មេរៀនវីដេអូ Server 2008

មេរៀនវីដេអូ Windows Server 2008

រៀបចំដោយលោកគ្រូ: ទាវ ឈុនណន
Tel: 0977778647-077778647-070778647
Yahoo, Skype, google: chhunnannetwork

ការដំឡើង:  នេះជាការដំឡើង Server 2008

 1. ដំឡើង Windows Server 2008 ផ្នែកទី១
 2. ដំឡើង Windows Server 2008 ផ្នែកទី២
 3. បង្កើត Set a static IP Address
 4. ប្រើ Enable Remote Desktop

ដំឡើង Active Directory: នេះគឺជាបច្ចេកវិទ្យា Microsoft technology មូលដ្ឋានលើ LDAP (Lightweight Directory Access Protocol) វាប្រើកំណត់លើណែតវឺក network។  គ្រប់ client និង user កំណត់ដោយ ម៉ាស៊ីនមេ centralized server មួយ។ នេះអនុញ្ញាត អោយ users មាន username និងលេខសម្ងាត់ password លើគ្រប់ កុំព្យូទ័រ និងការប្រើប្រាស់។
2

 1. ដំឡើង Active Directory
 2. បន្ថែម Add an Organizational Unit (OU)
 3. Delegation of Control wizard
 4. redirusr, redircmp (Change Active Directory defaults)
 5. បន្ថែមកុំព្យូទ័រ Add a computer
 6. បន្ថែមក្រុម Add a group
 7. បន្ថែមអ្នកប្រើប្រាស់ Add a user
 8. Query សម្រាប់ users
 9. Active directory templates សម្រាប់ users
 10. DSADD (បន្ថែម users តាម command line)
 11. DSGET (ទទួលព័ត៌មាន តាម command line)
 12. DSMOD (ផ្លាស់ប្តូរ Users  តាម command line)
 13. DSMOVE (ចលនា users តាម command line)
 14. DSRM (ដោះ Remove users តាម command line)
 15. LDIFDE (បន្ថែម users តាម command line ជាមួយ LDF file)
 16. CSVDE (បន្ថែម users តាមcommand line ជាមួយ CSV file)
 17. គ្រប់គ្រង groups តាម command line
 18. គ្រប់គ្រង groups via CSV និង LDF

បង្កើត Group Policy: Group policy គឺមានលក្ខណ: ពិសេស មានលើកុំព្យូទ័រតំបន់ local computers និង domain controllers (Active Directory server)។

 1. ក្រុម Group Policy Precedence
 2. ក្រុម Group Policy Results
 3. ក្រុម Group Policy modeling
 4. gpresult (Command line results)
 5. បង្កើត Create a group policy
 6. backup a GPO
 7. បង្កើត create a Group Policy Store
 8. Group Policy Update (gpupdate)
 9. Restricted Groups (គ្រប់គ្រងសមាជិកក្រុម តាម GPO)
 10. ដំឡើងកម្មវិធីទន់ Install software តាម GPO
 11. Update កម្មវិធី software តាម GPO
 12. ត្រួតពិនិត្យមើលលេខសម្ងាត់ Control Passwords តាម GPO
 13. Password Settings Object
 14. បិទ block USB drive តាម local GPO
 15. បិទ Block hardware តាម GPO
 16. បិទ block software ជាមួយ gpo hash rule
 17. AppLocker to block programs in Windows 7 (requires Server 2008 R2)

បង្កើត DNS: Domain Name Service គឺជាសេវា សម្រាប់ បកប្រែ ឈ្មោះ  (ដូចជា .com ឬ .net ) នៅក្នុង IP Addresses។ បណ្តាកុំព្យូទ័រ និយាយទៅកាន់ កុំព្យូទ័រផ្សេងទៀតដោត IP Addresses។

 1. DNS console
 2. Network card binding
 3. Forwarders, Root Hints, and Recursion
 4. Round Robin and Netmask Ordering
 5. Scavenging old records
 6. Debugging and logging
 7. Zone Types and Replication
 8. Start of Authority (SOA)
 9. Zone transfers and name servers
 10. Enable WINS (NetBIOS lookups)
 11. Clear the DNS cache
 12. Create records
 13. Reverse lookup zones
 14. Active Directory Partitions
 15. Global Name Zones

បង្កើត DHCP: Dynamic host configuration protocol គឺជាវិធី ផ្តល់ IP Addresses ទៅអោយបណ្តាឧបករណ៍លើប្រព័ន្ធណែតវឺក។ គ្រប់ឧបករណ៍ ទាំងអស់ ត្រូវផ្តល់ IP address អោយដោយស្វ័យ ប្រវត្តិ DHCP។

 1. ដំឡើង Install DHCP (IPv4)
 2. DHCP Console
 3. Scope Options
 4. Reservations
 5. Scope classes
 6. MAC filters

ការគ្រប់គ្រងប្រភព Managing Resources: គឺជាផ្នែក សំខាន់ សម្រាប់ អ្នកគ្រប់គ្រងណែតវឺក system administrator។ អ្នកប្រើ ប្រាស់ User ត្រួវការ printer ហើយចែកចាយ shared folder។

 1. ចែកចាយម៉ាស៊ីន Share Printers
 2. Audit Object Access ផ្នែកទី១
 3. Audit Object Access ផ្នែកទី២
 4. Audit account logon events

ការគ្រប់គ្រងកុំព្យូទ័រ Computer Management: ទាំងនេះជាការ គ្រប់គ្រង លើគ្រប់ operating system ដែល Microsoft មាន។

 1. បAdd a hard drive
 2. Defragment a hard drive
 3. chkdsk (Check Disk)
 4. MMC (Microsoft Management Console)
 5. Local Security templates
 6. Security Template and Analysis
 7. Security Configuration Wizard
 8. scwcmd (Security Configuration Wizard via command line)

ដំឡើង Active Directory Forests: ប្រហាក់ប្រហែល DNS forests ប៉ុន្តែ active directory បញ្ចូលគ្នា។ ផ្នែកនិមួយៗរបស់ forest មាននៅក្នុង domain controller របស់វា ហើយវាត្រូវ ទំនាក់ ទំនង ដើម្បីកំណត់  user ផ្សេងទៀត។

 1. Active Directory Forest part 1
 2. Active Directory Forest part 2
 3. Active Directory Forest part 3

Read Only Domain Controllers: វាថ្មីសម្រាប់ Windows Server 2008 ដូចជា proxy server ទៅ Active Directory។ វាអនុញ្ញាត អោយ  Active Directory ផ្ទុកទីតាំងពីចំងាយ។

 1. Install a RODC
 2. Manage a RODC

PowerShell: ដូចជា command line, PowerShell អាចប្រតិបត្តិការ សរសេរជាអក្សរ text វាមានមុខងារច្រើនជាង command line ប្រើ សម្រាប់ភាសា programming ដូចជា Linux commands។

 1. ការដំឡើង PowerShell installation
 2. បន្ថែម Add Active Directory users
 3. ផ្លាស់ប្តូរ Active Directory Users
 4. ផ្លាស់ប្តូរ Active Directory Users ជាមួយ Visual Basic

មេរៀនទី១: ដំឡើងប្រត្តិបត្តិការ OS

 មេរៀនទី១: ដំឡើង Operating System

បង្រៀនដោយលោកគ្រូ: ទាវ ឈុនណន
ព្រឹទ្ធបរុស មហាវិទ្យាល័យ វិទ្យាសាស្រ្ត និង បច្ចេកវិទ្យា
នៃ សាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជា
Tel: 077778647-070778647-0977778647

អត្ថន័យនៃពាក្យគន្លឹះសំខាន់ៗក្នុងបណ្តាញ Network

 • Active Directory : គឺជា Service មួយនៅក្នុង Microsoft Windows Server 2003 ឬ 2008 ដែលវាមាន តួនាទីសំរាប់ផ្ទុកនូវព័ត៌មានអំពី Resource នៅលើ Network ទាំង មូល ហើយវាមានលក្ខណៈងាយស្រួលក្នុងការគ្រប់គ្រង ទៅលើ Users, Printer, Computer, Group User, ហើយនិង OU (Organizational Unit) ។
 • Build-In User Account :គឺជាប្រភេទ User Account ដែលត្រូវបានបង្កើតឡើង ដោយស្វ័យប្រវត្តិខណៈពេល ដែលអ្នកតំឡើង Microsoft Windows Server 2003 ឬ OS ដទៃទៀត ។
 • Client : ជាម៉ាស៊ីនកូនដែលមានតួនាទីធ្វើការស្នើរសុំទៅកាន់ម៉ាស៊ីនមេ ហើយទទួល ការឆ្លើយតបពីម៉ាស៊ីនមេវិញ ។ វាក៏ដូចជាម៉ាស៊ីនកុំព្យូទ័រធម្មតាដែរ គ្រាន់តែវាស្ថិត ក្នុងការគ្រប់គ្រងនៃម៉ាស៊ីនមេ (Server) ។
 • Caching: គឺជាសេវាកម្មមួយដែលអាចជួយអោយការងារបានលឿនដោយសារវាផ្ទុកទុកនូវ Objects ដែលបាន  បើករួច ហើយនៅពេលបើកមកប្រើម្តងទៀត វាទាញយកពី Cached Memory ។
 • Direct Attack Storage : គឺជាប្រព័ន្ធ Disk ទាំងឡាយណាដែលភ្ជាប់ទៅនឹង ម៉ាស៊ីនមេ។ វារួមបញ្ចូលទាំង Hard Disk នៅក្នុងម៉ាស៊ីនមេ ឬក៏ការតភ្ជាប់ ទាំងឡាយណា ដែលប្រើ External ដែលជាការបន្ថែមធម្មតារបស់ SCSI Bus  ដោយគ្មាន  Additional Features ។
 • Domain : គឺជាការភ្ជាប់រវាង Domain Controller ជាមួយនឹងម៉ាស៊ីនកូន ដែលបង្កើត បានជា Domain ហើយការ ដាក់ឈ្មោះអោយ Domain ហៅថា Domain Name លើសពីនេះទៅទៀត Domain មានសារៈសំខាន់ណាស់ក្នុង Active Directory ដែលមានក្នុងបណ្តាញ Network របស់យើង ។
 • Disk Quota :ជាសេវាកម្មមួយដែលប្រើសំរាប់ធ្វើការកំនត់ទំហំជាក់លាក់មួយ ដែល អនុញ្ញាតអោយអ្នកប្រើប្រាស់ អាចរក្សាទុកទិន្នន័យនៅលើ Hard Disk បាន ។
 • Hard Disk Fault Tolerance :គឺមានន័យថាយើងមាន Hard Disk ច្រើន ហើយ Hard Disk ចែកការងារ ធ្វើដូចៗគ្នា ប្រសិនបើ Hard Diskណាមួយខូច ឬបាត់បង់ Data គឺយើងអាចហៅវាយកមកវិញបាន ។
 • Internet : គឺមកពីពាក្យ International Network គឺជា Global Network Computer ដែលទាក់ទងគ្នាដោយ ប្រើភាសាកុំព្យូទ័ររួមគ្នាក្នុងការភ្ជាប់ម៉ាស៊ីនកុំព្យូទ័រជាច្រើនចូលគ្នា ដែលស្ថិតនៅចំងាយ ឆ្ងាយពីគ្នា រវាងទីក្រុងទៅបណ្តាខេត្ត និងពីប្រទេស មួយទៅកាន់ ប្រទេសមួយទៀត ដែលបង្កើតបានជាបណ្តាញកុំព្យូទ័រដ៏ធំមួយ ។
 • IIS (Internet Information Service) :គឺជាសេវាកម្មមួយដែលមានតួនាទីជួយ លោកអ្នកក្នុងការគ្រប់គ្រង Website ដែលបានបង្ហោះដោយអាចអោយអ្នកបង្កើតជា FTP Server និង Web Server ។
 • ISA (Internet Security and Acceleration) : ជាប្រភេទ Software ដែលធ្វើ អោយប្រព័ន្ធកុំព្យូទ័រ មានសុវត្ថិភាពពីការវាយប្រហារពីមជ្ឈដ្ឋានខាងក្រៅតាមរយៈ Public Network (Internet) ។
 • ISP (Internet Service Provider) :គឺជាអ្នកផ្តល់សេវាកម្មអ៊ីនធឺនែតដល់ អ្នកប្រើប្រាស់ ហើយមុខងាររបស់ ISP គឺផ្តល់នូវសេវាសព្វបែបយ៉ាងនៅលើអ៊ីនធឺនែត ដែលខ្លួនបានគ្រប់គ្រងរាល់ Connection ទាំងអស់ និងថែរក្សាទុកនូវរាល់ ឯកសាររបស់ អ្នកប្រើប្រាស់ ។
 • LAN (Local Area Network) :គឺជាការតភ្ជាប់បណ្តាញគ្នារវាងកុំព្យូទ័រនៅក្នុងតំបន់ តូចល្មមមួយ ឧទាហរណ៍ដូចជា នៅក្នុងអាគារមួយ ឬសាកលវិទ្យាល័យមួយ ជាដើម ។
 • MAN (Metropolitan Area Network) :គឺជាបង្គុំរវាង LAN និង LAN ដែលមានទីតាំងនៅក្នុងរដ្ឋ ឬនៅក្នុងខេត្ត រួមគ្នា ដើមី្បធ្វើការផ្លាស់ប្តូរព័ត៌មានអោយគ្នា ទៅវិញទៅមក ដែលលក្ខណៈរបស់វាដូច WAN ដែរតែមានសណ្ឋានតូចជាង WAN ។
 • NOS (Network Operating System) :មិនដូចគ្នានឹង Operating System ដូចជា DOS និង Windows ដែលត្រូវបានគេ Designed ឡើងសំរាប់ Single User ដើម្បីធ្វើការ គ្រប់គ្រងទៅលើកុំព្យូទ័រមួយ ។NOS ធ្វើការ Coordinate នូវ Activities នៃ Multiple Computers ឆ្លងកាត់តាមរយៈ Networkហើយម្យ៉ាងវិញទៀត NOS ដើរតួយ៉ាងសំខាន់ ក្នុងការថែរក្សានូវដំណើរការ Networking អោយកាន់តែល្អប្រសើរ ។
 • Network Topologies : គឺជាទំរង់រូបសណ្ឋានដោយធ្វើការតភ្ជាប់រវាឧបករណ៍ពីរ រឺច្រើននៅក្នុង LAN ជាមួយគ្នា ។ រូបសណ្ឋាននេះមាន ៧ យ៉ាងគឺ Bus, Ring, Star, Tree, Mesh, Hybrid, Wireless ។
 • NIC (Network Interface Card) :NIC ផ្ទុកនូវធាតុផ្សំអេឡិចត្រូនិច (Electronic Component) ទាំងឡាយ ដែលបង្កើត និងត្រួតពិនិត្យបណ្តាញទំនាក់ទំនង (Network Communication) ។
 • Protocol:ជាសំនុំក្បួនច្បាប់ដែលកំនត់អោយប្រព័ន្ធពីរអាចទំនាក់ទំនងគ្នា ឬបញ្ជូន​ពត៌មាន​ទៅវិញទៅមកបានដោយ ពុំគិតពីលក្ខណៈនៃ Hardware ។
 • Port :ជាច្រកសំរាប់ចរាចរណ៍ទិន្នន័យ តាមរយៈ Protocol នីមួយៗ ។
 • Public IP : ជា IP Address ដែលផ្តល់ដោយ ISP ហើយមិនមានភាពស្ទួន​សំរាប់ប្រើប្រាស់លក្ខណៈជាសាកល ។
 • Private IP :ជា IP ដែលកំនត់ដោយ Administrator របស់ម៉ាស៊ីន Local ។

