ​មែន​នោះ​វា​នឹង​ត្រូវ​បាន​ប្រតិបត្តិ​។
ប្រសិន​បើ​មិន​ដូច្នេះ​ទេ​ហើយ​បន្ទាប់​មក​ប្រសិន​បើ​លក្ខខណ្ឌ​បន្ទាប់​គឺ​ពិត​លក្ខខណ្ឌ​នេះ​នឹង​ត្រូវ​បាន​ប្រតិបត្តិ​។
អ្នក​អាច​មាន​ចំនួន​ណាមួយ​នៃ​ផ្សេង​ទៀត​ប្រសិន​បើ​មាន​លក្ខខណ្ឌ​។
ប្រសិន​បើ​គ្មាន​ប្រសិន​បើ​និង​ផ្សេង​ទៀត​ប្រសិន​បើ​លក្ខខណ្ឌ​គឺ​ពិត​ប្លុក​ផ្សេង​ទៀត​ចុង​ក្រោយ​នេះ (ដោយ​គ្មាន​លក្ខខណ្ឌ​មួយ​) គ្រប​ដ​ណ្ត​ប់ “អ្វី​ទាំងអស់​” ។

លក្ខខណ្ឌ Switch
លក្ខខណ្ឌ Switchអាច​ត្រូវ​បាន​ប្រើ​ដើម្បី​សាកល្បង​ចំនួន​នៃ​បុគ្គល​ឯកជន​លក្ខខណ្ឌ​:
ឧ​ទា​ហរ​ណ៏
@{
var weekday=DateTime.Now.DayOfWeek;
var day=weekday.ToString();
var message=””;
}
<html>
<body>
@switch(day)
{
case “Monday”:
message=”This is the first weekday.”;
break;
case “Thursday”:
message=”Only one day before weekend.”;
break;
case “Friday”:
message=”Tomorrow is weekend!”;
break;
default:
message=”Today is ” + day;
break;
}
<p>@message</p>
</body>
</html>

មេរៀន ASP.NET Razor – អថេរ VB

អថេរ
អថេរ​ត្រូវ​បាន​ប្រើ​ដើម្បី​ទុក​ទិន្នន័យ​។

ឈ្មោះ​របស់​អថេរ​មួយ​ដែល​ត្រូវ​តែ​ចាប់​ផ្តើ​ម​ជាមួយ​នឹង​តួអក្សរ​កាត់​មូ​យ​និង​មិន​អាច​មាន​ចន្លោះ​ឬ​តួអក្សរ​ដែល​បាន​បម្រុង​។ អថេរ​អាច​ជា​ប្រភេទ​នៃ​ការ​ជាក់លាក់​មួយ​ដែល​បង្ហាញ​ប្រភេទ​នៃ​ទិន្នន័យ​ដែល​វា​រក្សា​ទុក​។ ហាង​អថេរ​ខ្សែ​អក្សរ​របស់​តម្លៃ​ខ្សែ​អក្សរ (“Welcome to IT CAMBO​”​) ចំនួន​គត់​អថេរ​តម្លៃ​ចំនួន​ហាង (103​) ហាង​អថេរ​កាល​បរិ​ច្ឆេ​ត​ដែល​តម្លៃ​កាល​បរិច្ឆេទ​ល អថេរ​ត្រូវ​បាន​ប្រកាស​ថា​ការ​ប្រើ​ពាក្យ​គន្លឹះ dim ឬ​ដោយ​ប្រើ​ប្រភេទ (ប្រសិន​បើ​អ្នក​ចង់​ប្រកាស ប្រភេទ​) ប៉ុន្តែ ASP.NET ជា​ធម្មតា​អាច​កំណត់​ប្រភេទ​ទិន្នន័យ​ដោយ​ស្វ័យ​ប្រវត្តិ​។

ឧ​ទា​ហរ​ណ៏
// Using the Dim keyword:
Dim greeting = “Welcome to W3Schools”
Dim counter = 103
Dim today = DateTime.Today

// Using data types:
Dim greeting As String = “Welcome to IT CAMBO”
Dim counter As Integer = 103
Dim today As DateTime = DateTime.Today
ប្រភេទ​ទិន្នន័យ

ខាងក្រោម​នេះ​ជា​បញ្ជី​នៃ​ប្រភេទ​ទិន្នន័យ​សាមញ្ញ​គឺ​:

Type Description Examples
integer Integer (whole numbers) 103, 12, 5168
double 64 bit floating-point number 3.14, 3.4e38
decimal Decimal number (higher precision) 1037.196543
boolean Boolean true, false
string String “Hello ITCAMBO”, “chhunnan”

ប្រមាណវិធី ប្រតិបត្តិ​ករ​មួយ​បាន​ប្រាប់​នូវ​អ្វី​ដែល ASP.NET ប្រភេទ​នៃ​ពាក្យ​បញ្ជា​ដើម្បី​អនុវត្ត​ក្នុង​ការ​បញ្ចេញមតិ​មួយ​។ ភាសា VB គាំទ្រ​ការ​ប្រតិបត្តិ​ករ​ជា​ច្រើន​។ ខាងក្រោម​នេះ​ជា​បញ្ជី​នៃ​ការ​ប្រតិបត្តិ​ករ​សាមញ្ញ​គឺ​

Operator Description Example
= Assigns a value to a variable. i=6
+

*
/
Adds a value or variable.
Subtracts a value or variable.
Multiplies a value or variable.
Divides a value or variable.
i=5+5
i=5-5
i=5*5
i=5/5
+=
-=
Increments a variable.
Decrements a variable.
i += 1
i -= 1
= Equality. Returns true if values are equal. if i=10
<> Inequality. Returns true if values are not equal. if <>10
<
>
<=
>=
Less than.
Greater than.
Less than or equal.
Greater than or equal.
if i<10
if i>10
if i<=10
if i>=10
& Adding strings (concatenation). “w3” & “schools”
. Dot. Separate objects and methods. DateTime.Hour
() Parenthesis. Groups values. (i+5)
() Parenthesis. Passes parameters. x=Add(i,5)
() Parenthesis. Accesses values in arrays or collections. name(3)
Not Not. Reverses true or false. if Not ready
And
OR
Logical AND.
Logical OR.
if ready And clear
if ready Or clear
AndAlso
orElse
Extended Logical AND.
Extended Logical OR.
if ready AndAlso clear
if ready OrElse clear

ប្តូរប្រភេទ​ទិន្នន័យ បម្លែង​ពី​មួយ​ប្រភេទ​ទិន្នន័យ​ទៅ​មួយ​ទៀត​គឺ​ជា​ពេល​ខ្លះ​មាន​ប្រយោជន៍​។ ឧទាហរណ៍ ​សាមញ្ញ​បំផុត​គឺ​ដើម្បី​បម្លែង​ព័ត៌មាន​បញ្ចូល​ខ្សែ​អក្សរ​ទៅ​ជា​ប្រភេទ​ មួយ​ផ្សេង​ទៀត​ដូច​ជា​ចំនួន​គត់​មួយ​ឬ​កាលបរិច្ឆេទ​មួយ​។ តាម​ក្បួន​មួយ​បញ្ចូល​អ្នក​ប្រើ​ដែល​ភ្ជាប់​មក​ជា​ខ្សែ​អក្សរ​សូម្បី​តែ​អ្នក​ប្រើ​ដែល​បាន​បញ្ចូល​លេខ​មួយ​។ ដូច្នេះ​តម្លៃ​ត្រូវ​តែ​បញ្ចូល​លេខ​ត្រូវ​បាន​បម្លែង​ទៅ​លេខ​មុន​ពេល​ដែល​ពួក​គេ​អាច​ត្រូវ​បាន​ប្រើ​ក្នុង​ការ​គណនា​។ ខាងក្រោម​នេះ​ជា​បញ្ជី​នៃ​វិធី​សា​ស្រ្ត​ការ​បម្លែង​ជា​រឿង​ធម្មតា​មួយ​គឺ​:

Method Decryptions Example
AsInt()
IsInt()
Converts a string to an integer. if myString.IsInt() then
myInt=myString.AsInt()
end if
AsFloat()
IsFloat()
Converts a string to a floating-point number. if myString.IsFloat() then
myFloat=myString.AsFloat()
end if
AsDecimal()
IsDecimal()
Converts a string to a decimal number. if myString.IsDecimal() then
myDec=myString.AsDecimal()
end if
AsDateTime()
IsDateTime()
Converts a string to an ASP.NET DateTime type. myString=”10/10/2012″
myDate=myString.AsDateTime()
AsBool()
IsBool()
Converts a string to a Boolean. myString=”True”
myBool=myString.AsBool()
ToString() Converts any data type to a string. myInt=1234
myString=myInt.ToString()

មេរៀន ASP.NET Razor – VB Loops និង Arrays
For Loops

បើ​អ្នក​ត្រូវ​ការ​រត់​សេចក្តី​ថ្លែង​ការណ៍​ដូច​គ្នា​ម្តង​ហើយ​ម្តង​ទៀត​អ្នក​អាច​សរសេរ​កម្មវិធី​រង្វិល​ជុំ​មួយ​។

ប្រសិន​បើ​អ្នក​ដឹង​ពី​របៀប​ជា​ច្រើន​ដង​អ្នក​ចង់​រង្វិល​ជុំ​អ្នក​អាច​ប្រើ​មួយ សម្រាប់​រង្វិល​ជុំ For Loops ។ ប្រភេទ​នៃ​រង្វិល​ជុំ​នេះ​មាន​ប្រយោជន៍​ជា​ពិសេស​សម្រាប់​ការ​រាប់​ឡើង​លើ​ឬ​ចុះក្រោម​រាប់​:
ឧ​ទា​ហរ​ណ៏
<html>
<body>
@For i=10 To 21
@<p>Line #@i</p>
Next i
</body>
</html>

For Each Loops
ប្រសិន​បើ​អ្នក​បាន​ធ្វើការ​ជាមួយ​នឹង​ការ​ប្រមូល​ឬ​អា​រេ​មួយ​ដែល​អ្នក​ប្រើ​ជា​ញឹកញាប់ សម្រាប់​រង្វិល​ជុំ​គ្នា Each Loops ។
ការ​ប្រមូល​គឺ​ជា​ក្រុម​នៃ​វត្ថុ​ស្រដៀង​គ្នា​មួយ​និង​សម្រាប់​រង្វិល​ជុំ​គ្នា​អនុញ្ញាត​ឱ្យ​អ្នក​អនុវត្ត​ភារកិច្ច​មួយ​នៅ​លើ​ធាតុ​នីមួយ​។ សម្រាប់​រង្វិល​ជុំ​គ្នា​ដើរ​តាម​រយៈ​ការ​ប្រមូល​រហូត​ទាល់តែ​វា​ត្រូវ​បាន​បញ្ចប់​។
ឧ​ទា​ហរ​ណ៏​ខាងក្រោម​ដើរចូល​តាម​រយៈ​ការ​ប្រមូល ASP.NET Request.ServerVariables ។
ឧ​ទា​ហរ​ណ៏
<html>
<body>
<ul>
@For Each x In Request.ServerVariables
@<li>@x</li>
Next x
</ul>
</body>
</html>

