HP-ដោះគ្រឿងទាំងអស់ Z820

របៀបដោះគ្រឿងទាំងអស់កុំព្យូទ័រ HP Z820
របៀបទី១:
ការដោះសំណុំ HP Z820។ កុំព្យូទ័រប្រភេទ Z820 ជាប្រភេទ PC ដែលធំជាងគេ ដំណើរការ ប្រសើរ ជាងគេ។ ដែលមានជើង 16 DIMM slots អាចដំណើរការ 500GB ECC DDR3 RAM។ ប្រើ 7200 rpm SATA ទំហំ 15 TB។ មាន CPU ពីរ  Intel Xeon E5 processor។

1របៀបទី២: ជំហាននៃការដោះជញ្ជាំងសងខាង របស់ Z820

111របៀបទី៣: បណ្តាថត ដែលផ្ទុក ផ្នែករឹង ងាយស្រួលដំឡើង និងជួសជុល maintenance :

 • បណ្តុំ Power supply
 • សំណុំ CPU fan
 • សន្ទះថត Optical drive
 • ប្រអប់ដាក់ថាសរឹង Hard drive

11របៀបទី៤: លោកអ្នកអាច ចាប់ទាញចេញ ឧបករណ៍នីមួយៗ ចេញក្រៅបាន។

111របៀបទី៥: Power supply បានរចនាឡើងងាយស្រួលដោះដកចេញ។

11របៀបទី៦: ថតនីមួយក្នុង PC

111របៀបទី៧: ជាប្រភេទ  PCI video card ដាច់អាចដោះចេញដូរបាន។ អ្នកប្រើប្រាស់អាចដំឡើងបន្ថែម PCI graphics card។

11របៀបទី៨:

1របៀបទី៩: លោកអ្នកអាចដកសន្ទះ ខាងមុន ដើម្បីដំឡើង ថត DVD+/-RW drive។

11របៀបទី១០:  ដោះ RAM អាចដូរថ្មីបាន។ មាន 16 DIMM slots បួនសន្លឹកទៅ  8 slots  ក្នុង CPU។  អាចប្រើ បាន 512 GB នៃ 8ដើម ECC DDR3។

11របៀបទី១១: លោកអ្នកអាចដោះដែកត្រជាក់ CPU heat sinks។

111របៀបទី១២: ដកចេញដែកត្រជាក់ពី CPU។ វាមាន CPU ពីរគ្រឿង

11របៀបទី១៣: បណ្តាខ្សែភ្ជាប់លើ  motherboard កាប  hard drive SATA ដែលនៅជិតៗគ្នា។ សំណុំកង្ហា រវាង  motherboard and hard drive ដែលងាយស្រួលដកចេញក្រៅសំអាត  motherboard។

111របៀបទី១៤:​ពេលដែលដោះចេញ CPU ចេញក្រៅអស់

11របៀបទី១៥: បំបែកសមាធាតុ ផ្នែករឹង ចេញក្រៅផ្សេងៗគ្នា លោកអ្នកអាចដោះចេញ motherboard មកខាងក្រៅបានជាស្ថាពរ ដែលនៅលើ motherboard ផ្គត់ផ្គង់:

 • Intel C602 Chipset
 • CPU ពីរប្រភេទ Intel Xeon processor
 • ខ្សែ SATA RAID controllers​ បីជាមួយ  2, 4, និង 8 channel
 • បន្ទះកាត PCI Express Gen3 x 16
 • កាតណែតវឺក Intel GbE LAN

11របៀបទី១៦: បន្ទាប់មកដោះសន្ទះម្ខាងទៀតរបស់ Case។ និងឃើញសំបកធុង Case ទទេដូចខាង ក្រោមនេះ:

111របៀបទី១៧: ខាងក្រោមនេះជាសមាសធាតុ ផ្នែករឹងរបស់កុំព្យូទ័រ Z820 ទាំងអស់ដែល លោកអ្នក បានដោះចេញក្រៅតាមជំហាននីមួយខាងលើ។

1

 

HP-ដូរ Processor Pavilion A400Y

របៀបដោះ Processor កុំព្យូទ័រ Pavilion A400Y

របៀបទី១: ពេលដែលបានបិទកុំព្យូ័ទរ  ដោះចេញជញ្ជាំងសងខាងកុំព្យូទ័រ ដែលមានវីស ពីរសងខាង មូលភ្ជាប់ជញ្ជាំង Case។