ការ install window គឺចាំបាច់សំរាប់Computer ដើំម្បីគ្រប់គ្រងនិងបញ្ជាcomputer។ ការ install window យើងអាច install តាម CD.ROM or DVD and Flash ក៏បានប៉ុន្តែយើងជ្រើសរើសយកការ install តាម CD.ROM

1. Install window 7 លើ Client

CD.ROM ចូលក្នុង CD.Drive​​
-ផ្ទាំងជ្រើសរើសភាសា
network-ផ្ទាំងបន្ទាប់
network-ផ្ទាំងជ្រើសរើសភាសាសំរាប់បញ្ចូល
-ចុច Next Button
-ផ្តាំងបន្ទាប់
network-ចុច Install now
-ផ្ទាំងបន្ទាប់​ជាផ្ទាំងសំរាប់ជ្រើសរើសខ្នាត window
network-ជ្រើសខ្នាតwindow ណាមួយ
-ចុចNext Button
network-គូសសញ្ញា​ I accep the license terms
-ចុច​ Next Button
ផ្ទាំងបន្ទាប់
networkចុច Costomer(Advanced)
បើសិនធ្លាប់ Install រួច ជ្រើស​ upgrade
Windowចាប់ផ្តើម copy file បន្ទាប់​ setup auto
networkដំឡើងណែតវឺក Peer to peer in window 7

1 – កំណត់នូវ network properties នៅលើកុំព្យូទ័រទាំងពីរ (នៅក្នុង Control Panel -> Network) ជ្រើសរើសនូវ Properties ដោយ Right Click
network2 – ជ្រើសរើសនូវ Internet Protocol (TCP/IP) ហើយចុចនូវ Properties button ដើម្បីផ្លាស់ប្តូរនូវ IP Address ទៅជា 192.168.1.1 នៅកុំព្យូទ័រទី១ និង 192.168.1.2 នៅកុំព្យទ័រទី២។ ហើយសូមវាយនូវលេខ 255.255.255.0 នៅក្នុងប្រអប់ subnet mask (ចំពោះកុំព្យូទ័រទាំង២)។
network3 – បង្កើតនូវ Workgroup អោយ Local Network។ សូមធ្វើការ Right click នៅ My Computer -> ជ្រើសរើសនូវ Properties ហើយសូមចុចលើ Computer Name tab ។ សូមកំណត់នូវឈ្មោះរបស់ computer និង workgroup នៅក្នុងប្រអប់រៀងៗខ្លួន។

ចំណាំ៖ ឈ្មោះរបស់ computer (computer name) គឺចាំបាច់ត្រូវកំណត់មិនអោយដូចគ្នា តែឈ្មោះរបស់ workgroup គឺចាំបាច់អោយដូចគ្នា
networknetwork4 – ចុចនូវ button OK បន្ទាប់មក Reboot នូវកុំព្យូទ័ររបស់អ្នក។
5- បន្ទាប់ពី Restart កុំព្យូទ័ររបស់អ្នក នោះលោកអ្នកនឹងអាចភ្ជាប់កុំព្យូទ័រទាំង២អោយស្គាល់គ្នាបាន។

2.ការInstall Window server 2008 លើ​​​ មាសីនមេ

​ដាក់DVD or CD.ROM ចូលក្នុង​ CD Drive
networkផ្ទាំងបន្ទាប់សូមជ្រើសភាសាដើម្បី Install
ចុច​Next Button
ផ្ទាំង​បន្ទាប់
networkចុច Install
networkផ្ទាំងបន្ទាប់
networkជ្រើសរើសប្រភេទ​ window
ចុច​ Next Button
ផ្ទាំងបន្ទាប់
networkគូស​ I accept the license terms បន្ទាប់ចុច Next Button
networkចុច Costomer(Advanced)
បើសិនធ្លាប់ Install រួច ជ្រើស​ upgrade
Windowចាប់ផ្តើម copy file បន្ទាប់​ setup auto
networkចុច Next Button
networkWindowចាប់ផ្តើម copy file បន្ទាប់​ setup automatic
ពេលInstallបញ្ចប់វានិងចេញផ្ទាំងសំរាប់ដាក់password
networkចុចButton Ok
networkបំពេញឈ្មោះនិងលេខកូដ​ រួចចុចសញ្ញាព្រួញ
networkចុច ok
បើសិនជាផ្ទាំងបន្ទាប់ចេញមក
networkចុច Ctrl+Alt+Delete បំពេញname and password OK


មេរៀនទី២: ដំឡើងលើប្រពន្ធ័ ណែតវឺក

មេរៀនទី២: ឡើងលើប្រពន្ធ័ ណែតវឺក

បង្រៀនដោយលោកគ្រូ: ទាវ ឈុនណន
ព្រឹទ្ធបរុស មហាវិទ្យាល័យ វិទ្យាសាស្រ្ត និង បច្ចេកវិទ្យា
នៃ សាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជា
Tel: 077778647-070778647-0977778647

2.1 ការផ្លាស់ប្តូរពីអត្តសញ្ញាណប្រព័ន្ធ Network

ផ្លាស់ប្តូរជួនកាលចាំបាច់ប្រើជាមួយ server ដើម្បីផ្លាស់ប្តូរអត្តសញ្ញាណ នៃ server មួយដែលមិនមាន domain controller ត្រូវ log ចូលដោយប្រើ account របស់ administrator មានជំហានដូចខាងក្រោមនេះ:
1.     បើកក្នុង System tool ក្នុង Control Panel រួចហើយចុចលើឈ្មោះ កុំព្យូទ័ររបស់លោកអ្នក។
2.    ការអធិប្បាយពិពណ៌នា server នៅក្នុងប្រអប់ Computer Description រួចចុចលើ Change។
3.    វាយសរសេរឈ្មោះថ្មី សំរាប់កុំព្យូទ័ររបស់លោកអ្នកនៅក្នុងប្រអប់ ឈ្មោះ Computer Name ដូចបង្ហាញក្នុងរូប6។

network2-ការដំឡើងសមាសភាពប្រព័ន្ធ Network ដើម្បីបន្ថែម add ឬផ្លាស់ប្តូរ change សំរាប់ សមាសភាព ប្រព័ន្ធ network ដែលប្រើខ្សែដូចជា clients ឬសេវានិង protocol បើកការភ្ជាប់ ប្រព័ន្ធ Network Connections (រកមើលនៅក្នុង Control Panel) រួចចុចនៅ លើខាងស្តាំដៃនៃ Local Area Connection icon រួចហើយជ្រើសរើស Properties ពីក្នុង shortcut menu។ យើងបើកប្រអប់ Local Area Connection Properties ដែលបានបង្ហាញដូចក្នុងរូប 7 ដែលលោកអ្នកអាច ប្រើដើម្បី មើល ការផ្លាស់ប្តូរសមាសភាពប្រព័ន្ធ network របស់ Server រួច ហើយនៅខាងលើប្រើ tab ចូលក្នុង General tab នឹងមានបង្ហាញ network adapter។
networkដើម្បីដំឡើងសមាសភាពប្រព័ន្ធ network component បានចុចលើ Install រួចជ្រើសរើសប្រភេទ នៃ សមាសភាព ដែលលោកអ្នកចង់បានដំឡើង ដូចជា(Client, Service, or Protocol) រួចហើយចុចលើ Add។ ជ្រើសរើស សមាសភាពពីក្នុង list ដែលបានបង្ហាញរួចចុចលើ OK។ ដើម្បីដំឡើង សមាសភាព (ប្រសិនបើសមាសភាពអាចដំឡើងនៅក្នុង option) ជ្រើសរើស សមាសភាពរួចចុចលើ Properties។

2-ការដំឡើង TCP/IP TCP/IP គឺ protocol មានសារ:សំខាន់ណាស់សំរាប់ប្រើប្រព័ន្ធ network សព្វថ្ងៃ នេះ ហើយវាជា backbone សំរាប់ Microsoft នៃប្រព័ន្ធ network ក្នុង Windows 2000, Windows Server 2003, Windows 2008។ គឺជា protocol ដែលប្រសើរបំផុតសំរាប់ប្រព័ន្ធ network រួចហើយវាត្រូវការអនុញ្ញាត្ត អោយចូល Internet។ខាងក្រោមនេះជាជំហានទាំងបីរ:

ទស្សន:នៃ TCP/IP ដូចជា IP addressing និង subnet mask ហើយនិង gateway។

​​​​​    ទោះបីជាប្រព័ន្ធ network របស់លោកអ្នកផ្គត់ផ្គង់ DHCP ដើម្បីដំឡើង TCP/IP។

​​   បង្ហាញមានកុំព្យូទ័រនៅលើប្រព័ន្ធ network ប៉ុន្មាន។ Windows ជួយ ផ្គត់ផ្គង់មជ្ឈមណ្ឌល Network Diagnostic។

ការដំឡើង TCP/IP

TCP/IP ត្រូវបានបង្ហាញជា default network protocol ប្រសិនបើ មានប្រព័ន្ធ network adapter ត្រូវបានរាវរកនៅពេលដំឡើង។ ប្រសិនបើប្រើ default ថែមពីលើការដំឡើង លោកអ្នកអាចបន្ថែម TCP/IP ជាជំហានៗទាំង នេះ (លោកអ្នកអាចដំឡើង TCP/IP version 6 បានផងដែរ):

1.     ចុចលើ Start ជ្រើសរើស Control Panel រួចហើយ Network Connections។ ចុចលើស្តាំដៃការភ្ជាប់ ដែលលោកអ្នកចង់បានដំឡើង TCP/IP រួចហើយជ្រើសរើស Properties ពីក្នុង shortcut menu។
2.    ប្រសិនបើ TCP/IP វាមិនមាននៅក្នុង list របស់សមាសភាពដែលបាន ប្រើដូចបង្ហាញក្នុងរូប 6 រួចចុចលើ Install។
3.    ជ្រើសរើស Protocol រួចហើយចុចលើ Add។
4.    ក្នុងការជ្រើសរើសក្នុងប្រអប់ Network Protocol ជ្រើសរើស Internet Protocol (TCP/IP) រួចហើយចុចលើ OK។
5.    ផ្ទៀងផ្ទាត់ប្រអប់ Internet Protocol (TCP/IP) គឺត្រូវបានជ្រើសរើស រួចហើយជ្រើសរើសចុចលើ OK។

 

មេរៀនទី៣: ដំឡើង Dynamic និង Static

មេរៀនទី៣: Dynamic និង Static Address

បង្រៀនដោយលោកគ្រូ: ទាវ ឈុនណន
ព្រឹទ្ធបរុស មហាវិទ្យាល័យ វិទ្យាសាស្រ្ត និង បច្ចេកវិទ្យា
នៃ សាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជា
Tel: 077778647-070778647-0977778647

វាជាការងាយស្រួលប្រើបំផុតដែលជាមធ្យោបាយសំរាប់ដំឡើងលើ ម៉ាស៊ីនលើប្រព័ន្ធ network ដែល រត់លើ TCP/IP ដោយប្រើ DHCP server បញ្ជូន IP address ដោយស្វ័យប្រវត្តិ។ ការប្រើប្រាស់ DHCP គឺសំរាប់ផ្តល់ អោយ client ដែលមាន DNS server និង gateway។ នៅក្នុង Windows Server 2003 ភ្ជាប់ដោយស្វ័យប្រវត្តិជាមួយ DHCP server ទៅ IP address ទោះបីជា server គឺជា domain controller ការប្រើប្រាស់ dynamic និង static IP address បង្ហាញដូចខាងក្រោមនេះ:

ជ្រើសរើស Internet Protocol (TCP/IP) សមាសភាពក្នុងប្រអប់ Local Area Connection Properties រួចហើយចុចលើ Properties។ ដែលប្រអប់ Internet Protocol (TCP/IP) Properties បង្ហាញដូច ក្នុងរូបភាព 8។
networkរូបភាព 8: ប្រើ tab ចូលក្នុង General នៃប្រអប់ Internet Protocol (TCP/IP) Properties