While Loops
While Loopsពេល​ដែល រង្វិល​ជុំ​គឺ​ជា​គោល​បំណង​មួយ​ដែល​ជា​ទូទៅ​។
រង្វិល​ជុំ​ខណៈ​ពេល​ដែល​ចាប់​ផ្តើ​ម​ដោយ​មាន​ពាក្យ​គន្លឹះ​មួយ​នៅ​ខណៈ​ពេល​ដែល​បន្ត​ដោយ​វង់ក្រចក​ដែល​ជា​កន្លែង​ដែល​អ្នក​បញ្ជាក់​អំពី​របៀប​ដែល​រយៈ​ពេល​យូរ​រង្វិល​ជុំ​បន្ត​បន្ទាប់​មក​ប្លុក​មួយ​ដើម្បី​ធ្វើ​ឡើង​វិញ​។
ខណៈ​ពេល​ដែល​ការ​រង្វិល​ជុំ​ជា​ធម្មតា​ដើម្បី​បន្ថែម​ឬ​ដក​ពី​អថេរ​ដែល​បាន​ប្រើ​សម្រាប់​ការ​រាប់​មួយ​។
នៅ​ក្នុង​ឧទាហរណ៍​ខាង​ក្រោម​នេះ + + = ប្រតិបត្តិ​ករ​បន្ថែម 1 ទៅ​ខ្ញុំ​អថេរ​ពេលវេលា​រង្វិល​ជុំ​គ្នា​រត់​។
ឧ​ទា​ហរ​ណ៏
<html>
<body>
@Code
Dim i=0
Do While i<5
i += 1
@<p>Line #@i</p>
Loop
End Code
</body>
</html>
អា​រេ Array

អា​រេ​មួយ​គឺ​មាន​ប្រយោជន៍​នៅ​ពេល​ដែល​អ្នក​ចង់​ទុក​អថេរ​ស្រដៀង​គ្នា​ប៉ុន្តែ​មិន​ចង់​បង្កើត​អថេរ​មួយ​ដាច់​ដោយ​ឡែក​សម្រាប់​ពួក​គេ​:
ឧ​ទា​ហរ​ណ៏
@Code
Dim members As String()={“Jani”,”Hege”,”Kai”,”Jim”}
i=Array.IndexOf(members,”Kai”)+1
len=members.Length
x=members(2-1)
end Code
<html>
<body>
<h3>Members</h3>
@For Each person In members
@<p>@person</p>
Next person
<p>The number of names in Members are @len</p>
<p>The person at position 2 is @x</p>
<p>Kai is now in position @i</p>
</body>
</html>
ASP.NET Razor – VB លក្ខខណ្ឌ​តក្កវិទ្យា
លក្ខខណ្ឌ If
ដើម្បី​សាកល្បង​លក្ខខណ្ឌ​ដែល​អ្នក​ប្រើ​មួយ If Statement ។ សេចក្តី​ថ្លែងការណ៍​នេះ​បាន​ប្រសិន​បើ​ត្រឡប់​ពិត​ឬ​មិន​ពិត​ដោយ​ផ្អែក​លើ​ការ​ធ្វើ​តេ​ស្ត​របស់​អ្នក​:
-សេចក្តី​ថ្លែងការណ៍​នេះ​បាន​ចាប់​ផ្តើ​ម​ប្រសិន​បើ​ប្លុក​លេខ​កូដ​មួយ
-លក្ខខណ្ឌ​នេះ​ត្រូវ​បាន​សរសេរ​រវាង​ប្រសិន​បើ​ហើយ​បន្ទាប់​មក
-កូដ​រវាង​ប្រសិន​បើ … បន្ទាប់​មក​និង​បញ្ចប់​ប្រសិន​បើ​ត្រូវ​បាន​ប្រតិបត្តិ​ប្រសិន​បើ​មាន​ការ​ធ្វើ​តេ​ស្ត​នេះ​គឺ​ជា​ការ​ពិត

ឧ​ទា​ហរ​ណ៏
@Code
Dim price=50
End Code
<html>
<body>
@If price>30 Then
@<p>The price is too high.</p>
End If
</body>
</html>

លក្ខខណ្ឌ Else
សេចក្តី​ថ្លែងការណ៍​មួយ​ប្រសិន​បើ​អាច​រួម​បញ្ចូល​ជា​មួយ លក្ខខណ្ឌ​Else ។
លក្ខខណ្ឌ​ផ្សេង​ទៀត​ដើម្បី​កំណត់​លេខ​កូដ​នឹង​ត្រូវ​បាន​ប្រតិបត្តិ​ប្រសិន​បើ​លក្ខខណ្ឌ​គឺ​មិន​ពិត​នោះ​ទេ​។
ឧ​ទា​ហរ​ណ៏
@Code
Dim price=20
End Code
<html>
<body>
@if price>30 then
@<p>The price is too high.</p>
Else
@<p>The price is OK.</p>
End If
</body>
</htmlV>
លក្ខខណ្ឌ ElseIf

លក្ខខណ្ឌ​ជា​ច្រើន​អាច​ត្រូវ​បាន​សាកល្បង​ជាមួយ​មួយ ផ្សេង​ទៀត​ប្រសិន​បើ​លក្ខខណ្ឌ :
ឧ​ទា​ហរ​ណ៏
@Code
Dim price=25
End Code
<html>
<body>
@If price>=30 Then
@<p>The price is high.</p>
ElseIf price>20 And price<30
@<p>The price is OK.</p>
Else
@<p>The price is low.</p>
End If
</body>
</html>

លក្ខខណ្ឌ Select
select block ជ្រើស​ប្លុក អាច​ត្រូវ​បាន​ប្រើ​ដើម្បី​សាកល្បង​ចំនួន​នៃ​បុគ្គល​ឯកជន​លក្ខខណ្ឌ​:
ឧ​ទា​ហរ​ណ៏
@Code
Dim weekday=DateTime.Now.DayOfWeek
Dim day=weekday.ToString()
Dim message=””
End Code
<html>
<body>
@Select Case day
Case “Monday”
message=”This is the first weekday.”
Case “Thursday”
message=”Only one day before weekend.”
Case “Friday”
message=”Tomorrow is weekend!”
Case Else
message=”Today is ” & day
End Select
<p>@message</p>
</body>
</html>

  