11របៀបទី២:  បន្ទាប់ពីបានបើកគំរប លោកអ្នកអាចមើលឃើញខាងក្នុង case សុទ្ធសឹងតែធូលី ដែលបាន ប្រើប្រាស់ រាប់ឆ្នាំមហើយ។ ពេលនេះលោកអ្នកអាចប្រើ ប្រដាប់បូមដឺសំអាតចេញពីក្នុង Case។  សំអាតលើ montherboard, លើដែកត្រជាក់ heatsink និងលើ Power Supply។

1របៀបទី៣: ឥឡូវនេះ កុំព្យូទ័ររបស់លោកអ្នកត្រូវបាន សំអាត លោកអ្នកអាចដោះចេញ ដែកត្រជាក់  heatsink។ លើ  mPGA 478 computers មានគន្លឹះសង្កត់បួនលើ heatsink សង្កត់ទាញចេញពីលើ  heatsink ដោះចេញពីលើ CPU។

1របៀបទី៤: លោកអ្នកបានដោះសំណុំដែកត្រជាក់ heatsink ចេញពីលើ CPU។

1របៀបទី៥: សំអាត់លើដែកត្រជាក់ heatsink ដោយដុសជូតលើ heatsink ប្រើអាល់កុល alcohol។

1

1
1

 

 

 

 

 

 


របៀបទី៦:
ដោះកង្ហាលើដែកត្រជាក់ heatsink បន្ទាប់មកសំអាត់ដីលើ ដែកត្រជាក់អោយបានស្អាត។ ចាំថា នៅពេលដែលមានដីច្រើនលើ ដែកត្រជាក់ធ្វើកំុំព្យូទ័រឡើងក្តៅខ្លាំង ជួនកាលកង្ហាមិនអាចវិល។

111របៀបទី៧: លោកអ្នកអាចប្តូរកង្ហា  fan ថ្មីលើ heatsink។

1របៀបទី៨:  បន្ទាប់មក អាចប្តូរ CPU processor ក្នុងកុំព្យូទ័រ។

11របៀបទី៩: ជួតលើ CPU អោយជ្រះប្រសិន បើដាក់វិញ ត្រូវលាប់ម្យ៉ៅ Silicon ពណ៌សវិញ ដើម្បីដំឡើង CPU ថ្មី ប្រសិនបើគ្មាន លាប់Silicon វាធ្វើអោយ CPU មិនអាចចំលងកំដៅ បានលឿនទៅលើ ដែកត្រជាក់ ដែលជា ហេតុធ្វើអោយ CPU ឡើងក្តៅខ្លាំង អាចបណ្តាលអោយខូតទៀតផង។

111របៀបទី១០: ក្រោយពេលដំឡើង ដូរ CPU ថ្មីរួចហើយ ដំឡើងដែកត្រជាក់និងកង្ហាពីលើ។

1

HP- ដោះ Power Supply dx2000MT

របៀបដោះ Power Supply កុំព្យូទ័រ HP Compaq dx2000MT
ជំហានទី១:
ដោះទ្វា Case :  បិទភ្លើងកំុព្យូទ័រ របស់លោកអ្នករួចហើយដោះ កាប  power cable ចេញពីរន្ធ  socket។ (ធ្វើដូចជំហានដោះដោះទ្វា Compaq dx2000MT)
ជំហានទី២:
ដោះវីសពីរ Phillips #2 ដែលមូលភ្ជាប់លើជញ្ជាំង case ទៅឧបករណ៍(ធ្វើដូចជំហានដោះដោះទ្វា Compaq dx2000MT)
ជំហានទី៣:
ដោះជ្រុងម្ខាងទៀតនៃ case រុញដោយប្រើដៃ។ រុញជញ្ជាំងទ្វា ទៅក្រោយ រួចដោះចេញ។(ធ្វើដូចជំហានដោះដោះទ្វា Compaq dx2000MT)
ជំហានទី៤:
ដោះជ្រុងជញ្ជាំងទ្វា ដោយប្រើដៃ។(ធ្វើដូចជំហានដោះដោះទ្វា Compaq dx2000MT)
របៀបទី៥:
ដោះ Power Supply ដោះកាបជើង 4 pin ATX power connector ពី motherboard ដោយ ចុចគន្លឹះ។

11របៀបទី៨:ក្រោយពេលដោះចេញវីសបួនខាងក្រោយ លោកអ្នកអាចទាញចូលក្នុង ដើម្បីដកចេញ Power Supply