1.     ជ្រើសរើស IP Address Automatic មិនធ្វើការជ្រើសរើសនៅលើ ម៉ាស៊ីនកូនដោយមិនបាច់ប្រើ IP ទៀតឡើយគឺមានប្រើ DHCP server។

2.    ជ្រើសរើស DNS Server Address Automatic ប្រសិនបើ DHCP server បានបង្កើតដើម្បីផ្គត់ផ្គង់ DNS server addresses ទៅអោយ client ម្យ៉ាងទៀតជ្រើសរើសដោយប្រើ DNS Server Address ខាង ក្រោម រួចហើយវាយ IP addressសំរាប់ DNS servers ដែលអ្នកចង់ ប្រើប្រាស់។

ការប្រើ Static Address

ប្រសិនបើប្រព័ន្ធ network របស់លោកអ្នកមិនធ្វើការដែលមាន DHCP server ឬប្រសិនបើលោក អ្នកបង្កើត DHCP server លោកអ្នកត្រូវការណែនាំ ដំឡើង TCP/IP ដើម្បីប្រើ static IP address និងព័ត៌មាន DNS។ ប្រសិនបើ ប្រព័ន្ធ network ដែលប្រើ DHCP server ហើយ DHCP server ទាំងអស់នឹង ត្រូវការ update ដែលរួមមាន static IP address។

ដើម្បីបង្កើតប្រព័ន្ធ system ជាមួយ static IP address មើលជំហាន:

1.     ជ្រើសរើសសមាសភាព Internet Protocol (TCP/IP) នៅក្នុងប្រអប់ Local Area Connection Properties រួចហើយចុចលើ Properties។

2.    ជ្រើសរើស Use The Following IP Address វាយ address ដែល លោកអ្នកបានផ្តល់ក្នុងប្រអប់ IP Address រួចហើយចុចលើ Tab ដើម្បី ចូលស្វ័យប្រវត្តិក្នុង default subnet mask។

3.    វាយសរសេរ IP address សំរាប់ default gateway ឬ router នៅក្នុងប្រអប់ Default Gateway។ ឆ្ពោះទៅ default gateway ឬ route ដែលធ្វើចរាចរណ៍សំរាប់ Host នៅក្នុង subnet តំបន់។

4.    ជ្រើសរើស Use The Following DNS Server Addresses មើលលក្ខណ: IP address សំរាប់ DNS server។ វាយសរសេរ primary រួចហើយនិង secondary DNS server address ក្នុងប្រអប់ ដែលបានផ្គត់ផ្គង់។

5. ការបង្កើត Advanced TCP/IP

ប្រសិនបើមិនប្រើ DHCP server ដើម្បីដំឡើង IP address របស់ server រួចហើយប្រមូលផ្តុំការបង្កើតដែលលោកអ្នកត្រូវការបញ្ចូល។ ចុចលើ ប្រអប់ Advanced in the TCP/IP Properties ។ នេះមានន័យថាប្រអប់ Advanced TCP/IP Settings បានបើកដែលលោកអ្នកប្រើលក្ខណ:ពិសេស រួមមាន WINS servers, NetBIOS នៅលើ TCP/IP។

6-ការដំឡើងបង្កើត IP

ប្រអប់ Advanced TCP/IP Settings បានផ្ទុកមានបួន tab ចូលដំបូង គឺជា IP Settings ចូលក្នុងដើម្បីបន្ថែម IP address និង subnet mask សំរាប់ការភ្ជាប់ប្រព័ន្ធ network ដូចជា gateway server ត្រូវតែប្រើ។ ដើម្បី ផ្លាស់ប្តូរ options នៅលើ tab នេះមានជំហានដូចខាងក្រោម:

1.     ប្រើ Add, Edit និងប៊ូតុង Remove នៅក្នុងប្រអប់ IP Address (បង្ហាញរូប 9) អ្នកអាចប្រើបានប្រាំ IP address និង subnet mask សំរាប់ការភ្ជាប់ network រវាង logical IP networks ឬប្រើ IP address ជាទោល។
networkរូបភាព 2.9: ប្រអប់ការបង្កើត IP Settings នៃ advanced TCP/IP Setting

2.    ដើម្បីបន្ថែម default gateway ឬ router ចុចលើ Add រួចហើយវាយ សរសេរ IP address សំរាប់ router។

3.    ឥឡូវនេះបន្ថែម interface សំរាប់ការភ្ជាប់។

7-ការដំឡើងបង្កើត DNS  ចុចលើ DNS ដើម្បីចូលក្នុង advanced DNS settings សំរាប់ការភ្ជាប់ ប្រព័ន្ធ network ដូចបង្ហាញក្នុងរូប 10។ ខណ:ដែល ប្រើការដំឡើង DNS settings:
networkរូបភាព 2.10: ចូលក្នុងប្រអប់ DNS នៃ Advanced TCP/IP Settings

1.     ប្រើប៊ូតុង Add, Edit និង Remove នៅក្នុងប្រអប់ DNS Server Addresses ដើម្បីបន្ថែមឬផ្លាស់ប្តូរ DNS servers លោកអ្នកចង់ប្រើ សំរាប់ការភ្ជាប់។

2.    ជ្រើសរើស ដើម្បីប្តូរឈ្មោះ names (ដូចជា srv1)។

3.    ដើម្បីបន្ថែមឈ្មោះ DNS domain name លក្ខណ:សំគាល់របស់កុំព្យូទ័រ ក្នុងអត្តសញ្ញាណ Network Identification របស់ប្រព័ន្ធ System Properties Control Panel វាយសរសេរឈ្មោះ DNS domain ដែល លោកអ្នកចង់បានក្នុង DNS Suffix។

4.    ដើម្បីការពាររារាំង server ពីការចុះឈ្មោះ IP address ជាមួយ DNS server លុប Register របស់ការភ្ជាប់ Address នៅក្នុងប្រអប់ DNS។

5.    ដើម្បីប្រើ server ចុះឈ្មោះ domain name រួមមាន DNS suffix និងជ្រើសរើសការភ្ជាប់ DNS Suffix នេះនៅក្នុងប្រអប់ DNS Registration។

8-ការដំឡើងបង្កើត WINS

ដំឡើង WINS សំរាប់កុំព្យូទ័ររបស់លោកអ្នក ចុចលើ WINS ក្នុង ប្រអប់ Advanced TCP/IP Settings (បង្ហាញក្នុងរូប 11)។ ប្រសិនបើ WINS server គឺកំពុងប្រត្តិបត្តិការនៅលើប្រព័ន្ធ network បន្ថែម addresses របស់វា។ ចូលក្នុង tab ក្នុងប្រអប់ Advanced TCP/IP Settings ប្រើ Add, Edit និង Remove ដើម្បីផ្លាស់ប្តូរ WINS server។

ដើម្បីអាចប្រើ Lmhosts file សំរាប់ដោះស្រាយឈ្មោះ NetBIOS ទៅ IP addresses ជ្រើសរើសប្រអប់ Enable LMHOSTS Lookup រួចហើយចុច បញ្ចូលលើ LMHOSTS ទៅក្នុង Lmhosts file។

កាលណាលោកអ្នកដំឡើង WINS server មួយដែលប្រើ Ipconfig command នៅក្នុង command prompt ដើម្បីផ្តល់ IP address រួចហើយវាយ សរសេរថា address នៅក្នុង WINS Address។ មិនសរសេរ WINS server ផ្សេងទៀត​ លោកអ្នកមិនចង់បានការចុះ WINS server ទៅក្នុងឈ្មោះ NetBIOS name ឬជាមួយ WINS server ប្រសិនបើសេវា WINS service មិនមានចាប់ផ្តើ bootup។
networkរូបភាព11: ប្រើ tab ចូល WINS នៃ advanced TCP/IP Setting

9-ការដំឡើង NWLink IPX/SPX

ការដំឡើង NWLink Internetwork Packet Exchange/ Sequenced Packet Exchange (IPX/SPX) ត្រូវបានរចនាឡើងងាយស្រួល ក្នុងការដំឡើងដែលជា route protocol ដែលមាននៅក្នុង IPX/SPX protocol របស់ NetWare។ ការដំឡើង NWLink IPX/SPX protocol មានជំហាន:

1.     ដំឡើង protocol នៅក្នុងប្រអប់ Local Area Connection Properties ដែលអាចអនុញ្ញាតចុចលើ Local Area Connection icon ខាងស្តាំដៃក្នុង Network Connections folder រួចជ្រើសរើស Properties។

2.    ជ្រើសរើស protocol រួចចុចលើ Properties។
networkរូបភាព 2.12: ចុចលើ General នៃ NWLink IPX/SPX/NetBIOS

1.     Windows នឹងរាវរកប្រភេទ frame ដោយផ្ញើមកខាងក្រៅ Routing Information Protocol (RIP) ស្នើរទៅប្រភេទ frame រួចហើយរងចាំហើយ Windows បង្កើតជាប្រភេទ default frame សំរាប់ប្រើជាមួយ Ethernet 802.2, Ethernet 802.3, Ethernet II, និង Network Access Protocol (SNAP)។

2.    លក្ខណ:នៃប្រភេទ frame ណែនាំនិងបន្ថែមប្រភេទ frame ជាច្រើន ដែលបានជ្រើសរើស Manual Frame Type Detection រួចហើយ ចុចលើ Add។

 

មេរៀនទី៤:ដំឡើងនិងរៀបចំម៉ាស៊ីន

មេរៀនទី៤: ការដំឡើងនិងរៀបចំម៉ាស៊ីន Printer

បង្រៀនដោយលោកគ្រូ: ទាវ ឈុនណន
ព្រឹទ្ធបរុស មហាវិទ្យាល័យ វិទ្យាសាស្រ្ត និង បច្ចេកវិទ្យា
នៃ សាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជា
Tel: 077778647-070778647-0977778647

សព្វថ្ងៃនេះមានម៉ាស៊ីន Printer ជាច្រើនប្រភេទដូចជា Canon, HP, Samsung, Jet និងប្រភេទ Epson ដែលគេនិយមប្រើកាលពីមុនតម្លៃរបស់ថ្លៃ ជាងបច្ចប្បន្ននេះកាលនោះគេតែងតែ printer share ចែក ចាយនៅក្នុងក្រុមហ៊ុន​ឬតាមការិយាល័យធ្វើការនីមួយៗដែលមានភ្ជាប់ប្រព័ន្ធ network យើងអាច print ពីចំងាយម៉ាស៊ីនរបស់យើងតាមប្រព័ន្ធ network បាន។ ការងារ Share ចែកចាយងាយស្រួលដំឡើង បំផុត។

9-1. ស្វែងយល់ពីមូលដ្ឋាន

មុនពេលលោកអ្នកអាចទទួលបាន Printer Server ដែលប្រើប្រាស់ Microsoft Windows Server 2008 វាជួយស្វែងយល់ពីរបៀបមូលដ្ឋាន នៃការដំឡើង Windows Server 2008 ជាមួយម៉ាស៊ីន printer និងធ្វើជា ម៉ាស៊ីន print server។

9-2 ស្វែងយល់ពី Print Server

ម៉ាស៊ីន Print server គឺជាម៉ាស៊ីនកុំព្យូទ័រ(ឬជាប្រដាប់ដែលប្រើប្រាស់ តាមប្រព័ន្ធ network) ដែល រៀបចំបញ្ជូនទំនាក់ទំនងរវាងម៉ាស៊ីន printer និងម៉ាស៊ីនកូន client ដែលលោកអ្នកចង់ print ទៅ ម៉ាស៊ីន printer មេ។

ជាទូទៅមានពីររបៀបដើម្បីបង្កើត print server ដែលប្រើនៅក្នុង Windows Server 2008, Windows 2003, Window 7 និង Windows NT គឺជាធ្វើជា print server ហើយរបៀបម្យ៉ាងទៀតគឺប្រើម៉ាស៊ីន “intelligent” ផ្គត់ផ្គង់អោយម៉ាស៊ីនកូន client តែម្តងជាមួយ printer driver ដោយមិនបាច់ ធ្វើជា Server នៅលើ Windows ឡើយ។

9-3-ការរដំឡើងម៉ាស៊ីន Printer

ដើម្បីបន្ថែមម៉ាស៊ីន printer ទៅក្នុងប្រព័ន្ធ system ក្នុង Windows Server 2003 គឺប្រើ Add Printer Wizard។ ប្រសិនបើលោកអ្នកបានដំឡើង printer ដំឡើងក្នុង Microsoft Windows XP នោះវាប្រហាក់ ប្រហែលដំណើរ ការនៅក្នុង Windows Server 2008។ បន្ទាប់ពីបន្ថែមម៉ាស៊ីន printer ដោយ ប្រើ Add Printer Wizard លោកអ្នកត្រូវការបង្កើត permission ផ្តល់អោយ ទៅ printer។

9-4- ការបន្ថែម Printer តំបន់

ម៉ាស៊ីន printer ដែលភ្ជាប់តាមលក្ខណ:រូបវិទ្យាធ្វើជា print server ដែលគេនិយមប្រើប្រាស់សព្វ ថ្ងៃនេះ ងាយស្រួលក្នុងការដំឡើងបំផុត។