មេរៀន ASP.NET MVC

a

ASP.NET គឺជា​ក្របខណ្ឌ​អភិវឌ្ឍន៍​មួយ​សម្រាប់​បង្កើត​ទំព័រ​បណ្ដាញ​និង​តំបន់​បណ្ដាញ​ជាមួយ​នឹង HTML, CSS​, JavaScript និង​ម៉ាស៊ីន​បម្រើ​ស្គ្រីប​។ ASP.NET គាំទ្រ​ដល់​ការ​អភិវឌ្ឍ​ទាំង​បី​ម៉ូដែល​ផ្សេងៗ​គ្នា​:
ទំព័រ​ប​ណ្តា​ញ​, MVC (ម៉ូដែល​ទិដ្ឋភាព​ឧបករណ៍​បញ្ជា​) និង​សំណុំ​បែបបទ​បណ្ដាញ​។
គំរូ​​សរសេរ​កម្មវិធី MVC MVC គឺ​មួយ​ក្នុង​ចំណោម​ម៉ូដែល​ទាំង​បី ASP.NET សរសេរ​កម្មវិធី​។ MVC គឺ​ជា​ប​ខ័​ណ​សម្រាប់​ការ​កសាង​កម្មវិធី​ប​ណ្តា​ញ​ដោយ​ប្រើ​ការ​រចនា MVC (ម៉ូដែល​បង្ហាញ​វត្ថុ​បញ្ជា​) មួយ​:
-ម៉ូដែល​តំណាង​ឱ្យ​ស្នូល​របស់​កម្មវិធី (ឧទាហរណ៍​នៃ​បញ្ជី​មូលដ្ឋាន​ទិន្នន័យ​កំណត់ត្រា​​) ។
-ទិដ្ឋភាព​នេះ​បង្ហាញ​ពី​ទិន្នន័យ (ដែល​បាន​កត់ត្រា​មូលដ្ឋាន​ទិន្នន័យ​) ។
-ការ​ត្រួតពិនិត្យ​គ្រប់គ្រង​ការ​បញ្ចូល (ទៅ​មូលដ្ឋាន​ទិន្នន័យ​កំណត់ត្រា​) ផង​ដែរ​។
គំរូ MVC ក៏​ផ្ដល់​នូវ​ការ​ត្រួត​ពិនិត្យ​ពេញ​លេញ​លើ HTML គឺ​ជា CSS​, និង JavaScript ។
aម៉ូដែល​ The Model គឺ​ជា​ផ្នែក​មួយ​នៃ​កម្មវិធី​ដែល​គ្រប់គ្រង​តក្ក​សម្រាប់​ទិន្នន័យ​កម្មវិធី​​។ ជា​ញឹកញាប់​វត្ថុ​គំរូ​ទាញ​យក​ទិន្នន័យ (និង​ទិន្នន័យ​ហាង​លក់​) ពី​មូលដ្ឋាន​ទិន្នន័យ​។
ទិដ្ឋភាព​ The View គឺ​ជា​ផ្នែក​មួយ​នៃ​កម្មវិធី​ដែល​គ្រប់គ្រង​ការ​បង្ហាញ​នៃ​ទិន្នន័យ​នេះ​។ ភាគ​ច្រើន​ជា​ញឹកញាប់​ទស្សនៈ​នេះ​ត្រូវ​បាន​បង្កើត​ឡើង​ពី​ទិន្នន័យ​គំរូ​។
ការ​ត្រួតពិនិត្យ The Controller គឺ​ជា​ផ្នែក​មួយ​នៃ​កម្មវិធី​ដែល​គ្រប់គ្រង​អន្តរកម្ម​របស់​អ្នក​ប្រើ​។ នេះ ជា​ធម្មតា​ឧបករណ៍​បញ្ជា​អាន​ទិន្នន័យ​ពី​ទិដ្ឋភាព​មួយ​បញ្ចូល​អ្នក​ប្រើ​ដែល​គ្រប់គ្រង​និង​ផ្ញើ​ទិន្នន័យ​បញ្ចូល​ទៅ​ម៉ូដែល​។
ការ​ញែក​ចេញ​ពី​គ្នា MVC ជួយ​អ្នក​ឱ្យ​គ្រប់គ្រង​កម្មវិធី​ស្មុគស្មាញ​ពីព្រោះ​អ្នក​អាច​ផ្តោ​ត​ទៅ​លើ​ទិដ្ឋភាព​មួយ​ក្នុង​ពេល​តែមួយ​។
ឧទាហរណ៍​អ្នក​អាច​ផ្តោ​ត​លើ​ទិដ្ឋភាព​ដោយ​មិន​អាស្រ័យ​លើ​តក្ក​អាជីវកម្ម​។ វា​ក៏​បាន​ធ្វើ​ឱ្យ​វា​កាន់​តែ​ងាយ​ស្រួល​ដើម្បី​សាកល្បង​កម្មវិធី​។ ការ​ញែក​ចេញ​ពី​គ្នា​ផង​ដែរ MVC simplifies ការ​អភិវឌ្ឍ​ក្រុម​។ អ្នក​អភិវឌ្ឍន៍​ផ្សេង​គ្នា​អាច​ធ្វើការ​នៅ​លើ​ទិដ្ឋភាព​តក្ក​បញ្ជា​និង​តក្ក​អាជីវកម្ម​នៅ​ក្នុង​ប៉ារ៉ាឡែល​។
Web Forms vs MVC គំរូ​សរសេរ​កម្មវិធី MVC គឺ​ជា​ជម្រើស​មួយ​ផ្សេង​ទៀត​ស្រាល​ជាង​មុន​ទៅ​តាម​ ASP.NET (ទំរង់​បែបបទ​ប​ណ្តា​ញ​) ។ វា​គឺ​ជា​ទំ​ង​ន់​ស្រាល​,  ក​ប​ខ័​ណ testable ខ្ពស់​, បាន​រួម​បញ្ចូល​ជា​មួយ​នឹង​លក្ខណៈ​ពិសេស​ទាំង​អស់ ASP.NET ដែល​មាន​ស្រាប់​ដូច​ជា​ទំព័រ​ ក្នុងផ្នែក​សុវត្ថិភាព​ និង​ការ​ផ្ទៀងផ្ទាត់​ភាព​ត្រឹមត្រូវ​។ លោកអ្នកអាច ដំឡើង Visual Studio Express 2012, Visual Studio Express គឺ​ជា​កំណែ​ឥត​គិត​ថ្លៃ​នៃ​ស្ទូឌីយោ​ក្រុមហ៊ុន Microsoft ជា​រូបភាព​។
Visual Studio Express គឺ​ជា​ជាងកាត់តឧបករណ៍​ការ​អភិវឌ្ឍ​បាន​បង្កើត​ឡើង​សម្រាប់ MVC (និង​ទំរង់​បែបបទ​ប​ណ្តា​ញ​) ។
Visual Studio ​មាន​:
-MVC និង​សំណុំ​បែបបទ​បណ្ដាញ
-អូស​និង​ទម្លាក់​ការ​ត្រួតពិនិត្យ​បណ្ដាញ​និង​សមាសភាគ​បណ្ដាញ
-ភាសា​ម៉ាស៊ីន​បម្រើ​បណ្ដាញ (Razor ដោយ​ប្រើ VB​, C #)
-ម៉ាស៊ីន​បម្រើ​បណ្ដាញ (IIS​)
-ម៉ាស៊ីន​បម្រើ​មូលដ្ឋាន​ទិន្នន័យ​មួយ (បង្រួម​ម៉ាស៊ីន​បម្រើលើ SQL​)
-​បណ្ដាញ​ពេញលេញ​អភិ​វ​ឌ​ន៍ (ASP.NET​)
ប្រសិន​បើ​អ្នក​ដំឡើង​រូបភាព​ស្ទូឌីយោ​បញ្ចេញមតិ​អ្នក​នឹង​ទទួល​បាន​អត្ថ​ប្រយោជន៍​កាន់​តែ​ច្រើន​ពី​ការ​បង្រៀន​នេះ​។
ប្រសិន​បើ​អ្នក​ចង់​ដំឡើង​រូបភាព​ស្ទូឌីយោ​បញ្ចេញមតិ​សូម​ចុច​លើ​ធាតុ​មួយ​នៃ​តំណ​ភ្ជាប់​ទាំងនេះ​:
ASP.NET MVC
– បណ្តាញអ៊ិ​ន​ធឺ​ណិ​កម្មវិធី

អ្វី​ដែល​យើងត្រូវ​នឹង​ដំឡើង
យើង​នឹង​​ដំឡើង​កម្មវិធី​អ៊ី​ន​ធឺ​ណែ​មួយ​ដែល​គាំទ្រ​បន្ថែម​កែសម្រួល​លុប​និង​បញ្ជី​ នៃ​ព័ត៌មាន​ដែល​រក្សា​ទុក​នៅ​ក្នុង​ឃ្លាំង​ទិន្នន័យ​មួយ​។
អ្វី​ដែល​យើង​នឹង​ធ្វើ
អ្នក​អភិវឌ្ឍន៍​វិប​សាយ​ផ្តល់​នូវ​ការ​មើល​ឃើញ​ផ្សេង​គ្នា​សម្រាប់​ការដំឡើង​កម្មវិធី​ប​ណ្តា​ញ​។យើង​នឹង​ប្រើ ការ​អភិវឌ្ឍន៍​បណ្ដាញ​រូបភាព ដើម្បី​បង្កើត​កម្មវិធី​អ៊ិ​ន​ធឺ​ណិ MVC ជាមួយ HTML5 ។ នៅ​ពេល​ដែល​កម្មវិធី​អ៊ីនធឺណិត​ត្រូវ​បាន​បង្កើត​យើង​បន្តិច​ម្តង​នឹង​បន្ថែម​ទៅ​កូដ​កម្មវិធី​រហូត​ដល់​វា​ត្រូវ​បាន​បញ្ចប់​យ៉ាង​ពេញលេញ​។ យើង​នឹង​ប្រើ ប្រើ C # ជា​ភាសា​សរសេរ​កម្មវិធី​និង​ថ្មី​បំផុត Razor ម៉ាស៊ីន​បម្រើ markup ដែល​បាន​កូដ​។តាម​វិធី​នេះ​យើង​នឹង​ពន្យល់​មាតិកា​កូដ​និង​សមាសភាគ​ទាំងអស់​របស់​កម្មវិធី​។
ការ​បង្កើត​កម្មវិធី​ប​ណ្តា​ញ
ប្រសិន​បើ​អ្នក​មាន​ការ​អភិវឌ្ឍន៍​បណ្ដាញ​រូបភាព​បាន​ដំឡើង​ចាប់​ផ្តើ​ម​ការ​អភិវឌ្ឍន៍​បណ្ដាញ​រូបភាព​ហើយ​ជ្រើស គម្រោង​ថ្មី ។ បើ​មិន​ដូច្នេះ​ទេ​គ្រាន់​តែ​អាន​និង​រៀន​។
aប្រអប់គម្រោងថ្មី dialog box:
-បើក Visual C# templates
-ជ្រើស​ពុម្ព template ASP.NET MVC 3 Web
-កំណត់​ឈ្មោះ​គម្រោង​ទៅ MvcDemo
-កំណត់​ទីតាំង​ឌី​ស​ទៅ​ក្នុង​អ្វី​មួយ​ដូច​ជា C​: \itcambo
-ចុចលើ OK
នៅ​ពេល​ដែល​គម្រោង​ប្រអប់​ថ្មី​បើក​ប្រអប់​:
-ជ្រើសរើស Internet Application template
-ជ្រើសរើស Razor Engine
-ជ្រើសរើសHTML5 Markup
-ចុច OK
Visual Studio Express នឹង​បង្កើត​គម្រោង​មួយ​យ៉ាង​ច្រើន​ដូច​នេះ​:
aASP.NET MVC – Application Folders
ថត MVC
កម្មវិធី ASP.NET MVC បណ្ដាញ​ធម្មតា​មាន​មាតិកា​ថត​ដូច​ខាង​ក្រោម​:
MVC Folders
Application information
-Properties
-References
Application folders
-App_Data Folder
-Content Folder
-Controllers Folder
-Models Folder
-Scripts Folder
-Views Folder
Configuration files
-Global.asax
-packages.config
-Web.config
aឈ្មោះ folder ​គឺ​ស្មើគ្នា​នៅ​ក្នុង​កម្មវិធី MVC ទាំងអស់​។ ក​ប​ខ័​ណ MVC គឺ​ផ្អែក​លើ​ឈ្មោះ​លំនាំដើម​។ ឧបករណ៍​បញ្ជា​គឺ​ត្រូវ​បាននៅ​ក្នុង​folder ​ការ​ត្រួត​ពិនិត្យ​មើល​គឺ​នៅ​ក្នុងfolder ​, ចម្រៀង​សម័យ​, និង​គំរូ​គឺ​នៅ​ក្នុង​ថត​ម៉ូដែល​។ អ្នក​មិន​ត្រូវ​ប្រើ​ឈ្មោះ​folder ​​នៅ​ក្នុង​កូដ​កម្មវិធី​របស់​អ្នក​។

ស្តង់​ដា​ដាក់ឈ្មោះ​កាត់​ប​ន្ថ​យ​ចំនួន​ទឹកប្រាក់​នៃ​កូដ​និង​ធ្វើ​ឱ្យ​វា​កាន់​តែ​ងាយ​ស្រួល​សម្រាប់​អ្នក​អភិវឌ្ឍន៍​ដើម្បី​យល់​ពី​គម្រោង MVC ។

ខាង​ក្រោម​នេះ​ជា​សេចក្ដី​សង្ខេប​សង្ខេប​នៃ​មាតិកា​នៃ​folder ​នីមួយ​គឺ​:
App_Data Folder

Folder App_Data គឺ​សម្រាប់​រក្សា​ទុក​ទិន្នន័យ​កម្មវិធី​។
យើង​នឹង​បន្ថែម​មួយ​មូលដ្ឋាន​ទិន្នន័យ SQL លើ Folder App_Data ក្រោយ​មក​នៅ​ក្នុង​ការ​បង្រៀន​នេះ​។