11

HP- ដោះកាត PCI dx2000MT

របៀបដោះកាត PCI កុំព្យូទ័រ HP Compaq dx2000MT
របៀបទី១:
ដោះជ្រុងទ្វា case ប្រើដៃរុញចេញក្រៅ។

111របៀបទី២: មូលវីសដោះចេញ PCI Cards
11របៀបទី៣: ដោះកាត  PCI card ក្រោយពេលមូលដោះចេញវីសសុវត្ថិភាព។

1

HP- ដោះថារឹង dx2000MT

របៀបដោះដោះថារឹង Hard Drive ចេញពីធុង Case

របៀបទី១:  ដោះថារឹង Hard Drive ។ លោកអ្នកដោះកាប IDE data និងកាប power ចេញពីថាសរឹង hard drive។

111របៀបទី២: ដោះសន្ទះខាងមុខ ដោយរុញឡើងឡើ ចេញពីធុង Case។

11របៀបទី៣: ដោះសន្ទះក្រោយ external drive មូលវីសចេញ

11របៀបទី៤: ដោះចេញវីសដូចខាងក្រោម:  នៅមុខ Torx T15. Torx T15 រន្ធថាសរឹង hard drive ភ្ជាប់ ទៅថត optical drive។

11របៀបទី៥: ដោះចេញទ្រុងដាក់ថាសរឹង hard drive ដោយទាញទៅខាងក្រោយ។

1111

HP-ដោះកង្ហា Case dx2000MT

របៀបដោះ ដោះកង្ហា Case dx2000MT របស់ HP

របៀបទី១: ដោះទ្វា Case បិទកុំព្យូទ័ររបស់លោកអ្នក រួចហើយដោះ កាប power cable ដកដុយចេញពី  socket។1របៀបទី២: ដោះវីសពីរដែលមូលភ្ជាប់លើជញ្ជាំងទ្វា  case ទៅឧបករណ៍។

11របៀបទី៣: ដោះកង្ហា Case Fan។ ដោះចេញកង្ហាចេញពីកាប power connector ទៅ motherboard។

111របៀបទី៤: ដោះខ្ចៅបួនចេញពី case, មូលដោះដោយប្រើទុលវីសំប៉ែត

111របៀបទី៥: ដោះកង្ហា fan ពី case ជាកង្ហាដាក់ពីក្រោយ ធុង Case។

111

HP-ដោះទ្វា Compaq dx2000MT

វិធី ដោះទ្វា Compaq dx2000MT
ជំហានទី១: ដោះទ្វា Case :  បិទភ្លើងកំុព្យូទ័រ របស់លោកអ្នករួចហើយដោះ កាប  power cable ចេញពីរន្ធ  socket។

1ជំហានទី២: ដោះវីសពីរ Phillips #2 ដែលមូលភ្ជាប់លើជញ្ជាំង case ទៅឧបករណ៍
11ជំហានទី៣: ដោះជ្រុងម្ខាងទៀតនៃ case រុញដោយប្រើដៃ។ រុញជញ្ជាំងទ្វា ទៅក្រោយ រួចដោះចេញ។
111ជំហានទី៤: ដោះជ្រុងជញ្ជាំងទ្វា ដោយប្រើដៃ។