ចំណាំ ប្រសិនបើលោកអ្នកកំពុងប្រើ USB ឬ IEEE 1394 សំរាប់ភ្ជាប់ជាមួយ printer ដែលអាច ដោត ភ្ជាប់ជាមួយ printer ទៅក្នុង server ពេលនោះវាទទួល printer ក្នុង Windows ដោយស្វ័យប្រវត្តិ ដំឡើងវាចែកចាយនៅលើប្រព័ន្ធ network ហើយអាចបង្កើតវានៅក្នុង Active Directory។ ដើម្បីប្រើ Add Printer Wizard បង្កើតជាម៉ាស៊ីន printer តំបន់បានដែលភ្ជាប់ជាលក្ខណ: រូបវិទ្យាទៅប្រព័ន្ធ system ដោយប្រើ parallel ឬ serial port បង្ហាញជំហាន ដូចខាងក្រោមនេះ:
1.     ភ្ជាប់ printer ទៅ port លើម៉ាស៊ីន server។
2.    ចុចលើ Start រួចហើយ Printers And Faxes ដើម្បីបើក Printers និង Faxes folder។
3.    ជ្រើសរើស Add Printer ពីក្នុង File menu ដើម្បីចាប់ផ្តើម Add Printer Wizard។
4.    ចុចលើ Next នៅក្នុង screen ដំបូងដើម្បីចាប់ផ្តើមប្រើប្រាស់ Add Printer Wizard។
5.    ជ្រើសរើស Local Printer ជ្រើសរើសដោយស្វ័យប្រវត្តិក្នុងប្រអប់ Automatically Detect And Install My Plug And Play Printer រួចហើយចុចលើ Next។
networkរូបភាព.1: ការដំឡើងទំព័រ Network Printer នៃ Add Printer Wizard

6.    Windows នឹងបង្ហាញប្រអប់ New Hardware Found ថ្មីកាលណា វាបង្ហាញទីតាំង printer។ ប្រសិនបើ Windows ទាមទារត្រូវការ driver សំរាប់ឧបករណ៍ត្រូវបញ្ចូល CD ឬ Software ទៅអោយវានោះ វានឹងដំឡើងដោយស្វ័យប្រវត្តិ។
7.    ប្រសិនបើ printer មិនបានរាវរកទេ ចុចលើ Next ចូលមើលការណែនាំ របស់ printer។
8.    ក្នុងការជ្រើសរើសទំព័រ Printer Port បង្ហាញក្នុងរូប 2 ការជ្រើសរើស port printer ត្រូវបានបញ្ជូលរួចហើយចុចលើ Next។
networkរូបភាព 3.2: ជ្រើសរើសទំព័រ Printer Port នៃការ Add Printer Wizard

9.    ជ្រើសរើសម៉ាក់ផលិតផល និងម៉ូដែលរបស់ printer ពីការដំឡើងលើ Printer Software រួចហើយចុចលើ Next។ ឬចុចលើ Windows Update ដើម្បីរាវរក driver ឬមាន Disk ដើម្បីផ្គត់ផ្គង់ driver disk។
10.  វាយសរសេរឈ្មោះរបស់ printer ក្នុងប្រអប់ Printer Name រួចចុចលើ Next។ ជ្រើសរើស ឈ្មោះជាមួយ 31 តួអក្សរមិនអាចប្រើ space ឬអក្សរ ពិសេសបាន។
11.   ជ្រើសរើសដើម្បីចែកចាយ printer ដោយជ្រើសរើសទាំងពីរ Do Not Share This Printer ឬ Share Name។ ប្រសិនបើ Share Name ត្រូវ បានជ្រើសរើស ផ្គត់ផ្គង់ឈ្មោះចែកចាយសំរាប់ printer រួចហើយ Windows បានបង្កើតដោយស្វ័យប្រវត្តិដែលមានឈ្មោះប្រាំបី 8-letter ជាមួយ MS-DOS រួចចុចលើ Next។
12.  វាយសរសេរឈ្មោះ printer តំបន់នៅក្នុងប្រអប់ Location។
13.  រួចហើយ Print តែសមួយទំព័រសាកមើលរួចចុចលើ Yes ក្នុងទំព័រ Print Test Page រួចហើយចុចលើ Next ដើម្បីមើលការសង្ខេបនៃការដំឡើង printer។ ដើម្បីផ្លាស់ប្តូរការដំឡើងចុចលើ Back រួចហើយចុចលើ Finish ដើម្បីបញ្ចប់ការដំឡើង។

9-5-ការដំឡើង Network Printer

ជាទូទៅម៉ាស៊ីន printer ដែលលោកអ្នកចង់បានដើម្បីភ្ជាប់ print server រួចហើយចែកចាយ ជាមួយ ប្រព័ន្ធ network ទៅអោយអ្នកប្រើប្រាស់ ដែលប្រើតាមស្តង់ដា Standard TCP/IP ឬ LPR printer port ដើម្បីភ្ជាប់ network printer។

9-6-ន្ថែម TCP/IP Printer លើ TCP/IP Printer Port

ការដោះស្រាយបានល្អប្រសើរជាមួយ network printer គឺប្រើស្តង់ដា standard TCP/IP printer port។ ដែលស្តង់ដា standard TCP/IP printer port មាននៅក្នុង Windows Server 2008 សំរាប់ ផ្គត់ផ្គង់អោយប្រព័ន្ធ network printer ដែលប្រើ TCP/IP ការប្រើប្រាស់ printer ប្រសើរដែល បាន ភ្ជាប់ជាមួយឧបករណ៍ network ដូចជាប្រភេទ Hewlett-Packard JetDirect ឬ Intel NetPort។ ការភ្ជាប់បង្កើត printer មានភាពងាយបំផុត set ផ្គត់ផ្គង់មានព័ត៌មានជាច្រើន គឺអាចលឿនជាង 50 ភាគរយជាមួយ LPR Port Monitor។

1.     ភ្ជាប់ printer ទៅប្រព័ន្ធ network រួចហើយដំឡើង printer ជាមួយ TCP/IP សំរាប់ប្រព័ន្ធ network។
2.    ចុចលើ Start រួចហើយចូលក្នុង Printers And Faxes។
3.    ជ្រើសរើស Add Printer ពីក្នុង File menu ដើម្បីចាប់ផ្តើម Add Printer Wizard។
4.    ចុចលើ Next លើទំព័រដំបូងដើម្បីចាប់ផ្តើមដែលប្រើ Add Printer Wizard។
5.    ជ្រើសរើស Local Printer Attached To My Computer រួចហើយ ដោះចេញប្រអប់ Automatically Detect And Install My Plug And Play Printer។
6.    ជ្រើសរើស Create A New Port រួចហើយជ្រើសរើស Standard TCP/IP Port ពីក្នុង list រួចហើយចុចលើ Next។
7.    កំណត់ពអោយបានច្បាស់ printer ត្រូវបានភ្ជាប់ជាមួយប្រព័ន្ធ network ហើយឬនៅ ប្រសិនបើមិនមានការភ្ជាប់ប្រព័ន្ធ network នោះត្រូវភ្ជាប់រួចហើយចុចលើ Next លើទំព័រ ដំបូង រួចហើយចុចលើ Add Standard TCP/IP Printer Port Wizard។
8.    វាយសរសេរឈ្មោះ printer name ឬ IP address ក្នុងប្រអប់ដូច បង្ហាញក្នុងរូប 3។
network

រូបភាព 3.3: ទំព័របនកន្ថែម Add Port នៃស្តង់ដា Add Standard TCP/IP Printer Port។

 9.    ប្រសិនបើចាំបាច់ផ្លាស់ប្តូរឈ្មោះ TCP/IP port ដែល Windows បំពេញចូលដោយស្វ័យ ប្រវត្តិ រួចហើយចុចលើ Next។
10.  ប្រសិន Windows មិនអាចរាវរកឃើញ printer ជ្រើសរើស printer ពី Standard list របស់វា (បង្ហាញក្នុងរូប 3) រួចចុលើ Next ហើយចុចលើ Finish ឬជ្រើសរើស Custom រួចចុចមើលការដំឡើងក្នុងប្រអប់ Configure Standard TCP/IP Port Monitor បង្ហាញក្នុងរូបភាព 5។
networkរូបភាព 4: បន្ថែមទំព័រ Additional Port Information Required នៃស្តង់ដា Add Standard TCP/IP Printer Port
networkរូបភាព 3.5: ប្រអប់ Configure Standard TCP/IP Port Monitor នៃស្តង់ដា Standard TCP/IP Printer Port។

11.   ជ្រើសរើស protocol របស់ printer ប្រើឬជា LPR(សំរាប់ប្រើព័ត៌មាន ច្រើនអំពីការដំឡើង server ដែលប្រើ LPR port ដើម្បីទំនាក់ទំនងជា មួយ printer ដែលប្រើសេវា LPD។
12.  វាយសរសេរចំនួន port សំរាប់ printer ប្រសិនបើលោកអ្នកកំពុងប្រើ protocol ឬប្រើជា default port មានចំនួន 9100។ t
13.  ដើម្បីប្រើ LPR protocol វាយសរសេរឈ្មោះ queue នៅក្នុងប្រអប់ ដែលផ្តល់អោយ។
14.  ប្រសិនបើ printer អាចផ្គត់ផ្គង់ Simple Network Management Protocol (SNMP) ដូចជា RFC 1759 ជ្រើសរើសប្រអប់ SNMP Status Enabled check រួចហើយវាយសរសេរឈ្មោះ Community Name និងមាតិកា SNMP Device។
15.  ចុចលើ OK កាលណាបានបញ្ចប់ការដំឡើង TCP/IP port រួចចុចលើ Next រួចហើយចុចលើ Finish។
16.  ប្រសិនបើ Windows មិនអាចរាវរកឃើញ printer ជ្រើសរើសម៉ូដែល printer នៅលើទំព័រ បន្ទាប់រួចហើយចុចលើ Next។
17.  វាយសរសេរឈ្មោះរបស់ printer នៅក្នុងប្រអប់ Printer Name text រួចចុចលើ Next។ ជ្រើសរើសឈ្មោះដែលមានរហូតដល់ 31 តួរអក្សរ characters ឬតិចជាងមិនអាចប្រើ Space និងតួរអក្សពិសេស។
18.  ជ្រើសរើសដើម្បីចែកចាយ printer ដោយជ្រើសរើសទាំងពីរគឺ Do Not Share This Printer ឬ Share Name។ ប្រសិនបើយក Share Name ត្រូវបានជ្រើសរើសផ្តល់ឈ្មោះចែកចាយសំរាប់ printer។ ហើយ Windows បង្កើតដោយស្វ័យប្រវត្តិដែលមានប្រាំបីតួរអក្សរនៅក្នុង MS-DOS រួចហើយចុចលើ Next។
19.  វាយសរសេរទីតាំងឈ្មោះ printer នៅក្នុងប្រអប់ Location
20. Print មួយទំព័រតែសសា រួចចុចលើ Yes លើទំព័រ Print Test រួចហើយ ចុចលើ Next ដើម្បីបង្ហាញ ពីសង្ខេបនៃការដំឡើង printer។ ដើម្បីប្តូរ ការជ្រើសរើសដំឡើងនេះ ចុចលើ Back ឬចុច Finish លើដើម្បី បញ្ចប់ការដំឡើង។
9-7-របន្ថែម Printer លើ LPR Printer Port

មធ្យោបាយមួយផ្សេងទៀតដើម្បីភ្ជាប់ប្រព័ន្ធ network printer មួយគឺ ប្រើ LPR port ដែលអនុញ្ញាត អោយ print server ទំនាក់ទំនងជាមួយ printer អាចភ្ជាប់ទៅកុំព្យូទ័រ UNIX ដើយប្រើសេវា LPD។

ជំហានខាងក្រោមនេះដើម្បីបង្កើតប្រព័ន្ធ network printer ឆ្លងកាត់ LPR port:

1.     ភ្ជាប់ printer ទៅលើប្រព័ន្ធ network រួចហើយដំឡើង printer ជាមួយ TCP/IP និង LPD។
2.    ដំឡើងសេវា Print Service សំរាប់ UNIX ដោយប្រើ Windows Component ។
3.    ចុចលើ Start រួចហើយយក Printers And Faxes។ ជ្រើសរើស Add Printer ពីក្នុង File menu ដើម្បីចាប់ផ្តើម Add Printer Wizard។
4.    ជ្រើសរើស Local Printer បញ្ចូលទៅក្នុង My Computer របស់អ្នករួច ហើយដោះចេញប្រអប់ Automatically Detect And Install My Plug And Play Printer។
5.    ជ្រើសរើស Create A New Port រួចជ្រើសរើស Standard TCP/IP Port ពីក្នុងបញ្ជីរួច ហើយ ចុចលើ Next។
6.    ជ្រើសរើសបង្កើត Create A New Port Type រួចហើយជ្រើសរើស LPR Port ពីក្នុងបញ្ជី list ចុចលើ Next។
7.    វាយសរសេរឈ្មោះឬ address របស់ printer ឬ print server ដែលរត់ LPD នៅក្នុងប្រអប់ text នៃប្រអប់ Add LPR Compatible Printer បង្ហាញក្នុងរូប 6។
networkរូបភាព 3.6: ក្នុងប្រអប់ Add LPR Compatible Printer នៃ Add Printer

មេរៀនទី៥:ផ្លាស់ប្តូរ Printer Permission

មេរៀនទី៥: ការផ្លាស់ប្តូរ Printer Permission

បង្រៀនដោយលោកគ្រូ: ទាវ ឈុនណន
ព្រឹទ្ធបរុស មហាវិទ្យាល័យ វិទ្យាសាស្រ្ត និង បច្ចេកវិទ្យា
នៃ សាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជា
Tel: 077778647-070778647-0977778647

ការផ្លាស់ប្តូរ Printer Permission

ដើម្បីផ្លាស់ប្តូរ permission នៅលើ printer បង្ហាញដូចជំហានខាងក្រោម:
1.     បើក Printers and Faxes folder ដែលស្ថិតនៅក្នុង Start menu។
2.    ចុចលើស្តាំដៃលើ printer លោកអ្នកផ្លាស់ប្តូររួចហើយជ្រើសរើស Properties ពីក្នុង shortcut menu។
3.    ចូលក្នុង Security ក្នុងប្រអប់ Properties របស់ printer បង្ហាញក្នុង រូប ។
networkរូបភាព 3.7: ប្រើ tab ចូល Security នៃប្រអប់ Properties របស់ printer