មាតិកា Content Folder
Folder មាតិកា ​ដែល​ត្រូវ​បាន​ប្រើ​សម្រាប់​ឯកសារ​ឋិតិ​វន្ត​ដូច​ជា​សន្លឹក​រចនាប័ទ្ម (CSS ឯកសារ​)​, រូប​តំណាង​និង​រូបភាព​។
ការ​អភិវឌ្ឍន៍​បណ្ដាញ​ដែល​មើល​ឃើញ​ដោយ​ស្វ័យ​ប្រវត្តិ​ដោយ​បន្ថែម​មួយ ស្បែក ថត​ដើម្បី​ថត​មាតិកា​។ ​ត្រូវ​បាន​បំពេញ​ជាមួយ​រចនាប័ទ្ម jQuery និង​រូបភាព​។
ការ​អភិវឌ្ឍន៍​បណ្ដាញ​ដែល​មើល​ឃើញ​ក៏​បន្ថែម​មួយ​សន្លឹក​រចនាប័ទ្ម​ឯកសារ​ស្ដ​ង់​ដា​រ​ទៅ​គម្រោង​: ឯកសារ Site.css នៅ​ក្នុង​Folderមាតិកា​។ ឯកសារ​សន្លឹក​រចនាប័ទ្ម​គឺ​ជា​ឯកសារ​ដើម្បី​កែ​សម្រួល​នៅ​ពេល​ដែល​អ្នក​ចង់​ផ្លាស់​ប្តូ​រ​រចនា​ប័​ទ្ម​នៃ​កម្មវិធី​នេះ​។

aម៉ូដែល  Models Folder Models folder ថត​ម៉ូដែល​មាន​ថ្នាក់​រៀន​ដែល​តំណាង​ឱ្យ​ម៉ូដែល​កម្មវិធី​។ គំរូ​កាន់​និង​រៀបចំ​ទិន្នន័យ​របស់​កម្មវិធី​។ យើង​នឹង​បង្កើត​គំរូ (ថ្នាក់រៀន​) ក្នុង​ជំពូក​ក្រោយ​នៃ​ការ​បង្រៀន​នេះ​។
Views Folder Views folder ផ្ទុកក្នុង  HTML files ដែល​ទាក់​ទង​ទៅ​នឹង​ការ​បង្ហាញ​នៃ​កម្មវិធី (ចំណុច​ប្រទាក់​អ្នក​ប្រើ​) ។
ការ​អភិវឌ្ឍន៍​បណ្ដាញ​ដែល​មើល​ឃើញ​បាន​បង្កើត​គណនី​ថត​មួយ​ថត​ដើម​មួយ​និង​folder​ដែល​បាន​ចែក​រំលែក (ខាង​ក្នុង​ថត​, ចម្រៀង​សម័យ​) ។ថត​គណនី​មាន​ទំព័រ​សម្រាប់​ការ​ចុះ​ឈ្មោះ​និង​ការ​ចូល​ទៅ​ក្នុង​គណនី​អ្នក​ប្រើ​។ folder ​ទំព័រ​ដើម​ត្រូវ​បាន​ប្រើ​សម្រាប់​ទំព័រ​កម្មវិធី Store
ដូច​ជា​គេ​ហ​ទំព័រ​និង​ទំព័រ​អំពី​។ ការ​ចែក​រំលែក​ថត​គឺ​ត្រូវ​បាន​ប្រើ​ដើម្បី​រក្សា​ទុក​ទស្សនៈ​ដែល​បាន​ចែក​រំលែក​រវាង​ឧបករណ៍​បញ្ជា (ទំព័រ​មេ​និង​ទំព័រ​ប្លង់​) ។
aScripts Folder Folder ​ទុក​ឯកសារ​ស្គ្រីប​ការ​អនុញ្ញាត JavaScript ដើម្បី​នៃ​កម្មវិធី​។ ដោយ​ការ​អភិវឌ្ឍ​ប​ណ្តា​ញ​លំនាំ​ដើម​ជា​រូបភាព​ថត​ដែល​មាន​ស្ដ​ង់​ដា​រ MVC​, Ajax និង​ឯកសារ​ដែល jQuery នេះ​បាន​បំពេញ​:
aមេរៀន ASP.NET MVC – Styles និង Layout

ការបន្ថែម Layout
_Layout.cshtml ឯកសារ​តំណាង​ឱ្យ​ប្លង់​នៃ​ទំព័រ​គ្នា​នៅ​ក្នុង​កម្មវិធី​។ វា​ត្រូវ​បាន​គេ​ដែល​មាន​ទីតាំង​ស្ថិត​នៅ​ក្នុង​ថត​ដែល​បាន​ចែក​រំលែក​ខាង​ក្នុង​ថត​មើល​។
បើក​ឯកសារ​ហើយ​ប្ដូរ​មាតិកា​ជាមួយ​នេះ​:

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<meta charset=”utf-8″ />
<title>@ViewBag.Title</title>
<link href=”@Url.Content(“~/Content/Site.css”)” rel=”stylesheet” type=”text/css” />
<script src=”@Url.Content(“~/Scripts/jquery-1.5.1.min.js”)”></script>
<script src=”@Url.Content(“~/Scripts/modernizr-1.7.min.js”)”></script>
</head>
<body>
<ul id=”menu”>
<li>@Html.ActionLink(“Home”, “Index”, “Home”)</li>
<li>@Html.ActionLink(“Movies”, “Index”, “Movies”)</li>
<li>@Html.ActionLink(“About”, “About”, “Home”)</li>
</ul>
<section id=”main”>
@RenderBody()
<p>Copyright W3schools 2012. All Rights Reserved.</p>
</section>
</body>
</html>

អ្នកបំរើ​របស់ HTML Helpers
នៅ​ក្នុង​កូដ​ខាងលើ​អ្នកបំរើ HTML ត្រូវ​បាន​ប្រើ​ដើម្បី​កែប្រែ​ទិន្នផល HTML ដែល​:
@Url.Content() – មាតិកា URL ដែល​នឹង​ត្រូវ​បាន​បញ្ចូល​នៅ​ទីនេះ​។
@Html.ActionLink() – តំណ HTML ដែល​នឹង​ត្រូវ​បាន​បញ្ចូល​នៅ​ទីនេះ​។
អ្នក​នឹង​រៀន​បាន​ច្រើន​អំពី​ការ​បញ្ចេញ​ថាមពល HTML ក្នុង​ជំពូក​ក្រោយ​នៃ​ការ​បង្រៀន​នេះ​។

វាក្យសម្ពន្ធ Razor Syntax
នៅ​ក្នុង​កូដ​ខាងលើ​កូដ​ពណ៌​ក្រហម​ដែល​បាន​សម្គាល់​ត្រូវ​បាន​ប្រើ C # ដោយ​ប្រើ markup ដែល Razor ។
@ ViewBag.Title – ចំ​ន​ង​ជើង​ទំព័រ​ដែល​បាន​នឹង​ត្រូវ​បាន​បញ្ចូល​នៅ​ទីនេះ​។
@ RenderBody () – មាតិកា​ទំព័រ​នឹង​ត្រូវ​បាន​បង្ហាញ​នៅ​ទីនេះ​។
អ្នក​អាច​សិក្សា​អំពី​ការ​សម្គាល់ Razor សម្រាប់​ទាំង​ប្រើ C # និង VB

ការបន្ថែម Styles សន្លឹក​Stylesសម្រាប់​កម្មវិធី​នេះ​ត្រូវ​បាន​គេ​ហៅ​ថា Site.css ។ វា​ត្រូវ​បាន​គេ​ដែល​មាន​ទីតាំង​ស្ថិត​នៅ​ក្នុង​ថត​មាតិកា​។
បើក Site.css ឯកសារ​ហើយ​ប្ដូរ​មាតិកា​ជាមួយ​នេះ​:
body
{
font: “Trebuchet MS”, Verdana, sans-serif;
background-color: #5c87b2;
color: #696969;
}
h1
{
border-bottom: 3px solid #cc9900;
font: Georgia, serif;
color: #996600;
}
#main
{
padding: 20px;
background-color: #ffffff;
border-radius: 0 4px 4px 4px;
}
a
{
color: #034af3;
}
/* Menu Styles ——————————*/
ul#menu
{
padding: 0px;
position: relative;
margin: 0;
}
ul#menu li
{
display: inline;
}
ul#menu li a
{
background-color: #e8eef4;
padding: 10px 20px;
text-decoration: none;
line-height: 2.8em;
/*CSS3 properties*/
border-radius: 4px 4px 0 0;
}
ul#menu li a:hover
{
background-color: #ffffff;
}
/* Forms Styles ——————————*/
fieldset
{
padding-left: 12px;
}
fieldset label
{
display: block;
padding: 4px;
}
input[type=”text”], input[type=”password”]
{
width: 300px;
}
input[type=”submit”]
{
padding: 4px;
}
/* Data Styles ——————————*/
table.data
{
background-color:#ffffff;
border:1px solid #c3c3c3;
border-collapse:collapse;
width:100%;
}
table.data th
{
background-color:#e8eef4;
border:1px solid #c3c3c3;
padding:3px;
}
table.data td
{
border:1px solid #c3c3c3;
padding:3px;
}
The _ViewStart File
The_ViewStart នៅ​ក្នុង​ថត​ដែល​បាន​ចែក​រំលែក​នោះ (ខាង​ក្នុង​ថត​ខ្មែរ​,​) មាន​មាតិកា​ដូច​ខាងក្រោម​:
@{Layout = “~/Views/Shared/_Layout.cshtml”;}
មេរៀន ASP.NET MVC – Controllers
Controllers Folder
ឧបករណ៍​បញ្ជា​ដែល​ទទួល​ខុស​ត្រូវ​សម្រាប់​ដោះស្រាយ​ការ​បញ្ចូល​អ្នក​ប្រើ​និង​ការ​ឆ្លើយតប​។
MVC តម្រូវ​ឱ្យ​ឈ្មោះ​របស់​ឧបករណ៍​បញ្ជា​ទាំងអស់​ដើម្បី​បញ្ចប់​ដោយ “ឧបករណ៍​បញ្ជា​” ។
នៅ​ក្នុង​ឧទាហរណ៍​របស់​យើង​ការ​អភិវឌ្ឍន៍​បណ្ដាញ​រូបភាព​បាន​បង្កើត​ឯកសារ​ដូច​ខាង​ក្រោម​: HomeController.cs
(សម្រាប់​ដើម​និង​អំពី​ទំព័រ​) និង AccountController.cs (សម្រាប់​កំណត់​ហេតុ​នៅ​លើ​ទំព័រ​នេះ​)​:
aម៉ាស៊ីន​បម្រើ​ប​ណ្តា​ធម្មតា​នឹង​ផ្គូផ្គង​សំណើ URL ដែល​បាន​ចូល​ដោយ​ផ្ទាល់​ទៅ​ឯកសារ​ថា​ស​នៅ​លើ​ម៉ាស៊ីន​បម្រើ​។ ឧទាហរណ៍​: សំណើ​រ URL របស់​មួយ​ដូច​ជា
“http://www.itcambo.com/default.asp​” នឹង​ផ្គូផ្គង​ដោយ​ផ្ទាល់​ទៅ​ឯកសារ “default.asp​” នៅ​ក្នុង​ថត root របស់​ម៉ាស៊ីន​បម្រើ​។
ការ MVC ផែនទី​ប​ខ័​ណ​ខុសគ្នា​។ URL ដែល MVC ផែនទី​ទៅ​វិធី​សា​ស្រ្ត​។ វិធី​សា​ស្រ្ត​ទាំង​នេះ​គឺ​នៅ​ក្នុង​ថ្នាក់​រៀន​ដែល​ហៅ​ថា “ការគ្រប់គ្រង​” ។
Home controller
ឯកសារ​វត្ថុ​បញ្ជា​នៅ​ក្នុង​កម្មវិធី​របស់​យើង HomeController.cs , កំណត់​ទាំង​ពីរ​ការ​ត្រួតពិនិត្យ សន្ទស្សន៍ និង អំពី ។
មាតិកា​របស់​ឯកសារ HomeController.cs ជាមួយ​នឹង​នេះ​:

Swap the content of the HomeController.cs file with this:
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Web;
using System.Web.Mvc;

namespace MvcDemo.Controllers
{
public class HomeController : Controller
{
public ActionResult Index()
{return View();}

public ActionResult About()
{return View();}
}
}
មេរៀន ASP.NET MVC – Views

Views Folder
Folder ទុក​ឯកសារ (ឯកសារ HTML​) ដែល​ទាក់ទង​ទៅ​នឹង​ការ​បង្ហាញ​នៃ​កម្មវិធី (ចំណុច​ប្រទាក់​អ្នក​ប្រើ​) ។ ឯកសារ​ទាំងនេះ​អាច​មាន​ផ្នែក​
បន្ថែម​ដែល​បាន HTML​, asp​, aspx​, cshtml និង vbhtml អាស្រ័យ​លើ​មាតិកា​រ​ភាសា​។ការ​អភិវឌ្ឍន៍​បណ្ដាញ​ដែល​មើល​ឃើញ​បាន​បង្កើតFolder​គណនី​​ដើម​មួយ​និង​Folder​ដែល​បាន​ចែក​រំលែក (ខាង​ក្នុង​Folde​) ។ថត​គណនី​មាន​ទំព័រ​សម្រាប់​ការ​ចុះ​ឈ្មោះ​និង​ការ​ចូល​ទៅ​ក្នុង​គណនី​អ្នក​ប្រើ​។Folder ​ទំព័រ​ដើម​ត្រូវ​បាន​ប្រើ​សម្រាប់​ទំព័រ​កម្មវិធី Store ដូច​ជា​គេ​ហ​ទំព័រ​និង​ទំព័រ​អំពី​។ការ​ចែក​រំលែក​ថត​គឺ​ត្រូវ​បាន​ប្រើ​ដើម្បី​រក្សា​ទុក​ទស្សនៈ​ដែល​បាន​ចែក​រំលែក​រវាង​ឧបករណ៍​បញ្ជា (ទំព័រ​មេ​និង​ទំព័រ​ប្លង់​) ។
aប្រភេទ ASP.NET File
ខាង​ក្រោម​ដែល​ប្រភេទ​ឯកសារ HTML អាច​ត្រូវ​បាន​រក​ឃើញ​នៅ​ក្នុង​ថត​, ចម្រៀង​សម័យ​:

File Type Extention
Plain HTML .htm or .html
Classic ASP .asp
Classic ASP.NET .aspx
ASP.NET Razor C# .cshtml
ASP.NET Razor VB .vbhtml

Index File
Index.cshtml ឯកសារ​តំណាង​ឱ្យ​ទំព័រ​ដើម​នៃ​កម្មវិធី​នេះ​។ វា​គឺ​ជា​ឯកសារ​ដែល​លំនាំ​ដើម​របស់​កម្មវិធី ។
ដាក់​​​មាតិកា​ដូច​ខាងក្រោម​នៅ​ក្នុង​ឯកសារ​:

@{ViewBag.Title = “Home Page”;}
<h1>Welcome to W3Schools</h1>
<p>Put Home Page content here</p>
About File
About.cshtml ឯកសារ​តំណាង​ឱ្យ​ទំព័រ​អំពី​របស់​កម្មវិធី​។
ដាក់​​​មាតិកា​ដូច​ខាងក្រោម​នៅ​ក្នុង​ឯកសារ​:

@{ViewBag.Title = “About Us”;}
<h1>About Us</h1>
<p>Put About Us content here</p>
រត់ដំណើរការកម្មវិធី
ជ្រើសរើស Debug, ចាប់ផ្តើម Debugging (ឬចុច F5) ពី Visual Web Developer menu។
កម្មវិធី​របស់​អ្នក​នឹង​មើល​ទៅ​ដូច​នេះ​:
aមេរៀន ASP.NET MVC – SQL Database
ការ​បង្កើត​មូលដ្ឋាន​ទិន្នន័យ Database
ការ​អភិវឌ្ឍន៍​បណ្ដាញ​ដែល​មើល​ឃើញ​មួយ​ដែល​បាន​ភ្ជាប់​មក​ជាមួយ​មូលដ្ឋាន​ទិន្នន័យ SQL ដោយ​ឥត​គិត​ថ្លៃ​ដែល​ហៅ​ថា​ម៉ាស៊ីន​បម្រើ​បង្រួម SQL មួយ​។
មូលដ្ឋាន​ទិន្នន័យ​ដែល​ត្រូវការ​សម្រាប់​ការ​បង្រៀន​នេះ​អាច​ត្រូវ​បាន​បង្កើត​ឡើង​ជាមួយ​នឹង​ជំហាន​សាមញ្ញ​ទាំងនេះ​:

-ចុច​ស្ដាំ App_Data folder នៅ​ក្នុង កម្មវិធី​រុករក​ដំណោះស្រាយ
-ជ្រើស បន្ថែម​ធាតុ​ថ្មី
-ជ្រើស SQL Server​ម៉ាស៊ីន​បម្រើ​មូលដ្ឋាន​ទិន្នន័យ Local Database *
-ឈ្មោះ​មូលដ្ឋាន​ទិន្នន័យ Movies.sdf ។
-សូម​ចុច​លើ បន្ថែម ប៊ូតុង
* ប្រសិន​បើ​ម៉ាស៊ីន​បម្រើ​មូលដ្ឋាន​ទិន្នន័យ SQL មួយ​ក្នុង​ស្រុក​បង្រួម​គឺ​មិន​មែន​ជា​ជម្រើស​មួយ​ដែល​អ្នក​បាន​មិន​បាន​ដំឡើង​នៅ​លើ​ម៉ាស៊ីន​បម្រើ SQL បង្រួម​កុំព្យូទ័រ​របស់​អ្នក​។

ការបន្ថែមតារាង Database Table

ចុច​ពីរដង​ដែល Movies.sdf ឯកសារ​ក្នុង App_Data ថត​នឹង​បើក កម្មវិធី​រុករក​មូលដ្ឋាន​ទិន្នន័យ បង្អួច​។
ដើម្បី​បង្កើត​តារាង​ថ្មី​មួយ​នៅ​ក្នុង​មូលដ្ឋាន​ទិន្នន័យ​ស្ដាំ​ចុច​លើ តារាង ថត​ហើយ​ជ្រើស បង្កើត​តារាង ។
បង្កើត​ជួរ​ឈរ​ដូច​ខាង​ក្រោម​:

Column Type Allow Nulls
ID int (primary key) No
Title nvarchar(100) No
Director nvarchar(100) No
Date datetime No

ID គឺ​ជា​ចំនួន​គត់ (លេខ​ទាំងមូល​) ត្រូវ​បាន​ប្រើ​ដើម្បី​កំណត់​អត្តសញ្ញាណ​កំណត់​ត្រា​នៅ​ក្នុង​តារាង​គ្នា​។
Title  គឺ​ជា 100 ជួរឈរ​អត្ថបទ​តួអក្សរ​ដើម្បី​រក្សា​ទុក​ឈ្មោះ​នៃ​ខ្សែភាពយន្ត​នេះ​។
Director គឺ​ជា 100 ជួរឈរ​អត្ថបទ​តួអក្សរ​ដើម្បី​រក្សា​ទុក​ឈ្មោះ​នាយក​របស់​។
Date គឺ​ជា​ជួរឈរ datetime ដើម្បី​រក្សា​ទុក​ការ​ចេញ​ផ្សាយ​កាល​បរិច្ឆេទ​នៃ​រឿង​នេះ​។

បន្ទាប់​ពី​ការ​បង្កើត​ជួរ​ឈរ​ដែល​បាន​ពិពណ៌នា​ខាងលើ​អ្នក​ត្រូវ​តែ​ធ្វើ​ឱ្យ​ជួរ​ឈរ​លេខ​សម្គាល់​កូនសោ​សំខាន់​របស់​តារាង​ដែល​បាន (គ្រឿង​សម្គាល់​កំណត់ត្រា​)

aaនៅ​ពេល​ដែល​អ្នក​បាន​បញ្ចប់​ការ​បង្កើត​ជួរឈរ​តារាង​រក្សា​ទុក​តារាង​និង​ដាក់​ឈ្មោះ​វា MovieDBs ។

ចំណាំ​:

យើង​បាន​ដែល​មាន​ឈ្មោះ​ថា​ចេតនា​តារាង “MovieDBs​” (បញ្ចប់​ជាមួយ s​) បាន​។ នៅ​ក្នុង​ជំពូក​បន្ទាប់​អ្នក​នឹង​ឃើញ​ឈ្មោះ “MovieDB​” ត្រូវ​បាន​ប្រើ​សម្រាប់​ទិន្នន័យ​គំរូ​។ វា​មើល​ទៅ​ចម្លែក​នោះ​ទេ​ប៉ុន្តែ​នេះ​គឺ​ជា​អនុសញ្ញា​ដាក់ឈ្មោះ​អ្នក​មាន​ដើម្បី​ប្រើ​ដើម្បី​ធ្វើ​ឱ្យ​ឧបករណ៍​បញ្ជា​ដែល​បាន​តភ្ជាប់​ទៅ​កាន់​តារាង​មូលដ្ឋាន​ទិន្នន័យ​។
ការបន្ថែម Database Records