111

Dell Optiplex SX280-Motherboard

ជួសជុល និងដោះដូរដែកកំដោះ Motherboard កុំព្យូទ័រម៉ាក Dell Optiplex SX280

ជំហានទី១:  ត្រូវដឹងថា កុំព្យូទ័ររបស់លោកអ្នក បានបិទភ្លើងរួចរាល់ “Shut Down” កុំព្យូទ័រ។
ធានាថា បណ្ត កាប  speakers និងឧបករណ៍ផ្សេងៗត្រូវបានដកចេញ មុនពេលបើគំរប computer case។
(ធ្វើដូចជំហានដោះ ថ្ម)
ជំហានទី២: ដាក់ផ្តេកធុង Case កំុព្យូទ័រ (ធ្វើដូចជំហានដោះ ថ្ម)
ជំហានទី៣: ទាញគំរប panel case ទៅខាងក្រោយ។(ធ្វើដូចជំហានដោះ ថ្ម)
ជំហានទី៤: ដោះចេញគំរបពណ៌ខៀវ ពី  computer មិនមានវីសមូលភ្ជាប់លើ ធុងទេ
ជំហានទី៥: Press down on the release tab above the heat sink
11ជំហានទី៦:  រុញ heat sink ចេញពី computer
11ជំហានទី៧: ដោះកង្ហា Fan ខាងលើ power supply ដែលភ្ជាប់ទៅកង្ហា fan ខាងលើទៅ motherboard។ ខ្សែ power supply មានពណ៌ខ្មៅ black ក្រហម red បៃតង green និងលឿង yellow។
11ជំហានទី៨:  ដោះជ័រ ចេញពីកង្ហា fan
11ជំហានទី៩:
  ចុចលើគន្លឹះ ខៀវ រុញកង្ហាខាងលើ ចេញពីកុំព្យូទ័រ computer។
11ជំហានទី១០:
ដោះ power supply ដែលភ្ជាប់កង្ហាខាងក្រោម ទៅ motherboard មានពណ៌ ខ្មៅ black ក្រហម red បៃតង green និងលឿង yellow។
11ជំហានទី១១:  ដកជ័រចេញពី  fan។
11ជំហានទី១២:
  ចុចលើគន្លឹះខៀវ ដោះកង្ហា fan ចេញ
11ជំហានទី១៣:  ដកចេញ RAM ពីរដើម ពីលើ Motherboard។
1ជំហានទី១៤: រុញគន្លឹះសងខាងជាប់ RAM ដើម្បីដោះចេញក្រៅ
1ជំហានទី១៥:  ដកកាបខៀវដែលភ្ជាប់  hard driveទៅ motherboard
11ជំហានទី១៦:  ដកខ្សែ  power supply ពណ៌ក្រហម red និងបៃតង yellow ។
1ជំហានទី១៧: ច្របាច់គន្លឹះទាំពីរចូលគ្នាដើម្បីដោះ hard drive ពី computer ។
1ជំហានទី១៨: Motherboard ដោះកាប cable ដែលភ្ជាប់ថាស hard drive ទៅ Motherboard។
1ជំហានទី១៩:  ចុចលើគន្លឹះដើម្បីដោះ motherboard speaker
1ជំហានទី២០: ដោះកាប power cable ជាប់លើ motherboard speaker
1ជំហានទី២១: ដោះវីសបួន ស្ថិតនៅលើធុង computer ។
11
ជំហានទី២២: ប្រុងប្រយ័ត្នដោះ motherboard ពីធុង computer case។
1
ជំហានទី២៣: លើក motherboard ចេញពីធុង computer case។
1
ជំហានទី២៤: ដកកាប powers hard drive ពណ៌ទឹកក្រូច orange ក្រហម red និងលឿង yellow
1ជំហានទី២៥: ដកកាប powers បិទ shut off ពណ៌ក្រហម red។
11ជំហានទី២៦: ដោះវីសពីរចេញពី Hard Drive
11
ជំហានទី២៧: ទាញ Hard Drive ទៅជ្រុងឆ្វេង។ ដោះចេញពី panel
1ជំហានទី២៨: ដោះ Hard Drive ពី motherboard

11ជំហានទី២៩: ដោះវីសបួនស្ថិតលើ heat sink។
1ជំហានទី៣០: ដោះវីសបួន  ជាប់លើ  the motherboard ផ្នែកខាងក្រោយនៃ computer panel
1
ជំហានទី៣១: motherboard ដោះចេញក្រៅបានជាស្ថាពរ
1

Dell T3400-ប្តូរ CPU

របៀបប្តូរ CPU ប្រភេទ Dell Precision T3400
ជំហានទី១:
ប្រសិនបើកុំព្យូទ័រកំពុងបើក ត្រូវបិទ shut down សិន។ ដកខ្សែកាបទាំងអស់ ដែលភ្ជាប់ចរន្ត អគ្គិសនី។ ផ្តាច់ចរន្ត power ចេញពីធុង case ដកចេញ keyboards អេក្រង់ monitors និងឧបករណ៍ផ្សេងៗ ទៀតដែលភ្ជាប់ជាមួយធុងកុំព្យូទ័រ។

1ជំហានទី២: ដោះជញ្ជាំងធុង case កុំព្យូទ័រ

1ជំហានទី៣: CPU — ដកកាប ribbon ចេញពីថត floppy disk drive ប្រសិនបើមាន។ ដកចេញប្រព័ន្ធភ្ជាប់ចរន្តលើ board ទាំងអស់។

1ជំហានទី៤: ដោះចេញដែកត្រជាក់ Heat Sink។ នៅលើដែកត្រជាក់មានជ័រគន្លឹះ សុវត្ថិភាពដកចេញ ដោយ ប្រុងប្រយ័ត្នចេញក្រៅ។ ដោះចេញខ្ចៅពីរ ទីតាំងខាងលើនិងខាងក្រោម  heat-sink  ដោយប្រើទុលវីស ស្តង់ដាមូលដោះ។