4.    ដើម្បីផ្លាស់ប្តូរ permission ពីក្នុង group មួយជ្រើសរើស group ពីក្នុង list រួចហើយចុចលើប្រអប់ក្នុង Permission នៃប្រអប់ដែលបានជ្រើស រើសដែលជា permission ផ្តល់ទៅអោយ group នីមួយៗ។

5.    ដើម្បីបន្ថែម user ឬ group មួយទៅក្នុង list ចុចលើ Add រួចហើយ វាយសរសេរឈ្មោះនៃ group ដែលលោកអ្នកចង់បន្ថែម add នៅក្នុង ប្រអប់ដូចបង្ហាញក្នុងរូប 8 រួចចុចលើប្រអប់ឈ្មោះ Name ដើម្បីផ្ទៀង ផ្ទាត់មើលថាតើអ្នកបានបញ្ចូលឈ្មោះ group ហើយឬនៅរួចហើយ ចុចលើ OK។
networkរូបភាព 3.8: ជ្រើសរើស Users ឈ្មោះកុំព្យូទ័រនិង Groups

6.    ដើម្បីដកចេញ user ឬ group ពីក្នុង list របស់ user និង group ជាមួយ permission ដែលប្រើ printer ជ្រើសរើស user ឬ group រួចហើយចុចលើ Remove។

7.    ដើម្បីអនុញ្ញាតមើលសុវត្ថិភាពនៃការបង្កើត ចុចលើ Advanced រួច ហើយប្រើ Permissions នៃប្រអប់ Advanced Security Settings ដើម្បីមើលការផ្លាស់ប្តូរ permission ទាំងអស់សំរាប់ user ឬ group នីមួយៗ។

8.    ដើម្បីមើលលក្ខណ:របស់ permission និងលក្ខណ:ពិសេសរបស់ user ឬ group មួយដែលអនុវត្តនៅលើ printer មួយគត់ ជ្រើសរើស user ឬ group រួចចុចលើ Edit រួចហើយជ្រើសរើសការដំឡើងនិងអនុវត្ត list. រួចចុចលើ OK។

2.4 ការចែកចាយ Printer និង Client Driver

ដើម្បីផ្លាស់ប្តូរឈ្មោះ share name របស់ printer ដែលប្រើលើប្រព័ន្ធ network ដើម្បីបញ្ឈប់ការចែកចាយ printer ឬដើម្បីដំឡើង driver ទៅអោយ ម៉ាស៊ីន client អាចប្រើជាមួយ printer មានជំហានដូចខាងក្រោមនេះ:

1.     នៅក្នុង Printers and Faxes folder ចុចខាងស្តាំដៃ printer ដែល លោកអ្នកចង់ជ្រើសរើស Properties ពី shortcut menu។

2.    ចុចលើ Sharing រួចហើយចុចលើ Share ក្នុងម៉ាស៊ីន Printer រួចហើយវាយសរសេរឈ្មោះចែកចាយ share name របស់ printer។
network

រូបភាព 3.9: ចូលក្នុង Sharing នៃប្រអប់ Properties របស់ printer

3.    ដើម្បីអោយ printer បោះពុម្ពនៅក្នុង Active Directory ជ្រើសរើស List នៅក្នុងប្រអប់ Directory (ដើម្បីប្តូរមានមធ្យោយបាយគឺធ្វើ printer ដែលត្រូវបានបោះពុម្ពនៅក្នុង Active Directory ដែលប្រើ Group Policy។

4.    ដើម្បីបន្ថែម client driver ដោយស្វ័យប្រវត្តិ download ហើយបាន ដំឡើងកាលណា Windows client និង Windows XP ឬ Windows Server 2003 បានភ្ជាប់ទៅ printer ចុចលើ Additional Driver។

5.    នៅក្នុងប្រអប់ Additional Drivers ជ្រើសរើសប្រអប់បន្ទាប់ទៅក្នុង client driver ដើម្បីដំឡើងរួចហើយចុចលើ OK។ ដើម្បីដំឡើងបន្ថែម client driver លោកអ្នកត្រូវការអនុញ្ញាតចូលទៅការដំឡើង file ពី CD-ROM ឬឆ្លងកាត់ប្រព័ន្ធ network។

2.4.1 ការដំឡើង Port និង Driver

លោកអ្នកអាចប្រើ Port និង Driver នៅក្នុងប្រអប់ Print Server Properties ដើម្បីដំឡើង port និង printer driver ដែលមាននៅលើ print server។ លោកអ្នកអាចបន្ថែម add port ថ្មីសំរាប់ printer ឬដំឡើង printer driver ដែលលោកអ្នកចង់បានដើម្បីបង្កើតទៅ client កាលណាវាបានភ្ជាប់ទៅ print server។ ដើម្បីធ្វើដូច្នេះមានជំហានបង្កើតខាងក្រោម:

1.     នៅក្នុង Printers and Faxes folder ជ្រើសរើស Server Properties ពីក្នុង File menu។

2.    មើលបណ្តា port នៅលើ print server រួចចូលក្នុង Ports។

 

មេរៀនទី៦: បង្កើតម៉ោង Time Zone

មេរៀនទី៦: បង្កើត ម៉ោងតំបន់ Set Time Zone, Network Configuration, Set computer name

បង្រៀនដោយលោកគ្រូ: ទាវ ឈុនណន
ព្រឹទ្ធបរុស មហាវិទ្យាល័យ វិទ្យាសាស្រ្ត និង បច្ចេកវិទ្យា
នៃ សាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជា
Tel: 077778647-070778647-0977778647

networkម៉ោង GMT-08:00 ដោយ default ចុចលើ Change time zone។

 • Provide Computer Information
 • Update This Server
 • Customize This Server

ផ្តល់ព័ត៌មានកុំព្យូទ័រ

Set time zone

ចុចលើ Set time zone  ប្រសិនបើ date and time មិនមាន ចុចលើប៊ូតុង Change date and time ដើម្បីបង្កើតវា ដើម្បីប្តូរម៉ោង តំបន់ time zone។
networkលោកអ្នកជ្រើសរើស ម៉ោងតំបន់ time zone ដូចខាងក្រោម -> ចុច OK -> OK
network

 • ដំឡើងណែតវឺក networking

ជំហាននេះ មានផ្នែក ផ្តល់ server របស់លោកអ្នក ជាមួយ static IP address ឬចាក់ចេញ ប្រសិនបើប្រើ DHCP។
ដើម្បីផ្តល់ server ដោយ static IP ចុចលើ Configure networking បើក Network Connections ចុចស្តាំលើ network card លោកអ្នកចង់ដំឡើង-> ចុចលើ properties។
networkពី Local area connection Properties ចុចលើ Internet Protocol Version 4 ( TCP/IPv4) -> ចុចលើ Properties
networkជ្រើសរើសប្រើ IP address ហើយបញ្ចូល IP address/Subnet mask/Default gateway/DNS as required -> ហើយចុច OK -> OK
network

 • ព័ត៌មានផ្តល់ កុំព្យូទ័រ

ជំហានចុងក្រោយ ផ្តល់អោយឈ្មោះមានន័យសម្រាប់ ម៉ាស៊ីន ចូលរយម ក្នុង workgroup ឬ domain។ ចុចលើ ឈ្មោះផ្តល់ដោយកុំព្យូទ័រ និង domain ដូចលោកអ្នកបានឃើញ។ ខាងក្រោម Computer Name tab ចុចលើ Change។
networkបញ្ចូលឈ្មោះ កុំព្យូទ័រ ចុចលើ ok Change-Server
networkឥឡូវ លោកអ្នកឃើញ ព័ត៌មានថ្មី ក្រោយពេល restart server រួចចុចបិទ close។
networknetworkRestart windows ចុចលើ restart now
networkបន្ទាប់ពីបញ្ចប់ លោកអ្នកមើលឃើញព័ត៌មានពិស្តារ។

 

 

 

មេរៀនទី៧: បញ្ចូល IP Address

មេរៀនទី៧: ដំឡើងបញ្ចូល IP Address

បង្រៀនដោយលោកគ្រូ: ទាវ ឈុនណន
ព្រឹទ្ធបរុស មហាវិទ្យាល័យ វិទ្យាសាស្រ្ត និង បច្ចេកវិទ្យា
នៃ សាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជា
Tel: 077778647-070778647-0977778647

Network –> Properties
network
ចុចលើ Local Area Connection
បើក Network Connections folder ពី Control Panel ដើម្បីដំឡើង TCP/IP។  ចុចស្តាំលើ network interface ដែលមាន TCP/IP properties លោកអ្នកចងប្តូរ  រួចហើយចុច  Properties ដើម្បីបើក property sheet របស់វា។ ចុចពីរដឹងលើ  TCP/IP ឬជ្រើសរើស TCP/IP ហើយចុចលើ Properties ដើម្បីបង្ហាញទំព័រទូទៅ General property។
1) Obtain an IP Address Automatically: ជ្រើសរើសលើ option នេះដើម្បីប្រើ DHCP ដោយ ស្វ័យប្រវត្តិ IP address និងការដំឡើងផ្សេងទៀត។
2) Use the Following IP Address: ជ្រើសរើស option នេះប្រសិនបើ លោកអ្នកត្រូវការ ផ្តល់ static IP address។
3) IP Address: លក្ខណ:ពិសេស static IP address ទម្រង់ជាគោលដប់
4) Subnet Mask: លក្ខណ:ពិសេស  subnet mask សម្រាប់  interface ទម្រង់ជាគោលដប់។
5) Default Gateway: default gateway ពីកុំព្យូទ័ររបស់លោកអ្នកមួយ នឹងប្រើដើម្បី route nonlocal IP។
6) Obtain DNS Server Address Automatically: ជ្រើសរើស option នេះដោយស្វ័យប្រវត្តិ ទទួល DNS servers ពី DHCP server។ ប្រើ option នេះគ្រាន់តែសម្រាប់ obtain the IP address ស្វ័យប្រវត្តិ។
7) Use the Following DNS Server Addresses: ជ្រើសរើស option នេះដើម្បីស្ថិតិ ផ្តល់ DNS server IP addresses។
8) Preferred DNS Server: លក្ខណ:ពិសេសនៃ IP address របស់ DNS server ដែលលោកអ្នក ចង់បានដើម្បីប្រើ default សម្រាប់ដោះស្រាយ host names ទៅ IP addresses។
9) Alternate DNS Server: លក្ខណ:ពិសេសនៃ IP address របស់ DNS server ដែលលោក អ្នកចង់ប្រើសម្រាប់ដោះស្រាយ ឈ្មោះ host names ប្រសិនបើ preferred DNS server គឺជា unavailable។
IP settings
ប្រើ Use the IP Settings ដូចបង្ហាញក្នុងរូប ដំឡើងបន្ថែម IP addresses សម្រាប់បន្ថែម ហើយបន្ថែម gateway។  ចុចលើ Add, Edit និង Remove ក្នុង IP Addresses ដើម្បីអនុញ្ញាត add, modify និង remove IP addresses ហើយទាក់ទង subnet masks លើកុំព្យូទ័រ។  លោកអ្នកអាច បន្ថែម IP address ច្រើនទៅ  server ទៅ host ច្រើន។ ចុចលើ Add ដើម្បីបង្ហាញ ប្រអប់ អាចវាយបញ្ចូល IP address និង subnet mask ថ្មីដើម្បីបន្ថែម។ ជ្រើសរើស address ដែលមានស្រេច រួចហើយចុចលើ  Edit or Remove ដើម្បីដោះ remove address។ ប្រើ Add, Edit, and Remove ក្នុង Default Gateways ដើម្បី add, modify, ឬ remove gateways។ ប្រព័ន្ធណែតវឺកតូចប្រើ  gateway មួយប៉ុន្តែប្រសិនបើណែតវឺកធំ ប្រើ gateways ច្រើន។
network

មេរៀនទី៨: ដំឡើង DNS ,WINS

មេរៀនទី៨: ដំឡើង DNS ,WINS

បង្រៀនដោយលោកគ្រូ: ទាវ ឈុនណន
ព្រឹទ្ធបរុស មហាវិទ្យាល័យ វិទ្យាសាស្រ្ត និង បច្ចេកវិទ្យា
នៃ សាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជា
Tel: 077778647-070778647-0977778647

networkដំឡើង WINS

network1) Enable LMHOSTS Lookup: ជ្រើសរើស option នេះដើម្បីអនុញ្ញាតអោយកុំព្យូទ័រ ប្រើ local LMHOSTS file ដោះស្រាយឈ្មោះ NetBIOS names ទៅ IP addresses
2) Import LMHOSTS:
ចុចដើម្បីបញ្ចូល LMHOSTS file ទៅក្នុង LMHOSTS file
3) Default:
ប្រើ option នេះដើម្បីមាន DHCP server ស្វ័យប្រវត្តិផ្តល់អោយ WINS settings
5) Enable NetBIOS Over TCP/IP:
ជ្រើសរើសលើ option នេះដើម្បីប្រើ NetBIOS over TCP/IP (NetBT) និង WINS
6) Disable NetBIOS Over TCP/IP:
ជ្រើសរើស option នេះដើម្បី disable NetBT ការដំឡើង WINS

WINS អាចដំឡើងលើកុំព្យូទ័រផ្សេងៗដើម្បី រត់លើ Windows Server 2008 ។  មុនពេល លោកអ្នកដំលើង WINS បង្កើតអោយបានច្បាស់ថា server គឺត្រូវបានដំលើង ជាមួយ static IP address និង default gateway។ WINS ត្រូវបានដំលើងដូចជាលក្ខណ:ពិសេស។ លោកអ្នកអាចបើក Add Features ពីសន្លឹក Initial Configuration Tasks ឬ Server Manager។