អ្នក​អាច​ប្រើ​ការ​អភិវឌ្ឍន៍​បណ្ដាញ​រូបភាព​ដើម្បី​បន្ថែម​កំណត់ត្រា​ការ​ធ្វើ​តេ​ស្ត​មួយ​ចំនួន​ទៅ​មូលដ្ឋាន​ទិន្នន័យ​ភាពយន្ត​នេះ​។
ចុច​ទ្វេដង​លើ Movies.sdf ឯកសារ​ក្នុង App_Data ថត​។
ចុច​ស្ដាំ MovieDBs តារាង​នៅ​ក្នុង Windows Explorer មូលដ្ឋាន​ទិន្នន័យ​និង​ការ​ជ្រើស ទិន្នន័យ​តារាង​បង្ហាញ ។
បញ្ចូល​ក្នុង​កំណត់​ត្រា​មួយ​ចំនួន​:

ID Title Director Date
1 Psycho Alfred Hitchcock 01.01.1960
2 La Dolce Vita Federico Fellini 01.01.1960

ការបន្ថែម Connection String
បន្ថែម​ធាតុ​ដូច​ខាង​ក្រោម​ទៅ <connectionStrings> ធាតុ​នៅ​ក្នុង​របស់​អ្នក Web.config ឯកសារ​:
<add name=”MovieDBContext”
connectionString=”Data Source=|DataDirectory|\Movies.sdf”
providerName=”System.Data.SqlServerCe.4.0″/>

មេរៀន  ASP.NET MVC – Models
MVC Models
MVC ម៉ូដែល មាន​តក្ក​កម្មវិធី​ទាំងអស់ (business logic, validation logic, and data access logic​) លើកលែង​តែ​ទិដ្ឋភាព​ដ៏​បរិសុទ្ធ​និង​តក្ក​វត្ថុ​បញ្ជា​។
ជា​មួយ​នឹង MVC គំរូ​ទាំង​ពីរ​កាន់​និង​រៀបចំ​ទិន្នន័យ​កម្មវិធី​។
Models Folder

Models Folder មាន​ថ្នាក់​រៀន​ដែល​តំណាង​ឱ្យ​ម៉ូដែល​កម្មវិធី​។ ការ​អភិវឌ្ឍន៍​បណ្ដាញ​ដែល​មើល​ឃើញ​ដោយ​ស្វ័យ​ប្រវត្តិ​បាន​បង្កើត​នូវ AccountModels.cs ឯកសារ​ដែល​មាន​គំរូ​សម្រាប់​សុវត្ថិភាព​កម្មវិធី​។
AccountModels មាន LogOnModel មួយ ChangePasswordModel និង RegisterModel ។
បន្ថែម​ម៉ូដែល​មូលដ្ឋាន​ទិន្នន័យ​មួយ

គំរូ​មូលដ្ឋាន​ទិន្នន័យ​ដែល​ត្រូវការ​សម្រាប់​ការ​បង្រៀន​នេះ​អាច​ត្រូវ​បាន​បង្កើត​ជា​មួយ​នឹង​ជំហាន​សាមញ្ញ​ទាំងនេះ​:
នៅ​ក្នុង Solution Explorer កម្មវិធី​រុករក​ដំណោះស្រាយ , ចុច​ស្ដាំ Models folder ហើយ​ជ្រើស  Add និង Class
ឈ្មោះ class MovieDB.cs ហើយ​ចុច Add ។
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Web;
using System.Data.Entity;

namespace MvcDemo.Models
{
public class MovieDB
{
public int ID { get; set; }
public string Title { get; set; }
public string Director { get; set; }
public DateTime Date { get; set; }

}
public class MovieDBContext : DbContext
{
public DbSet<MovieDB> Movies { get; set; }
}
}
ការបន្ថែម Database Controller
ឧបករណ៍​បញ្ជា​មូលដ្ឋាន​ទិន្នន័យ​ដែល​ត្រូវការ​សម្រាប់​ការ​បង្រៀន​នេះ​អាច​ត្រូវ​បាន​បង្កើត​ជា​មួយ​នឹង​ជំហាន​សាមញ្ញ​ទាំងនេះ​:

-Re​-Build គម្រោង​របស់​អ្នក​: ជ្រើសរើស Debug, ហើយ​បន្ទាប់​មក Build MvcDemo ពី​ម៉ឺនុយ
-ក្នុង​ការ​រុក​រក​ដំណោះស្រាយ​នេះSolution Explorer, ​ចុច​ស្ដាំ  Controllers folder, ថត​ហើយ​ជ្រើស Add and Controller
-កំណត់​ឈ្មោះ​ឧបករណ៍​បញ្ជា​ទៅ controller ទៅ MoviesController
-ជ្រើស​ពុម្ព​ template: Controller ជាមួយ read/write actions and views, ដោយប្រើជាមួយ Framework
-​ម៉ូដែល​ជ្រើសរើស​: model class: MovieDB (MvcDemo.Models)
-ជ្រើស​ថ្នាក់​បរិបទ​ទិន្នន័យ data context class: MovieDBContext (MvcDemo.Models)
-ទិដ្ឋភាព​ជ្រើសរើសviews Razor (CSHTML)
-ចុច Add

ការបន្ថែម Database Views
ឯកសារ​ខាង​ក្រោម​នឹង​ត្រូវ​បាន​បង្កើត​ដោយ​ស្វ័យ​ប្រវត្តិ​នៅ​ក្នុង​ថត​ភាពយន្ត​:

-Create.cshtml
-Delete.cshtml
-Details.cshtml
-Edit.cshtml
-Index.cshtml

មេរៀន ASP.NET MVC – Security

MVC Application Security

Model folder មាន​ថ្នាក់​រៀន​ដែល​តំណាង​ឱ្យ​ម៉ូដែល​កម្មវិធី​។
ការ​អភិវឌ្ឍន៍​បណ្ដាញ​ដែល​មើល​ឃើញ​ដោយ​ស្វ័យ​ប្រវត្តិ​បាន​បង្កើត​នូវ AccountModels.cs ឯកសារ​ដែល​មាន​គំរូ​សម្រាប់​ការ​ផ្ទៀងផ្ទាត់​ភាព​ត្រឹមត្រូវ​កម្មវិធី​។
AccountModels មាន LogOnModel មួយ ChangePasswordModel និង RegisterModel :

aLogon Model

public class LogOnModel
{

[Required]
[Display(Name = “User name”)]
public string UserName { get; set; }

[Required]
[DataType(DataType.Password)]
[Display(Name = “Password”)]
public string Password { get; set; }

[Display(Name = “Remember me?”)]
public bool RememberMe { get; set; }

}

Register Model

public class RegisterModel
{

[Required]
[Display(Name = “User name”)]
public string UserName { get; set; }

[Required]
[DataType(DataType.EmailAddress)]
[Display(Name = “Email address”)]
public string Email { get; set; }

[Required]
[StringLength(100, ErrorMessage = “The {0} must be at least {2} characters long.”, MinimumLength = 6)]
[DataType(DataType.Password)]
[Display(Name = “Password”)]
public string Password { get; set; }

[DataType(DataType.Password)]
[Display(Name = “Confirm password”)]
[Compare(“Password”, ErrorMessage = “The password and confirmation password do not match.”)]
public string ConfirmPassword { get; set; }

}

មេរៀន  ASP.NET MVC – HTML Helpers

HTML Helpers
ជា​មួយ​នឹង MVC​, អ្នកបំរើ HTML ត្រូវ​បាន​ច្រើន​ដូច​ជា​ប្រពៃណី​របស់ ASP.NET ការ​ត្រួតពិនិត្យ​ទម្រង់​ង​វិប​។
គ្រាន់​តែ​ដូច​ជា​វត្ថុ​បញ្ជា​សំណុំ​បែបបទ​បណ្ដាញ​នៅ​ក្នុង ASP.NET​, អ្នកបំរើ HTML ត្រូវ​បាន​ប្រើ​ដើម្បី​កែប្រែ​ពី HTML ។ ប៉ុន្តែ​ការ​បញ្ចេញ​ថាមពល HTML ដែល​មាន​ទំ​ង​ន់​ស្រាល​ជា​ច្រើន​ទៀត​។ មិន​ដូច​ជា​ការ​ត្រួតពិនិត្យ​សំណុំ​បែបបទ​បណ្ដាញ​ដែល​ជា​ជំនួយ​របស់ HTML មិន​មាន​ម៉ូដែល​ព្រឹត្តិការណ៍​និង​រដ្ឋ​ជា​ទិដ្ឋភាព​មួយ​។
ក្នុង​ករណី​ជា​ច្រើន​ដែល​ជា​ជំនួយ​របស់ HTML គឺ​គ្រាន់​តែ​ជា​វិធី​សា​ស្ដ្រ​មួយ​ដែល​ត្រឡប់​ខ្សែ​អក្សរ​មួយ​។
ជា​មួយ​នឹង MVC អ្នក​អាច​បង្កើត​អ្នកបំរើ​ផ្ទាល់​ខ្លួន​របស់​អ្នក​ឬ​ប្រើ​ជាប់​នៅ​ក្នុង​បញ្ចេញ​ថាមពល​ពី HTML ។
Standard HTML Helpers MVC រួម​បញ្ចូល​ទាំង​ការ​បញ្ចេញ​ថាមពល​ស្តង់ដារ​សម្រាប់​ប្រភេទ​ទូទៅ​បំផុត​នៃ​ធាតុ​របស់ HTML ដូច​ជា HTML និង HTML តំណ​ធាតុ​សំណុំ​បែបបទ​។

HTML Links វិធី​ដែល​ស្រួល​បំផុត​ដើម្បី​បង្ហាញ​ជា​មួយ​តំណ HTML នៅក្នុង​គឺ​ត្រូវ​ប្រើ HTML.ActionLink នេះ () ជំនួយ​។
ជា​មួយ​នឹង MVC ដែល​ជា Html.ActionLink () មិន​តភ្ជាប់​ទៅ​ជា​ទិដ្ឋភាព​មួយ​។ វា​នឹង​បង្កើត​តំណ​ទៅ​សកម្មភាព​បញ្ជា​មួយ​។

Razor Syntax:
@Html.ActionLink(“About this Website”, “About”)

ASP Syntax:
<%=Html.ActionLink(“About this Website”, “About”)%>
ប៉ារ៉ាម៉ែត្រ​ដំបូង​គឺ​ជា​អត្ថបទ​តំណ​និង​ប៉ារ៉ាម៉ែត្រ​ទីពីរ​គឺ​ជា​ឈ្មោះ​នៃ​អំព​​ើ​របស់​ឧបករណ៍​បញ្ជា​នោះ​ទេ​។

ការ Html.ActionLink () ជំនួយ​ខាង​លើ​បង្ហាញ HTML & ដូច​ខាង​ក្រោម​:
<a href=”/Home/About”>About this Website</a>