1ជំហានទី៥: ដោះចេញ CPU។ ពេលដកចេញ CPU លោកអ្នកចាប់លើគន្លឹះដែកឡើងលើ រួចហើយ បើកគំរប
ពេលនោះ អាចដក CPU ចេញពី socket មកខាងក្រៅបាន។ ពេលដកចេញក្រៅ ហាមធ្វើអោយជើងខាង ក្នុង socket វៀចខូច។

11ជំហានទី៦: មើលលើក្បាល CPU ក្នុង socket មានចំណាំថា ជាក្បាល

1ជំហានទី៧: លោកអ្នកអាច ដំឡើង CPU ថ្មីដែលជាប្រភេទដូចគ្នា និងអាច Support បានជាមួយប្រភេទ motherboard នោះ។ រួចហើយទំលាក់ដៃគម្នាស់ចុះក្រោម។

1ជំហានទី៨: រួចហើយដំឡើងដែកត្រជាក់ Heat-Sink ជាកាស្រេច

1

 

Dell T3400- ដោះ DVD

របៀបដោះដូរ DVD ប្រភេទ Dell Precision T3400

ជំហានទី១: ថត Optical Drive  ដោះពីបន្ទះខាងមុខ

 • នៅបន្ទះខាងមុខរបស់ PC លោកអ្នកអាចដកចេញសន្លឹក បន្ទះជ័រដើម្បីដំឡើង DVD
  ចង់ដំឡើង មួយដកចេញមួយសន្លឹក។

1ជំហានទី២: ដោះថត drive សន្លឹកខាងមុខ

 • ដោះសន្លឹកបន្ទះជ័រខាងមុខដោយរុញចេញក្រៅ

1ជំហានទី៣: ផ្តាច់ចរន្ត power និងប្រព័ន្ធលើ board ចេញថត drive

 • ផ្តាច់ចរន្ត power និងប្រព័ន្ធកាប board ពីខាងក្រោយនៃថត optical drive
 • រុញក្បាល connectors​ មិនមែនខ្សែ ដើម្បីដោះកាបចេញ។

1ជំហានទី៤: ដោះថត optical drive ចាប់ទាញចេញក្រៅ។

1ជំហានទី៥: បញ្ចូលថត drive ចូលទៅក្នុងវិញជាការស្រេច។

1ជំហានទី៦: ភ្ជាកាបទៅលើ optical drive

 • ភ្ជាប់កាប ទាំង  power និងកាបប្រព័ន្ធ system board ទៅ optical drive។
 • កុំភ្លេចដោតចូលកាបប្រព័ន្ធទៅក្នុងប្រព័ន្ធ system board
 • មើលអោយបានច្បាស់ថាកាប បានភ្ជាប់ជាមួយកង្ហា fan ហើយនៅ

1

 

Dell T3400-Power Supply

របៀបដោះប្តូរ Power Supply ប្រភេទ Dell Precision T3400

ជំហានទី១: ផ្តាច់កាបចរន្ត DC power ចេញពីប្រព័ន្ធ board និងបណ្តា drives ទាំងអស់

 • យកចិត្តទុកដាក់ពិសេសកន្លែងកាបចរន្ត DC power ដែលបានៅភ្ជាប់។
 • លោកអ្នកអាចដោះសំណុំ heat-sink ចេញ។

1ជំហានទី២: ដោះ power supply ចេញពីធុង computer case

 • ដោះចេញវីសបួន នៅខាងក្រោយ power supply។

1ជំហានទី៣: ដោះចេញ power supply ចេញពីធុង computer case។

 • ចុចគន្លឹះចុះក្រោម ហើយទាញ power supply ចេញក្រៅ

1ជំហានទី៤: រួចរាល់ហើយដំឡើង power supply​ថ្មីដាក់បញ្ចូល

 • រុញ power supply ដាក់ចូលក្នុងរង្វង់
 • មួលភ្ជាប់វីសបួនលើ power supply ភ្ជាប់ជាមួយ computer case។

1ជំហានទី៥: ផ្តាច់កាបចរន្ត DC power cables

 • ប្រសិនបើលោកអ្នកដោះ heat-sink ដើម្បីអោយកាប power supply រួចហើយដំឡើង ឡើងវិញ។

1

 