ដើម្បីដំឡើង WINS ធ្វើដូចជំហានខាងក្រោម:

1. ក្នុង សន្លឹក Configuration Tasks (ឬជាមួយលក្ខណ: Features node selected in Server Manager) ចុចលើ Add Features។ Add Features Wizard opens មើលរូបខាងក្រោម
networkចុចលើ Next
networkចុចលើ Install
network
ចុចលើ lose
network
បង្ហាញ WINS Server
network
2. ជ្រើសរើស WINS Server ក្នុង features list រួចហើយចុច Next ដើម្បីបន្ត។
3. ចុចលើ next ដើម្បី confirm ថា WINS Server នឹងដំឡើង។ ចុចលើ Insta
4. សន្លឹកបន្ទាប់ screen លើបញ្ជី features ដែលបានដំលើង ក្នុង WINS Server។  ចុចលើ Close ដើម្បីបិទ។ បន្ទាប់ពីការដំឡើង WINS installation បានបញ្ចប់។ លើ WINS Server បង្ហាញ Customize សន្លឹក Initial Configuration Tasks។ លោកអ្នកអាច មើលលក្ខណ: ដែលដំឡើង លើ Server Manager (Start, Administrative Tools, Server Manager)។
networkលោកអ្នកអាច រៀបចំ WINS ពី WINS Server Manager លោកអ្នកអាចរត់ WINS ក្នុង Microsoft Management Console។
networkចុចលើ Properties Local Area Connection
network
Local Area Connection Properties

ជ្រើសរើស Startà Run à MMC រួចហើយចុចលើ OK
networkចុចលើ Add
networkចុចលើ Add
network
ចុចលើ Finish, បិទរួចហើយចុចលើ OK
network
ចុចលើ Manage IP filter lists និង filter actions

–> Manage filter Action
network
ចុចលើ Add
network
ចុចលើ Next
network
ចុចលើ Next ជ្រើសរើស Block
networkរួចហើយចុចលើ next
network
ចុចលើ Finish រួចហើយបិទ
networkជ្រើសរើសលើ create IP security Policy
network
ចុចលើ Next
network
ចុចលើ Click Next
ជ្រើសរើស: Activate the default response rule
network
ចុចលើ Next
network
ចុចលើ next
network
ចុចលើ Yes
network
ចុចលើ Finish
network
ចុចលើ Assign និង  Un-Assign
network
ចប់រួចស្រេច
network

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

មេរៀនទី៩: បង្កើតថាស Disk Quota

មេរៀនទី៩: បង្កើតថាស Disk Quota សម្រាប់គណនី User Account

បង្រៀនដោយលោកគ្រូ: ទាវ ឈុនណន
ព្រឹទ្ធបរុស មហាវិទ្យាល័យ វិទ្យាសាស្រ្ត និង បច្ចេកវិទ្យា
នៃ សាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជា
Tel: 077778647-070778647-0977778647

networkជ្រើសរើស Quota Entries..
networkចុចលើ New Quota Entry
networkចុចលើ Advanced
networkចុចលើ Find
networkចុច OK
networkចុចលើ OK ទៀត
networkចុចលើ Limit Disk Space to
networkUser BUILTIN\Administrators
network

មេរៀនទី១០: ដោះ Uninstall IPv6

មេរៀនទី១០: ដោះ Uninstall IPv6 លើ Server 2008

បង្រៀនដោយលោកគ្រូ: ទាវ ឈុនណន
ព្រឹទ្ធបរុស មហាវិទ្យាល័យ វិទ្យាសាស្រ្ត និង បច្ចេកវិទ្យា
នៃ សាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជា
Tel: 077778647-070778647-0977778647

កម្មវិធី Server 2008 អាច Disable IPV6

របៀប uninstall TCP/IPv6 លើ Server 2008។ លោកអ្នកចង់ uninstall TCP/IPv6 បាន។ កាលណាលោកអ្នក uninstall TCP/IPv6 លើ Server 2008 ដោយមើល ipconfig បង្ហាញខាងក្រោម។
networkDisable TCP/IPv6
1. ដោះចេញ Uncheck “Internet Protocol version 6 (TCP/IPv6)” ពីការភ្ជាប់ និង adapter។
2. បើក Registry Editor, Regedit.exe
3. បើកលើ HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip6\Parameters\
4. ចុចស្តាំលើ “Parameters” ជ្រើសរើស “New” ជ្រើសរើស “DWORD (32-bit) Value”
network5.  ប្តូរឈ្មោះ key “DisabledComponents” បង្កើតតម្លៃ 0xFFFFFFFF ជាប្រព័ន្ធគោល១៦ Hexadecimal
network6. Restart កុំព្យូទ័រតម្លៃរបស់ registry នឹងដំណើរការ។

មេរៀនទី១១:ដំឡើង IIS 7.0 Web Server

មេរៀនទី១១: ការដំឡើង IIS 7.0 Web Server លើ Windows Server 2008

បង្រៀនដោយលោកគ្រូ: ទាវ ឈុនណន
ព្រឹទ្ធបរុស មហាវិទ្យាល័យ វិទ្យាសាស្រ្ត និង បច្ចេកវិទ្យា
នៃ សាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជា
Tel: 077778647-070778647-0977778647

លក្ខណ:ពិសេស សម្រាប់ Windows Server® 2008, Server Manager ផ្តល់:

– អនុញ្ញាតអោយលោកអ្នក ដំឡើង install / uninstall Server Roles និងលក្ខណ: ពិសេស។
– ផ្តល់ តួនាទី
– ការគ្រប់គ្រងឧបករណ៍ role management tool

មេរៀននេះ ផ្តល់ជំហានការដំឡើង IIS 7.0 លើ Windows Server 2008។

Local User Administrator (LUA) Security

កំណត់អោយបានច្បាស់ លោកអ្នកមាន administrative privileges លើម៉ាស៊ីន: ដោយប្រើ default។ លោកអ្នកអាចប្រើ notepad.exe លោកអ្នកនឹងរត់បញ្ជា command នេះដោយប្រើ: “runas /user:administrator notepad.exe”។ បញ្ចូល password របស់ Administrator account។  អាចប្រើ cmd-box ដោយរត់ “runas /user:administrator cmd.exe”។

Windows Security Dialog

ប្រសិនបើលោកអ្នក log ចូលគណនីមួយ ក្នុង administrator account នឹងឃើញប្រអប់ security បង្ហាញ។
networkជំហានទី១: Start Server Manager

ដើម្បីចាប់ផ្តើម Server Manager ចុចលើ: Start Menu -> All Programs -> Administrative Tools -> Server Manager បើកសន្លឹក Server Manager
networkជំហានទី 2: ការបន្ថែមតួនាទី Server Role

 • ក្នុង Server Manager ជ្រើសរើស Roles.
 • មើល Role Summary View ត្រូវបានបង្ហាញ

networkជំហានទី 3: ចាប់ផ្តើមបន្ថែម Add Roles Wizard

 • ចុចលើ Add Roles.
 • សន្លឹក Add Roles Wizard បើក
 • ចុចលើ Next  ដើម្បីជ្រើសរើស roles ដំឡើង

networkជំហានទី 4: ជ្រើសរើស Web Server (IIS) Role ដើម្បីដំឡើង

 • ចុចឆែក Check Web Server (IIS)

networkជំហានទី 5: Web Server Role លើ WAS  IIS ដោយពឹងផ្អែកលើ Windows Process Activation Service (WAS) លក្ខណ:បង្ហាញដូចខាង ក្រោម។

 • ចុច Add Required Role Services ដើម្បីបន្ត

networkWeb Server ឥឡូវនេះ បានជ្រើសរើស ដំឡើង ជ្រើសរើសប្រើ Server Roles បើក
network

 • ចុច Next ដើម្បីបន្ត

ជំហានទី 6: ការបន្ថែមព័ត៌មាន

ខាងក្រោមនេះ ប្រអប់បង្ហាញព័ត៌មាន
networkចុចលើ Next បន្ត

ជំហានទី 7: មើលលក្ខណ: IIS 7.0

បន្ថែម Add Roles Wizard  បង្ហាញក្នុង list ទាំងអស់នៃ IIS 7.0 ដើម្បីដំឡើង។
network

ចំណាំ:  ដើម្បីដំឡើង IIS 7.0 default features ចុចលើ Install  រួចហើយធ្វើដល់ជំហានទី១០

ជំហានទី 8: ជ្រើសរើសបន្ថែមលក្ខណ: IIS ដើម្បីដំឡើង

ឧទាហរណ៍នេះ យើងបន្ថែម លក្ខណ: IIS:

 • ចាប់ផ្តើម ឆែក check ប្រអប់ សម្រាប់ ASP.NET។

network

 • ចុច Add Required Role Services  ដើម្បីបន្ត

ជំហានទី 9: ជ្រើសរើសបន្ថែមលក្ខណ: IIS ដើម្បីដំឡើង

បន្តជ្រើសរើសលក្ខណ: IIS Role Services ដើម្បីដំឡើង:

ឆែក លក្ខណ:ដែលត្រូវការ
network

 • កាលណា លោកអ្នកបានជ្រើសរើស លក្ខណ:ទាំងអស់ តាមតម្រូវការ ចុចលើ Next បន្ត

ជំហានទី 10: សង្ខេប លក្ខណ:ដើម្បីដំឡើង

 • Wizard បានផ្តល់សង្ខេប អ្វីនឹងដំឡើង ដូចបង្ហាញខាងក្រោម

network

 • ចុចលើ Install បន្ត

ជំហានទី 11: ដំណើរការ ដំឡើង

ក្រោយពីចុច Install បានបង្ហាញ ប្រអប់ដំណើរការដំឡើង។
networkជំហានទី 12: ដំឡើងបានបញ្ចប់ Install Complete

កាលណាដំឡើងបានបញ្ចប់ IIS 7.0 ប្រអប់បង្ហាញខាងក្រោម ចុចលើ Close  ដើម្បីត្រឡប់ចូល Server Manager។
network

ជំហានទី 13: ឆែក Check IIS 7.0 ដំឡើង

លោកអ្នកអាច ឆែក check ដើម្បីផ្ទៀតផ្ទាត់មើល IIS 7.0 ត្រូវបានដំឡើង។

មេរៀនទី១២:ដំឡើង DHCP server

មេរៀនទី១២: ការដំឡើង DHCP server

បង្រៀនដោយលោកគ្រូ: ទាវ ឈុនណន
ព្រឹទ្ធបរុស មហាវិទ្យាល័យ វិទ្យាសាស្រ្ត និង បច្ចេកវិទ្យា
នៃ សាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជា
Tel: 077778647-070778647-0977778647

បង្កើតគម្រោង

មុនដំបូង លោកអ្នកដំឡើង DHCP server រៀបចំព័ត៌មានចាំបាច់ ត្រូវដឹងថា:

 • scope នៃបណ្តា IP addresses ដែល server របស់អ្នកនឹងគ្រប់គ្រងរៀបចំ (ឧទាហរណ៍ 192.168.100.50 to 192.168.100.200)។
 • ម៉ាស៊ីនណា ត្រូវការ static IP addresses (ឧទារហណ៍ ដូចជាបណ្តាម៉ាស៊ីន server និង បណ្តា router នឹងមិនប្រើ DHCP ដើម្បីទទួល IP address តែយើងត្រូវដំឡើង ដោយប្រើដៃ)។
 • ព័ត៌មាន ណែតវឺ លោកអ្នកចង់បានផ្ញើ ចេញទៅ DHCP client កាលណាវាទទួល when បណ្តា IP address (ឧទាហរណ៍ បណ្តា address សម្រាប់ default gateway, DNS servers និង WINS servers)។

ការដំឡើង DHCP

ការដំឡើង DHCP server ក្នុង Windows 2008 វាបានបង្កើតដោយងាយ ដោយឆ្លងកាត់ ដំណើរការ។

ដើម្បីដំឡើង DHCP server ពី Control Panel ធ្វើដូចជំហានខាងក្រោម:

 1. ពី Start menu ជ្រើសរើស | Control Panel | Administrative Tools | Server Manager។
 2. ចុចពង្រីក ហើយចុចលើ Roles។
 3. ជ្រើសរើស Add Roles ហើយបន្ទាប់មកទៀតជ្រើសរើស DHCP role
 4. បន្ថែម DHCP បង្ហាញជំនួយ លោកអ្នកដំលើង DHCP server។

Start-> Setting-> Control Panel
networkចុចលើ Server Manager
networknetworkចុច Add roles
networkចុចលើ Next
networkចុចដំឡើង DHCP Server Anyway
networkបន្ថែម Roles Wizard នៅក្នុង Windows ពីមុនមិនមានបង្ហាញ លើការបង្កើត DHCP server សម្រាប់ Windows Server 2008 ពិតជាងាយស្រួល នៃដំណើរការនេះ ដោយអនុញ្ញាតលោកអ្នកដំឡើង DHCP server នៅក្នុង ៧ជំហានខាងក្រោម។ លោកអ្នកអាចគ្រប់គ្រង DHCP server ពី DHCP Microsoft Management Console (MMC) ឬលប់ការបង្កើត scope។ លើណែតវឺកកាត network card និង static IP address គឺស្គាល់ដោយស្វ័យប្រវត្តិ ហើយលោកអ្នកអាចបង្កើត DHCP សេទៅវាផ្តល់អោយ client លើ subnet ខុសគ្នា ដូចបង្ហាញខាងក្រោម។ ចុចលើ next
networkចុចលើ next
networkជ្រើសរើស static IP addresses ទៅសេវា DHCP client
លោកអ្នកអាចប្រើ DNS server(s) ដើម្បីប្រើដំឡើង DHCP ពេល address ត្រូវបានផ្តល់អោយ និងបញ្ចូល WINS servers ប្រសិនបើវាត្រូវការលើប្រព័ន្ធណែតវឺករបស់អ្នក។
បញ្ចូល DNS server IP address
network
បញ្ចូល WINS server IP address