ការ Html.ActionLink () ជំនួយ​ការ​ជា​លក្ខណៈ​សម្បត្តិ​ជា​ច្រើន​:

Property Description
.linkText The link text (label)
.actionName The target action
.routeValues The values passed to the action
.controllerName The target controller
.htmlAttributes The set of attributes to the link
.protocol The link protocol
.hostname The host name for the link
.fragment The anchor target for the link

ចំណាំ​: អ្នក​អាច​ហុច​តម្លៃ​ទៅ​សកម្មភាព​បញ្ជា​មួយ​។ ឧទាហរណ៍​អ្នក​អាច​ហុច​លេខ​សម្គាល់​របស់​កំណត់​ត្រា​មូលដ្ឋាន​ទិន្នន័យ​មួយ​ទៅ​មូលដ្ឋាន​ទិន្នន័យ​សកម្មភាព​កែសម្រួល​:

Razor វាក្យសម្ពន្ធ & #​, C #​:

@Html.ActionLink(“Edit Record”, “Edit”, new {Id=3})

Razor VB វាក្យ​សម្ព័ន្ធ​:

@Html.ActionLink(“Edit Record”, “Edit”, New With{.Id=3})

ការ Html.ActionLink () ជំនួយ​ខាង​លើ​បង្ហាញ HTML & ដូច​ខាង​ក្រោម​:

<a href=”/Home/Edit/3″>Edit Record</a>
HTML Form Elements
មាន​ដូច​ខាង​ក្រោម​អ្នកបំរើ HTML ដែល​អាច​ត្រូវ​បាន​ប្រើ​ដើម្បី​បង្ហាញ (កែប្រែ​និង​ទិន្នផល​) ធាតុ​សំណុំ​បែបបទ​របស់ HTML​:*BeginForm()
*EndForm()
*TextArea()
*TextBox()
*CheckBox()
*RadioButton()
*ListBox()
*DropDownList()
*Hidden()
*Password()
ASP.NET Syntax C#:<%= Html.ValidationSummary(“Create was unsuccessful. Please correct the errors and try again.”) %>
<% using (Html.BeginForm()){%>
<p>
<label for=”FirstName”>First Name:</label>
<%= Html.TextBox(“FirstName”) %>
<%= Html.ValidationMessage(“FirstName”, “*”) %>
</p>
<p>
<label for=”LastName”>Last Name:</label>
<%= Html.TextBox(“LastName”) %>
<%= Html.ValidationMessage(“LastName”, “*”) %>
</p>
<p>
<label for=”Password”>Password:</label>
<%= Html.Password(“Password”) %>
<%= Html.ValidationMessage(“Password”, “*”) %>
</p>
<p>
<label for=”Password”>Confirm Password:</label>
<%= Html.Password(“ConfirmPassword”) %>
<%= Html.ValidationMessage(“ConfirmPassword”, “*”) %>
</p>
<p>
<label for=”Profile”>Profile:</label>
<%= Html.TextArea(“Profile”, new {cols=60, rows=10})%>
</p>
<p>
<%= Html.CheckBox(“ReceiveNewsletter”) %>
<label for=”ReceiveNewsletter” style=”display:inline”>Receive Newsletter?</label>
</p>
<p>
<input type=”submit” value=”Register” />
</p>
<%}%>