Dell T3400-ដូរ Video Card

របៀបប្តូរ Video Card ប្រភេទ Dell Precision T3400

ជំហានទី១: រុញលើប្លាស្ទីចសុវត្ថិភាព ដោះចេញពីសំណុំ

1ជំហានទី២: បើកគន្លឹះដាក់កាត video card

11 ជំហានទី៣: ដោះចេញកាត video card

1ជំហានទី៤: ដំឡើងកាត video card ថ្មីដាក់ចូលវិញ

11

 

Dell Optiplex SX280-ដូរកង្ហា

ជួសជុល និងដោះដូរដែកកំដោះដូរកង្ហា Dell Optiplex SX280

ជំហានទី១:  ត្រូវដឹងថា កុំព្យូទ័ររបស់លោកអ្នក បានបិទភ្លើងរួចរាល់ “Shut Down” កុំព្យូទ័រ។
ធានាថា បណ្ត កាប  speakers និងឧបករណ៍ផ្សេងៗត្រូវបានដកចេញ មុនពេលបើគំរប computer case។
(ធ្វើដូចជំហានដោះ ថ្ម)
ជំហានទី២: ដាក់ផ្តេកធុង Case កំុព្យូទ័រ (ធ្វើដូចជំហានដោះ ថ្ម)
ជំហានទី៣: ទាញគំរប panel case ទៅខាងក្រោយ។(ធ្វើដូចជំហានដោះ ថ្ម)
ជំហានទី៤: ដោះចេញគំរបពណ៌ខៀវ ពី  computer មិនមានវីសមូលភ្ជាប់លើ ធុងទេ
ជំហានទី៥: ដោះចេញ power supply ដែលភ្ជាប់ទៅ fan ទៅលើ  motherboard មានខ្សែ ខ្មៅ black ក្រហម  red បៃតង green និងលឿង yellow។
2ជំហានទី៦: ដោះជ័រ ភ្ជាប់កង្ហា fan
22ជំហានទី៧: ចុចគន្លឹះខៀវ រួចហើយដោះកង្ហា fan
2

Dell Optiplex SX280-ដូរ Heat Sink

ជួសជុល និងដោះដូរដែកកំដោះ Heat Sink Dell Optiplex SX280

ជំហានទី១:  ត្រូវដឹងថា កុំព្យូទ័ររបស់លោកអ្នក បានបិទភ្លើងរួចរាល់ “Shut Down” កុំព្យូទ័រ។
ធានាថា បណ្ត កាប  speakers និងឧបករណ៍ផ្សេងៗត្រូវបានដកចេញ មុនពេលបើគំរប computer case។
(ធ្វើដូចជំហានដោះ ថ្ម)
ជំហានទី២: ដាក់ផ្តេកធុង Case កំុព្យូទ័រ (ធ្វើដូចជំហានដោះ ថ្ម)
ជំហានទី៣: ទាញគំរប panel case ទៅខាងក្រោយ។(ធ្វើដូចជំហានដោះ ថ្ម)
ជំហានទី៤: ដោះចេញគំរបពណ៌ខៀវ ពី  computer មិនមានវីសមូលភ្ជាប់លើ ធុងទេ
22ជំហានទី៥: ចុចគន្លឹះចុះក្រោម រួចលើ heat sink
22ជំហានទី៦: រុញ  heat sink ចេញពី computer
2
លោកអ្នកដោះបានដែកត្រជាក់ Heat Sink បានជោគជ័យ
2

Dell Optiplex SX280-ដូរថាសរឹង

ជួសជុល និងដោះដូរថាសរឹង Dell Optiplex SX280

ជំហានទី១:  ត្រូវដឹងថា កុំព្យូទ័ររបស់លោកអ្នក បានបិទភ្លើងរួចរាល់ “Shut Down” កុំព្យូទ័រ។
ធានាថា បណ្ត កាប  speakers និងឧបករណ៍ផ្សេងៗត្រូវបានដកចេញ មុនពេលបើគំរប computer case។
(ធ្វើដូចជំហានដោះ ថ្ម)
ជំហានទី២: ដាក់ផ្តេកធុង Case កំុព្យូទ័រ (ធ្វើដូចជំហានដោះ ថ្ម)
ជំហានទី៣: ទាញគំរប panel case ទៅខាងក្រោយ។(ធ្វើដូចជំហានដោះ ថ្ម)
ជំហានទី៤:  ថាសរឹង Hard Drive។  ដោះកាបខៀវ blue cable ដែលភ្ជាប់ថាសរឹង​ hard drive ទៅ motherboard។ (ធ្វើដូចជំហានដោះ ថ្ម)
ជំហានទី៥: ដក power supply ដោះចេញខ្សែ ក្រហម និងលឿង (ធ្វើដូចជំហានដោះ ថ្ម)
ជំហានទី៦: ច្របាច់គន្លឹះសងខាង ថាសរឹង hard drive។
ជំហានទី៧: ចាប៉ទាញដោះថាសរឹង
2ដោះបានថាសរឹងបានជាស្ថាបពរ
2