អំពី scopesnetwork

កាលណា លោកអ្នកបង្កើត scope មួយលោកអ្នកត្រូវជ្រើសរើស លំដាប់នៃ IP addresses ហើយ លោកអ្នកកំណត់លក្ខណ:ពិសេស scope option។ មានពីរប្រភេទ នៃ scope options: Global  និង​ Scope។ ដែល Global options ត្រូវបានបញ្ជួនទៅគ្រប់ scope ទាំងអស់ដែលលោកអ្នក បង្កើតលើ DHCP server ។ ឧទាហរណ៍ ប្រសិនបើអ្នកមាន scope ខុសគ្នាច្រើនសម្រាប់ subnet ខុសគ្នា ហើយ subnet និមួយៗ និងមាន default gateway ខុសគ្នា ប៉ុន្តែវានឹងចែកចាយ DNS server ដូចគ្នា។ លោកអ្នកនឹងប្កើត DNS server ដូចជា Global option ពេល default gateway នឹងបង្កើតក្នុង scope និមួយៗក្នុង Scope option។ លើសន្លឹក DHCP scope លោកអ្នក នឹងបង្កើត scope របស់អ្នក ដោយពឹងផ្អែកលើទំហំនៃ ប្រព័ន្ធណែតវឺក និងចំនួន អ្នកប្រើប្រាស់ ដែលនឹងផ្តល់ IP address។
networkការបង្កើត scope របស់អ្នក ប្រភេទ subnet អនុញ្ញាតអោយជ្រើសរើស wireless ដូចរូបខាងក្រោម វាជា defaults ទៅ 24 ម៉ោង។ ប្រសិនបើលោកអ្នកចង់ activate scope បញ្ចប់ ចុចលើប្រអប់ Activate this scope ។ ប្រសិនបើចាកចេញ វាទទេ មិនមានអ្វី ជាប់ ដូច្នេះលោកអ្នកត្រូវ  activate scope ក្នុង DHCP Microsoft Management Console (MMC)។
networkលោកអ្នកអាច បន្ថែម scope ច្រើនមុនពេលបន្ត ជាមួយ Windows Server 2008 ប្រសិនបើមាន router ផ្គត់ផ្គង់ វាត្រូវបានដំឡើង ដោយប្រើ IPv6 បាន លោកអ្នកអាចមុខងារនេះលើ ណែតវឺក។
networkផ្តល់ Authorizing DHCP server និង activating scopes

ក្នុង Windows Server ពីមុន លោកអ្នក បានដំឡើង DHCP server ហើយ authorize វានៅក្នុង DHCP។ ការ Authorizing DHCP server អនុញ្ញាតអោយលោកអ្នកការពារអ្នក hacker ពីការ ដំឡើង DHCP server។
networkការផ្តល់ Authorizing DHCP server របស់អ្នក

លោកអ្នកឥឡូវ នេះអាចមើលឡើងវិញ រួចហើយ confirm ការដំឡើង មុនពេលអនុវត្ត DHCP setting។
networkមើលការដំឡើង DHCP របស់អ្នកមុនពេលអនុវត្ត។
networkការដំណើរការនៃការដំឡើង DHCP

ដូច្នេះ លោកអ្នកបានដំឡើង DCHP server លោកអ្នកអាចគ្រប់គ្រង វាពី DHCP MMC ដែលស្ថិត នៅក្នុង Administrative tools។

ការបន្ថែម Adding reservations

ក្នុងការបន្ថេម លក្ខណ:ពិសេស លោកអ្នកអាចបន្ថែម add reservation ទៅ DHCP server។  លោកអ្នកំណត់អោយច្បាស់ថា ម៉ាស៊ីនតែងតេទទួល IP address ដូចគ្នាពី DHCP server។

 1. ចុចស្តាំលើ Reservations ហើយជ្រើសរើស new reservation។
 2. បញ្ចូលឈ្មោះ មិត្រ្ត សម្រាប់ reservation ហើយ IP address លោកអ្នកចង់បាន ដើម្បីផ្តល់ ទៅកុំព្យូទ័រ ឬឧបករណ៍។
 3. បញ្ចូល MAC address របស់កុំព្យូទ័រឬឧបករណ៍ (សម្រាប់ម៉ាស៊ីន Windows លោកអ្នក អាចរកមើល MAC address ដោយរត់ ipconfig/all  ពីបញ្ជា prompt របស់ម៉ាស៊ីន។
 4. បញ្ចូលការអធិប្បាយ ហើយជ្រើសរើស​ ប្រភេទ reservation: DHCP, BOOTP (ទៅ router) រួចចុចលើ Click Add។

networkការបន្ថែម reservation មួយ ក្នុងការបន្ថែម លក្ខណ:ពិសេស reservation លោកអ្នកអាចបន្ថែម DHCP server របស់អ្នក។ លោកអ្នកកំណត់ច្បាស់ថា ម៉ាស៊ីន មិនដែលទទួល  DHCP lease ដែលលំដាប់បណ្តា IP addresses។ នេះគឺប្រើសម្រាប់បិទ block IP addresses សម្រាប់ server និង router។
networkដើម្បីបន្ថែម add Exclusions ចុចស្តាំលើ Address Pools រួចហើយជ្រើសរើស New Exclusion Range ដូចបង្ហាញក្នុងរូបភាពខាងក្រោម។
networkIP address Exclusion range
networkប្រអប់ DCHP MMC snap-in

ដោះស្រាយ បញ្ហា Troubleshooting DHCP

បន្ទាប់ពីការដំឡើង DHCP ជាមធ្យោបាយងាយបំផុត ដើម្បីដោះស្រាយ ដោយប្រើ Ipconfig ពីបញ្ជា command prompt។ ដើម្បីមើលព័ត៌មានទាំងអស់ TCP/IP លើម៉ាស៊ីន វាយសរសរ ipconfig/all ដើម្បី release DHCP វាយបញ្ជា ipconfig/release ដើម្បីចាប់ IP ថ្មីសរសេរ បញ្ជា ipconfig/renew


មេរៀនទី១៣: DHCP dynamic update

មេរៀនទី១៣: ដំឡើង DHCP សម្រាប់ dynamic update  

បង្រៀនដោយលោកគ្រូ: ទាវ ឈុនណន
ព្រឹទ្ធបរុស មហាវិទ្យាល័យ វិទ្យាសាស្រ្ត និង បច្ចេកវិទ្យា
នៃ សាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជា
Tel: 077778647-070778647-0977778647

ការដំលើង CDHCP សម្រាប់ dynamic update

លោកអ្នកអាច មើល Properties sheet បង្ហាញរូបខាងក្រោម លោកអ្នកមាន options ច្រើនពិចារណា កាលណាដំឡើង DHCP សម្រាប់ dynamic update។networkសន្លឹក Scope Properties

ដើម្បីអនុញ្ញាត ចូលក្នុង menu ហើយដំឡើង DHCP ដើម្បី dynamic update:

1. ចុចលើ Start | Administrative Tools ជ្រើសរើស DHCP
2. ចុចស្តាំលើ DHCP scope លោកអ្នកចង់បានដំឡើង រួចហើយចុចលើ Properties
3. ចុចលើ DNS tab
4. ដំឡើងលើ settings របស់អ្នក។
5. ចុចលើ OK
ដោយប្រើ default គឺសម្រាប់ DHCP client ដើម្បី update (host name) ហើយមាន DHCP server update ប្រសិនបើលោកអ្នកជ្រើសរើស Always dynamically Update DNS A and PTR records  option ដូចបានធ្វើរូបខាងលើ។ ប្រសិនបើជ្រើសរើស Discard A and PTR records when lease is deleted  កាលណា client កំណត់ពេល expire នឹង remove។
ការដំឡើង DDNS

ដើម្បីដំឡើង DDNS:
1. ចុចលើ Start | Administrative Tools ហើយជ្រើសរើស DNS
2. ចុចស្តាំលើតំបន់លោកអ្នកចង់ ដំឡើង ហើយជ្រើសរើសលើ Properties
3. ក្នុង General tab ជ្រើសរើស Yes ឬ No ដើម្បីអនុញ្ញាត Allow Dynamic Updates។
4. ចុចលើ OK ដើម្បីបិទ Properties។
កាលណាដំឡើង DDNS​ លោកអ្នកអាចបញ្ឈប់សេវា DNS រួចហើយប្តូរប្រភេទតំបន់ ដូចបង្ហាញ ក្នុងរូបខាងក្រោម។
networkSecure Dynamic Updatesnetworkការប្តូរ ប្រភេទតំបន់ ប្រសិនបើលោកអ្នកជ្រើសរើស Active Directory-Integrated លោកអ្នកអាចជ្រើសរើស សុវត្ថិភាព ពី Dynamic Update។

ការដំឡើង CWINS និង WINS-R ក្នុងការបន្ថែម ដើម្បីដំឡើង DDNS លោកអ្នកអាចដំឡើង DNS server របស់អ្នក ដើម្បីប្រើ WINS។
networkការបន្ថែម WINS IP Address ជ្រើសរើស WINS tab រួចហើយបញ្ចូល IP address របស់ WINS server របស់អ្នក ដើម្បីដំឡើង  WINS-R ធ្វើដូចបណ្តាជំហានខាងក្រោម ប៉ុន្តែចុចស្តាំ រួចហើយជ្រើសរើស Properties លើ lookup zone បង្ហាញរូបភាពខាងក្រោម
networkការបន្ថែម WINS-R IP address លោកអ្នកអាច ដឹងពីរបៀបដំឡើង DDNS ដោយស្វ័យប្រវត្តិ update លើ DNS ហើយពីរបៀប dynamic update ដោយស្វ័យប្រវត្តិ។

មេរៀនទី១៤: បង្កើត Domain Controller

មេរៀនទី១៤: របៀបបង្កើត Windows 2008 R2 Domain Controller

បង្រៀនដោយលោកគ្រូ: ទាវ ឈុនណន
ព្រឹទ្ធបរុស មហាវិទ្យាល័យ វិទ្យាសាស្រ្ត និង បច្ចេកវិទ្យា
នៃ សាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជា
Tel: 077778647-070778647-0977778647

1. លើ Windows 2008 R2 server ចុចលើ Start –> Run ហើយវាយសរសេរ dcpromo ។
network2. លើ Active Directory Domain Services ចាប់ផ្តើមដំឡើង។
network3. ចុចលើ Use advanced mode installation រួចហើយចុច Next។
network4. ចំណាំសង្ខេប លើ Operating System Compatibility រវាង NT4.0 ត្រូវបានបង្ហាញ ចុចលើ Next។
network5. យើងដំណើរការបង្កើត new domain នៅក្នុង new forest ចុចលើ Next។
network6. វាយសរសេរក្នុង Fully Qualified Domain Name (FQDN) អ្វីដែលលោកអ្នកចង់បាន Active Directory domain ចុចលើ Next។
network7. ឆែកមើល DNS check ត្រូវបានកំណត់ មើលឈ្មោះ domain name ដែលមានរួចស្រេច។
network8. ឈ្មោះ Domain NetBIOS ដាក់អោយខ្លីក្នុង FQDN ចុចលើ Next។
network9. ជំហាននេះជ្រើសរើស Windows 2008 R2 ចុចលើ Next។
network10. ជ្រើសរើស DNS server ជាមួយ domain controller។ Role នឹងបានដំឡើងដោយស្វ័យប្រវត្តិ។ ក្នុង option នេះចុចលើ Next។
network11. យើងបានបង្កើត DNS windowslab.local ចុចលើ Yes។
network12. យើងអាចប្តូរទីតាំង ទិន្នន័យ Database, Log  និង SYSVOL folder ឬអនុញ្ញាតប្រើ defaults។ ចុចលើ Next។ លោកអ្នកអាចចុចអានលើ “placing Active Directory Domain Services Files” នៅកន្លែង folders លើ drives ផ្សេង។
network13. បង្កើតសេវា restore password ត្រូវចាំលេខសម្ងាត់ password នេះរក្សាសុវត្ថិភាព។
network14. មើលសង្ខេបការបង្កើត setup wizard ចុចលើ Next។
network15. Active Directory បានដំឡើងជាមួយនឹង DNS role។
network16. ដំឡើងបានបញ្ចប់ ចុចលើ Finish។
network17. នឹងសួរ reboot កុំព្យូទ័រ server។
network18. ពេល server reboots ហើយ លោកអ្នក ’ ចូល ចុចលើ Start –> Administrative Tools រួចហើយអាចមើល  Active Directory tool។
network19. ក្នុង Active Directory Users និង​ Computers លោកអ្នកអាចមើលឃើញ server “SERVERDC1″ ដែលស្ថិតនៅក្នុង Domain Controllers Organisation Unit (OU)។
network

មេរៀនទី១៥:ដំឡើង Active Directory

មេរៀនទី១៥: របៀបដំឡើង Active Directory លើWindows Server 2008 R2

បង្រៀនដោយលោកគ្រូ: ទាវ ឈុនណន
ព្រឹទ្ធបរុស មហាវិទ្យាល័យ វិទ្យាសាស្រ្ត និង បច្ចេកវិទ្យា
នៃ សាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជា
Tel: 077778647-070778647-0977778647

Active Directory មានសារ:សំខាន់ សម្រាប់ ដំឡើងប្រព័ន្ធណែតវឺក Microsoft network ដំឡើងលើណែតវឺក client-server អនុញ្ញាតអោយលោកអ្នកមានម៉ាស៊ីនមេ central sever បានហៅថា Domain Controller (DC) ដែលការកំណត់ ប្រព័ន្ធណែតវឺកទាំងមូល។ ជំនួសអោយអ្នកចូល log on ទៅម៉ាស៊ីន តំបន់ local វាកំណត់ម្តងទៀត DC របស់អ្នក។