មេរៀន ASP.NET MVC – Reference

Classes

Class Description
AcceptVerbsAttribute Represents an attribute that specifies which HTTP verbs an action method will respond to.
ActionDescriptor Provides information about an action method, such as its name, controller, parameters, attributes, and filters.
ActionExecutedContext Provides the context for the ActionExecuted method of the ActionFilterAttribute class.
ActionExecutingContext Provides the context for the ActionExecuting method of the ActionFilterAttribute class.
ActionFilterAttribute Represents the base class for filter attributes.
ActionMethodSelectorAttribute Represents an attribute that is used to influence the selection of an action method.
ActionNameAttribute Represents an attribute that is used for the name of an action.
ActionNameSelectorAttribute Represents an attribute that affects the selection of an action method.
ActionResult Encapsulates the result of an action method and is used to perform a framework-level operation on behalf of the action method.
AdditionalMetadataAttribute Provides a class that implements the IMetadataAware interface in order to support additional metadata.
AjaxHelper Represents support for rendering HTML in AJAX scenarios within a view.
AjaxHelper(Of TModel) Represents support for rendering HTML in AJAX scenarios within a strongly typed view.
AjaxRequestExtensions Represents a class that extends the HttpRequestBase class by adding the ability to determine whether an HTTP request is an AJAX request.
AllowHtmlAttribute Allows a request to include HTML markup during model binding by skipping request validation for the property. (It is strongly recommended that your application explicitly check all models where you disable request validation in order to prevent script exploits.)
AreaRegistration Provides a way to register one or more areas in an ASP.NET MVC application.
AreaRegistrationContext Encapsulates the information that is required in order to register an area within an ASP.NET MVC application.
AssociatedMetadataProvider Provides an abstract class to implement a metadata provider.
AssociatedValidatorProvider Provides an abstract class for classes that implement a validation provider.
AsyncController Provides the base class for asynchronous controllers.
AsyncTimeoutAttribute Represents an attribute that is used to set the timeout value, in milliseconds, for an asynchronous method.
AuthorizationContext Encapsulates the information that is required for using an AuthorizeAttribute attribute.
AuthorizeAttribute Represents an attribute that is used to restrict access by callers to an action method.
BindAttribute Represents an attribute that is used to provide details about how model binding to a parameter should occur.
BuildManagerCompiledView Represents the base class for views that are compiled by the BuildManager class before being rendered by a view engine.
BuildManagerViewEngine Provides a base class for view engines.
ByteArrayModelBinder Maps a browser request to a byte array.
ChildActionOnlyAttribute Represents an attribute that is used to indicate that an action method should be called only as a child action.
ChildActionValueProvider Represents a value provider for values from child actions.
ChildActionValueProviderFactory Represents a factory for creating value provider objects for child actions.
ClientDataTypeModelValidatorProvider Returns the client data-type model validators.
CompareAttribute Provides an attribute that compares two properties of a model.
ContentResult Represents a user-defined content type that is the result of an action method.
Controller Provides methods that respond to HTTP requests that are made to an ASP.NET MVC Web site.
ControllerActionInvoker Represents a class that is responsible for invoking the action methods of a controller.
ControllerBase Represents the base class for all MVC controllers.
ControllerBuilder Represents a class that is responsible for dynamically building a controller.
ControllerContext Encapsulates information about an HTTP request that matches specified RouteBase and ControllerBase instances.
ControllerDescriptor Encapsulates information that describes a controller, such as its name, type, and actions.
ControllerInstanceFilterProvider Adds the controller to the FilterProviderCollection instance.
CustomModelBinderAttribute Represents an attribute that invokes a custom model binder.
DataAnnotationsModelMetadata Provides a container for common metadata, for the DataAnnotationsModelMetadataProvider class, and for the DataAnnotationsModelValidator class for a data model.
DataAnnotationsModelMetadataProvider Implements the default model metadata provider for ASP.NET MVC.
DataAnnotationsModelValidator Provides a model validator.
DataAnnotationsModelValidator(Of TAttribute) Provides a model validator for a specified validation type.
DataAnnotationsModelValidatorProvider Implements the default validation provider for ASP.NET MVC.
DataErrorInfoModelValidatorProvider Provides a container for the error-information model validator.
DefaultControllerFactory Represents the controller factory that is registered by default.
DefaultModelBinder Maps a browser request to a data object. This class provides a concrete implementation of a model binder.
DefaultViewLocationCache Represents a memory cache for view locations.
DependencyResolver Provides a registration point for dependency resolvers that implement IDependencyResolver or the Common Service Locator IServiceLocator interface.
DependencyResolverExtensions Provides a type-safe implementation of GetService and GetServices.
DictionaryValueProvider(Of TValue) Represents the base class for value providers whose values come from a collection that implements the IDictionary(Of TKey, TValue) interface.
EmptyModelMetadataProvider Provides an empty metadata provider for data models that do not require metadata.
EmptyModelValidatorProvider Provides an empty validation provider for models that do not require a validator.
EmptyResult Represents a result that does nothing, such as a controller action method that returns nothing.
ExceptionContext Provides the context for using the HandleErrorAttribute class.
ExpressionHelper Provides a helper class to get the model name from an expression.
FieldValidationMetadata Provides a container for client-side field validation metadata.
FileContentResult Sends the contents of a binary file to the response.
FilePathResult Sends the contents of a file to the response.
FileResult Represents a base class that is used to send binary file content to the response.
FileStreamResult Sends binary content to the response by using a Stream instance.
Filter Represents a metadata class that contains a reference to the implementation of one or more of the filter interfaces, the filter’s order, and the filter’s scope.
FilterAttribute Represents the base class for action and result filter attributes.
FilterAttributeFilterProvider Defines a filter provider for filter attributes.
FilterInfo Encapsulates information about the available action filters.
FilterProviderCollection Represents the collection of filter providers for the application.
FilterProviders Provides a registration point for filters.
FormCollection Contains the form value providers for the application.
FormContext Encapsulates information that is required in order to validate and process the input data from an HTML form.
FormValueProvider Represents a value provider for form values that are contained in a NameValueCollection object.
FormValueProviderFactory Represents a class that is responsible for creating a new instance of a form-value provider object.
GlobalFilterCollection Represents a class that contains all the global filters.
GlobalFilters Represents the global filter collection.
HandleErrorAttribute Represents an attribute that is used to handle an exception that is thrown by an action method.
HandleErrorInfo Encapsulates information for handling an error that was thrown by an action method.
HiddenInputAttribute Represents an attribute that is used to indicate whether a property or field value should be rendered as a hidden input element.
HtmlHelper Represents support for rendering HTML controls in a view.
HtmlHelper(Of TModel) Represents support for rendering HTML controls in a strongly typed view.
HttpDeleteAttribute Represents an attribute that is used to restrict an action method so that the method handles only HTTP DELETE requests.
HttpFileCollectionValueProvider Represents a value provider to use with values that come from a collection of HTTP files.
HttpFileCollectionValueProviderFactory Represents a class that is responsible for creating a new instance of an HTTP file collection value provider object.
HttpGetAttribute Represents an attribute that is used to restrict an action method so that the method handles only HTTP GET requests.
HttpNotFoundResult Defines an object that is used to indicate that the requested resource was not found.
HttpPostAttribute Represents an attribute that is used to restrict an action method so that the method handles only HTTP POST requests.
HttpPostedFileBaseModelBinder Binds a model to a posted file.
HttpPutAttribute Represents an attribute that is used to restrict an action method so that the method handles only HTTP PUT requests.
HttpRequestExtensions Extends the HttpRequestBase class that contains the HTTP values that were sent by a client during a Web request.
HttpStatusCodeResult Provides a way to return an action result with a specific HTTP response status code and description.
HttpUnauthorizedResult Represents the result of an unauthorized HTTP request.
JavaScriptResult Sends JavaScript content to the response.
JsonResult Represents a class that is used to send JSON-formatted content to the response.
JsonValueProviderFactory Enables action methods to send and receive JSON-formatted text and to model-bind the JSON text to parameters of action methods.
LinqBinaryModelBinder Maps a browser request to a LINQ Binary object.
ModelBinderAttribute Represents an attribute that is used to associate a model type to a model-builder type.
ModelBinderDictionary Represents a class that contains all model binders for the application, listed by binder type.
ModelBinderProviderCollection Provides a container for model binder providers.
ModelBinderProviders Provides a container for model binder providers.
ModelBinders Provides global access to the model binders for the application.
ModelBindingContext Provides the context in which a model binder functions.
ModelClientValidationEqualToRule Provides a container for an equality validation rule that is sent to the browser.
ModelClientValidationRangeRule Provides a container for a range-validation rule that is sent to the browser.
ModelClientValidationRegexRule Provides a container for a regular-expression client validation rule that is sent to the browser.
ModelClientValidationRemoteRule Provides a container for a remote validation rule that is sent to the browser.
ModelClientValidationRequiredRule Provides a container for client validation for required field.
ModelClientValidationRule Provides a base class container for a client validation rule that is sent to the browser.
ModelClientValidationStringLengthRule Provides a container for a string-length validation rule that is sent to the browser.
ModelError Represents an error that occurs during model binding.
ModelErrorCollection A collection of ModelError instances.
ModelMetadata Provides a container for common metadata, for the ModelMetadataProvider class, and for the ModelValidator class for a data model.
ModelMetadataProvider Provides an abstract base class for a custom metadata provider.
ModelMetadataProviders Provides a container for the current ModelMetadataProvider instance.
ModelState Encapsulates the state of model binding to a property of an action-method argument, or to the argument itself.
ModelStateDictionary Represents the state of an attempt to bind a posted form to an action method, which includes validation information.
ModelValidationResult Provides a container for a validation result.
ModelValidator Provides a base class for implementing validation logic.
ModelValidatorProvider Provides a list of validators for a model.
ModelValidatorProviderCollection Provides a container for a list of validation providers.
ModelValidatorProviders Provides a container for the current validation provider.
MultiSelectList Represents a list of items that users can select more than one item from.
MvcFilter When implemented in a derived class, provides a metadata class that contains a reference to the implementation of one or more of the filter interfaces, the filter’s order, and the filter’s scope.
MvcHandler Selects the controller that will handle an HTTP request.
MvcHtmlString Represents an HTML-encoded string that should not be encoded again.
MvcHttpHandler Verifies and processes an HTTP request.
MvcRouteHandler Creates an object that implements the IHttpHandler interface and passes the request context to it.
MvcWebRazorHostFactory Creates instances of MvcWebPageRazorHost files.
NameValueCollectionExtensions Extends a NameValueCollection object so that the collection can be copied to a specified dictionary.
NameValueCollectionValueProvider Represents the base class for value providers whose values come from a NameValueCollection object.
NoAsyncTimeoutAttribute Provides a convenience wrapper for the AsyncTimeoutAttribute attribute.
NonActionAttribute Represents an attribute that is used to indicate that a controller method is not an action method.
OutputCacheAttribute Represents an attribute that is used to mark an action method whose output will be cached.
ParameterBindingInfo Encapsulates information for binding action-method parameters to a data model.
ParameterDescriptor Contains information that describes a parameter.
PartialViewResult Represents a base class that is used to send a partial view to the response.
PreApplicationStartCode Provides a registration point for ASP.NET Razor pre-application start code.
QueryStringValueProvider Represents a value provider for query strings that are contained in a NameValueCollection object.
QueryStringValueProviderFactory Represents a class that is responsible for creating a new instance of a query-string value-provider object.
RangeAttributeAdapter Provides an adapter for the RangeAttribute attribute.
RazorView Represents the class used to create views that have Razor syntax.
RazorViewEngine Represents a view engine that is used to render a Web page that uses the ASP.NET Razor syntax.
RedirectResult Controls the processing of application actions by redirecting to a specified URI.
RedirectToRouteResult Represents a result that performs a redirection by using the specified route values dictionary.
ReflectedActionDescriptor Contains information that describes a reflected action method.
ReflectedControllerDescriptor Contains information that describes a reflected controller.
ReflectedParameterDescriptor Contains information that describes a reflected action-method parameter.
RegularExpressionAttributeAdapter Provides an adapter for the RegularExpressionAttribute attribute.
RemoteAttribute Provides an attribute that uses the jQuery validation plug-in remote validator.
RequiredAttributeAdapter Provides an adapter for the RequiredAttributeAttribute attribute.
RequireHttpsAttribute Represents an attribute that forces an unsecured HTTP request to be re-sent over HTTPS.
ResultExecutedContext Provides the context for the OnResultExecuted method of the ActionFilterAttribute class.
ResultExecutingContext Provides the context for the OnResultExecuting method of the ActionFilterAttribute class.
RouteCollectionExtensions Extends a RouteCollection object for MVC routing.
RouteDataValueProvider Represents a value provider for route data that is contained in an object that implements the IDictionary(Of TKey, TValue) interface.
RouteDataValueProviderFactory Represents a factory for creating route-data value provider objects.
SelectList Represents a list that lets users select one item.
SelectListItem Represents the selected item in an instance of the SelectList class.
SessionStateAttribute Specifies the session state of the controller.
SessionStateTempDataProvider Provides session-state data to the current TempDataDictionary object.
StringLengthAttributeAdapter Provides an adapter for the StringLengthAttribute attribute.
TempDataDictionary Represents a set of data that persists only from one request to the next.
TemplateInfo Encapsulates information about the current template context.
UrlHelper Contains methods to build URLs for ASP.NET MVC within an application.
UrlParameter Represents an optional parameter that is used by the MvcHandler class during routing.
ValidatableObjectAdapter Provides an object adapter that can be validated.
ValidateAntiForgeryTokenAttribute Represents an attribute that is used to prevent forgery of a request.
ValidateInputAttribute Represents an attribute that is used to mark action methods whose input must be validated.
ValueProviderCollection Represents the collection of value-provider objects for the application.
ValueProviderDictionary Obsolete. Represents a dictionary of value providers for the application.
ValueProviderFactories Represents a container for value-provider factory objects.
ValueProviderFactory Represents a factory for creating value-provider objects.
ValueProviderFactoryCollection Represents the collection of value-provider factories for the application.
ValueProviderResult Represents the result of binding a value (such as from a form post or query string) to an action-method argument property, or to the argument itself.
ViewContext Encapsulates information that is related to rendering a view.
ViewDataDictionary Represents a container that is used to pass data between a controller and a view.
ViewDataDictionary(Of TModel) Represents a container that is used to pass strongly typed data between a controller and a view.
ViewDataInfo Encapsulates information about the current template content that is used to develop templates and about HTML helpers that interact with templates.
ViewEngineCollection Represents a collection of view engines that are available to the application.
ViewEngineResult Represents the result of locating a view engine.
ViewEngines Represents a collection of view engines that are available to the application.
ViewMasterPage Represents the information that is needed to build a master view page.
ViewMasterPage(Of TModel) Represents the information that is required in order to build a strongly typed master view page.
ViewPage Represents the properties and methods that are needed to render a view as a Web Forms page.
ViewPage(Of TModel) Represents the information that is required in order to render a strongly typed view as a Web Forms page.
ViewResult Represents a class that is used to render a view by using an IView instance that is returned by an IViewEngine object.
ViewResultBase Represents a base class that is used to provide the model to the view and then render the view to the response.
ViewStartPage Provides an abstract class that can be used to implement a view start (master) page.
ViewTemplateUserControl Provides a container for TemplateInfo objects.
ViewTemplateUserControl(Of TModel) Provides a container for TemplateInfo objects.
ViewType Represents the type of a view.
ViewUserControl Represents the information that is needed to build a user control.
ViewUserControl(Of TModel) Represents the information that is required in order to build a strongly typed user control.
VirtualPathProviderViewEngine Represents an abstract base-class implementation of the IViewEngine interface.
WebFormView Represents the information that is needed to build a Web Forms page in ASP.NET MVC.
WebFormViewEngine Represents a view engine that is used to render a Web Forms page to the response.
WebViewPage Represents the properties and methods that are needed in order to render a view that uses ASP.NET Razor syntax.
WebViewPage(Of TModel) Represents the properties and methods that are needed in order to render a view that uses ASP.NET Razor syntax.

 Interfaces

Interface Description
IActionFilter Defines the methods that are used in an action filter.
IActionInvoker Defines the contract for an action invoker, which is used to invoke an action in response to an HTTP request.
IAuthorizationFilter Defines the methods that are required for an authorization filter.
IClientValidatable Provides a way for the ASP.NET MVC validation framework to discover at run time whether a validator has support for client validation.
IController Defines the methods that are required for a controller.
IControllerActivator Provides fine-grained control over how controllers are instantiated using dependency injection.
IControllerFactory Defines the methods that are required for a controller factory.
IDependencyResolver Defines the methods that simplify service location and dependency resolution.
IExceptionFilter Defines the methods that are required for an exception filter.
IFilterProvider Provides an interface for finding filters.
IMetadataAware Provides an interface for exposing attributes to the AssociatedMetadataProvider class.
IModelBinder Defines the methods that are required for a model binder.
IModelBinderProvider Defines methods that enable dynamic implementations of model binding for classes that implement the IModelBinder interface.
IMvcFilter Defines members that specify the order of filters and whether multiple filters are allowed.
IResultFilter Defines the methods that are required for a result filter.
IRouteWithArea Associates a route with an area in an ASP.NET MVC application.
ITempDataProvider Defines the contract for temporary-data providers that store data that is viewed on the next request.
IUnvalidatedValueProvider Represents an IValueProvider interface that can skip request validation.
IValueProvider Defines the methods that are required for a value provider in ASP.NET MVC.
IView Defines the methods that are required for a view.
IViewDataContainer Defines the methods that are required for a view data dictionary.
IViewEngine Defines the methods that are required for a view engine.
IViewLocationCache Defines the methods that are required in order to cache view locations in memory.
IViewPageActivator Provides fine-grained control