Dell Optiplex SX280-ដោះដូរថ្ម

ជួសជុល និងដោះដូរថ្ម Dell Optiplex SX280

ជំហានទី១:  ត្រូវដឹងថា កុំព្យូទ័ររបស់លោកអ្នក បានបិទភ្លើងរួចរាល់ “Shut Down” កុំព្យូទ័រ។
ធានាថាបណ្តាកាប  speakers និងឧបករណ៍ផ្សេងៗត្រូវបានដកចេញ មុនពេលបើគំរប computer case។
2ជំហានទី២: ដាក់ផ្តេកធុង Case កំុព្យូទ័រ

2ជំហានទី៣: ទាញគំរប panel case ទៅខាងក្រោយ។

2ជំហានទី៤:  ថាសរឹង Hard Drive។  ដោះកាបខៀវ blue cable ដែលភ្ជាប់ថាសរឹង​ hard drive ទៅ motherboard។

22ជំហានទី៥: ដក power supply ដោះចេញខ្សែ ក្រហម និងលឿង

22ជំហានទី៦: ច្របាច់គន្លឹះសងខាង ថាសរឹង hard drive។
2ជំហានទី៧:

2ជំហានទី៨: ក្រោមថាសរឹង hard drive ឃើញថ្ម battery ជាប់លើ motherboard

2ជំហានទី៩: ប្រើឧបករណ៍ស្រួចសំប៉ែតឆ្កឹះថ្ម battery ចេញពី motherboard។

2ជំហានទី១០: ក្រោយពេលដោះថ្មចាស់រួចហើយ លោកអ្នកអាចដាក់ថ្ម battery ថ្មីទៅលើ motherboard

2

Dell OptiPlex GX260-ដោះដូរ

ជួសជុលកុំព្យូទ័រ Dell OptiPlex GX260

ដោះធុង Case
ជំហានទី១
ដាក់ផ្តេកធុង Dell Optiplex GX260 ចុះក្រោម សំអាត ខាងក្រោយ ធុង។  រុញគន្លឹះ ស្ថិតនៅខាងលើ និងខាងក្រោម នៃ PC រួចទាញធុង Case ចុះក្រោម។  រុញប្រើកំលាំង ល្មមដើម្បីបើកធុង PC case។
12ដោះដូរ CPU

 ជំហានទី១:  ធ្វើដូចជំហានដោះ Case ខាងលើ

ជំហានទី២:  ចុចគន្លឹះបៃតង green fan នៅខាងលើ CPU heatsink។ ដោះចេញដែក heat sink ពី CPU ចេញក្រៅ។
345

ដោះដូរ Hard Drive

 ជំហានទី១:  ធ្វើដូចជំហានដោះ Case ខាងលើ

ជំហានទី២:  កំណត់ Hard Drive ក្នុងធុង case។ ប្រសិនបើមិនមាន ថាសរឹងច្រើនសម្រាប់ ដំណើរការ។ ដោះកាប power cable ពី hard drive ។ ដោះចេញ IDE cable ពី hard drive ដោយ ទាញកាប ribbon cable ចេញក្រៅ។
678ជំហានទី៣ចាប់ទាញគន្លឹះបៃតង green ពីរួចហូត hard drive ចេញក្រៅ
9ដោះដូរ  កង្ហារ
ជំហានទី១: 
ធ្វើដូចជំហានដោះ Case ខាងលើជំហានទី១:
1011
ជំហានទី២:  ដោះផ្តាច់ខ្សែកង្ហា fan cable ពី motherboard
121314ដោះដូរ Motherboard