ការដំឡើង Installation
បើក Server Manager ចុចលើ roles មើលឃើញសង្ខេប Roles ចុចស្តាំលើជ្រុង Add Roles
networkបង្ហាញ Add Roles Wizard ចុចបន្ត មើលឃើញ available Roles ជ្រើសរើស Active Directory Domain Services ពីក្នុង list  លោកអ្នកនឹងបន្ថែមលក្ខណ:ពិសេស។ ចុចលើប៊ូតុង Add Required Features ហើយចុចបន្តលើ next។
networkការណែនាំ សង្ខេប Active Directory នឹងបានបង្ហាញពីប្រភព លោកអ្នកអាចចុច next ដើម្បីរំលង skip រួចហើយចុចដំឡើង install ដើម្បីចាប់ផ្តើមដំឡើង Active Directory។
networkកាលណាការដំឡើងត្រូវបានបញ្ចប់ លោកអ្នកនឹងឃើញសារ បង្ហាញជោគជ័យ  គ្រាន់តែចុចលើ close។
networkការដំឡើង Configuration បើកឡើង Server Manager ពង្រីក Roles ហើយចុចលើ Active Directory Domain Services។ លើ ស្តាំដៃ  ចុចលើ Run the Active Directory Domain Services Installation Wizard (dcpromo.exe)។
networkដើម្បីដំឡើង settings សម្រាប់ domain អ្នក ចុចលើ next ដើម្បីបន្ត។
networkសារត្រូវបានបង្ហាញពីទំនាក់ទំនង បណ្តា clients ដែលមិនគាំទ្រ ដោយ supported by Server 2008 R2, ទាំងនេះ ប្រើ default ក្នុង Server 2008 R2 ចុចលើ next បន្ត។
networkជ្រើសរើស create a new domain in a new forest។
networkឥឡូវនេះ លោកអ្នកអាច បញ្ចូលឈ្មោះ domain របស់អ្នក នឹងប្រើ .local domain
networkអាចប្តូរទៅជា Server 2008 R2។
networkយើងចង់បាន បញ្ចូល DNS នៅក្នុងការដំឡើងរបស់អ្នក នឹងអនុញ្ញាតអោយ AD បានបញ្ចូល DNS Zone, ចុចលើ next នឹងឃើញសារ ចុចលើ yes ដើម្បីបន្ត។
networkលោកអ្នកត្រូវការជ្រើសរើសកន្លែងសម្រាប់ផ្ទុក log files ផ្ទុកទិន្នន័យ database និង SYSVOL folder លើ drive ណាមួយហើយ បណ្តា log file លើ drive ផ្សេងគ្នា។
networkជ្រើសរើសលេខសង្ងាត់ Active Directory Restore Mode ដាក់ខ្លាំង រួចហើយចុចលើ next ពីរដង បិទការ ដំឡើង។
networkលោកអ្នកនឹងអាចមើលសមាធាតុ ដែលបានដំឡើង ក្នុងប្រអប់ខាងក្រោម។
networkកាលណាបានបញ្ចប់ នឹង reboot កុំព្យូទ័រ។
networkឥឡូវការដំឡើងបានបញ្ចប់ Active Directory។

មេរៀនទី១៦:Network Policy NPS

មេរៀនទី១៦: ដើម្បីដំឡើង Network Policy Server NPS

បង្រៀនដោយលោកគ្រូ: ទាវ ឈុនណន
ព្រឹទ្ធបរុស មហាវិទ្យាល័យ វិទ្យាសាស្រ្ត និង បច្ចេកវិទ្យា
នៃ សាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជា
Tel: 077778647-070778647-0977778647

ការណែនាំដំឡើង Network Policy Server NPS និងប្រើ remote VPN users (ឆ្លងកាត់ Active Directory Security Groups) ដែលភ្ជាប់ជាមួយឧបករណ៍ Cisco ASA Firewall។

1. ជំហានដំបូងគឺ Add the Network Policy Server Role បើកលើ Server Manager ចុចស្តាំលើ Roles រួចហើយចុច Add Roles។
network2. ចាប់ផ្តើម Add Roles Wizard ចុចលើ Next។
network3. ចុច Tick លើប្រអប់ បន្ទាប់ទៅ  Network Policy and Access Services រួចហើយចុច Next។
network4. ការណែនាំ Network Policy and Access Services ត្រូវបានបង្ហាញ ចុចលើ Next។
network5. ចុច tick លើ next ចូលទៅ Network Policy Server ហើយចុច Next។
network6. សន្លឹកបង្ហាញ ការបញ្ជាក់ នៃ role ដែលដំឡើង ចុចលើ Install។
network7. Role បានដំឡើងដោយជោគជ័យ ចុចលើ Close។
network8. ដើម្បីអនុញាតចូល Network Policy Server management ចុចលើ Start –> All Programs –> Administrative Tools –>Network Policy Server។
network9. កាលណាដំឡើង Network Policy Server របស់អ្នកគឺ បង្កើត New Client ថ្មីមួយ។ ពង្រីកលើ RADIUS Clients and Servers ចុចស្តាំលើ RADIUS Clients រួចហើយចុចលើ New។
network10. បញ្ចូល IP address របស់ឧបករណ៍ device ពីតម្រូវការ ហើយចុចលើ Ok។ ចែកចាយសម្ងាត់លើ Network Policy Server ដូចគ្នា និង RADIUS Client device។
network11. RADIUS Client នឹងបង្ហាញ។
network12. បន្ទាប់មកយើងនឹងបង្កើត Network Policy។ Network Policy ត្រូវបានបង្កើត Criteria the RADIUS client ឬ user ពង្រីកលើ Expand Policies ហើយចុចស្តាំលើ Network Policies and ចុច New។
network13. អោយឈ្មោះ Policy ហើយចាកចេញពី network access server ជ្រើសរើស Unspecified។
network14. ចុចលើ next
network15. ប្រសិនបើ User គឺជាសមាជិក Windows Active Directory Security Group ដែលហៅថា VPN Users។ ចុចលើ Add។
network16. ចុចលើ Add Groups។
network17. វាយឈ្មោះរបស់ Security Group លោកអ្នកបង្កើតសម្រាប់ VPN Users ចុចលើ Ok។
network18. Group គឺត្រូវបានបន្ថែម ចុច Ok។
network19. លោកអ្នកអាចមើលឃើញ Windows Group –>VPN Users បង្ហាញ ចុច Next។
network20. ចុចលើ Next។
network21. សម្រាប់ដំឡើងនេះ ជ្រើសរើស MS-CHAP-v2 ចុច Next តាមធម្មតា Cisco ASA Firewall នឹងកំណត់ RADIUS ដែល ប្រើ PAP។
network22. លោកអ្នកមាន option ដើម្បីដំឡើងលើទំព័រនេះ ចុច Next។
network23. លើអេក្រង់ឃើញជម្រើស នៃការដំឡើង Policy។
network24. លោកអ្នកអាចប្តូរ Encryption settings។
network25. Network Policy គឺបានបញ្ចប់ មើលឡើងវិញ ចុចលើ Finish។
network26. ចុចស្តាំលើ Policy ដែលលោកអ្នកទើបបានបង្កើត។

 

 

មេរៀនទី១៧: ការគ្រប់គ្រងពីចម្ងាយ

មេរៀនទី១៧: ការគ្រប់គ្រងពីចម្ងាយ ដោយប្រើ  Server Administration Tools

បង្រៀនដោយលោកគ្រូ: ទាវ ឈុនណន
ព្រឹទ្ធបរុស មហាវិទ្យាល័យ វិទ្យាសាស្រ្ត និង បច្ចេកវិទ្យា
នៃ សាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជា
Tel: 077778647-070778647-0977778647

លោក អ្នកចាំថា ប្រើ administration tools “adminpak.msi.” អាចប្រើដោយងាយក្នុង Windows 2003 Server សម្រាប់ការគ្រប់គ្រងពីចម្ងាយ។  ការគ្រប់គ្រងពីចម្ងាយ Remote Server លើ Windows Server 2008 ដូចគ្នា adminpak.msi administration tools។

លោកអ្នកអាចគ្រប់គ្រងតាម Administrative tools ដើម្បីរៀបចំកុំព្យូទ័រ Windows 2008 Server។
1) បើក Event Viewer MMC ពីការដំឡើង Windows 2008។
network2) ចុចលើ Action -> Connect to Another Computer។
network 3) ជ្រើសរើស Windows 2008 Server ដោយបញ្ចូល IP address ចុចលើ “OK” ដើម្បីភ្ជាប់ កុំព្យូទ័រWindows 2008 Server។
network4) ឥឡូវលោកអ្នកបានភ្ជាប់ Windows 2008 Server (SCORE-01.omnisecu.pvt) លោកអ្នកអាច មើល និងគ្រប់គ្រងកុំព្យូទ័រ Windows 2008 Server ពីចំងាយ។
network

មេរៀនទី១៨: អនុញ្ញាត Remote Setting

មេរៀនទី១៨: អនុញ្ញាតចូលពីចម្ងាយ Remote Setting

បង្រៀនដោយលោកគ្រូ: ទាវ ឈុនណន
ព្រឹទ្ធបរុស មហាវិទ្យាល័យ វិទ្យាសាស្រ្ត និង បច្ចេកវិទ្យា
នៃ សាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជា
Tel: 077778647-070778647-0977778647

ចូល Properties My Computer

networkជ្រើសរើស Remote Setting
network
មិនជ្រើសរើស  : Don’t Allows Connections to This computer

networkជ្រើសរើសលើ: Allow connections only from computers running Remote Desktop with Network Level Authentication
network

 

មេរៀនទី១៩: ដំឡើង Terminal Services

មេរៀនទី១៩: ការដំឡើង Terminal Services

បង្រៀនដោយលោកគ្រូ: ទាវ ឈុនណន
ព្រឹទ្ធបរុស មហាវិទ្យាល័យ វិទ្យាសាស្រ្ត និង បច្ចេកវិទ្យា
នៃ សាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជា
Tel: 077778647-070778647-0977778647

Terminal Services អាចដំឡើងពី Server Manager។ ចុចលើ Roles ក្នុងប៉ាណែល ខាងឆ្វេងដៃ ចុចលើ Add Roles ក្នុង Add Roles Wizard។  លើ Select Server Roles ជ្រើសរើស Terminal Services ហើយចុចលើ Next ដើម្បីជ្រើសរើសលក្ខណ:ពិសេស Terminal Services
networkបន្ទាប់មកចុចលើ Next នឹងបង្ហាញការណែនាំប្រើប្រាស់ ដោយ terminal services។
networkusers និង groups អនុញ្ញាតប្រើ terminal server តាមលក្ខណ:ពិសេស អាចបន្ថែម ហើយ ដោះ remove នៅពេលណាមួយ ដោយប្តូរ បណ្តាសមាជិកនៃ Remote Desktop Users Group. ចុចលើ Add… ដើម្បីបន្ថែម user ច្រើន។ ចុចលើ Next ដើម្បី Confirmation

ការបន្ថែម Adding Users ទៅ Remote Desktop Users Group

ការដំឡើង សម្រាប់ Remote Desktop Users Group គឺអនុញ្ញាតអោយសមាជិកនៃ Administration group ភ្ជាប់ពីចំងាយ។ ដើម្បីផ្តល់អោយ user ជាមួយ remote desktop និងកម្មវិធី ប្រើប្រាស់ ឆ្លងកាត់ terminal services បើកលើ Control Panel -> System and Maintenance -> System -> Remote settings  ហើយចុចលើ Select Users  ចូល Remote Desktop Users បង្ហាញការដំឡើងដូចខាងក្រោម:
networkដើម្បី add បន្ថែម users ចុចលើ Add… ជ្រើសរើសប្រអប់ Select Users បញ្ចូលឈ្មោះ នៃ user ក្នុងប្រអប់ Enter object names to select and ចុចលើ Check names ដើម្បីមើល បញ្ជីឈ្មោះ។
networkចុចលើ OK ដើម្បីអនុវត្តការផ្លាស់ប្តូរ

ការអនុញ្ញាត Terminal Services  ពី Client

ដើម្បីប្រើ Remote Desktop Client ជ្រើសរើសStart -> All Programs -> Accessories -> Remote Desktop បញ្ចូលក្នុងប្រអប់  Run dialog ឬនៅបញ្ជា command prompt:  mstsc
networkអាចប្រើ IP address ឬឈ្មោះកុំព្យូទ័រ computer name។ បន្ទាប់មកបញ្ចូលឈ្មោះ និង password។
networkនៅក្នុងអេក្រង់នេះ បញ្ចូល password ដែលបានជ្រើសរើស user (ចំាំថា remote desktop អនុញ្ញាត បានតែមួយគត់ ដែលត្រូវបានការពារដោយ password) ប្រសិនបើ user ច្រើន ជាងមួយ ចុចលើ Use another account រួចហើយចូលមើលពិស្តារ ចុចលើ OK ដើម្បី បង្កើតការភ្ជាប់ connection។

ចុចស្តាំលើ Remote desktops នៅខាងឆ្វេងដៃប៉ាណែល ហើយជ្រើសរើស Add a new connection ពីលើ menu បានជ្រើសរើសលើប្រអប់ Add New Connection នឹងបង្ហាញ ខាងក្រោម:
networkក្នុងប្រអប់នេះ បញ្ចូល IP address ឬឈ្មោះ computer name ពេលភ្ជាប់ remote system បានបង្កើត។ លើប្រអប់ Connect with /admin ចុចលើ OK  ដើម្បីបន្ថែម session។
networkដើម្បីប្តូរ ការដំឡើង configuration options ចុចស្តាំលើ session ក្នុងប៉ាណែល ខាងឆ្វេង ដៃ ជ្រើសរើស Properties