ជំហានទី១:  ធ្វើដូចជំហានដោះ Case ខាងលើជំហានទី១:  ជំហានទី២:  ដោះ Disconnect កាបកង្ហា fan cable ពី motherboard
1516
ជំហានទី៣:  រុញប៊ូតុងពណ៌ខ្មៅ
1718
ជំហានទី៤:  រុញចេញក្រៅ គន្លឹះពណ៌ស ដែលចាប់ជាប់ RAM module ដកចេញរួចចាប់ទាញដក RAM។
2021ជំហានទី៥:  ដោះចេញ Disconnect កាប ATX power cable ទៅ motherboard។ ដោះចេញ
Disconnect កាប P4 12V(4×2) power cable ពី motherboard។
2223ជំហានទី៦:  ផ្តាច់ Disconnect កាប ribbon នៅខាងមុខ។ ដោះចេញកាប hard drive ribbon យកចេញពី motherboard។ ដោះចេញ កាប  optical drive ribbon ពណ៌ទឹកក្រូចចេញពី motherboard។
2425ជំហានទី៧:  ដោះ ខ្សែកាប floppy drive drive ribbon យកចេញពី motherboard។​ ដោះ ខ្សែកាប optical drive audio cable connector ពី motherboard។ ដោះកាប audio input/output cable ពី motherboard។
2728ជំហានទី៨:  លើកអោយងើប លោហ:នៅជ្រុងខាងស្តាំដៃនៃ motherboard។ ទាញជ័របៃតង នៅខាងមុខ PC ដើម្បីអោយចេញ motherboard។
2930ជំហានទី៩:  បឈ្ឈរ motherboard ដូចបង្ហាញ បញ្ចូលទល់វីស សំប៉ែត ដើម្បីឆ្កឹះផ្តាច់ចេញ។
313233

 

 

 

 

 

 


Dell Optiplex 330-Power Supply

ជួសជុល Power Supply Dell Optiplex 330 SFF
1
ជំហានទី១:  Power Supply មុនពេលអ្នកចាប់ផ្តើមធ្វើ ឱ្យប្រាកដថា បានផ្តាច់ចរន្តចេញទាំងអស់ពី កុំព្យូទ័រ។ តាមធម្មតា បិទចរន្តទុកអោយ យូររយ: ពេល 15នាទី ទុកអោយកុំព្យូទ័រត្រជាក់សិន។
23ជំហានទី : ជុំត្រឡប់មកវិញនៃកុំព្យូទ័ររបស់អ្នក នៅជាប់នឹង ការផ្គត់ ផ្គង់ ថាមពល អ្នកនឹង រកឃើញគន្លឹះ។ ចាប់ទាញគន្លឹះ ចុះក្រោម ទើប អាចបើកធុងបាន។
45ជំហានទី : មុនពេលដោះ power supply ដំបូងលោកអ្នកដោះ optical drive ចេញសិន។ រកមើលខ្សែកាបពីរ ដែលឆ្ពោះភ្ជាប់ជាមួយ optical drive ទាញដោះចេញក្រៅ ដែលកាបមួយ មានក្បាលគន្លឹះ ជាប់មួយ optical drive។
67ជំហានទី ៤: ដើម្បីដោះ   optical drive ដំបូងរកមើលក្បាលគន្លឹះខៀវ  នៅបន្ទាប់ពីថាស optical drive។ ទាញក្បាលគន្លឹះខៀវ ត្រង់ ជាមួយគ្នា នោះទាញ optical drive វាងាយស្រួលដោះចេញពី computer។
89ជំហានទី ៥: វាមើល ទៅហាក់ដូចជារូបភាព ពីដំបូង ដែលបានដោះ ចេញ ថត optical drive។ លោកអ្នកត្រូវការ ដោះចេញ power cable ពី hard drive។ ទាញកាបចេញក្រៅពីក្រោយ នៃ hard drive។
11121314ជំហានទី ៦: ឥឡូវលោកអ្នក ត្រូវការដោះកាប power cable ដែលភ្ជាប់ពី motherboard។ ទីតាំងធំ មានជើង 24 pin power connecter ដែលស្ថិតនៅខាងក្រោយនៃ power supply។ ចុចដោយប្រយ័ត្នចុះ ក្រោម លើក្បាលរួចទាញចេញក្រៅ។ ធ្វើដូចខាងលើម្តងទៀត នៅលើ 4 pin connecter ស្ថិតនៅ ចន្លោះរវាង hard drive
1516 17
ជំហានទី ៧: ដើម្បីដោះ power supply ជាដំបូងលោកអ្នកដោះវីស ពីភ្ជាប់ពី power supply ទៅធុង case។ លោកអ្នកអាចទាញ power supply ទៅក្រោយ រួចហើយទាញចេញក្រៅពីកុំព្យទ័រ។
1819